آمار کل " واردات از" کشور "امارات متحده عربي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 امارات متحده عربي 27101110 بنزين 2,268,056,553 19,266,968,650,181 Rls. 2,081,768,488 $
2 1387 امارات متحده عربي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,590,928,224 10,204,456,497,766 Rls. 1,064,101,869 $
3 1387 امارات متحده عربي 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 18,561 4,930,660,353,978 Rls. 515,192,325 $
4 1387 امارات متحده عربي 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 619,701,073 3,010,361,487,254 Rls. 311,747,841 $
5 1387 امارات متحده عربي 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 12,133,789 2,963,614,770,115 Rls. 309,516,380 $
6 1387 امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 298,979,966 2,105,710,300,054 Rls. 220,673,943 $
7 1387 امارات متحده عربي 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 757,545,870 1,933,670,898,355 Rls. 201,123,259 $
8 1387 امارات متحده عربي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 297,604,906 1,877,852,514,848 Rls. 197,615,934 $
9 1387 امارات متحده عربي 84440000 ماشين هاي ا كسترودينگ كشش،تكسچرينگ يابرش موا د نسجي سنتتيك يامصنوعي 503,990 1,659,424,550,548 Rls. 181,274,301 $
10 1387 امارات متحده عربي 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 3,913,006 1,568,186,928,823 Rls. 163,537,931 $
11 1387 امارات متحده عربي 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 441,330,869 1,407,011,880,617 Rls. 146,751,190 $
12 1387 امارات متحده عربي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 193,155,997 1,382,247,783,250 Rls. 146,972,910 $
13 1387 امارات متحده عربي 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 1,020,695 1,289,559,656,236 Rls. 134,784,857 $
14 1387 امارات متحده عربي 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 38,107,771 1,152,345,173,973 Rls. 119,396,062 $
15 1387 امارات متحده عربي 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 8,621,282 1,141,922,628,047 Rls. 122,080,944 $
16 1387 امارات متحده عربي 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 233,144,900 1,118,817,180,196 Rls. 116,241,677 $
17 1387 امارات متحده عربي 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 29,666,222 1,006,512,122,451 Rls. 105,888,815 $
18 1387 امارات متحده عربي 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 307,920,261 1,003,920,382,777 Rls. 105,488,441 $
19 1387 امارات متحده عربي 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 24,650,000 950,339,903,355 Rls. 99,177,292 $
20 1387 امارات متحده عربي 87032500 وسائل نقليه با موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 3000 سانتي متر مكعب وبيشتر 5,461,732 917,473,727,923 Rls. 97,467,325 $
21 1387 امارات متحده عربي 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 2,191,449 891,957,296,779 Rls. 93,546,460 $
22 1387 امارات متحده عربي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 117,813,506 862,348,303,153 Rls. 90,564,301 $
23 1387 امارات متحده عربي 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 25,356,993 802,105,937,555 Rls. 84,853,512 $
24 1387 امارات متحده عربي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 17,215,715 791,298,539,323 Rls. 83,913,006 $
25 1387 امارات متحده عربي 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 6,103,512 786,112,476,163 Rls. 82,121,885 $
26 1387 امارات متحده عربي 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 1,531,958 747,043,487,165 Rls. 78,483,555 $
27 1387 امارات متحده عربي 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 16,467,588 703,080,852,448 Rls. 74,048,926 $
28 1387 امارات متحده عربي 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 5,605,509 682,447,434,718 Rls. 73,275,666 $
29 1387 امارات متحده عربي 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 11,419,172 652,830,116,114 Rls. 70,626,734 $
30 1387 امارات متحده عربي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 69,671,635 626,385,011,323 Rls. 66,220,466 $
31 1387 امارات متحده عربي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 26,771,266 619,148,370,535 Rls. 64,619,398 $
32 1387 امارات متحده عربي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 9,477,557 594,255,646,897 Rls. 61,743,525 $
