آمار کل " واردات از" کشور "ايتاليا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ايتاليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 9,998,667 976,998,102,891 Rls. 103,086,318 $
2 1387 ايتاليا 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 2,604,711 508,377,758,663 Rls. 52,082,371 $
3 1387 ايتاليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 2,648,670 459,064,272,455 Rls. 48,413,568 $
4 1387 ايتاليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,166,824 456,072,932,332 Rls. 47,683,779 $
5 1387 ايتاليا 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 2,816,914 436,531,902,675 Rls. 45,963,611 $
6 1387 ايتاليا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 1,280,604 391,866,050,853 Rls. 40,918,509 $
7 1387 ايتاليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 979,747 346,835,068,195 Rls. 36,213,607 $
8 1387 ايتاليا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 1,614,512 336,127,845,878 Rls. 34,165,023 $
9 1387 ايتاليا 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 583,926 305,596,876,383 Rls. 32,771,600 $
10 1387 ايتاليا 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,173,490 256,221,453,706 Rls. 27,087,725 $
11 1387 ايتاليا 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 749,466 246,970,436,987 Rls. 25,875,678 $
12 1387 ايتاليا 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 4,884,028 214,450,444,855 Rls. 22,125,176 $
13 1387 ايتاليا 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 794,080 211,812,521,530 Rls. 21,689,161 $
14 1387 ايتاليا 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 641,849 209,859,826,245 Rls. 21,671,481 $
15 1387 ايتاليا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,537,709 205,410,794,486 Rls. 22,002,316 $
16 1387 ايتاليا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 1,531,801 188,834,266,213 Rls. 19,960,798 $
17 1387 ايتاليا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 5,779,356 183,750,385,359 Rls. 18,725,398 $
18 1387 ايتاليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,497,624 178,703,755,692 Rls. 18,878,832 $
19 1387 ايتاليا 84649000 سايرماشين هاي ا بزا ربرا ي كارروي سنگ, سرا ميك, بتون, ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 830,397 177,025,393,453 Rls. 18,523,521 $
20 1387 ايتاليا 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 5,800,105 164,984,155,963 Rls. 17,173,561 $
21 1387 ايتاليا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 5,861,190 164,899,340,909 Rls. 17,466,372 $
22 1387 ايتاليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 11,935,944 140,749,339,644 Rls. 14,554,101 $
23 1387 ايتاليا 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 1,787,510 134,446,331,411 Rls. 13,953,643 $
24 1387 ايتاليا 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 818,176 130,104,689,571 Rls. 13,547,272 $
25 1387 ايتاليا 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 388,839 115,517,207,978 Rls. 12,233,717 $
26 1387 ايتاليا 72099000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت وسردنوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmروكش, آبكاري ياا ندودنشده, غير مذكور درجاي ديگر 5,488,927 115,084,957,620 Rls. 12,746,036 $
27 1387 ايتاليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 773,529 114,516,534,002 Rls. 11,929,720 $
28 1387 ايتاليا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,091,458 113,462,297,488 Rls. 11,873,723 $
29 1387 ايتاليا 84818030 شير مخصوص سيلندر گاز مايع 343,672 113,355,636,192 Rls. 12,266,142 $
30 1387 ايتاليا 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 433,684 112,398,954,671 Rls. 11,744,481 $
31 1387 ايتاليا 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 708,480 111,691,085,749 Rls. 11,575,921 $
32 1387 ايتاليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 83,101 111,597,741,223 Rls. 11,744,334 $
33 1387 ايتاليا 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 369,968 110,977,428,304 Rls. 11,812,035 $
34 1387 ايتاليا 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 153,091 109,356,086,373 Rls. 11,352,472 $
35 1387 ايتاليا 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 403,067 104,508,688,110 Rls. 10,827,066 $
36 1387 ايتاليا 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 146,035 103,111,375,268 Rls. 10,715,294 $
37 1387 ايتاليا 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 306,684 95,422,912,972 Rls. 9,816,423 $
38 1387 ايتاليا 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 1,613,589 91,059,849,660 Rls. 9,556,076 $
39 1387 ايتاليا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 948,881 89,944,455,534 Rls. 9,319,431 $
