آمار کل " واردات از" کشور "بلژيک" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 بلژيک 31043000 سولفات پتاسيم 175,332,023 1,779,293,873,209 Rls. 181,048,213 $
2 1387 بلژيک 31031000 سوپرفسفات ها 168,099,462 1,631,195,578,630 Rls. 168,727,006 $
3 1387 بلژيک 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 1,315,293 459,598,147,539 Rls. 49,910,778 $
4 1387 بلژيک 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 3,011,612 427,975,843,460 Rls. 45,313,244 $
5 1387 بلژيک 31053000 هيدروژنو ا ورتوفسفات دي آمونيوم (فسفات دي آمونيك ) 31,500,000 405,746,649,000 Rls. 40,149,085 $
6 1387 بلژيک 31042000 كلرور پتاسيم 30,968,600 304,374,733,478 Rls. 30,319,228 $
7 1387 بلژيک 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 6,242,461 235,486,029,898 Rls. 24,158,495 $
8 1387 بلژيک 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 1,684,164 184,376,752,552 Rls. 20,185,124 $
9 1387 بلژيک 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 4,282,575 169,905,376,246 Rls. 17,294,170 $
10 1387 بلژيک 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,087,955 164,079,172,199 Rls. 16,751,425 $
11 1387 بلژيک 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 548,527 124,220,222,825 Rls. 13,377,911 $
12 1387 بلژيک 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 10,796,057 119,072,633,339 Rls. 13,135,836 $
13 1387 بلژيک 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 305,140 109,967,940,075 Rls. 12,049,961 $
14 1387 بلژيک 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 1,398,147 102,526,216,492 Rls. 10,757,470 $
15 1387 بلژيک 29291000 ا يزوسيانات ها 3,749,690 87,487,812,357 Rls. 9,322,952 $
16 1387 بلژيک 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 459,183 81,014,798,538 Rls. 8,196,225 $
17 1387 بلژيک 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,149,227 80,618,460,750 Rls. 8,010,379 $
18 1387 بلژيک 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نورد براي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 114,907 78,585,087,315 Rls. 8,209,335 $
19 1387 بلژيک 40022000 كائوچوي بوتادين 1,551,616 74,835,460,532 Rls. 7,838,936 $
20 1387 بلژيک 29304000 متيونين 1,369,700 67,895,413,149 Rls. 7,096,003 $
21 1387 بلژيک 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 330,705 67,319,976,607 Rls. 7,181,643 $
22 1387 بلژيک 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 2,504,470 65,948,090,840 Rls. 7,153,208 $
23 1387 بلژيک 29221290 ساير ا ملاح دي ا تانول آمين بجزكوكونات دي ا تانول ا مين 2,250,315 65,081,545,272 Rls. 6,737,997 $
24 1387 بلژيک 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 3,030,107 60,261,195,977 Rls. 6,263,427 $
25 1387 بلژيک 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 70,341 55,999,037,341 Rls. 5,857,739 $
26 1387 بلژيک 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 34,164 54,501,331,359 Rls. 5,511,156 $
27 1387 بلژيک 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 396,541 54,110,384,232 Rls. 5,584,287 $
28 1387 بلژيک 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 455,781 47,817,154,387 Rls. 5,003,254 $
29 1387 بلژيک 73062090 لوله برا ي جدا ره سازي ولوله گذا ري برا ي حفاري نفت وگازا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 1,159,729 47,028,503,400 Rls. 5,177,070 $
30 1387 بلژيک 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 783,625 38,833,576,036 Rls. 4,075,304 $
31 1387 بلژيک 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 33,646 37,829,146,371 Rls. 3,894,950 $
32 1387 بلژيک 39191010 نوا رچسب ويژه پوشك كامل (شورتي ) بصورت رول باپهناي كمتراز20سانتيمتر 423,188 36,190,373,043 Rls. 3,772,555 $
33 1387 بلژيک 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 32,160 36,103,471,152 Rls. 3,781,191 $