33 1387 امارات متحده عربي 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 4,519,035 560,837,581,112 Rls. 57,488,997 $
34 1387 امارات متحده عربي 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 3,534,105 523,367,040,987 Rls. 54,535,630 $
35 1387 امارات متحده عربي 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 103,704,000 522,981,699,038 Rls. 55,257,500 $
36 1387 امارات متحده عربي 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 547,291 521,545,251,237 Rls. 54,532,959 $
37 1387 امارات متحده عربي 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 6,831,073 506,187,022,158 Rls. 52,560,178 $
38 1387 امارات متحده عربي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 3,354,501 504,388,217,116 Rls. 53,127,134 $
39 1387 امارات متحده عربي 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 40,107,195 465,285,004,954 Rls. 48,536,885 $
40 1387 امارات متحده عربي 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 18,723,668 455,189,480,363 Rls. 47,110,608 $
41 1387 امارات متحده عربي 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 8,595,880 439,609,009,049 Rls. 46,300,500 $
42 1387 امارات متحده عربي 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 26,496,500 438,707,810,137 Rls. 46,309,437 $
43 1387 امارات متحده عربي 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 31,691,093 436,308,437,914 Rls. 45,397,796 $
44 1387 امارات متحده عربي 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 11,349,669 425,082,904,958 Rls. 44,593,061 $
45 1387 امارات متحده عربي 84182900 يخچال هاي خانگي كه درجاي ديگرمذكورنباشند 11,770,511 406,939,577,416 Rls. 42,111,994 $
46 1387 امارات متحده عربي 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 2,628,369 391,925,407,924 Rls. 40,996,480 $
47 1387 امارات متحده عربي 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 680,376 388,395,264,615 Rls. 40,521,348 $
48 1387 امارات متحده عربي 39076020 گريد بطري( پلي اتيلن ترفتالات ) 23,399,852 383,642,559,600 Rls. 40,050,363 $
49 1387 امارات متحده عربي 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 15,213,648 382,446,414,903 Rls. 40,373,233 $
50 1387 امارات متحده عربي 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 8,225,018 379,139,571,587 Rls. 38,950,906 $
51 1387 امارات متحده عربي 85252040 گوشي تلفن همرا ه 260,318 377,549,926,757 Rls. 40,001,605 $
52 1387 امارات متحده عربي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 52,637,200 375,505,327,324 Rls. 38,648,377 $
53 1387 امارات متحده عربي 85091000 جاروهاي برقي خانگي ,با موتور برقي ،همچينين جاروهاي برقي براي كشش مواد خشك وتر 8,809,318 362,603,020,980 Rls. 38,026,793 $
54 1387 امارات متحده عربي 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 1,563,662 357,060,428,961 Rls. 37,405,712 $
55 1387 امارات متحده عربي 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 53,736,485 356,667,133,126 Rls. 38,673,811 $
56 1387 امارات متحده عربي 15071000 روغن خام سويا 22,948,826 355,883,126,842 Rls. 36,441,932 $
57 1387 امارات متحده عربي 29291000 ا يزوسيانات ها 10,812,242 355,032,477,504 Rls. 37,371,516 $
58 1387 امارات متحده عربي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 11,499,461 348,403,448,042 Rls. 37,419,140 $
59 1387 امارات متحده عربي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 40,529,955 346,273,886,446 Rls. 36,778,459 $
60 1387 امارات متحده عربي 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 14,376,494 335,730,236,973 Rls. 34,627,426 $
61 1387 امارات متحده عربي 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 20,814,807 334,596,858,066 Rls. 34,771,944 $
62 1387 امارات متحده عربي 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 23,001,908 328,773,430,155 Rls. 34,515,240 $
63 1387 امارات متحده عربي 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 8,654,170 298,664,886,440 Rls. 31,635,602 $
64 1387 امارات متحده عربي 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 33,269,033 293,741,829,137 Rls. 30,537,841 $
65 1387 امارات متحده عربي 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 8,995,080 292,933,822,525 Rls. 30,504,321 $
66 1387 امارات متحده عربي 85281299 تلويزيونهاي بيش ا ز 30 اينچ بجز با صفحه پلاسماوLCD 1,624,656 286,224,840,738 Rls. 30,707,587 $
67 1387 امارات متحده عربي 84821000 بلبرينگ. 5,886,048 284,350,329,084 Rls. 29,810,868 $
