آمار کل " واردات از" کشور "بحرين" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 بحرين 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 29,534,230 229,664,428,449 Rls. 24,820,537 $
2 1387 بحرين 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 4,585,164 121,708,188,525 Rls. 12,799,850 $
3 1387 بحرين 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 666,920 110,181,732,779 Rls. 11,824,279 $
4 1387 بحرين 26011200 سنگ آهن بهم فشرده شده و كنسانتره هاي آن به غير ازپيريت هاي آهن تفته شده 51,094,297 94,816,223,011 Rls. 10,228,603 $
5 1387 بحرين 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 392,002 83,102,695,163 Rls. 8,842,458 $
6 1387 بحرين 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 586,810 77,777,073,297 Rls. 8,390,084 $
7 1387 بحرين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 1,999 60,538,708,481 Rls. 6,390,923 $
8 1387 بحرين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 11,680 18,467,945,340 Rls. 2,002,597 $
9 1387 بحرين 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 8,620 14,579,136,214 Rls. 1,550,881 $
10 1387 بحرين 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 165,000 12,123,044,905 Rls. 1,248,254 $
11 1387 بحرين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 294,082 11,646,267,930 Rls. 1,222,144 $
12 1387 بحرين 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 64,791 10,823,000,001 Rls. 1,186,887 $
13 1387 بحرين 76052100 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 277,158 8,999,775,416 Rls. 979,607 $
14 1387 بحرين 76051100 مفتول ا زآلومينيوم, غيرممزوج, بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي بيش ا ز7ميليمتر. 356,293 8,379,782,073 Rls. 886,793 $
15 1387 بحرين 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 14,520 7,713,129,343 Rls. 758,868 $
16 1387 بحرين 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 186,510 5,716,578,975 Rls. 620,446 $
17 1387 بحرين 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 33,560 5,345,005,015 Rls. 566,629 $
18 1387 بحرين 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 354,627 5,198,400,280 Rls. 523,260 $
19 1387 بحرين 72173090 سايرمفتولهاا ز آهن يافولاد غيرممزوج آبكاري ياا ندودشده باسايرفلزات معمولي بجزمفتول بيدوا ير 238,996 5,179,406,648 Rls. 528,696 $
20 1387 بحرين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,025 4,871,953,462 Rls. 517,088 $
21 1387 بحرين 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 1,600 4,597,286,452 Rls. 497,596 $
22 1387 بحرين 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 271,971 4,238,094,377 Rls. 451,083 $
23 1387 بحرين 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 300,000 4,209,076,186 Rls. 424,801 $
24 1387 بحرين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 101,952 3,973,600,000 Rls. 394,676 $
25 1387 بحرين 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 792,000 3,812,820,648 Rls. 389,248 $
26 1387 بحرين 76061100 صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm 99,758 3,223,026,959 Rls. 326,184 $
27 1387 بحرين 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 2,000,000 3,038,605,938 Rls. 302,680 $
28 1387 بحرين 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 85,000 2,569,922,660 Rls. 275,777 $
29 1387 بحرين 37025500 فيلم عكاسي رنگي بصورت رول, غيرا زنوع كاغذي و...بيش ا ز16 mmحدا كثرتا35 mmوطول بيش ا ز30 3,917 2,228,686,881 Rls. 229,917 $
30 1387 بحرين 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 9,000 2,194,154,623 Rls. 231,557 $
31 1387 بحرين 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 233,757 2,118,531,758 Rls. 213,390 $
32 1387 بحرين 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 68,860 2,008,611,142 Rls. 197,368 $
33 1387 بحرين 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 49,800 1,854,043,229 Rls. 203,523 $
34 1387 بحرين 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 630 1,812,085,632 Rls. 194,442 $
35 1387 بحرين 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 12,483 1,663,778,461 Rls. 171,982 $
36 1387 بحرين 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 34,000 1,530,893,008 Rls. 166,131 $
37 1387 بحرين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 54,072 1,393,417,043 Rls. 145,770 $
38 1387 بحرين 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 47,999 1,081,882,875 Rls. 113,038 $
39 1387 بحرين 84295212 بيل مكانيكي مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر .قابليت چرخش 360درجه 18,000 918,499,274 Rls. 92,722 $
40 1387 بحرين 72173010 مفتول بيدوا يرابكاري شده يااندود شده باساير فلزات معمولي 39,748 852,448,694 Rls. 92,266 $
41 1387 بحرين 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 161,928 783,322,064 Rls. 83,088 $
42 1387 بحرين 76069100 صفحه ورق يانوار (باستثناءمربع يامستطيل )ا زآلومينيوم, غيرممزوج, به ضخامت بيش ا ز 2/0 ميليمتر 18,841 724,263,150 Rls. 80,815 $
43 1387 بحرين 76032000 پودرباساختارلايه ا ي با فلس آلومينيوم. 20,000 594,258,440 Rls. 59,839 $
44 1387 بحرين 76169100 تور,شبكه, پرچين, ا زمفتول آلومينيوم. 23,200 593,616,166 Rls. 63,095 $
45 1387 بحرين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 459 577,045,836 Rls. 60,759 $
46 1387 بحرين 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 10 480,443,483 Rls. 52,137 $
47 1387 بحرين 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 3,325 461,013,965 Rls. 46,657 $
48 1387 بحرين 84072900 موتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 1,120 401,306,690 Rls. 41,851 $
49 1387 بحرين 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 20,300 369,438,000 Rls. 40,296 $
50 1387 بحرين 84184000 فريزرهاا زنوع ا يستاده, به گنجايش حدا كثر900ليتر 11,300 349,767,840 Rls. 35,040 $
