آمار کل " واردات از" کشور "انگلستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 انگلستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 439,886,378 3,174,639,423,474 Rls. 335,092,297 $
2 1387 انگلستان 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 600,490,542 1,948,172,973,411 Rls. 205,677,724 $
3 1387 انگلستان 10030000 جو 312,346,263 1,066,657,969,324 Rls. 110,009,945 $
4 1387 انگلستان 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 136,479,630 805,389,122,864 Rls. 84,058,627 $
5 1387 انگلستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 120,414,494 761,985,518,360 Rls. 81,882,643 $
6 1387 انگلستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 24,251,362 706,020,056,564 Rls. 74,199,172 $
7 1387 انگلستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 90,898,391 640,731,475,957 Rls. 68,676,629 $
8 1387 انگلستان 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 145,701,610 614,630,149,930 Rls. 64,146,796 $
9 1387 انگلستان 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 7,467,189 339,930,393,268 Rls. 35,671,242 $
10 1387 انگلستان 10059010 ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتربه غير ازدانه 89,336,000 277,947,968,114 Rls. 27,862,574 $
11 1387 انگلستان 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 355,505 252,719,293,995 Rls. 26,872,980 $
12 1387 انگلستان 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 42,921,661 241,310,178,608 Rls. 26,492,195 $
13 1387 انگلستان 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 52,000,000 225,058,691,741 Rls. 22,710,432 $
14 1387 انگلستان 10011090 ساير گندم سخت 60,500,000 224,580,114,000 Rls. 23,024,412 $
15 1387 انگلستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 27,162,010 223,361,814,331 Rls. 23,529,267 $
16 1387 انگلستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 25,879,941 207,062,787,262 Rls. 21,668,409 $
17 1387 انگلستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 410,130 207,048,408,288 Rls. 22,197,120 $
18 1387 انگلستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 27,978,083 198,430,592,348 Rls. 20,776,836 $
19 1387 انگلستان 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 26,114 193,329,390,108 Rls. 20,456,183 $
20 1387 انگلستان 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 78,552 162,426,779,594 Rls. 17,147,755 $
21 1387 انگلستان 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 21,766,020 150,934,274,223 Rls. 16,491,073 $
22 1387 انگلستان 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 373,493 150,131,456,160 Rls. 15,823,040 $
23 1387 انگلستان 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 28,602,000 141,422,968,780 Rls. 14,678,056 $
24 1387 انگلستان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 19,784,325 138,834,007,949 Rls. 15,218,051 $
25 1387 انگلستان 29261000 ا كريلو نيتريل 6,954,260 137,642,089,705 Rls. 14,889,884 $
26 1387 انگلستان 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 10,653 125,343,888,543 Rls. 12,819,391 $
27 1387 انگلستان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 283,785 124,699,404,539 Rls. 13,106,349 $
28 1387 انگلستان 85023990 سايرمجموعه مولدهاغيرمذكوردرجاي ديگر 225,658 113,119,359,903 Rls. 11,582,978 $
29 1387 انگلستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 11,931,027 108,779,715,871 Rls. 12,086,576 $
30 1387 انگلستان 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 199,071 108,336,478,885 Rls. 11,278,622 $
31 1387 انگلستان 29304000 متيونين 2,100,000 91,426,962,145 Rls. 9,631,928 $
32 1387 انگلستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 12,893,340 90,734,854,549 Rls. 9,772,753 $
33 1387 انگلستان 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 25,522 82,980,065,145 Rls. 8,581,966 $
34 1387 انگلستان 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 3,897,000 82,122,760,035 Rls. 8,636,096 $
35 1387 انگلستان 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 40,364 80,958,997,445 Rls. 8,550,008 $
36 1387 انگلستان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 162,127 77,082,977,361 Rls. 8,085,049 $
37 1387 انگلستان 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 50,840 71,910,289,347 Rls. 7,520,038 $
38 1387 انگلستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 3,096,553 70,981,985,066 Rls. 7,308,919 $
39 1387 انگلستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 13,309,773 67,729,669,668 Rls. 7,501,348 $
40 1387 انگلستان 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 1,388,150 65,016,261,903 Rls. 6,809,202 $