68 1387 امارات متحده عربي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 40,122,810 279,594,147,985 Rls. 29,501,388 $
69 1387 امارات متحده عربي 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 5,134,593 277,308,193,139 Rls. 29,365,307 $
70 1387 امارات متحده عربي 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 13,994,598 276,302,987,317 Rls. 29,090,491 $
71 1387 امارات متحده عربي 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 1,621,676 275,428,302,062 Rls. 29,245,206 $
72 1387 امارات متحده عربي 10030000 جو 109,450,124 270,363,310,405 Rls. 27,103,453 $
73 1387 امارات متحده عربي 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 9,287,244 264,463,573,958 Rls. 28,459,157 $
74 1387 امارات متحده عربي 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 17,000,000 263,479,293,385 Rls. 26,900,414 $
75 1387 امارات متحده عربي 84729050 ماشين خودپردا ز بانكي(ATM) 1,214,691 261,717,658,361 Rls. 27,859,634 $
76 1387 امارات متحده عربي 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 1,188,602 259,065,237,312 Rls. 26,712,662 $
77 1387 امارات متحده عربي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 30,822,690 253,877,183,348 Rls. 26,355,586 $
78 1387 امارات متحده عربي 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 21,933,988 253,695,689,266 Rls. 26,850,250 $
79 1387 امارات متحده عربي 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 1,838,959 245,684,331,892 Rls. 25,705,530 $
80 1387 امارات متحده عربي 39012011 پلي اتيلن گريدلوله به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 16,164,750 241,488,416,623 Rls. 24,907,601 $
81 1387 امارات متحده عربي 85272100 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , توا م شده با دستگاه ضبط وپخش وصوت 1,806,487 238,242,000,729 Rls. 24,728,974 $
82 1387 امارات متحده عربي 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 8,256,906 237,553,721,105 Rls. 24,096,194 $
83 1387 امارات متحده عربي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,445,351 234,217,354,038 Rls. 24,309,962 $
84 1387 امارات متحده عربي 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 37,588,108 232,159,143,050 Rls. 25,453,943 $
85 1387 امارات متحده عربي 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 23,623,528 231,222,178,358 Rls. 25,220,535 $
86 1387 امارات متحده عربي 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 4,928,690 228,769,824,499 Rls. 23,413,414 $
87 1387 امارات متحده عربي 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 7,225,414 227,450,815,904 Rls. 23,921,416 $
88 1387 امارات متحده عربي 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 4,214,210 220,310,828,543 Rls. 22,818,986 $
89 1387 امارات متحده عربي 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 4,443,736 213,795,430,949 Rls. 22,204,009 $
90 1387 امارات متحده عربي 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 4,011,907 213,322,004,135 Rls. 22,218,088 $
91 1387 امارات متحده عربي 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 10,239,160 211,335,705,899 Rls. 22,341,867 $
92 1387 امارات متحده عربي 98870438 قطعات منفصله براي توليد آمبولانس ،با ساخت داخل 14 درصد (Full c.k.d) به استثناء لاستيك 1,401,400 210,679,645,459 Rls. 22,593,664 $
93 1387 امارات متحده عربي 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 18,540,986 210,364,305,467 Rls. 22,062,505 $
94 1387 امارات متحده عربي 29261000 ا كريلو نيتريل 10,585,763 208,360,273,019 Rls. 22,207,229 $
95 1387 امارات متحده عربي 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 247,948 206,002,264,188 Rls. 21,265,420 $
96 1387 امارات متحده عربي 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 6,570,227 202,507,782,673 Rls. 21,202,986 $
97 1387 امارات متحده عربي 85165000 فر (oven) ميكروويو 4,824,009 202,362,655,797 Rls. 21,106,316 $
98 1387 امارات متحده عربي 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 10,354,745 201,009,709,823 Rls. 20,765,953 $
99 1387 امارات متحده عربي 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 50,751,150 199,996,980,286 Rls. 21,164,931 $
100 1387 امارات متحده عربي 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 39,418,897 198,210,665,244 Rls. 20,727,816 $
101 1387 امارات متحده عربي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 20,683,493 195,455,118,176 Rls. 20,944,550 $