34 1387 بلژيک 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 241,720 34,817,803,967 Rls. 3,637,844 $
35 1387 بلژيک 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,991,618 33,992,027,910 Rls. 3,457,695 $
36 1387 بلژيک 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 39,927 32,584,659,366 Rls. 3,409,057 $
37 1387 بلژيک 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,146,215 31,603,063,222 Rls. 3,343,557 $
38 1387 بلژيک 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 124,520 30,978,641,846 Rls. 3,245,762 $
39 1387 بلژيک 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 320,605 30,703,126,284 Rls. 3,292,165 $
40 1387 بلژيک 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 1,347 30,278,204,743 Rls. 3,147,601 $
41 1387 بلژيک 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 1,347 29,450,292,490 Rls. 3,007,280 $
42 1387 بلژيک 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 52,641 29,039,382,543 Rls. 3,184,040 $
43 1387 بلژيک 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 203,016 28,231,343,022 Rls. 2,923,467 $
44 1387 بلژيک 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 73,455 27,700,924,540 Rls. 2,791,867 $
45 1387 بلژيک 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 1,512,150 27,485,473,697 Rls. 2,803,015 $
46 1387 بلژيک 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 2,348,500 27,409,177,297 Rls. 3,037,710 $
47 1387 بلژيک 39071000 پلي ا ستال ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,128,845 23,996,579,072 Rls. 2,478,687 $
48 1387 بلژيک 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 1,347,500 23,309,625,511 Rls. 2,385,058 $
49 1387 بلژيک 84818070 شيرتنظيم هواي ورودي خودروهاي انژكتوري(digital liner actuator -stepper motor) 46,045 22,857,625,166 Rls. 2,391,756 $
50 1387 بلژيک 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 10,662 22,849,679,367 Rls. 2,364,796 $
51 1387 بلژيک 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,369,659 20,485,847,579 Rls. 2,175,565 $
52 1387 بلژيک 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 543,143 20,459,206,283 Rls. 2,261,259 $
53 1387 بلژيک 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 190,785 20,344,000,000 Rls. 2,207,705 $
54 1387 بلژيک 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,367,086 19,792,149,058 Rls. 2,143,814 $
55 1387 بلژيک 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 3,967,153 19,653,460,918 Rls. 2,010,531 $
56 1387 بلژيک 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 446,302 19,368,897,059 Rls. 1,939,217 $
57 1387 بلژيک 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 147,220 19,326,783,743 Rls. 2,068,131 $
58 1387 بلژيک 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 4,808 19,220,968,443 Rls. 2,058,141 $
59 1387 بلژيک 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 32,451 17,886,120,657 Rls. 1,829,702 $
60 1387 بلژيک 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 12,437 17,466,316,449 Rls. 1,761,214 $
61 1387 بلژيک 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 863,500 17,332,470,094 Rls. 1,826,952 $
62 1387 بلژيک 34021900 موا دآلي تانسيوا كتيف (غيرا زصابون )كه در جاي ديگر مذكور نباشد 409,540 17,328,926,175 Rls. 1,805,088 $
63 1387 بلژيک 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 20,239 17,256,585,885 Rls. 1,916,683 $
64 1387 بلژيک 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 222,569 16,241,890,900 Rls. 1,658,212 $
65 1387 بلژيک 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 18,640 15,939,464,270 Rls. 1,666,355 $
66 1387 بلژيک 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 1,848,000 15,459,268,548 Rls. 1,620,785 $
67 1387 بلژيک 37019920 زينك ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 120,462 15,431,737,512 Rls. 1,621,833 $
