آمار کل " واردات از" کشور "اوکراين" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اوکراين 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,681,458 480,485,464,571 Rls. 47,964,857 $
2 1387 اوکراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 20,750,000 235,729,737,960 Rls. 24,006,829 $
3 1387 اوکراين 10030000 جو 62,662,165 214,583,011,730 Rls. 23,248,026 $
4 1387 اوکراين 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 7,662,903 198,732,678,203 Rls. 20,677,415 $
5 1387 اوکراين 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 45,657 191,149,317,000 Rls. 20,404,042 $
6 1387 اوکراين 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 5,442,462 179,440,184,992 Rls. 19,327,759 $
7 1387 اوکراين 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 2,422,174 98,046,572,188 Rls. 10,588,872 $
8 1387 اوکراين 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 9,126,528 61,294,332,405 Rls. 6,557,394 $
9 1387 اوکراين 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,644,436 58,893,756,097 Rls. 6,030,489 $
10 1387 اوکراين 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 12,756 52,954,948,395 Rls. 5,587,598 $
11 1387 اوکراين 86071200 بوژي وبوژي را هنماي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن غيرازرديف 86071100 1,632,000 44,958,776,218 Rls. 4,926,449 $
12 1387 اوکراين 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,010,720 36,866,477,311 Rls. 4,082,666 $
13 1387 اوکراين 15121900 روغن دا نه آفتابگردا ن (باستثناي خام ),روغن گلرنگ يازعفرا ن كاذب (carthame)باستثناي خام واجزاءآنها 6,350,000 33,035,297,000 Rls. 3,562,141 $
14 1387 اوکراين 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,329,630 28,401,074,769 Rls. 2,821,172 $
15 1387 اوکراين 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,021,563 26,828,469,237 Rls. 2,960,375 $
16 1387 اوکراين 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 354,070 26,196,786,596 Rls. 2,890,752 $
17 1387 اوکراين 73061010 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي تا 8 اينچ 1,691,607 24,639,596,913 Rls. 2,563,954 $
18 1387 اوکراين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 1,317,630 18,759,327,696 Rls. 1,981,983 $
19 1387 اوکراين 84118100 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت حدا كثر5000كيلووا ت 14,224 18,668,753,245 Rls. 1,854,266 $
20 1387 اوکراين 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 723,000 18,522,623,602 Rls. 1,865,132 $
21 1387 اوکراين 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 14,228 18,250,031,527 Rls. 1,793,262 $
22 1387 اوکراين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 3,321,444 18,062,513,609 Rls. 1,998,252 $
23 1387 اوکراين 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 2,062,852 15,045,051,781 Rls. 1,546,095 $
24 1387 اوکراين 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 180,690 14,643,729,117 Rls. 1,584,008 $
25 1387 اوکراين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 2,703,648 14,191,511,921 Rls. 1,494,217 $
26 1387 اوکراين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 166,666 14,144,552,762 Rls. 1,462,246 $
27 1387 اوکراين 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 689,338 13,490,112,729 Rls. 1,435,376 $
28 1387 اوکراين 28230000 ا كسيدهاي تيتان 1,294,000 13,368,894,426 Rls. 1,387,158 $
29 1387 اوکراين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 2,280,531 12,155,781,910 Rls. 1,275,784 $
30 1387 اوکراين 86073000 قلابهاوسايروسايل كوپلينگ, ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 282,592 10,418,986,592 Rls. 1,134,693 $
31 1387 اوکراين 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 3,993 9,814,485,241 Rls. 1,045,875 $
32 1387 اوکراين 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 747,159 9,807,707,639 Rls. 1,015,462 $
33 1387 اوکراين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 1,376,570 9,325,300,318 Rls. 999,925 $
34 1387 اوکراين 85407100 ماگنترون ها 22 9,026,630,600 Rls. 943,123 $
35 1387 اوکراين 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 997,740 8,931,926,495 Rls. 963,115 $
36 1387 اوکراين 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,160,580 8,642,402,351 Rls. 876,102 $
37 1387 اوکراين 10059010 ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتربه غير ازدانه 4,600,000 8,558,907,200 Rls. 893,507 $