102 1387 امارات متحده عربي 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 27,347,832 194,656,754,920 Rls. 20,452,898 $
103 1387 امارات متحده عربي 39031110 پلي استايرن قابل انبساط ومقاوم دربرا بر آتش 11,315,200 194,162,893,714 Rls. 20,568,729 $
104 1387 امارات متحده عربي 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 6,246,949 191,264,514,006 Rls. 19,430,233 $
105 1387 امارات متحده عربي 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 5,521,698 184,519,764,612 Rls. 19,293,523 $
106 1387 امارات متحده عربي 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 2,516,772 179,598,676,639 Rls. 18,722,581 $
107 1387 امارات متحده عربي 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 60,067,050 178,742,318,718 Rls. 18,869,522 $
108 1387 امارات متحده عربي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 21,723,046 178,067,901,929 Rls. 18,606,084 $
109 1387 امارات متحده عربي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 8,042,369 176,422,808,269 Rls. 18,366,870 $
110 1387 امارات متحده عربي 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 350,806 173,252,530,040 Rls. 18,299,325 $
111 1387 امارات متحده عربي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 13,995,031 172,945,993,818 Rls. 18,018,916 $
112 1387 امارات متحده عربي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 20,918,598 171,094,976,870 Rls. 18,564,572 $
113 1387 امارات متحده عربي 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 29,109,225 169,930,528,664 Rls. 17,969,324 $
114 1387 امارات متحده عربي 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 3,874,406 168,464,093,987 Rls. 17,322,398 $
115 1387 امارات متحده عربي 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,718,945 167,537,441,876 Rls. 17,377,166 $
116 1387 امارات متحده عربي 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 777,457 164,521,420,507 Rls. 17,333,014 $
117 1387 امارات متحده عربي 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 2,892,806 159,014,003,809 Rls. 16,500,659 $
118 1387 امارات متحده عربي 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 2,028,677 158,712,401,015 Rls. 16,522,363 $
119 1387 امارات متحده عربي 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 4,393,254 156,426,787,236 Rls. 17,009,086 $
120 1387 امارات متحده عربي 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 979,586 155,043,091,536 Rls. 16,226,756 $
121 1387 امارات متحده عربي 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 13,944,817 151,504,504,014 Rls. 15,897,451 $
122 1387 امارات متحده عربي 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 6,140,980 150,473,074,389 Rls. 15,721,518 $
123 1387 امارات متحده عربي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 21,205,999 150,275,870,579 Rls. 15,534,745 $
124 1387 امارات متحده عربي 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 14,916,533 147,936,707,941 Rls. 15,381,016 $
125 1387 امارات متحده عربي 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 4,255,681 141,183,243,115 Rls. 14,772,173 $
126 1387 امارات متحده عربي 29025000 ا ستيرن 9,461,615 140,040,616,169 Rls. 14,554,186 $
127 1387 امارات متحده عربي 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 3,610,712 137,668,574,399 Rls. 14,632,574 $
128 1387 امارات متحده عربي 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 93,814 137,268,237,411 Rls. 14,419,795 $
129 1387 امارات متحده عربي 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 12,303,563 136,231,793,231 Rls. 14,334,259 $
130 1387 امارات متحده عربي 10011090 ساير گندم سخت 36,135,909 134,951,277,932 Rls. 13,739,196 $
131 1387 امارات متحده عربي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 11,419,758 132,301,319,326 Rls. 13,784,011 $
132 1387 امارات متحده عربي 84672200 ا ره ها توا م شده با موتورا لكتريكي 904,931 131,177,869,631 Rls. 13,329,374 $
133 1387 امارات متحده عربي 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 8,373,605 130,648,370,188 Rls. 14,452,778 $
134 1387 امارات متحده عربي 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 750,931 130,631,006,340 Rls. 13,594,130 $
135 1387 امارات متحده عربي 71103900 روديوم به ا شكال نيمه ساخته. 14,614 128,836,167,655 Rls. 13,332,397 $