41 1387 انگلستان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 7,227,349 62,302,234,792 Rls. 6,634,252 $
42 1387 انگلستان 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 28,178 60,871,162,866 Rls. 6,373,178 $
43 1387 انگلستان 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,101,934 60,343,233,271 Rls. 6,377,514 $
44 1387 انگلستان 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 9,050 59,510,567,270 Rls. 6,106,905 $
45 1387 انگلستان 90183290 ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه ،غيرمذكوردرجاي ديگر 13,562 59,459,239,573 Rls. 6,247,164 $
46 1387 انگلستان 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 4,001,110 57,782,140,647 Rls. 6,186,560 $
47 1387 انگلستان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,586,343 56,301,907,473 Rls. 5,935,111 $
48 1387 انگلستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 46,649 51,112,233,573 Rls. 5,575,440 $
49 1387 انگلستان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 170,649 50,897,482,267 Rls. 5,323,306 $
50 1387 انگلستان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,480,217 50,800,398,414 Rls. 5,341,224 $
51 1387 انگلستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 18,270 50,567,645,055 Rls. 5,196,002 $
52 1387 انگلستان 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 517,343 50,109,661,957 Rls. 5,255,244 $
53 1387 انگلستان 01051110 مرغ وخروس زنده مولد نژا د به وزن 185گرم وكمتر 18,808 48,013,524,246 Rls. 5,180,528 $
54 1387 انگلستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 570,689 46,548,459,932 Rls. 4,995,288 $
55 1387 انگلستان 86050000 وا گن مسافري ياترامواي غير خودرو ،واگن توشه, پست وسايروا گنهارا ه آهن ياترا موا(به ا ستثناي 8604). 2,323,000 45,091,004,415 Rls. 4,707,874 $
56 1387 انگلستان 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 329,920 43,955,471,698 Rls. 4,734,292 $
57 1387 انگلستان 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 770,019 39,878,818,975 Rls. 4,138,457 $
58 1387 انگلستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 6,690,000 39,237,881,608 Rls. 4,104,810 $
59 1387 انگلستان 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 60,807 36,914,729,463 Rls. 3,840,344 $
60 1387 انگلستان 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 448,900 36,857,330,957 Rls. 4,072,980 $
61 1387 انگلستان 10059090 ذرت بجزدا نه آن غيرمذكوررديف 10059010 10,000,000 36,422,928,752 Rls. 3,809,930 $
62 1387 انگلستان 10051010 دا نه ذرت بسته بندي شده به وزن خالص 25 كيلوگرم وكمتر 10,000,000 36,422,928,752 Rls. 3,809,930 $
63 1387 انگلستان 40022000 كائوچوي بوتادين 1,217,490 35,918,738,082 Rls. 3,814,420 $
64 1387 انگلستان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 569,650 35,890,001,832 Rls. 3,781,107 $
65 1387 انگلستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 14,585 35,110,935,524 Rls. 3,778,428 $
66 1387 انگلستان 84248990 سايروسايل مكانيكي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 50,737 34,991,942,636 Rls. 3,609,934 $
67 1387 انگلستان 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 437,030 34,524,364,314 Rls. 3,553,009 $
68 1387 انگلستان 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 440,000 34,196,821,392 Rls. 3,572,962 $
69 1387 انگلستان 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 147,406 32,473,561,918 Rls. 3,543,274 $
70 1387 انگلستان 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 41,918 32,348,869,254 Rls. 3,385,427 $
71 1387 انگلستان 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياءمستقيم كلوخه هاي معدني آهن, به شكل توده.... 5,586,734 32,145,042,853 Rls. 3,561,383 $
72 1387 انگلستان 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 13,424 32,094,343,616 Rls. 3,268,204 $
73 1387 انگلستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 341,626 31,875,276,025 Rls. 3,347,480 $
74 1387 انگلستان 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 20,237 30,704,679,462 Rls. 3,235,915 $
75 1387 انگلستان 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 583,871 29,878,389,247 Rls. 3,197,146 $
76 1387 انگلستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 2,914,580 29,856,939,095 Rls. 3,133,271 $
77 1387 انگلستان 84148010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 31,630 29,495,705,487 Rls. 3,232,052 $
78 1387 انگلستان 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 18,142 29,495,267,457 Rls. 3,113,123 $
79 1387 انگلستان 83012000 قفل مغزي وكلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 54,527 29,347,895,824 Rls. 2,999,355 $