40 1387 ايتاليا 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 1,383,379 89,520,726,079 Rls. 9,425,132 $
41 1387 ايتاليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 248,100 89,098,129,035 Rls. 9,320,912 $
42 1387 ايتاليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 94,043 88,711,970,998 Rls. 9,375,981 $
43 1387 ايتاليا 73182200 وا شرها,كه درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 50,653 87,742,141,106 Rls. 9,179,124 $
44 1387 ايتاليا 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 702,271 85,232,186,791 Rls. 9,088,146 $
45 1387 ايتاليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,402,244 83,555,684,331 Rls. 8,738,379 $
46 1387 ايتاليا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 7,757 83,546,175,624 Rls. 8,784,880 $
47 1387 ايتاليا 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 2,659,103 83,375,641,312 Rls. 8,818,923 $
48 1387 ايتاليا 98870438 قطعات منفصله براي توليد آمبولانس ،با ساخت داخل 14 درصد (Full c.k.d) به استثناء لاستيك 343,263 83,215,433,085 Rls. 8,533,616 $
49 1387 ايتاليا 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 212,046 81,263,742,381 Rls. 8,702,005 $
50 1387 ايتاليا 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 1,638,096 78,715,448,540 Rls. 8,398,207 $
51 1387 ايتاليا 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 106,711 76,026,775,831 Rls. 8,056,362 $
52 1387 ايتاليا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 1,522,936 74,718,214,682 Rls. 8,259,698 $
53 1387 ايتاليا 84743200 ماشين هاي مخلوط كردن موا دمعدني باقير. 680,439 74,188,772,179 Rls. 7,934,878 $
54 1387 ايتاليا 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 813,936 73,037,560,088 Rls. 7,555,192 $
55 1387 ايتاليا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 343,466 67,919,109,015 Rls. 7,137,675 $
56 1387 ايتاليا 28263000 هگزا فلوئور و سيليكات سديم (كريوليت سينتتيك ) 4,773,200 67,670,537,172 Rls. 7,152,214 $
57 1387 ايتاليا 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 271,683 64,950,382,784 Rls. 6,756,301 $
58 1387 ايتاليا 84633000 ماشين هاي كاركردن روي مفتول, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 176,072 63,358,807,376 Rls. 6,735,920 $
59 1387 ايتاليا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 9,142,690 61,304,175,436 Rls. 6,393,828 $
60 1387 ايتاليا 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,759 59,444,417,833 Rls. 6,234,262 $
61 1387 ايتاليا 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 51,717 58,508,571,125 Rls. 6,197,783 $
62 1387 ايتاليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 30,324 57,525,395,802 Rls. 6,204,277 $
63 1387 ايتاليا 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 1,341,222 57,131,650,943 Rls. 5,917,599 $
64 1387 ايتاليا 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 139,906 56,431,680,079 Rls. 6,058,847 $
65 1387 ايتاليا 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 719,946 55,103,527,689 Rls. 5,822,931 $
66 1387 ايتاليا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 1,242,584 54,082,481,155 Rls. 5,840,682 $
67 1387 ايتاليا 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 246,778 54,033,258,844 Rls. 5,702,155 $
68 1387 ايتاليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 569,074 53,977,870,211 Rls. 5,505,890 $
69 1387 ايتاليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 150,467 52,894,300,722 Rls. 5,624,940 $
70 1387 ايتاليا 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 163,440 52,795,244,944 Rls. 5,785,146 $
71 1387 ايتاليا 30033990 سايردا روهاي هورمون دا رفاقدا نسولين كه حاوي آنتي بيوتيك نبوده وتوليددا خلي ندا رند 244,477 52,649,984,675 Rls. 5,487,004 $
72 1387 ايتاليا 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 162,956 51,261,472,704 Rls. 5,449,886 $
73 1387 ايتاليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 358,636 50,668,037,111 Rls. 5,284,787 $
74 1387 ايتاليا 84039020 ا جزا وقطعات وپره (ديواره )جهت پكيج دو منظوره (آبگرمكن بهدا شتي وگرمايشي ) 583,320 50,318,245,879 Rls. 5,237,554 $
75 1387 ايتاليا 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 522,420 49,961,639,212 Rls. 5,358,032 $
76 1387 ايتاليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 60,516 49,562,472,576 Rls. 5,075,217 $
77 1387 ايتاليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 271,970 48,671,917,449 Rls. 5,061,090 $
78 1387 ايتاليا 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 263,423 48,522,092,637 Rls. 4,989,998 $
79 1387 ايتاليا 32081040 لاك عايق ا لكترونيكي براساس پلي استرها 1,280,885 47,858,920,246 Rls. 5,036,113 $