136 1387 امارات متحده عربي 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 48,654,490 127,864,179,171 Rls. 13,442,817 $
137 1387 امارات متحده عربي 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 25,040,095 126,887,808,657 Rls. 13,140,909 $
138 1387 امارات متحده عربي 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 3,798,004 126,181,871,794 Rls. 13,356,376 $
139 1387 امارات متحده عربي 87032200 وسايل نقليه باموتورپيستوني تناوبي جرقه ا ي -احتراقي ،باحجم سيلندر1000تا1500سانتيمترمكعب 1,518,084 124,234,455,972 Rls. 13,189,958 $
140 1387 امارات متحده عربي 84292011 گريدرنو وباقدرت 240اسب بخار وكمتر 1,508,771 123,877,422,983 Rls. 12,923,162 $
141 1387 امارات متحده عربي 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,629,885 122,950,821,328 Rls. 12,749,008 $
142 1387 امارات متحده عربي 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 3,453,104 120,552,021,618 Rls. 12,593,191 $
143 1387 امارات متحده عربي 84295912 بيل مكانيكي مستعمل باسال ساخت پنج سال وكمتر،به قدرت 155اسب بخار وكمتر ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 2,708,285 120,488,023,158 Rls. 12,529,088 $
144 1387 امارات متحده عربي 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , كه بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 901,464 120,461,607,745 Rls. 12,343,877 $
145 1387 امارات متحده عربي 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 576,202 118,564,268,315 Rls. 12,274,271 $
146 1387 امارات متحده عربي 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 7,573,000 118,548,444,488 Rls. 12,491,303 $
147 1387 امارات متحده عربي 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 70,340 118,515,117,628 Rls. 12,419,761 $
148 1387 امارات متحده عربي 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شكال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 7,600,390 117,231,856,894 Rls. 12,509,960 $
149 1387 امارات متحده عربي 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 3,110,799 115,332,153,098 Rls. 12,014,638 $
150 1387 امارات متحده عربي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 7,194,845 114,673,665,587 Rls. 12,283,120 $
151 1387 امارات متحده عربي 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 10,404,490 111,909,386,271 Rls. 11,951,558 $
152 1387 امارات متحده عربي 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 2,727,546 110,111,483,586 Rls. 11,414,420 $
153 1387 امارات متحده عربي 85024000 مبدل دوا ربرق 472,071 109,664,134,897 Rls. 12,041,137 $
154 1387 امارات متحده عربي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 13,509,604 108,559,784,378 Rls. 11,528,638 $
155 1387 امارات متحده عربي 10011010 گندم دامي 35,729,165 108,331,213,706 Rls. 10,936,956 $
156 1387 امارات متحده عربي 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده ها 3,634,519 107,712,204,775 Rls. 11,290,083 $
157 1387 امارات متحده عربي 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 980,254 107,461,065,736 Rls. 11,218,809 $
158 1387 امارات متحده عربي 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 1,394,072 106,614,028,012 Rls. 10,861,832 $
159 1387 امارات متحده عربي 84393000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تكميل كردن كاغذيامقوا 86,400 104,852,138,810 Rls. 11,369,935 $
160 1387 امارات متحده عربي 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 9,138,500 104,438,491,711 Rls. 11,172,858 $
161 1387 امارات متحده عربي 39041090 سايرپلي كلروروينيل , مخلوط نشده باسايرمواد به غيرا ز سوسپانسيون وا مولسيون 10,721,967 101,306,993,365 Rls. 10,762,475 $
162 1387 امارات متحده عربي 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 3,947,239 101,271,915,209 Rls. 10,486,818 $
163 1387 امارات متحده عربي 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 9,200,445 101,073,437,437 Rls. 10,270,087 $
164 1387 امارات متحده عربي 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 1,390,705 100,707,006,957 Rls. 10,615,260 $
165 1387 امارات متحده عربي 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 15,196,567 100,227,932,765 Rls. 10,658,953 $
166 1387 امارات متحده عربي 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 41,013 99,909,593,319 Rls. 10,468,893 $
167 1387 امارات متحده عربي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 12,945,067 99,756,505,780 Rls. 10,402,502 $