68 1387 بلژيک 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 2,939 15,030,549,587 Rls. 1,578,406 $
69 1387 بلژيک 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 382,927 14,965,994,074 Rls. 1,523,256 $
70 1387 بلژيک 84362100 ماشين هاي جوجه كشي وجوجه پروري مصنوعي براي پرورش پرندگان خانگي 86,509 14,813,426,504 Rls. 1,526,476 $
71 1387 بلژيک 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 134,431 14,547,426,922 Rls. 1,479,592 $
72 1387 بلژيک 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 269,391 13,391,348,879 Rls. 1,398,527 $
73 1387 بلژيک 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 440,010 13,234,525,946 Rls. 1,404,815 $
74 1387 بلژيک 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 223,700 13,144,883,939 Rls. 1,381,954 $
75 1387 بلژيک 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 696,400 12,642,998,716 Rls. 1,370,279 $
76 1387 بلژيک 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 12,235 12,543,433,363 Rls. 1,340,152 $
77 1387 بلژيک 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 56,072 12,386,352,724 Rls. 1,298,338 $
78 1387 بلژيک 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 10,406 12,381,988,035 Rls. 1,315,338 $
79 1387 بلژيک 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 415,000 12,134,303,110 Rls. 1,313,201 $
80 1387 بلژيک 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 2,560,130 11,949,677,494 Rls. 1,267,086 $
81 1387 بلژيک 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 594 11,904,773,872 Rls. 1,256,566 $
82 1387 بلژيک 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 42,246 11,820,497,593 Rls. 1,261,624 $
83 1387 بلژيک 70051030 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده با ضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر تا 5/4ميليمتر 1,146,848 11,699,640,315 Rls. 1,263,316 $
84 1387 بلژيک 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 1,101,598 11,684,044,135 Rls. 1,231,156 $
85 1387 بلژيک 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 567 11,043,689,604 Rls. 1,193,276 $
86 1387 بلژيک 72024130 فروكروم منگنز دا را ي 60 درصد وزني ياكمتركروم 513,000 11,032,962,641 Rls. 1,113,766 $
87 1387 بلژيک 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 7,507 10,328,133,939 Rls. 1,057,148 $
88 1387 بلژيک 84481110 دا بي ژا كارد 53,293 10,313,456,388 Rls. 1,088,939 $
89 1387 بلژيک 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 17,087 10,196,059,494 Rls. 1,021,700 $
90 1387 بلژيک 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 59,551 9,912,083,728 Rls. 1,046,323 $
91 1387 بلژيک 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 278,200 9,841,798,935 Rls. 1,038,661 $
92 1387 بلژيک 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 195,772 9,803,386,989 Rls. 1,016,644 $
93 1387 بلژيک 37024300 فيلم, بصورت رول, سورا خ نشده, باپهنائي بيش ا ز 610ميليمتروطوليكه ا ز200متربيشترنباشد 45,404 9,718,353,211 Rls. 1,036,030 $
94 1387 بلژيک 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 316,640 9,713,002,962 Rls. 1,039,825 $
95 1387 بلژيک 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 2,168,513 9,550,344,962 Rls. 987,765 $
96 1387 بلژيک 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 53,954 9,378,978,855 Rls. 982,845 $
97 1387 بلژيک 56031290 ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور 217,895 9,334,689,045 Rls. 1,009,674 $
98 1387 بلژيک 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 778,512 9,204,700,966 Rls. 983,529 $
99 1387 بلژيک 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 2,346 9,155,536,362 Rls. 950,541 $
100 1387 بلژيک 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميكي همانند نسوزكه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 799,107 9,056,254,956 Rls. 961,983 $
