آمار کل " واردات از" کشور "ايرلند" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ايرلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 3,874,132 160,121,079,702 Rls. 16,553,849 $
2 1387 ايرلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 2,818,681 139,803,770,107 Rls. 14,830,986 $
3 1387 ايرلند 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 9,684,000 120,348,261,723 Rls. 12,435,490 $
4 1387 ايرلند 70023100 لوله ا زكوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده كارنشده. 1,270,561 103,253,925,495 Rls. 10,653,628 $
5 1387 ايرلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 41,081 87,916,402,322 Rls. 8,969,386 $
6 1387 ايرلند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 3,000 79,953,678,180 Rls. 8,385,762 $
7 1387 ايرلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 1,700,000 75,049,515,741 Rls. 7,942,392 $
8 1387 ايرلند 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 25,445 41,014,706,771 Rls. 4,323,400 $
9 1387 ايرلند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,321,729 39,460,817,336 Rls. 4,292,996 $
10 1387 ايرلند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 593,850 35,259,053,000 Rls. 3,589,709 $
11 1387 ايرلند 28331100 سولفات دي سديم 10,078,000 27,950,435,215 Rls. 2,917,495 $
12 1387 ايرلند 28403000 پرا كسوبرا ت ها( پرا يرا تها) 1,980,000 25,978,250,000 Rls. 2,725,038 $
13 1387 ايرلند 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 1,247,870 25,867,211,063 Rls. 2,645,484 $
14 1387 ايرلند 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 440,000 18,388,750,000 Rls. 1,883,292 $
15 1387 ايرلند 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 62,460 17,896,042,750 Rls. 1,942,056 $
16 1387 ايرلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 6,521 17,430,455,247 Rls. 1,820,880 $
17 1387 ايرلند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 1,937,703 14,029,103,354 Rls. 1,485,739 $
18 1387 ايرلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 6,163 12,899,137,922 Rls. 1,388,852 $
19 1387 ايرلند 29221990 سايرآمينوا لكلهابجزآنهاييكه بيش ا زيك نوع عامل ا كسيژن دا رندا تر...غيرمذكوردرجاي ديگر 336,000 12,896,819,520 Rls. 1,329,176 $
20 1387 ايرلند 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 375,800 12,582,370,450 Rls. 1,335,135 $
21 1387 ايرلند 32042000 محصولات آلي سنتتيك مورد ا ستفاده به عنوا ن عوا مل درخشان كننده فلورسنت 135,000 10,204,970,937 Rls. 1,074,153 $
22 1387 ايرلند 05111000 ا سپرم گاوي 317 9,856,091,404 Rls. 1,040,130 $
23 1387 ايرلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 3,140 8,318,432,171 Rls. 877,391 $
24 1387 ايرلند 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 7,300 8,025,144,331 Rls. 872,488 $
25 1387 ايرلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 403 7,744,611,194 Rls. 784,268 $
26 1387 ايرلند 28369900 ساير كربنات ها,پرا كسو كربنات ها 1,001,000 7,118,355,567 Rls. 757,314 $
27 1387 ايرلند 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 4,325 5,817,435,943 Rls. 644,520 $
28 1387 ايرلند 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 197,616 5,341,855,091 Rls. 555,485 $
29 1387 ايرلند 29146900 كينون ها (باستثناي آنترا كينون ) 100 4,875,481,620 Rls. 529,541 $
30 1387 ايرلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 75 4,854,973,296 Rls. 522,301 $
31 1387 ايرلند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 120,000 4,706,982,400 Rls. 468,870 $
32 1387 ايرلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 80 4,455,150,000 Rls. 461,827 $
33 1387 ايرلند 90213100 مفصل هاي مصنوعي 70 3,613,016,449 Rls. 363,812 $
34 1387 ايرلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 192,000 3,309,009,258 Rls. 330,109 $
35 1387 ايرلند 85354090 برق گير ,محدودكننده ولتاژ ,مسدودكننده ا فزا يش ناگهاني غير مذكور درجاي ديگر 17,675 3,244,633,793 Rls. 342,630 $
36 1387 ايرلند 28363090 هيدروژن كربنات سديم ( بي كربنات سديم) بجزرديف 28363010 386,000 3,013,238,652 Rls. 316,771 $
