آمار کل " واردات از" کشور "اکوادور" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اکوادور 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 1,885,085 6,411,709,583 Rls. 659,179 $
2 1387 اکوادور 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 3,275 4,784,933,847 Rls. 490,561 $
3 1387 اکوادور 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 16,000 420,981,000 Rls. 41,366 $
4 1387 اکوادور 11063000 آرد ,زبره و پودر محصولات فصل 8 8,500 322,200,000 Rls. 32,259 $
5 1387 اکوادور 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 36,800 276,780,275 Rls. 28,525 $
6 1387 اکوادور 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 222 45,616,833 Rls. 5,022 $
7 1387 اکوادور 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 350 32,275,750 Rls. 3,250 $
8 1387 اکوادور 49021090 سايرروزنامه ومجله ونشريات ا دوا ري چاپ شده كه حدا قل چهارباردرهفته منتشرشودبجزا گهينشريات 25 2,894,876 Rls. 314 $
9 1387 اکوادور 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 150 993,100 Rls. 100 $
مجموع کل
12,298,385,264 ريال
مجموع کل
1,260,576 دلار
[1]