80 1387 انگلستان 30031090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط دا را ي پني سيلين يامشتقات آنها كه توليد دا خلي ندا رند 4,238 29,042,439,614 Rls. 3,028,491 $
81 1387 انگلستان 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 17,681 28,962,325,041 Rls. 3,063,903 $
82 1387 انگلستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,290,000 28,693,575,339 Rls. 2,881,682 $
83 1387 انگلستان 25070010 كائولن 11,369,150 27,371,993,155 Rls. 2,866,775 $
84 1387 انگلستان 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 37,614 27,329,651,229 Rls. 2,838,545 $
85 1387 انگلستان 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 636 27,035,793,361 Rls. 2,874,130 $
86 1387 انگلستان 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 13,522 26,890,172,284 Rls. 2,777,741 $
87 1387 انگلستان 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 91,642 26,530,666,713 Rls. 2,662,828 $
88 1387 انگلستان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 493,811 26,067,495,222 Rls. 2,694,928 $
89 1387 انگلستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 97,988 26,055,270,738 Rls. 2,729,711 $
90 1387 انگلستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 15,784 26,019,728,627 Rls. 2,725,827 $
91 1387 انگلستان 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 39,140 25,300,876,237 Rls. 2,684,988 $
92 1387 انگلستان 84818025 شيرمخصوص ظروف ا سپري 28,736 25,275,513,930 Rls. 2,646,932 $
93 1387 انگلستان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 597,640 25,149,000,002 Rls. 2,566,814 $
94 1387 انگلستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 336,077 24,276,543,171 Rls. 2,522,672 $
95 1387 انگلستان 84743200 ماشين هاي مخلوط كردن موا دمعدني باقير. 157,300 23,502,449,910 Rls. 2,587,236 $
96 1387 انگلستان 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 160,771 23,361,175,806 Rls. 2,506,001 $
97 1387 انگلستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 7,133 22,945,734,797 Rls. 2,450,206 $
98 1387 انگلستان 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 372,465 22,113,781,254 Rls. 2,417,415 $
99 1387 انگلستان 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 629,875 21,644,598,145 Rls. 2,190,786 $
100 1387 انگلستان 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 94,379 21,173,060,233 Rls. 2,256,499 $
101 1387 انگلستان 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 14,450 20,989,938,295 Rls. 2,186,008 $
102 1387 انگلستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 60,149 20,876,221,793 Rls. 2,206,183 $
103 1387 انگلستان 84029000 ا جزا ءوقطعات ديگهاي مولدبخاروديگهاي مولدآب فوق ا لعاده گرم 266,612 20,847,668,929 Rls. 2,144,293 $
104 1387 انگلستان 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 152,275 20,846,492,853 Rls. 2,188,212 $
105 1387 انگلستان 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 475,200 20,802,122,560 Rls. 2,117,196 $
106 1387 انگلستان 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 41,384 20,176,665,904 Rls. 2,138,149 $
107 1387 انگلستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 2,759,220 20,051,337,881 Rls. 2,070,316 $
108 1387 انگلستان 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 110,747 19,733,715,737 Rls. 2,032,343 $
109 1387 انگلستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 266,064 19,713,232,912 Rls. 2,101,742 $
110 1387 انگلستان 85042300 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز10000 كيلوولت آمپر 290,240 19,544,437,063 Rls. 2,078,480 $
111 1387 انگلستان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 24,505 19,348,215,908 Rls. 2,026,217 $
112 1387 انگلستان 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 29,386 18,999,916,862 Rls. 1,966,895 $
113 1387 انگلستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 142,688 18,449,973,057 Rls. 1,993,516 $
114 1387 انگلستان 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 79,668 17,488,141,071 Rls. 1,879,418 $
115 1387 انگلستان 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 38,673 16,943,324,586 Rls. 1,774,378 $
116 1387 انگلستان 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 1,442,024 16,904,770,116 Rls. 1,826,637 $
117 1387 انگلستان 80011000 قلع, غيرممزوج, بصورت كارنشده. 140,021 16,692,798,468 Rls. 1,744,463 $
118 1387 انگلستان 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 587,320 16,526,734,116 Rls. 1,697,387 $
119 1387 انگلستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 1,054,250 16,253,027,445 Rls. 1,710,851 $
120 1387 انگلستان 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,544,238 16,190,087,584 Rls. 1,668,743 $