37 1387 ايرلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 23,674 2,695,214,505 Rls. 280,295 $
38 1387 ايرلند 28331900 سولفات هاي سديم (باستثناي سولفات دي سديم ) 1,496,748 2,655,055,806 Rls. 262,690 $
39 1387 ايرلند 29224910 ديكلوفناك سديم 72,000 2,535,000,000 Rls. 255,261 $
40 1387 ايرلند 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 7,253 2,494,045,012 Rls. 275,324 $
41 1387 ايرلند 84186110 دستگاههاي سردكننده مخصوص نصب روي كانتينرهاي سردخانه دا ر وا تاق هاي يخچالي روي خودرو 15,827 2,445,960,392 Rls. 262,417 $
42 1387 ايرلند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 112,000 2,343,750,771 Rls. 236,567 $
43 1387 ايرلند 29153200 ا ستات وينيل 83,056 2,237,681,238 Rls. 241,754 $
44 1387 ايرلند 39123110 كربوكسي متيل سلولزواملاح ان گريد خوركي 28,500 2,225,635,942 Rls. 236,895 $
45 1387 ايرلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 343,290 2,105,898,541 Rls. 211,534 $
46 1387 ايرلند 28352600 ساير فسفات هاي دي كلسيم , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 200,000 2,072,228,630 Rls. 216,511 $
47 1387 ايرلند 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 68,736 1,950,239,978 Rls. 208,181 $
48 1387 ايرلند 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 3,091 1,785,805,705 Rls. 184,047 $
49 1387 ايرلند 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 13,081 1,686,915,845 Rls. 175,786 $
50 1387 ايرلند 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 108,000 1,645,934,630 Rls. 164,126 $
51 1387 ايرلند 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذكورومشمول درجاي ديگربه ا شكال ا بتدا ئي 31,450 1,614,202,188 Rls. 173,363 $
52 1387 ايرلند 30067090 سايرفرآورده هاي روان كننده كه به شكل ژل درطب ا نساني يا حيوا ني كاربرد دارد به غير از ژل الكترود پزشكي 296 1,480,555,205 Rls. 153,206 $
53 1387 ايرلند 29333999 سايرتركيبات هتروسيكليك دا ري يك حلقه پيريدين مترا كم نشده غيرمذكور 450 1,434,907,395 Rls. 155,647 $
54 1387 ايرلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 3,291 1,337,716,686 Rls. 140,033 $
55 1387 ايرلند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 32,000 1,239,857,900 Rls. 127,781 $
56 1387 ايرلند 28332100 سولفات هااز منيزيم 2,756 1,200,937,786 Rls. 124,872 $
57 1387 ايرلند 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 34,000 1,162,467,870 Rls. 125,158 $
58 1387 ايرلند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 33,400 1,123,221,853 Rls. 121,570 $
59 1387 ايرلند 25102000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك وگل سفيد فسفاته آسياب شده 200,000 1,110,656,950 Rls. 110,560 $
60 1387 ايرلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 2,595 1,086,273,642 Rls. 115,618 $
61 1387 ايرلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,348 1,046,400,000 Rls. 105,782 $
62 1387 ايرلند 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 2,836 1,030,857,473 Rls. 107,153 $
63 1387 ايرلند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 78 1,020,517,155 Rls. 104,102 $
64 1387 ايرلند 75040000 پودروفلس نيكل. 1,586 993,550,764 Rls. 102,006 $
65 1387 ايرلند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 11,401 965,414,810 Rls. 101,540 $
66 1387 ايرلند 90272000 دستگاههاي كروماتوگرا ف و ا لكتروفورز 200 952,093,278 Rls. 103,895 $
67 1387 ايرلند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 28,400 894,782,310 Rls. 91,436 $
68 1387 ايرلند 59119090 سايرمحصولات وا شيانسجي براي مصارف فني مذكور در يادداشت 7 اين فصل غيرمذكوردرجاي ديگر 10,380 871,192,099 Rls. 91,706 $
69 1387 ايرلند 30045090 ساير دا روهاي حاوي ويتامين كه توليد دا خلي ندا رند 380 859,016,583 Rls. 87,825 $
70 1387 ايرلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 14,000 835,804,550 Rls. 91,299 $
71 1387 ايرلند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 240 830,486,006 Rls. 88,908 $
72 1387 ايرلند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 564 765,362,667 Rls. 78,979 $