51 1387 بحرين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 3,050 346,049,020 Rls. 36,664 $
52 1387 بحرين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 7,654 345,243,600 Rls. 38,237 $
53 1387 بحرين 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 85 344,261,725 Rls. 38,413 $
54 1387 بحرين 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده 19,755 332,969,243 Rls. 33,613 $
55 1387 بحرين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 4,320 332,349,082 Rls. 33,226 $
56 1387 بحرين 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 400 290,215,242 Rls. 32,068 $
57 1387 بحرين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 60,060 263,087,726 Rls. 27,025 $
58 1387 بحرين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 60 258,913,600 Rls. 25,441 $
59 1387 بحرين 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 9,736 250,760,393 Rls. 25,113 $
60 1387 بحرين 29095000 ا تر-فنل ها,ا تر-ا لكل- فنل هاومشتقات هالوژنه... سولفونه نيتره يا نيترو انها 300 204,308,510 Rls. 22,576 $
61 1387 بحرين 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 543 191,323,207 Rls. 20,762 $
62 1387 بحرين 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 352 187,632,196 Rls. 19,917 $
63 1387 بحرين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 144 176,150,456 Rls. 17,782 $
64 1387 بحرين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 35 163,669,699 Rls. 18,263 $
65 1387 بحرين 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 4,449 149,756,917 Rls. 15,353 $
66 1387 بحرين 85261000 دستگاههاي را دا ر 12 139,134,169 Rls. 15,410 $
67 1387 بحرين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 14,000 127,257,984 Rls. 12,592 $
68 1387 بحرين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 184 126,190,302 Rls. 14,022 $
69 1387 بحرين 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 99 123,614,213 Rls. 13,170 $
70 1387 بحرين 90261010 فلومتر 142 120,010,403 Rls. 12,539 $
71 1387 بحرين 73141400 ساير تورهاي بدون سر وانتهاي تاروپودباف ازفولاد زنگ نزن (غيرازبراي ماشين آلات ) 11,000 110,516,457 Rls. 11,955 $
72 1387 بحرين 85043290 ساير ترا نسفورماتورهايبرقيبه قدرت بين 1تا16KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 45 95,886,187 Rls. 10,010 $
73 1387 بحرين 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 19,673 89,504,200 Rls. 9,352 $
74 1387 بحرين 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 190 81,378,834 Rls. 8,803 $
75 1387 بحرين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 100 75,862,975 Rls. 8,248 $
76 1387 بحرين 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 2,786 63,270,060 Rls. 6,965 $
77 1387 بحرين 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 105 61,540,893 Rls. 6,228 $
78 1387 بحرين 25061090 شن وماسه هاي كوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 7,800 54,624,966 Rls. 5,374 $
79 1387 بحرين 69031000 ا شياءسرا ميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگركربن ها. 60 53,558,931 Rls. 5,335 $
80 1387 بحرين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 750 52,281,357 Rls. 5,826 $
81 1387 بحرين 39211900 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زسايرموا دپلاستيكي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 300 52,029,721 Rls. 5,312 $
82 1387 بحرين 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 1,169 49,042,080 Rls. 5,472 $
83 1387 بحرين 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 10 45,938,099 Rls. 4,749 $
84 1387 بحرين 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 26 42,883,896 Rls. 4,319 $
85 1387 بحرين 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 300 42,016,902 Rls. 4,252 $
86 1387 بحرين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 8 36,376,348 Rls. 3,725 $
87 1387 بحرين 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 1,286 36,177,432 Rls. 3,657 $
88 1387 بحرين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 2 30,939,683 Rls. 3,115 $
89 1387 بحرين 38019000 فرآورده هابرا ساس گرا فيت ياكربن به شكل خمير,بلوك يامحصولات نيمه ساخته غيرمذكوردرجاي ديگ 780 27,767,177 Rls. 2,807 $
90 1387 بحرين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 187 26,637,430 Rls. 2,698 $
91 1387 بحرين 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 20 25,589,320 Rls. 2,677 $
92 1387 بحرين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 944 24,709,545 Rls. 2,478 $
93 1387 بحرين 76152000 لوا زم بهدا شتي يا پاكيزگي واجزاء وقطعات آنها از آلومينيوم. 1,000 19,856,000 Rls. 2,000 $
94 1387 بحرين 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 144 19,485,670 Rls. 1,967 $
95 1387 بحرين 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 1 17,577,915 Rls. 1,845 $
96 1387 بحرين 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 12 16,996,107 Rls. 1,740 $
97 1387 بحرين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 20 13,174,143 Rls. 1,429 $
98 1387 بحرين 71049010 فيروزه مصنوعي غيراز 71042010 67 12,562,911 Rls. 1,299 $
99 1387 بحرين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 55 12,448,349 Rls. 1,302 $
100 1387 بحرين 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 376 12,202,123 Rls. 1,323 $
101 1387 بحرين 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 6 10,057,223 Rls. 1,088 $
102 1387 بحرين 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 70 7,771,768 Rls. 813 $
103 1387 بحرين 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 36 7,610,040 Rls. 749 $
104 1387 بحرين 83011000 قفل آويزا زفلزمعمولي. 42 7,149,600 Rls. 774 $
105 1387 بحرين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 5,543,481 Rls. 568 $
مجموع کل
957,300,282,291 ريال
مجموع کل
102,179,047 دلار
[1]