آمار کل " واردات از" کشور "ترکمنستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ترکمنستان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 215,111,998 1,961,823,790,123 Rls. 214,147,893 $
2 1387 ترکمنستان 27101110 بنزين 105,212,925 917,566,304,137 Rls. 99,168,339 $
3 1387 ترکمنستان 27131200 كك نفت تكليس شده 37,513,900 144,134,046,548 Rls. 15,383,659 $
4 1387 ترکمنستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 11,843,250 105,483,231,539 Rls. 10,843,820 $
5 1387 ترکمنستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 40,277,593 72,564,749,772 Rls. 7,533,487 $
6 1387 ترکمنستان 27101910 روغن موتور 5,709,000 55,228,008,266 Rls. 5,727,411 $
7 1387 ترکمنستان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 3,101,000 48,377,663,632 Rls. 5,191,389 $
8 1387 ترکمنستان 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 1,500,000 25,985,985,231 Rls. 2,737,781 $
9 1387 ترکمنستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 1,451,641 21,301,288,058 Rls. 2,201,568 $
10 1387 ترکمنستان 27131100 كك نفت تكليس نشده 8,864,192 17,132,611,380 Rls. 1,781,703 $
11 1387 ترکمنستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 1,013,967 13,330,766,908 Rls. 1,329,908 $
12 1387 ترکمنستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 4,616,550 7,277,259,311 Rls. 759,058 $
13 1387 ترکمنستان 28331900 سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 4,193,757 2,481,985,959 Rls. 253,097 $
14 1387 ترکمنستان 52029900 آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده. 203,029 2,433,777,349 Rls. 241,734 $
15 1387 ترکمنستان 15220000 دگرا ها,تفاله هاي ا جسام چرب يا موم هاي حيوا ني يا نباتي 1,645,700 1,645,778,412 Rls. 166,920 $
16 1387 ترکمنستان 52051100 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه, آماده نشده برا يخرده فروشي بانمره حدا كثر14درسيستم متريك 66,434 982,821,164 Rls. 99,675 $
17 1387 ترکمنستان 28331100 سولفات دي سديم 1,304,610 762,385,121 Rls. 78,840 $
18 1387 ترکمنستان 12089090 ساير آردهاو زبره هاي دا نه و ميوه هاي روغن دا ر غيرازآرد وزيره خردل غيرمذكور در جاي ديگر 135,650 720,250,849 Rls. 76,938 $
19 1387 ترکمنستان 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 12,390 557,034,599 Rls. 58,091 $
20 1387 ترکمنستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 289,300 375,249,063 Rls. 37,797 $
21 1387 ترکمنستان 14042000 لنتر پنبه 85,396 358,446,458 Rls. 35,221 $
22 1387 ترکمنستان 28012000 يد 1,000 309,275,735 Rls. 32,314 $
23 1387 ترکمنستان 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 20,000 307,230,062 Rls. 34,038 $
24 1387 ترکمنستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 118,099 297,575,979 Rls. 31,857 $
25 1387 ترکمنستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 218,789,234 Rls. 23,974 $
26 1387 ترکمنستان 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي كمترا ز3كيلوگرم 18,240 155,894,865 Rls. 16,117 $
27 1387 ترکمنستان 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 8,342 120,189,075 Rls. 12,425 $
28 1387 ترکمنستان 07019000 ساير سيب زمينيها ,تازه يا سردكرده 25,000 48,094,275 Rls. 5,025 $
29 1387 ترکمنستان 52021000 آخال نخ 54,070 24,539,206 Rls. 2,718 $
30 1387 ترکمنستان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 500 3,103,602 Rls. 309 $
مجموع کل
3,402,008,125,912 ريال
مجموع کل
368,013,107 دلار
[1]