73 1387 ايرلند 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 250 745,757,917 Rls. 78,016 $
74 1387 ايرلند 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 1,548 734,166,182 Rls. 75,486 $
75 1387 ايرلند 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 440 692,375,067 Rls. 69,072 $
76 1387 ايرلند 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 4,922 649,600,000 Rls. 65,949 $
77 1387 ايرلند 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 74,414 621,766,667 Rls. 69,316 $
78 1387 ايرلند 70195100 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه به پهناي برا برياكمترا ز30سانتيمتر. 587 544,278,387 Rls. 56,722 $
79 1387 ايرلند 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 3,347 498,485,414 Rls. 53,614 $
80 1387 ايرلند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 1,100 453,483,800 Rls. 50,242 $
81 1387 ايرلند 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 4,500 440,322,244 Rls. 46,059 $
82 1387 ايرلند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 763 437,881,603 Rls. 47,469 $
83 1387 ايرلند 29053900 ساير دي ئول ها ,كه درجاي ديگري مذكور نباشند 6,840 429,300,000 Rls. 46,466 $
84 1387 ايرلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 1,694 417,453,373 Rls. 44,136 $
85 1387 ايرلند 29337900 لاكتام ها(باستثناي تعرفه هاي شماره 29337100و29337200) 4,000 413,636,760 Rls. 44,621 $
86 1387 ايرلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 130 407,911,670 Rls. 41,660 $
87 1387 ايرلند 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 2,275 375,290,614 Rls. 38,792 $
88 1387 ايرلند 40159000 ملبوس ومضافات لباس ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده, برا ي هرنوع مصرف غيرمذكوردرجاي ديگر 552 374,602,342 Rls. 39,618 $
89 1387 ايرلند 39123900 ساير ا ترهاي سلولز كه در جاي ديگر گفته نشده به ا شكال ا بتدا ئي 5,000 360,696,250 Rls. 37,730 $
90 1387 ايرلند 32049000 محصولات آلي سنتتيك كه به عنوا ن نورتاب مصرف ميشود 8,000 358,564,600 Rls. 39,620 $
91 1387 ايرلند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 640 345,578,761 Rls. 34,401 $
92 1387 ايرلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,040 317,359,810 Rls. 33,200 $
93 1387 ايرلند 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 110 316,480,951 Rls. 32,587 $
94 1387 ايرلند 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 73 316,022,972 Rls. 34,284 $
95 1387 ايرلند 38122090 سايرپلاستي سايزهاي مركب برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي بجزمخلوطهاي دا را ي دي بوتيل فتالات 5,600 299,412,395 Rls. 32,236 $
96 1387 ايرلند 07011000 بذر سيب زميني 20,000 288,777,000 Rls. 31,498 $
97 1387 ايرلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 38 277,036,151 Rls. 29,686 $
98 1387 ايرلند 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 84 256,518,500 Rls. 25,961 $
99 1387 ايرلند 32071020 رنگ هاي سرا ميكي جهت گل ا را يي بادماي پخت رولعابي ودا خل لعابي جهت چاپ ظروف چيني 1,350 220,614,426 Rls. 22,814 $
100 1387 ايرلند 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 6,330 220,089,265 Rls. 22,247 $
101 1387 ايرلند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 1,080 212,867,640 Rls. 23,576 $
102 1387 ايرلند 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 1,080 212,000,275 Rls. 22,696 $
103 1387 ايرلند 90321000 ترموستات 76 209,916,871 Rls. 22,770 $
104 1387 ايرلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,000 199,554,375 Rls. 21,639 $
105 1387 ايرلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4 186,402,512 Rls. 18,844 $
106 1387 ايرلند 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 88 157,027,398 Rls. 17,220 $
107 1387 ايرلند 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 1,700 147,150,078 Rls. 15,745 $
108 1387 ايرلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,800 144,657,880 Rls. 14,812 $
109 1387 ايرلند 38101090 خميروپودرهاي لحيم كاري وجوشكاري مركب ا ز فلز وسايرموا د 49 133,231,800 Rls. 13,659 $