80 1387 ايتاليا 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 266,110 47,620,236,204 Rls. 4,902,295 $
81 1387 ايتاليا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 670,044 46,784,374,435 Rls. 4,885,115 $
82 1387 ايتاليا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 22,901 45,344,239,021 Rls. 4,867,642 $
83 1387 ايتاليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 124,896 45,218,791,576 Rls. 4,730,799 $
84 1387 ايتاليا 98842930 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ،به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 21%لغايت 30% 394,907 44,899,485,479 Rls. 4,718,050 $
85 1387 ايتاليا 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 159,402 44,895,518,780 Rls. 4,597,080 $
86 1387 ايتاليا 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 3,768,000 44,598,385,823 Rls. 4,702,191 $
87 1387 ايتاليا 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 66,054 43,361,324,053 Rls. 4,559,892 $
88 1387 ايتاليا 29291000 ا يزوسيانات ها 1,753,476 43,065,553,854 Rls. 4,494,724 $
89 1387 ايتاليا 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 370,590 42,895,757,757 Rls. 4,512,438 $
90 1387 ايتاليا 84138200 بالابرهاي آبگونها 2,169,786 41,434,488,358 Rls. 4,351,096 $
91 1387 ايتاليا 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,136,426 40,946,830,435 Rls. 4,269,017 $
92 1387 ايتاليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 145,555 40,531,085,841 Rls. 4,308,744 $
93 1387 ايتاليا 32091010 رنگ رويه وآستري ا تومبيل براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 390,407 40,324,666,983 Rls. 4,264,474 $
94 1387 ايتاليا 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 163,585 38,420,926,128 Rls. 4,103,262 $
95 1387 ايتاليا 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 1,079,976 37,613,335,834 Rls. 4,035,073 $
96 1387 ايتاليا 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 1,378,665 37,580,518,042 Rls. 3,891,027 $
97 1387 ايتاليا 32099020 رنگ آستري كاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته 1,193,994 36,713,127,259 Rls. 3,858,017 $
98 1387 ايتاليا 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 7,739 36,470,068,960 Rls. 3,953,538 $
99 1387 ايتاليا 29419040 سفازولين سديم 15,743 36,447,593,991 Rls. 3,843,558 $
100 1387 ايتاليا 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 177,326 36,194,522,425 Rls. 3,835,951 $
101 1387 ايتاليا 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,152,898 35,968,167,240 Rls. 3,760,605 $
102 1387 ايتاليا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 449,496 35,846,901,471 Rls. 3,822,604 $
103 1387 ايتاليا 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 124,174 35,514,098,616 Rls. 3,708,541 $
104 1387 ايتاليا 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 384,509 35,201,728,815 Rls. 3,665,399 $
105 1387 ايتاليا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 18,016 35,181,595,624 Rls. 3,691,223 $
106 1387 ايتاليا 84384000 ماشين آلات ودستگاههاي آبجوسازي 81,100 34,905,066,474 Rls. 3,651,158 $
107 1387 ايتاليا 32071020 رنگ هاي سرا ميكي جهت گل ا را يي بادماي پخت رولعابي ودا خل لعابي جهت چاپ ظروف چيني 699,021 34,734,174,936 Rls. 3,592,911 $
108 1387 ايتاليا 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 81,196 33,991,442,621 Rls. 3,491,095 $
109 1387 ايتاليا 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 158,837 33,545,892,097 Rls. 3,482,859 $
110 1387 ايتاليا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 131,374 33,486,532,364 Rls. 3,620,208 $
111 1387 ايتاليا 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 360,391 33,127,382,778 Rls. 3,392,400 $
112 1387 ايتاليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,320,967 32,143,737,313 Rls. 3,333,222 $
113 1387 ايتاليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 273,671 32,140,604,801 Rls. 3,337,818 $
114 1387 ايتاليا 70023100 لوله ا زكوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده كارنشده. 371,505 32,134,632,232 Rls. 3,417,025 $
115 1387 ايتاليا 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 44,787 31,833,264,083 Rls. 3,411,147 $
116 1387 ايتاليا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 165,222 31,361,240,353 Rls. 3,267,277 $
117 1387 ايتاليا 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 36,655 31,142,385,175 Rls. 3,352,312 $
118 1387 ايتاليا 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 875,996 31,115,318,297 Rls. 3,191,817 $
119 1387 ايتاليا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 21,522 31,030,676,651 Rls. 3,289,839 $
120 1387 ايتاليا 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 136,558 30,810,510,942 Rls. 3,117,797 $