121 1387 انگلستان 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 68,108 16,018,473,964 Rls. 1,662,643 $
122 1387 انگلستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 28,198 15,878,887,391 Rls. 1,740,438 $
123 1387 انگلستان 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 142,254 15,517,593,864 Rls. 1,681,424 $
124 1387 انگلستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 37,277 15,083,441,462 Rls. 1,550,342 $
125 1387 انگلستان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 8,529 15,063,270,643 Rls. 1,553,629 $
126 1387 انگلستان 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 348,173 14,814,005,417 Rls. 1,595,472 $
127 1387 انگلستان 59021010 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6آغشته شده 318,624 14,642,561,757 Rls. 1,484,714 $
128 1387 انگلستان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 243,465 14,554,526,044 Rls. 1,549,749 $
129 1387 انگلستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 39,329 14,550,334,526 Rls. 1,532,883 $
130 1387 انگلستان 87163100 تريلرها و نيمه تريلرهاي تانكردا ر ,برا ي حمل و نقل كالا 42,720 14,229,667,859 Rls. 1,465,164 $
131 1387 انگلستان 01051190 مرغ و خروس بوزن 185گرم و كمتر به غيرا زمولد نژا د 5,378 14,176,586,875 Rls. 1,446,858 $
132 1387 انگلستان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 78,358 14,080,992,992 Rls. 1,512,272 $
133 1387 انگلستان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,279,500 14,077,150,955 Rls. 1,483,896 $
134 1387 انگلستان 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 26,151 14,076,085,603 Rls. 1,539,277 $
135 1387 انگلستان 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 11,241 14,063,313,628 Rls. 1,558,443 $
136 1387 انگلستان 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 377,357 14,043,417,258 Rls. 1,455,673 $
137 1387 انگلستان 29224100 ليزين وا سترهاي آن ; ا ملاح ا ين تركيبات 630,000 13,488,885,412 Rls. 1,455,841 $
138 1387 انگلستان 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 28,261 13,144,270,690 Rls. 1,356,900 $
139 1387 انگلستان 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 656,000 13,091,885,004 Rls. 1,350,549 $
140 1387 انگلستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 8,546 12,948,376,911 Rls. 1,360,032 $
141 1387 انگلستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 30,846 12,937,470,038 Rls. 1,324,363 $
142 1387 انگلستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 42,408 12,790,352,064 Rls. 1,292,619 $
143 1387 انگلستان 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 411 12,747,726,238 Rls. 1,361,659 $
144 1387 انگلستان 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 318,440 12,588,274,966 Rls. 1,300,873 $
145 1387 انگلستان 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 9,279 12,396,586,678 Rls. 1,330,162 $
146 1387 انگلستان 29094300 ا ترهاي مو نو بوتيليك ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 695,200 12,319,043,070 Rls. 1,308,587 $
147 1387 انگلستان 38123010 آنتي ا كسيدا نها 262,685 12,143,487,836 Rls. 1,263,518 $
148 1387 انگلستان 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 2,042 12,130,217,342 Rls. 1,283,916 $
149 1387 انگلستان 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 276,250 12,023,265,244 Rls. 1,252,909 $
150 1387 انگلستان 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 185,870 11,885,893,161 Rls. 1,240,805 $
151 1387 انگلستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 11,151 11,869,144,524 Rls. 1,254,752 $
152 1387 انگلستان 84669400 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8462لغايت 8463 22,529 11,823,893,338 Rls. 1,277,543 $
153 1387 انگلستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 1,000,000 11,800,284,300 Rls. 1,181,446 $
154 1387 انگلستان 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 1,398 11,796,221,384 Rls. 1,259,007 $
155 1387 انگلستان 84061000 توربينهاي بخار وسايرتوربينهاي بخارآب برا ي بحركت درآوردن وسايل نقليه آبي 28,260 11,768,542,369 Rls. 1,205,052 $
156 1387 انگلستان 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 1,967 11,750,579,985 Rls. 1,223,017 $
157 1387 انگلستان 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 429,744 11,614,201,557 Rls. 1,250,241 $
158 1387 انگلستان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 447,520 11,610,380,078 Rls. 1,173,259 $
159 1387 انگلستان 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 181 11,532,935,455 Rls. 1,265,461 $
160 1387 انگلستان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 1,282,480 11,463,715,995 Rls. 1,245,593 $
