آمار کل " واردات از" کشور "بنگلادش" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 بنگلادش 53071000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 يك لا. 29,458,180 201,056,601,588 Rls. 20,943,603 $
2 1387 بنگلادش 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 16,317,059 133,851,803,294 Rls. 14,162,283 $
3 1387 بنگلادش 53072000 نخ ا زكنف ياا زسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتات شماره 5303 چندلا(تابيده )ياكابله. 5,025,590 60,418,286,703 Rls. 6,318,965 $
4 1387 بنگلادش 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 302,506 3,608,509,283 Rls. 395,410 $
5 1387 بنگلادش 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 73,600 1,465,580,420 Rls. 151,044 $
6 1387 بنگلادش 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 434 1,163,744,700 Rls. 120,346 $
7 1387 بنگلادش 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 30,000 1,078,187,100 Rls. 118,145 $
8 1387 بنگلادش 53031090 سايركنف وسايرا لياف نسجي از پوسته ساقه نباتات خام ياخيسانده بجزا لياف كهنه كنف 191,868 857,277,963 Rls. 89,791 $
9 1387 بنگلادش 53039000 آخال وضايعات كنف وساير الياف نسجي ازپوسته ساقه نباتات غيرمذكور درجاي ديگر 185,288 825,543,295 Rls. 85,351 $
10 1387 بنگلادش 53011000 كتان, خام ياخيسانده. 77,339 624,963,139 Rls. 67,820 $
11 1387 بنگلادش 63051000 جوا ل وكيسه, برا ي بسته بندي كالا,ا زكنف, ياساقه نباتات مشمول شماره 5303 30,738 311,530,195 Rls. 33,701 $
12 1387 بنگلادش 85459010 ذغال باطري به طول mm3/0-+ mm74 وقطرهاي mm40/0-+ mm90/4 و mm40/0-+mm6 19,820 274,979,102 Rls. 28,427 $
13 1387 بنگلادش 85459020 ذغال باطري به طول mm3/0-+ mm57 وقطر mm40/0-+ mm8 19,080 264,357,490 Rls. 26,158 $
14 1387 بنگلادش 12074000 تخم كنجد 24,000 106,524,619 Rls. 10,768 $
15 1387 بنگلادش 53031010 ا لياف كهنه كنف 14,505 90,995,244 Rls. 9,038 $
16 1387 بنگلادش 56079000 ريسمان, طناب وكابل, كه درجاي ديگرگفته نشده. 11,834 76,668,390 Rls. 7,803 $
مجموع کل
406,075,552,525 ريال
مجموع کل
42,568,653 دلار
[1]