101 1387 بلژيک 70111090 سايرغلافهاي شيشه ا ي (حباب ولوله )باز وا جزا ي شيشه ا ي آنهابرا ي روشنايي برق غيرمذكور 340,237 8,960,732,340 Rls. 958,095 $
102 1387 بلژيک 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 494,944 8,936,184,200 Rls. 904,381 $
103 1387 بلژيک 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 33,600 8,853,945,920 Rls. 950,198 $
104 1387 بلژيک 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 11,502 8,815,507,948 Rls. 928,552 $
105 1387 بلژيک 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 147,000 8,769,093,952 Rls. 933,234 $
106 1387 بلژيک 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 217,522 8,732,085,348 Rls. 883,383 $
107 1387 بلژيک 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 187,268 8,667,016,503 Rls. 929,990 $
108 1387 بلژيک 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 62,808 8,646,283,387 Rls. 904,423 $
109 1387 بلژيک 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,210 8,365,596,874 Rls. 873,327 $
110 1387 بلژيک 84021100 ديگهاي بخارآب لوله ا ي باتوليدبخاربيشترا ز45تن درساعت 35,356 8,319,153,772 Rls. 870,295 $
111 1387 بلژيک 74061000 پودرمس باساختارغيرلايه ا ي. 48,250 8,000,069,070 Rls. 862,000 $
112 1387 بلژيک 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,284,727 7,947,463,517 Rls. 860,724 $
113 1387 بلژيک 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,188,776 7,608,681,198 Rls. 780,425 $
114 1387 بلژيک 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 179,579 7,540,999,458 Rls. 787,215 $
115 1387 بلژيک 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به قطر 25 ميليمتر وبيشتر براي روشنايي برق 494,959 7,386,087,438 Rls. 780,392 $
116 1387 بلژيک 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 12,884 7,363,421,860 Rls. 794,328 $
117 1387 بلژيک 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 73,600 7,250,715,777 Rls. 764,226 $
118 1387 بلژيک 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 432,970 7,241,565,155 Rls. 746,322 $
119 1387 بلژيک 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 514,140 7,223,510,000 Rls. 752,358 $
120 1387 بلژيک 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 430,150 7,220,156,135 Rls. 795,721 $
121 1387 بلژيک 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 226,970 7,146,822,683 Rls. 766,334 $
122 1387 بلژيک 39011099 سايرپلي ا تلين با چگالي كمترا ز94 %بغيرا ز پودري غيرمذكور در جاي ديگر 310,750 7,069,915,015 Rls. 765,615 $
123 1387 بلژيک 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 59,698 7,064,123,891 Rls. 756,850 $
124 1387 بلژيک 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 108,748 7,031,396,966 Rls. 738,788 $
125 1387 بلژيک 28230000 ا كسيدهاي تيتان 182,000 7,013,396,510 Rls. 748,256 $
126 1387 بلژيک 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 19,897 6,988,783,448 Rls. 727,471 $
127 1387 بلژيک 84679200 ا جزا ءوقطعات ا بزا رهاي پنوماتيك 835 6,960,952,005 Rls. 733,527 $
128 1387 بلژيک 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 162,175 6,825,083,214 Rls. 710,276 $
129 1387 بلژيک 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 112,000 6,768,910,380 Rls. 697,157 $
130 1387 بلژيک 70051010 شيشه فلوت ،ساييده وصيقل شده مسلح نشده دا را ي لايه جاذب ياپوشش مانع ا ز ا نعكاس 705,284 6,620,751,414 Rls. 694,434 $
131 1387 بلژيک 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 643,500 6,577,719,832 Rls. 689,667 $
132 1387 بلژيک 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 94,497 6,563,056,207 Rls. 714,049 $
133 1387 بلژيک 84483100 نوا رخاردا رماشين كاردينگ 68,798 6,518,549,636 Rls. 689,223 $
134 1387 بلژيک 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 169,728 6,434,059,567 Rls. 683,005 $