38 1387 اوکراين 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 52,336 8,550,549,236 Rls. 865,353 $
39 1387 اوکراين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 12,552 8,163,108,711 Rls. 822,798 $
40 1387 اوکراين 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 2,350,234 7,727,605,943 Rls. 800,180 $
41 1387 اوکراين 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 84,215 7,576,647,014 Rls. 799,364 $
42 1387 اوکراين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 171 6,425,984,403 Rls. 635,858 $
43 1387 اوکراين 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 869,580 6,087,558,406 Rls. 655,422 $
44 1387 اوکراين 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,057,574 6,034,278,653 Rls. 648,182 $
45 1387 اوکراين 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,356,420 5,998,523,417 Rls. 615,912 $
46 1387 اوکراين 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,316,580 5,770,323,731 Rls. 601,758 $
47 1387 اوکراين 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 833,009 5,747,970,533 Rls. 620,648 $
48 1387 اوکراين 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 136,422 5,733,046,513 Rls. 612,375 $
49 1387 اوکراين 15020010 پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000) 497,448 5,715,940,669 Rls. 637,229 $
50 1387 اوکراين 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 1,029,082 5,182,989,478 Rls. 562,970 $
51 1387 اوکراين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 523,035 4,716,750,057 Rls. 504,217 $
52 1387 اوکراين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 87 4,595,796,865 Rls. 472,463 $
53 1387 اوکراين 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 201,820 4,238,150,407 Rls. 466,012 $
54 1387 اوکراين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 8,792 4,199,872,227 Rls. 465,154 $
55 1387 اوکراين 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 673,830 4,037,195,057 Rls. 426,424 $
56 1387 اوکراين 04049000 محصولات متشكل ا ز ا جزا ء طبيعي تشكيل دهنده شير ,غير مذكور يا مشمول درجاي ديگر 150,000 3,833,119,700 Rls. 417,853 $
57 1387 اوکراين 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 38 3,276,702,000 Rls. 331,650 $
58 1387 اوکراين 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 348,073 3,107,335,607 Rls. 328,290 $
59 1387 اوکراين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 14,614 3,099,496,824 Rls. 338,027 $
60 1387 اوکراين 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 44 3,001,518,000 Rls. 299,433 $
61 1387 اوکراين 72241000 شمش وسايرا شكال ا وليه, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 15,215 2,991,996,867 Rls. 297,179 $
62 1387 اوکراين 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 174,380 2,698,177,423 Rls. 289,833 $
63 1387 اوکراين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 78 2,562,412,289 Rls. 261,658 $
64 1387 اوکراين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 27,120 2,492,213,874 Rls. 267,393 $
65 1387 اوکراين 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 399,780 2,474,939,073 Rls. 260,295 $
66 1387 اوکراين 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 392,164 2,347,047,301 Rls. 261,539 $
67 1387 اوکراين 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 6,190 1,988,112,700 Rls. 214,467 $
68 1387 اوکراين 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 3,893 1,964,865,908 Rls. 198,632 $
69 1387 اوکراين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدكردن يارنگ كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 43,475 1,841,187,162 Rls. 199,284 $
70 1387 اوکراين 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 1,000,000 1,567,412,631 Rls. 170,094 $
71 1387 اوکراين 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 184,056 1,542,799,381 Rls. 156,362 $
72 1387 اوکراين 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 70,000 1,430,989,620 Rls. 151,733 $
73 1387 اوکراين 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 164,001 1,410,676,054 Rls. 153,016 $
74 1387 اوکراين 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 47,850 1,397,472,873 Rls. 147,348 $
75 1387 اوکراين 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 23,920 1,226,056,571 Rls. 134,969 $
76 1387 اوکراين 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 7,500 1,167,700,708 Rls. 116,910 $
77 1387 اوکراين 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 17,920 1,079,091,721 Rls. 113,620 $