121 1387 ايتاليا 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,490,874 30,738,710,065 Rls. 3,267,007 $
122 1387 ايتاليا 85340000 مدا رهاي چاپي 107,666 30,730,918,195 Rls. 3,181,538 $
123 1387 ايتاليا 39069010 پليمرهاي اكريليك به صورت موا د ا فزودني رنگ 468,777 30,480,023,979 Rls. 3,187,385 $
124 1387 ايتاليا 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 69,365 30,410,051,527 Rls. 3,196,181 $
125 1387 ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 466,588 30,285,036,826 Rls. 3,174,400 $
126 1387 ايتاليا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 74,817 30,275,683,874 Rls. 3,227,079 $
127 1387 ايتاليا 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 251,417 30,246,986,635 Rls. 3,102,158 $
128 1387 ايتاليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 181,963 29,976,798,183 Rls. 3,150,076 $
129 1387 ايتاليا 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 158,103 29,942,418,956 Rls. 3,167,361 $
130 1387 ايتاليا 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 864,357 29,905,366,128 Rls. 3,075,775 $
131 1387 ايتاليا 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 613,660 29,588,302,588 Rls. 3,074,032 $
132 1387 ايتاليا 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 115,407 29,396,459,848 Rls. 3,194,311 $
133 1387 ايتاليا 73079300 لوا زم وا تصالات برا ي جوشكاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 418,117 28,950,732,415 Rls. 3,068,513 $
134 1387 ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 140,101 28,587,610,726 Rls. 3,016,030 $
135 1387 ايتاليا 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 333,700 28,309,176,624 Rls. 2,949,305 $
136 1387 ايتاليا 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 74,665 27,680,822,100 Rls. 2,992,669 $
137 1387 ايتاليا 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 353,475 27,323,109,625 Rls. 2,879,840 $
138 1387 ايتاليا 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 111,720 27,282,829,168 Rls. 2,892,131 $
139 1387 ايتاليا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 79,910 27,139,171,244 Rls. 2,869,804 $
140 1387 ايتاليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 71,309 27,025,217,528 Rls. 2,850,405 $
141 1387 ايتاليا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 793,814 26,662,015,324 Rls. 2,791,010 $
142 1387 ايتاليا 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 10,836 26,409,195,899 Rls. 2,775,180 $
143 1387 ايتاليا 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 148,400 26,368,332,217 Rls. 2,688,160 $
144 1387 ايتاليا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 224,489 26,316,848,970 Rls. 2,769,741 $
145 1387 ايتاليا 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 617,846 25,691,773,180 Rls. 2,705,522 $
146 1387 ايتاليا 84152090 سايردستگاههاي تهويه مطبوع براي وسايل نقليه موتوري زميني بجز خودروهاي سواري,سواري كارووا نت 78,401 25,528,210,121 Rls. 2,789,989 $
147 1387 ايتاليا 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشكل دا دن كائوچوياموا دپلاستيكي, غيرمذكوردرجاي ديگر 87,526 24,980,924,181 Rls. 2,587,942 $
148 1387 ايتاليا 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 2,044,065 24,623,194,033 Rls. 2,419,494 $
149 1387 ايتاليا 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل كردن, برا ي كارروي سنگ, سرا ميك ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 91,344 24,466,267,442 Rls. 2,476,212 $
150 1387 ايتاليا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 34,008 24,461,199,108 Rls. 2,601,697 $
151 1387 ايتاليا 84122100 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك باحركت خطي(سيلندرها) 88,438 24,436,366,420 Rls. 2,593,040 $
152 1387 ايتاليا 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 554,900 23,898,645,194 Rls. 2,510,461 $
153 1387 ايتاليا 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 990,910 23,797,947,585 Rls. 2,437,179 $
154 1387 ايتاليا 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 350,279 23,742,292,085 Rls. 2,455,653 $
155 1387 ايتاليا 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 690,173 23,572,499,358 Rls. 2,443,650 $
156 1387 ايتاليا 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 211,753 23,536,362,676 Rls. 2,435,498 $
157 1387 ايتاليا 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 97,184 23,024,395,739 Rls. 2,370,199 $
158 1387 ايتاليا 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 45,435 22,664,022,712 Rls. 2,376,426 $
159 1387 ايتاليا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 118,884 22,054,127,049 Rls. 2,349,941 $