135 1387 بلژيک 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 9,387 6,378,890,804 Rls. 642,515 $
136 1387 بلژيک 29413000 تترا سيكلين ها و مشتقات آنها ;ا ملاح ا ين محصولات 7,557 6,318,657,421 Rls. 683,124 $
137 1387 بلژيک 84295911 بيل مكانيكي نو،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر،فاقد قابليت چرخش 360درجه 81,718 6,314,910,000 Rls. 655,812 $
138 1387 بلژيک 27101920 روغن صنعتي 127,089 6,277,446,408 Rls. 664,329 $
139 1387 بلژيک 84262000 جرثقيل هاي برجي 526,010 6,258,990,074 Rls. 633,949 $
140 1387 بلژيک 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 104,319 6,149,804,156 Rls. 670,790 $
141 1387 بلژيک 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 7,565 6,122,391,773 Rls. 667,448 $
142 1387 بلژيک 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 12,298 6,119,386,505 Rls. 637,094 $
143 1387 بلژيک 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 82,639 6,105,656,999 Rls. 625,292 $
144 1387 بلژيک 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 10,952 6,090,000,001 Rls. 664,267 $
145 1387 بلژيک 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 861 6,079,833,906 Rls. 634,170 $
146 1387 بلژيک 39219070 ورق پلي ا تيلن با ا لياف شيشه ومنسوج نبافته 93,279 5,894,957,184 Rls. 596,067 $
147 1387 بلژيک 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 146,910 5,736,775,775 Rls. 598,186 $
148 1387 بلژيک 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي تا 8 اينچ . 178,653 5,688,671,100 Rls. 580,520 $
149 1387 بلژيک 38099100 موا د تكميل, حاملين رنگ بعنوا ن تسريع كننده درعمل رنگرزي در نساجي غيرازموادنشاسته اي 532,080 5,673,064,733 Rls. 597,835 $
150 1387 بلژيک 38123010 آنتي ا كسيدا نها 98,240 5,579,513,967 Rls. 591,749 $
151 1387 بلژيک 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 95,715 5,523,435,086 Rls. 562,040 $
152 1387 بلژيک 72193200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3mmيابيشترولي كمترا ز75/4 mm 180,059 5,465,024,027 Rls. 601,048 $
153 1387 بلژيک 90183960 ظروف نمونه گيري خون (ميكروتينرووا كوتينر)ا زجنس پلاستيك وشيشه داراي ژل ضدا نعقادخون 41,401 5,445,404,012 Rls. 573,995 $
154 1387 بلژيک 37039000 كاغذ,مقوا و موا دنسجي عكاسي,حساس شده, عكسبردا ري نشده كه درجاي ديگرمذكورنباشد 214,007 5,441,996,300 Rls. 561,276 $
155 1387 بلژيک 39269030 مصنوعات ازموادپلاستيكي جهت مصارف پزشكي 43,484 5,430,099,914 Rls. 554,876 $
156 1387 بلژيک 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 322,303 5,420,860,030 Rls. 543,045 $
157 1387 بلژيک 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 538,000 5,292,007,514 Rls. 582,425 $
158 1387 بلژيک 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 162,420 5,243,760,322 Rls. 552,553 $
159 1387 بلژيک 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 369,000 5,182,241,637 Rls. 543,868 $
160 1387 بلژيک 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 118,014 5,094,784,151 Rls. 542,574 $
161 1387 بلژيک 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 40,000 4,983,433,914 Rls. 547,736 $
162 1387 بلژيک 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 118,300 4,836,943,540 Rls. 514,462 $
163 1387 بلژيک 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 8,887 4,789,794,222 Rls. 513,669 $
164 1387 بلژيک 85353090 كليدهاي جدا كننده مدا را زمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژمساوي يا بيش از 5/72 كيلوولت 34,165 4,780,576,400 Rls. 483,864 $
165 1387 بلژيک 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 41,805 4,768,538,820 Rls. 498,228 $
166 1387 بلژيک 90321000 ترموستات 91 4,767,801,420 Rls. 515,773 $
167 1387 بلژيک 31051020 كودهاي ميكرومعدني دربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 286,360 4,765,823,687 Rls. 518,719 $
168 1387 بلژيک 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 2,500 4,737,262,862 Rls. 528,594 $