161 1387 انگلستان 38200000 فرآورده هاي ضديخ ومايعات آماده شده برا ي ذوب يخ 728,043 11,449,165,995 Rls. 1,187,617 $
162 1387 انگلستان 90191010 تشك موا ج 10,885 11,436,326,475 Rls. 1,268,581 $
163 1387 انگلستان 25070090 خاكهاي رس كائوليني حتي تكليس شده 4,610,100 11,248,360,436 Rls. 1,180,344 $
164 1387 انگلستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 241,080 11,009,912,303 Rls. 1,208,659 $
165 1387 انگلستان 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 21,292 10,819,227,216 Rls. 1,135,167 $
166 1387 انگلستان 59021030 پارچه ا ستخوا ن بندي لاستيك چرخ ا زپلي آميد 6 و 6 آغشته شده 224,970 10,761,194,991 Rls. 1,146,508 $
167 1387 انگلستان 73121090 سايرمفتولهاي به هم تابيده طناب وكابل ا زا هن يافولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق 254,568 10,730,058,931 Rls. 1,179,467 $
168 1387 انگلستان 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 8,778 10,472,923,526 Rls. 1,104,362 $
169 1387 انگلستان 29034200 دي كلرودي فلوئورمتان 130,590 10,422,518,327 Rls. 1,084,833 $
170 1387 انگلستان 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 31,674 10,393,051,294 Rls. 1,120,543 $
171 1387 انگلستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 36,025 10,367,710,673 Rls. 1,136,039 $
172 1387 انگلستان 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 859,600 9,929,619,624 Rls. 1,056,270 $
173 1387 انگلستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 135,689 9,927,449,882 Rls. 1,040,979 $
174 1387 انگلستان 29089000 سايرمشتقات هالوژنه... يانيتروزه فنل ها,وفنل -الكها, كه درجاي ديگر مذكور نباشند 184,940 9,920,971,922 Rls. 1,033,695 $
175 1387 انگلستان 87163990 سايرتريلرهاونيمه تريلرهابرا ي حمل ونقل كالا ،غير مذكور درجاي ديگر 33,080 9,858,685,691 Rls. 969,961 $
176 1387 انگلستان 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 228,672 9,783,204,692 Rls. 1,005,628 $
177 1387 انگلستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 94,110 9,761,573,385 Rls. 1,053,159 $
178 1387 انگلستان 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 9,403 9,740,696,673 Rls. 1,021,682 $
179 1387 انگلستان 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 4,926 9,715,570,550 Rls. 1,033,145 $
180 1387 انگلستان 98843320 قطعات منفصله برا ي توليدكمباين ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 104,140 9,591,056,696 Rls. 1,035,136 $
181 1387 انگلستان 84049000 ا جزاء وقطعات دستگاههاي كمكي برا ي ا ستفاده در ديگها 103,280 9,569,878,398 Rls. 1,060,257 $
182 1387 انگلستان 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 5,605 9,376,982,724 Rls. 993,233 $
183 1387 انگلستان 31055900 كودهاي معدني ياشيميائي دا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 267,138 9,375,598,213 Rls. 978,191 $
184 1387 انگلستان 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 516 9,369,393,120 Rls. 1,003,910 $
185 1387 انگلستان 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 19,179 9,199,169,629 Rls. 951,862 $
186 1387 انگلستان 28401900 تترا برا ت دي سديم, "غيربيآب" 1,600,000 9,125,074,081 Rls. 960,047 $
187 1387 انگلستان 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 17,503 9,081,389,638 Rls. 928,694 $
188 1387 انگلستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 55,663 9,042,696,969 Rls. 940,090 $
189 1387 انگلستان 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,254 9,004,957,563 Rls. 936,690 $
190 1387 انگلستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 234,730 8,992,140,103 Rls. 959,488 $
191 1387 انگلستان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,092 8,890,845,363 Rls. 959,958 $
192 1387 انگلستان 29231000 كولين و ا ملاح آن 720,000 8,812,267,382 Rls. 950,622 $
193 1387 انگلستان 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 32,109 8,710,491,122 Rls. 883,268 $
194 1387 انگلستان 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 983,324 8,637,447,650 Rls. 890,062 $
195 1387 انگلستان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 14,943 8,351,999,390 Rls. 891,277 $
196 1387 انگلستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 780,000 7,913,628,000 Rls. 823,151 $
197 1387 انگلستان 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 126,853 7,819,227,977 Rls. 802,152 $
198 1387 انگلستان 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 6,681 7,801,544,341 Rls. 827,250 $
199 1387 انگلستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 860,540 7,790,281,395 Rls. 843,977 $
200 1387 انگلستان 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 49,390 7,599,580,028 Rls. 798,096 $
مجموع کل
18,003,831,812,928 ريال
مجموع کل
1,896,137,953 دلار