آمار کل " واردات از" کشور "تاجيکستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 تاجيکستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 10,303,082 267,622,661,966 Rls. 27,856,314 $
2 1387 تاجيکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 5,256,088 57,807,557,209 Rls. 6,014,176 $
3 1387 تاجيکستان 52051400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 1,497,100 21,759,404,058 Rls. 2,261,364 $
4 1387 تاجيکستان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 1,955,815 12,075,694,894 Rls. 1,214,736 $
5 1387 تاجيکستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 947,680 5,047,155,976 Rls. 518,983 $
6 1387 تاجيکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 283,382 3,460,480,403 Rls. 348,628 $
7 1387 تاجيکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 165,594 2,627,387,494 Rls. 272,024 $
8 1387 تاجيکستان 52051200 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 126,177 1,822,737,179 Rls. 193,060 $
9 1387 تاجيکستان 76149000 مفتول بهم تابيده, كابل،نوارگيس باف وهمانند از آلومينيوم, عايق نشده برا ي مصرف برق. 60,000 1,489,768,262 Rls. 155,654 $
10 1387 تاجيکستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 125,500 1,422,751,444 Rls. 147,761 $
11 1387 تاجيکستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 120,000 909,498,240 Rls. 98,880 $
12 1387 تاجيکستان 52041900 نخ ا زپنبه برا ي دوخت, دا را ي كمترا ز85 درصدپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 49,300 631,392,438 Rls. 69,313 $
13 1387 تاجيکستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 110,870 598,572,352 Rls. 61,218 $
14 1387 تاجيکستان 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 34,000 519,225,920 Rls. 54,012 $
15 1387 تاجيکستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 72,000 378,512,266 Rls. 40,522 $
16 1387 تاجيکستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 48,000 326,637,864 Rls. 33,768 $
17 1387 تاجيکستان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 20,000 238,956,635 Rls. 24,627 $
18 1387 تاجيکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 36,000 178,553,693 Rls. 18,111 $
19 1387 تاجيکستان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,125 63,267,469 Rls. 6,619 $
20 1387 تاجيکستان 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 3,000 15,171,713 Rls. 1,549 $
مجموع کل
378,995,387,475 ريال
مجموع کل
39,391,318 دلار
[1]