78 1387 اوکراين 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 22,991 997,207,528 Rls. 106,106 $
79 1387 اوکراين 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 9,275 920,309,160 Rls. 94,236 $
80 1387 اوکراين 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 10,000 900,962,630 Rls. 97,624 $
81 1387 اوکراين 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 149 868,962,500 Rls. 87,500 $
82 1387 اوکراين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 19,052 855,499,217 Rls. 88,305 $
83 1387 اوکراين 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 10,120 819,259,796 Rls. 86,201 $
84 1387 اوکراين 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 74,511 818,114,846 Rls. 86,370 $
85 1387 اوکراين 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 52,270 807,614,593 Rls. 81,177 $
86 1387 اوکراين 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 39,625 727,304,290 Rls. 79,365 $
87 1387 اوکراين 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 94 712,599,728 Rls. 72,777 $
88 1387 اوکراين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 285 698,006,105 Rls. 70,307 $
89 1387 اوکراين 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 53,500 669,135,396 Rls. 70,375 $
90 1387 اوکراين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 6,090 598,870,752 Rls. 64,575 $
91 1387 اوکراين 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 31,040 584,772,000 Rls. 59,032 $
92 1387 اوکراين 72221900 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بامقطع غيردا يره. 29,910 571,754,381 Rls. 59,688 $
93 1387 اوکراين 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 7,354 566,717,297 Rls. 61,135 $
94 1387 اوکراين 40116110 لاستيك رويي چرخ بادي باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي براي ماشين الات كشاورزي يا جنگلدا ري داراي توليد داخلي 45,480 550,848,699 Rls. 58,634 $
95 1387 اوکراين 72149100 ميله هاي ازآهن يافولاد غير ممزوج , گرم نوردشده... باسطح مقطع عرضي مستطيل (غيرا زمربع ). 136,560 546,927,877 Rls. 55,357 $
96 1387 اوکراين 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,352 545,356,020 Rls. 53,964 $
97 1387 اوکراين 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 12,600 494,667,432 Rls. 50,652 $
98 1387 اوکراين 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 39,060 465,717,028 Rls. 51,032 $
99 1387 اوکراين 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,440 438,135,220 Rls. 44,863 $
100 1387 اوکراين 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 24,070 390,518,904 Rls. 39,323 $
101 1387 اوکراين 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 1,100 375,573,159 Rls. 37,467 $
102 1387 اوکراين 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 1,230 370,228,583 Rls. 40,383 $
103 1387 اوکراين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 393 347,549,545 Rls. 35,910 $
104 1387 اوکراين 29171200 ا سيدآدي پيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 20,000 345,500,000 Rls. 36,144 $
105 1387 اوکراين 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 10,450 337,849,476 Rls. 37,698 $
106 1387 اوکراين 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 455 328,480,161 Rls. 32,769 $
107 1387 اوکراين 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 12 322,977,228 Rls. 32,289 $
108 1387 اوکراين 84144020 كمپرسورتامين هوا ي فشرده جهت را ه ا ندا زي موتورهوا پيماِِairjet starter 394 314,977,119 Rls. 32,164 $
109 1387 اوکراين 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 40,090 311,275,424 Rls. 34,686 $
110 1387 اوکراين 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 33,600 300,264,000 Rls. 30,746 $
111 1387 اوکراين 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 4,650 279,854,607 Rls. 28,188 $
112 1387 اوکراين 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 34,000 270,325,018 Rls. 27,680 $
113 1387 اوکراين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 3,390 263,412,100 Rls. 28,760 $
114 1387 اوکراين 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 14,860 247,441,317 Rls. 25,137 $
115 1387 اوکراين 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 5,355 240,021,003 Rls. 26,583 $
116 1387 اوکراين 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 41,182 230,325,422 Rls. 25,604 $
117 1387 اوکراين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 18,000 228,553,310 Rls. 23,131 $