110 1387 ايرلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 453 125,285,167 Rls. 13,596 $
111 1387 ايرلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 20 124,341,462 Rls. 12,801 $
112 1387 ايرلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 600 116,672,055 Rls. 11,961 $
113 1387 ايرلند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 111,233,580 Rls. 12,093 $
114 1387 ايرلند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 46 93,326,167 Rls. 9,711 $
115 1387 ايرلند 90292090 سرعت سنج وتاكومتر وا ستروبوسكوپ ،كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 99 88,765,232 Rls. 9,602 $
116 1387 ايرلند 84212930 فيلترا ماده شده جهت ا ستفاده درست هاي تزريق خون وسرم 96 87,593,758 Rls. 9,115 $
117 1387 ايرلند 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 540 86,383,144 Rls. 8,953 $
118 1387 ايرلند 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 2,400 85,894,000 Rls. 9,292 $
119 1387 ايرلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 264 78,375,287 Rls. 8,502 $
120 1387 ايرلند 56031290 ساير پارچه هاي نبافته ا زرشته هاي ستنتيك يامصنوعي بيش ا ز 25گرم وكمترا ز70گرم غيرمذكور 200 78,119,336 Rls. 8,717 $
121 1387 ايرلند 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 247 74,176,927 Rls. 8,043 $
122 1387 ايرلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 3,418 69,100,000 Rls. 7,056 $
123 1387 ايرلند 85340000 مدا رهاي چاپي 20 60,754,840 Rls. 6,356 $
124 1387 ايرلند 84714910 سايرماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( PC)به صورت كامل عرضه شده به شكل سيستم 120 55,605,149 Rls. 6,121 $
125 1387 ايرلند 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 307 53,564,310 Rls. 5,977 $
126 1387 ايرلند 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 106 52,071,217 Rls. 5,383 $
127 1387 ايرلند 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پكيج دو منظوره (آبگرمكن بهدا شتي وگرمايشي ) 261 43,193,055 Rls. 4,650 $
128 1387 ايرلند 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 32,331,852 Rls. 3,582 $
129 1387 ايرلند 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 450 29,731,929 Rls. 3,009 $
130 1387 ايرلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 35 29,402,966 Rls. 3,166 $
131 1387 ايرلند 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 69 29,192,651 Rls. 2,989 $
132 1387 ايرلند 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 100 26,047,434 Rls. 2,659 $
133 1387 ايرلند 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 100 20,219,080 Rls. 2,194 $
134 1387 ايرلند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 480 16,350,000 Rls. 1,763 $
135 1387 ايرلند 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 163 16,227,045 Rls. 1,689 $
136 1387 ايرلند 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 300 15,868,505 Rls. 1,604 $
137 1387 ايرلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 80 12,132,032 Rls. 1,336 $
138 1387 ايرلند 90291000 كنتور دورسنج, كنتورتوليد,تاكسيمتر,كيلومترشمار,گام سنج وهمانند 180 10,459,476 Rls. 1,028 $
139 1387 ايرلند 90279090 ساير ا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي مشمول رديف 9027 10 10,237,548 Rls. 1,020 $
140 1387 ايرلند 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 130 9,440,166 Rls. 1,026 $
141 1387 ايرلند 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 11 9,435,111 Rls. 945 $
142 1387 ايرلند 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 16 5,620,612 Rls. 581 $
143 1387 ايرلند 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 15 5,069,573 Rls. 524 $
144 1387 ايرلند 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزكردن. 6 4,475,140 Rls. 458 $
145 1387 ايرلند 39241010 ظروف ملامين 30 3,728,920 Rls. 386 $
146 1387 ايرلند 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 25 3,123,945 Rls. 315 $
مجموع کل
1,232,524,630,789 ريال
مجموع کل
128,708,848 دلار
[1]