160 1387 ايتاليا 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 753,941 21,852,192,667 Rls. 2,254,591 $
161 1387 ايتاليا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 1,235,603 21,849,788,857 Rls. 2,296,522 $
162 1387 ايتاليا 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 71,955 21,623,532,278 Rls. 2,272,015 $
163 1387 ايتاليا 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 82,950 21,438,940,871 Rls. 2,291,022 $
164 1387 ايتاليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 35,023 21,392,225,031 Rls. 2,248,268 $
165 1387 ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 210,581 21,232,219,741 Rls. 2,250,346 $
166 1387 ايتاليا 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 60,428 21,068,444,667 Rls. 2,216,143 $
167 1387 ايتاليا 84821000 بلبرينگ. 94,937 20,980,058,062 Rls. 2,179,943 $
168 1387 ايتاليا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 39,450 20,922,987,184 Rls. 2,204,671 $
169 1387 ايتاليا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 327,128 20,888,394,750 Rls. 2,176,035 $
170 1387 ايتاليا 32074010 فريت هاي شيشه ا ي 4,312,435 20,675,859,428 Rls. 2,171,928 $
171 1387 ايتاليا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 10,749 20,653,063,589 Rls. 2,150,814 $
172 1387 ايتاليا 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طوماركه درجاي ديگرذكرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,143,286 20,526,835,542 Rls. 2,122,605 $
173 1387 ايتاليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 93,345 20,517,841,289 Rls. 2,133,692 $
174 1387 ايتاليا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 26,319 20,262,331,704 Rls. 2,127,103 $
175 1387 ايتاليا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 161,211 20,131,807,745 Rls. 2,104,729 $
176 1387 ايتاليا 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 133,090 20,082,767,728 Rls. 2,217,027 $
177 1387 ايتاليا 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 137,445 20,051,328,568 Rls. 2,099,611 $
178 1387 ايتاليا 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 92,536 19,987,883,633 Rls. 2,022,440 $
179 1387 ايتاليا 85013400 الكتروموتورها و ژنرا تورها باجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز 375 كيلووا ت 77,535 19,910,104,245 Rls. 2,118,220 $
180 1387 ايتاليا 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 149,042 19,807,683,966 Rls. 2,072,224 $
181 1387 ايتاليا 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 33,000 19,717,035,770 Rls. 2,021,208 $
182 1387 ايتاليا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 3,521,422 19,659,467,276 Rls. 2,119,380 $
183 1387 ايتاليا 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 42,102 19,612,013,559 Rls. 2,043,007 $
184 1387 ايتاليا 84134000 تلمبه هاي بتون 180,170 19,402,109,662 Rls. 2,029,841 $
185 1387 ايتاليا 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 182,470 19,368,827,023 Rls. 2,052,788 $
186 1387 ايتاليا 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري, جوشكاري وغيره مشمول شماره 8515 60,512 19,239,807,117 Rls. 2,031,088 $
187 1387 ايتاليا 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 69,067 19,207,604,165 Rls. 2,050,288 $
188 1387 ايتاليا 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 801,757 19,030,487,843 Rls. 2,037,796 $
189 1387 ايتاليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 189,453 18,776,548,825 Rls. 1,977,750 $
190 1387 ايتاليا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 828,710 18,726,852,115 Rls. 1,964,609 $
191 1387 ايتاليا 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 109,172 18,578,429,909 Rls. 1,985,746 $
192 1387 ايتاليا 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 889,210 18,572,384,421 Rls. 1,934,988 $
193 1387 ايتاليا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 59,364 18,405,651,577 Rls. 1,954,511 $
194 1387 ايتاليا 15091000 روغن زيتون بكر 594,028 18,226,906,236 Rls. 1,911,969 $
195 1387 ايتاليا 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 2,234,616 18,148,374,676 Rls. 1,932,188 $
196 1387 ايتاليا 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 40,223 18,034,652,989 Rls. 1,890,569 $
197 1387 ايتاليا 90261010 فلومتر 45,775 17,947,583,565 Rls. 1,884,618 $
198 1387 ايتاليا 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 180,124 17,715,531,620 Rls. 1,877,035 $
199 1387 ايتاليا 94029090 سايرمبلهاي پزشكي,جرا حي,دندا نپزشكي وتختخوا ب بيمارستاني واجزاء قطعات آنها كه درجاي ديگري ذكر نشده باشند . 39,796 17,683,628,883 Rls. 1,833,910 $
200 1387 ايتاليا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,881,444 17,678,774,210 Rls. 1,867,185 $
مجموع کل
14,652,929,145,810 ريال
مجموع کل
1,536,772,513 دلار