118 1387 اوکراين 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 160 210,923,099 Rls. 21,538 $
119 1387 اوکراين 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 35 193,912,382 Rls. 20,053 $
120 1387 اوکراين 28112900 سايرتركيبات ا كسيژن دا رغيرا لي عناصرغيرفلزي 4,800 187,873,682 Rls. 20,258 $
121 1387 اوکراين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 20,000 178,013,060 Rls. 18,623 $
122 1387 اوکراين 82029900 تيغه ا ره, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 785 172,876,682 Rls. 17,769 $
123 1387 اوکراين 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 500 171,548,475 Rls. 17,588 $
124 1387 اوکراين 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 295 171,461,233 Rls. 17,658 $
125 1387 اوکراين 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 53 171,161,583 Rls. 18,609 $
126 1387 اوکراين 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 2,534 165,970,371 Rls. 17,118 $
127 1387 اوکراين 17021100 لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 20,000 165,656,500 Rls. 18,460 $
128 1387 اوکراين 82076000 ا بزارهاي براي صيقلي كردن جدار داخلي يا بر قو زدن. 5,868 164,539,552 Rls. 17,615 $
129 1387 اوکراين 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 330 152,589,402 Rls. 15,156 $
130 1387 اوکراين 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 5,060 150,926,615 Rls. 15,256 $
131 1387 اوکراين 85452000 جاروبك هاي زغالي 5,321 149,136,975 Rls. 15,075 $
132 1387 اوکراين 28211000 ا كسيدهاوهيدروا كسيدهاي آهن 20,000 131,704,848 Rls. 13,266 $
133 1387 اوکراين 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 9,600 121,480,130 Rls. 13,250 $
134 1387 اوکراين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 3,241 94,000,665 Rls. 9,248 $
135 1387 اوکراين 84818010 شيرآلات بهدا شتي شيرمخلوط حمام و دستشويي پيسوا رو... 35 91,671,593 Rls. 9,480 $
136 1387 اوکراين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 3 72,107,947 Rls. 8,046 $
137 1387 اوکراين 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 10,155 69,683,327 Rls. 7,251 $
138 1387 اوکراين 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 1,224 48,235,477 Rls. 4,925 $
139 1387 اوکراين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 520 41,648,196 Rls. 4,149 $
140 1387 اوکراين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,290 40,950,274 Rls. 4,125 $
141 1387 اوکراين 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 4,712 36,743,100 Rls. 3,989 $
142 1387 اوکراين 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1 32,918,646 Rls. 3,646 $
143 1387 اوکراين 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 1,536 32,828,612 Rls. 3,307 $
144 1387 اوکراين 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 340 32,408,280 Rls. 3,299 $
145 1387 اوکراين 25070010 كائولن 22,000 27,596,872 Rls. 2,818 $
146 1387 اوکراين 88052900 دستگاههاي زميني برا ي آموزش پروا زوا جزا و قطعات آن ، غيرمذكوردر جاي ديگر 290 27,055,638 Rls. 2,753 $
147 1387 اوکراين 38245000 ملاطها و بتون هاي غيرنسوز 600 25,269,520 Rls. 2,521 $
148 1387 اوکراين 85369030 ترمينال ريلي 40 24,804,296 Rls. 2,498 $
149 1387 اوکراين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 525 24,071,455 Rls. 2,577 $
150 1387 اوکراين 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 300 22,997,515 Rls. 2,462 $
151 1387 اوکراين 40121300 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در وسايل نقليه هوا يي 250 19,115,984 Rls. 1,935 $
152 1387 اوکراين 82032000 مقاش, ا نبردست, گازا نبروا بزا رهاي همانند. 113 19,067,102 Rls. 2,067 $
153 1387 اوکراين 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون 35 14,881,204 Rls. 1,498 $
154 1387 اوکراين 63049900 ا شياءبرا ي مبلمان ا زسايرموا دنسجي(باستثناءكشباف ياقلاب باف ). 160 11,915,689 Rls. 1,244 $
155 1387 اوکراين 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا ركاست ويدئو 1 11,034,108 Rls. 1,222 $
156 1387 اوکراين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 405 10,683,116 Rls. 1,183 $
157 1387 اوکراين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 60 10,659,339 Rls. 1,073 $
158 1387 اوکراين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 15 10,515,271 Rls. 1,087 $
159 1387 اوکراين 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 300 8,412,173 Rls. 901 $
مجموع کل
2,435,254,246,811 ريال
مجموع کل
254,592,801 دلار
[1]