168 1387 امارات متحده عربي 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 2,309,500 98,928,004,293 Rls. 10,400,024 $
169 1387 امارات متحده عربي 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 109,715 97,869,448,231 Rls. 10,159,479 $
170 1387 امارات متحده عربي 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 919,795 97,415,066,529 Rls. 10,207,557 $
171 1387 امارات متحده عربي 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 669,647 97,399,046,834 Rls. 10,063,286 $
172 1387 امارات متحده عربي 39119090 سايررزينهاي پلي سولفورهاوپلي سولفون هاوسايرمحصولات ياددا شت 3فصل 39غيرمذكوردرجاي ديگر 2,269,374 96,760,131,762 Rls. 10,127,071 $
173 1387 امارات متحده عربي 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 18,667,548 95,936,827,406 Rls. 9,969,735 $
174 1387 امارات متحده عربي 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 289,743 95,574,497,328 Rls. 9,976,837 $
175 1387 امارات متحده عربي 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايك زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 363,706 94,966,058,474 Rls. 9,915,250 $
176 1387 امارات متحده عربي 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 15,872,850 94,541,434,064 Rls. 10,194,936 $
177 1387 امارات متحده عربي 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 1,925,853 94,041,464,855 Rls. 9,908,919 $
178 1387 امارات متحده عربي 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,370,633 93,830,650,148 Rls. 10,001,783 $
179 1387 امارات متحده عربي 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 1,584,757 92,530,139,770 Rls. 9,645,200 $
180 1387 امارات متحده عربي 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 16,441,453 92,426,849,851 Rls. 9,597,592 $
181 1387 امارات متحده عربي 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 56,410 91,603,172,562 Rls. 9,753,475 $
182 1387 امارات متحده عربي 08051000 پرتقال , تازه يا خشك كرده 19,208,881 90,487,937,620 Rls. 9,335,886 $
183 1387 امارات متحده عربي 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 2,350,788 90,342,041,280 Rls. 9,518,637 $
184 1387 امارات متحده عربي 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 645,617 90,064,652,185 Rls. 9,488,834 $
185 1387 امارات متحده عربي 27101920 روغن صنعتي 3,462,897 89,416,586,679 Rls. 9,364,024 $
186 1387 امارات متحده عربي 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 4,833,675 86,537,452,994 Rls. 9,094,240 $
187 1387 امارات متحده عربي 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 17,265,067 86,034,056,881 Rls. 9,406,835 $
188 1387 امارات متحده عربي 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 27,399,234 86,016,608,211 Rls. 8,922,942 $
189 1387 امارات متحده عربي 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 3,351,597 84,859,869,433 Rls. 8,806,684 $
190 1387 امارات متحده عربي 84711000 ماشين هاي خودكاردا ده پردا زي قياسي(Analogue)يامختلط(Hybrid) 418 84,360,316,404 Rls. 9,184,123 $
191 1387 امارات متحده عربي 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 8,552,474 84,269,129,868 Rls. 8,954,380 $
192 1387 امارات متحده عربي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 2,062,757 82,370,024,066 Rls. 8,614,192 $
193 1387 امارات متحده عربي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 10,123,528 81,639,701,519 Rls. 8,446,744 $
194 1387 امارات متحده عربي 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 81,637 79,762,791,819 Rls. 8,461,007 $
195 1387 امارات متحده عربي 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 3,734,875 79,342,611,925 Rls. 8,272,392 $
196 1387 امارات متحده عربي 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 225,114 79,325,714,062 Rls. 8,361,193 $
197 1387 امارات متحده عربي 04022120 مواد اوليه شيرخشك اطفال (پايه) حاوي چربي گياهي 2,377,131 78,685,242,468 Rls. 8,298,248 $
198 1387 امارات متحده عربي 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 3,005,324 77,431,880,938 Rls. 8,147,553 $
199 1387 امارات متحده عربي 29337100 هگزا ن لاكتام (ا پسيلون - كاپرولاكتام ) 3,675,717 76,855,821,507 Rls. 8,190,574 $
200 1387 امارات متحده عربي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1,130,695 76,481,593,859 Rls. 8,005,267 $
مجموع کل
103,311,726,254,945 ريال
مجموع کل
10,891,719,014 دلار