169 1387 بلژيک 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 7,663 4,684,954,038 Rls. 500,595 $
170 1387 بلژيک 57029200 كف پوش هاي غيرمخملي باف, ا زمواد نسجي سنتتيك يامصنوعي آماده مصرف. 64,432 4,645,631,271 Rls. 477,207 $
171 1387 بلژيک 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 353,740 4,574,468,384 Rls. 472,551 $
172 1387 بلژيک 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 295,100 4,563,330,615 Rls. 476,333 $
173 1387 بلژيک 84423000 ماشين آلات ودستگاههاوتجهيزات برا ي ساختن وآماده كردن كليشه،لوحه ،استوانه وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,451 4,535,516,621 Rls. 463,194 $
174 1387 بلژيک 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 4,865 4,360,893,549 Rls. 464,110 $
175 1387 بلژيک 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 200,006 4,300,457,000 Rls. 460,170 $
176 1387 بلژيک 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 37,040 4,266,869,787 Rls. 451,619 $
177 1387 بلژيک 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 44,781 4,213,583,388 Rls. 419,987 $
178 1387 بلژيک 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 8,479 4,160,664,008 Rls. 439,761 $
179 1387 بلژيک 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 295 4,140,825,713 Rls. 430,741 $
180 1387 بلژيک 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 731 4,093,873,488 Rls. 416,907 $
181 1387 بلژيک 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 296,400 4,088,294,738 Rls. 447,983 $
182 1387 بلژيک 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 25,740 3,961,296,082 Rls. 423,719 $
183 1387 بلژيک 48142000 كاغذديوا ري وپوشش هاي ديوا ري همانندمتشكل ا زكاغذبارويه قشرزده, ا ندوده بالايه ا ي ا ز.پلاستيك 134,969 3,955,520,777 Rls. 410,253 $
184 1387 بلژيک 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 104,536 3,928,757,028 Rls. 425,740 $
185 1387 بلژيک 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 47,497 3,897,264,366 Rls. 400,585 $
186 1387 بلژيک 73071900 لوازم وا تصالات لوله كشي حاصل ا زريخته گري, ا زآهن, كه درجاي ديگرذكرنشده, ياا زفولاد. 27,852 3,875,975,719 Rls. 419,296 $
187 1387 بلژيک 28112200 دي ا كسيد سيليسيم 180,240 3,866,483,260 Rls. 398,954 $
188 1387 بلژيک 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 2,300 3,862,425,997 Rls. 405,474 $
189 1387 بلژيک 39012031 پلي اتيلن گريد تزريقي به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 200,500 3,836,703,603 Rls. 384,595 $
190 1387 بلژيک 59111000 پارچه هاي نسجي...,ا ندودشده ياقشرزده, پوشانده شده يامطبق شده باكائوچو,چرم ياسايرموا د...بر 25,882 3,787,654,179 Rls. 391,281 $
191 1387 بلژيک 29231000 كولين و ا ملاح آن 279,700 3,776,471,542 Rls. 419,377 $
192 1387 بلژيک 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 1,760 3,734,143,353 Rls. 416,664 $
193 1387 بلژيک 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 55,164 3,706,365,621 Rls. 387,256 $
194 1387 بلژيک 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلو ولت 233 3,670,894,339 Rls. 397,886 $
195 1387 بلژيک 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 804 3,632,141,087 Rls. 389,033 $
196 1387 بلژيک 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 38,350 3,593,689,304 Rls. 387,707 $
197 1387 بلژيک 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 126,300 3,563,914,185 Rls. 382,310 $
198 1387 بلژيک 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 200,786 3,546,461,038 Rls. 358,808 $
199 1387 بلژيک 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 5,000 3,541,834,187 Rls. 395,206 $
200 1387 بلژيک 29182900 ا سيدهاي كربوكسيليك باعامل فنلي,بدون عامل ا كسيژن دا ر...غيرمذكوردرجاي ديگر 32,066 3,517,836,100 Rls. 379,486 $
مجموع کل
9,103,496,733,112 ريال
مجموع کل
945,607,759 دلار