آمار کل " واردات از" کشور "افغانستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 افغانستان 12074000 تخم كنجد 4,193,510 22,000,949,019 Rls. 2,301,395 $
2 1387 افغانستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 942,730 10,232,278,600 Rls. 1,112,038 $
3 1387 افغانستان 12079990 ساير دا نه ها و ميوه هاي روغني حتي خرد شده كه در جاي مذكور نباشد 3,501,342 10,182,010,136 Rls. 1,077,138 $
4 1387 افغانستان 01029090 ساير گاوها بجز گاوشيري و مولد نژا دخالص 1,262,110 10,161,792,914 Rls. 1,044,363 $
5 1387 افغانستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 1,014,510 10,142,254,678 Rls. 1,108,874 $
6 1387 افغانستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 4,337,019 9,488,570,875 Rls. 986,482 $
7 1387 افغانستان 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 907,430 6,222,500,137 Rls. 672,399 $
8 1387 افغانستان 08109000 ساير ميوه ها ,تازه كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 848,920 4,166,273,281 Rls. 413,642 $
9 1387 افغانستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 748,974 3,712,235,292 Rls. 376,621 $
10 1387 افغانستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 414,460 3,143,066,093 Rls. 340,402 $
11 1387 افغانستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 294,860 3,115,892,379 Rls. 336,457 $
12 1387 افغانستان 12119090 سايرنباتات وا جزا ي آنهاا زنوع موردا ستفاده درعطرسازي ودا روسازيتازه ياخشك كرده غيرمذكور 1,743,290 2,820,745,334 Rls. 297,474 $
13 1387 افغانستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 532,675 2,532,086,136 Rls. 255,930 $
14 1387 افغانستان 10082000 ارزن 609,400 1,563,567,447 Rls. 162,676 $
15 1387 افغانستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 189,317 1,169,940,151 Rls. 122,478 $
16 1387 افغانستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 115 912,559,812 Rls. 91,890 $
17 1387 افغانستان 73011000 پالپلانش ا زآهن ياا زفولاد. 112,714 754,399,967 Rls. 74,930 $
18 1387 افغانستان 08131000 زردآلو ,خشك كرده 325,221 733,140,159 Rls. 77,040 $
19 1387 افغانستان 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 181,680 639,609,957 Rls. 66,878 $
20 1387 افغانستان 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروكش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيك 40,000 590,766,916 Rls. 61,796 $
21 1387 افغانستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 85,875 340,305,633 Rls. 35,701 $
22 1387 افغانستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 9,070 267,057,098 Rls. 28,968 $
23 1387 افغانستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 213,801,966 Rls. 22,035 $
24 1387 افغانستان 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته...., باپلي وينيل كلرا يد(C.V.P). 15,200 207,547,105 Rls. 22,389 $
25 1387 افغانستان 08062070 كاشمري سبز بي دا نه ( ا نگورخشك كرده ) 41,940 202,546,584 Rls. 20,442 $
26 1387 افغانستان 07134000 عدس غلاف كنده , خشك كرده 40,000 148,797,920 Rls. 16,480 $
27 1387 افغانستان 84693000 ماشين هاي تحرير,غيربرقي 600 95,202,900 Rls. 9,991 $
28 1387 افغانستان 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 3,000 90,267,861 Rls. 9,733 $
29 1387 افغانستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 10,135 89,964,080 Rls. 9,187 $
30 1387 افغانستان 10030000 جو 57,800 82,055,271 Rls. 8,901 $
31 1387 افغانستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 3,657 65,485,634 Rls. 7,061 $
32 1387 افغانستان 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوكهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 47,430 64,789,362 Rls. 6,764 $
33 1387 افغانستان 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 10,000 63,355,023 Rls. 6,627 $
34 1387 افغانستان 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 20,000 56,422,500 Rls. 5,703 $
35 1387 افغانستان 13019000 صمغ ها,رزين ها ,صمغ هاي رزيني ,طبيعي ,روغن هاي رزيني و... ,طبيعي )باستثناي صمغ عربي 2,300 42,247,401 Rls. 4,157 $
36 1387 افغانستان 87088010 كمك فنرها ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 582 25,310,705 Rls. 2,710 $
37 1387 افغانستان 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 1,243 16,205,128 Rls. 1,652 $
38 1387 افغانستان 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 21 5,359,914 Rls. 574 $
39 1387 افغانستان 85392940 لامپ خودرو 420 4,381,609 Rls. 443 $
40 1387 افغانستان 84183000 فريزرهاا زنوع صندوقي,به گنجايش حدا كثر800ليتر 300 399,546 Rls. 43 $
مجموع کل
106,366,142,523 ريال
مجموع کل
11,200,461 دلار
[1]