آمار کل " واردات از" کشور "اسپانيا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اسپانيا 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 5,222,951 268,147,873,993 Rls. 28,433,075 $
2 1387 اسپانيا 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 59,069,000 171,420,342,893 Rls. 17,582,555 $
3 1387 اسپانيا 84743900 سايرماشين هاي مخلوط كردن ياورزدا دن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 851,720 124,941,984,777 Rls. 13,881,165 $
4 1387 اسپانيا 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 4,554,012 119,450,666,972 Rls. 12,680,861 $
5 1387 اسپانيا 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 4,024,675 97,300,099,517 Rls. 10,456,999 $
6 1387 اسپانيا 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 903,467 87,945,421,168 Rls. 9,193,466 $
7 1387 اسپانيا 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,284,648 84,462,921,088 Rls. 8,876,774 $
8 1387 اسپانيا 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 771,500 81,645,513,101 Rls. 8,343,602 $
9 1387 اسپانيا 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 213,119 67,657,727,464 Rls. 7,395,567 $
10 1387 اسپانيا 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيك 619,020 66,324,354,368 Rls. 6,912,868 $
11 1387 اسپانيا 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 243,488 66,129,579,898 Rls. 7,013,125 $
12 1387 اسپانيا 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 11,041,079 61,384,932,907 Rls. 6,162,843 $
13 1387 اسپانيا 84821000 بلبرينگ. 474,485 61,163,388,279 Rls. 6,336,989 $
14 1387 اسپانيا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 429,114 60,369,222,414 Rls. 6,452,145 $
15 1387 اسپانيا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 54,031 59,206,419,521 Rls. 6,230,924 $
16 1387 اسپانيا 85059000 ابزارگيرهاي الكترومغناطيسي يامغناطيسي دائمي ،قيدها وساير وسايل نگهدارنده همانند ،اجزاءو قطعات آهن رباها،ابزارگيرها ،قيدها ،كوپاينگهاو.... 50,560 42,262,423,507 Rls. 4,430,509 $
17 1387 اسپانيا 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 223,654 41,239,969,337 Rls. 4,313,916 $
18 1387 اسپانيا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,177,575 38,838,280,686 Rls. 4,048,714 $
19 1387 اسپانيا 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 3,436,979 38,252,343,431 Rls. 4,093,863 $
20 1387 اسپانيا 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,136,821 37,153,408,842 Rls. 3,922,524 $
21 1387 اسپانيا 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 172,991 37,057,867,632 Rls. 3,774,391 $
22 1387 اسپانيا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 1,719,378 35,378,023,755 Rls. 3,625,421 $
23 1387 اسپانيا 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 276,453 35,254,662,020 Rls. 3,743,869 $
24 1387 اسپانيا 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 60,060 34,762,534,432 Rls. 3,549,537 $
25 1387 اسپانيا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تك فازبجزا لكتروموتورقفس سنجابي 585,043 34,119,460,506 Rls. 3,591,768 $
26 1387 اسپانيا 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,635,657 33,826,786,807 Rls. 3,649,060 $
27 1387 اسپانيا 32074010 فريت هاي شيشه ا ي 3,975,211 33,574,603,332 Rls. 3,521,514 $
28 1387 اسپانيا 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 114,808 33,443,917,896 Rls. 3,352,003 $
29 1387 اسپانيا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 327,718 33,112,307,227 Rls. 3,552,691 $
30 1387 اسپانيا 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 5,595,785 32,796,497,689 Rls. 3,469,113 $
31 1387 اسپانيا 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 732,234 30,853,719,366 Rls. 3,235,324 $
32 1387 اسپانيا 55063000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجي شده, شانه زده يابراي نخ ريسي عمل اوري شده 970,376 30,319,230,939 Rls. 3,249,650 $
33 1387 اسپانيا 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 2,584,298 29,032,280,293 Rls. 3,007,012 $
34 1387 اسپانيا 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 790,607 28,846,653,332 Rls. 3,058,465 $
35 1387 اسپانيا 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,086,600 26,465,567,454 Rls. 2,837,826 $
36 1387 اسپانيا 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 290,159 26,062,512,860 Rls. 2,794,187 $
37 1387 اسپانيا 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 22,699 25,420,474,623 Rls. 2,701,352 $
38 1387 اسپانيا 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 220,150 22,720,154,355 Rls. 2,280,080 $
39 1387 اسپانيا 29291000 ا يزوسيانات ها 819,050 22,239,533,868 Rls. 2,411,748 $
40 1387 اسپانيا 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 487,940 21,653,585,792 Rls. 2,266,859 $
41 1387 اسپانيا 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 48,000 21,438,512,171 Rls. 2,189,167 $
42 1387 اسپانيا 32072010 لعاب ها 2,407,521 21,076,469,263 Rls. 2,195,664 $
43 1387 اسپانيا 29224990 سايرا مينوا سيدهاغيرا زا نهاييكه دا را يبيش ا زيك نوع عامل ا كسيژنه هستندوا سترهاي...غيرمذكور 11,750 19,965,928,446 Rls. 2,068,876 $
44 1387 اسپانيا 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 351,844 19,457,565,714 Rls. 2,010,448 $
45 1387 اسپانيا 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياكابل سازي. 102,000 19,334,571,045 Rls. 2,069,861 $
46 1387 اسپانيا 87060090 ساير شاسي هاي موتوردا ر مشمول شماره هاي 8701 تا 8705 ،غير مذكور درجاي ديگر 166,095 18,916,806,360 Rls. 2,064,252 $
47 1387 اسپانيا 90331090 سايرترموكوبل هابجزترموكوبل يكبارمصرف برا ي ترمومتر 56,135 18,243,089,741 Rls. 1,898,775 $
48 1387 اسپانيا 29161900 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقوي ا شباع نشده ومشتقات... آنها,غيرمذكوردرجاي ديگر 198,701 18,168,822,143 Rls. 1,908,439 $
49 1387 اسپانيا 94060010 گلخانه باتجهيزا ت كامل 475,580 17,725,134,065 Rls. 1,858,409 $
50 1387 اسپانيا 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 82,218 17,294,720,879 Rls. 1,831,013 $
51 1387 اسپانيا 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 479,845 17,166,900,308 Rls. 1,747,295 $
52 1387 اسپانيا 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 4,975 17,111,928,830 Rls. 1,845,920 $
53 1387 اسپانيا 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 930,375 17,037,483,693 Rls. 1,770,416 $
54 1387 اسپانيا 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 929,980 15,562,775,687 Rls. 1,630,845 $
55 1387 اسپانيا 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 372,927 15,470,658,271 Rls. 1,614,717 $
56 1387 اسپانيا 84253110 موتورگيربكس آسانسورشامل ا لكتروموتور،جعبه دنده ،پولي وترمزبر روي يك پايه مشترك باموتوربرقي 204,721 14,962,255,975 Rls. 1,626,406 $
57 1387 اسپانيا 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت كردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 36,759 14,326,957,116 Rls. 1,449,858 $
58 1387 اسپانيا 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 77,735 13,994,517,023 Rls. 1,504,565 $
59 1387 اسپانيا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 292,105 13,934,125,690 Rls. 1,440,673 $
60 1387 اسپانيا 84819020 مكانيزم شير ا زنوع پلاستيكي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 48,464 13,621,124,380 Rls. 1,437,825 $
61 1387 اسپانيا 32072090 تركيبات زجاجي وفرآورده هاي همانند به غيرا ز لعاب ها 1,556,699 13,431,625,573 Rls. 1,391,063 $
62 1387 اسپانيا 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 403,141 12,951,414,593 Rls. 1,356,125 $
63 1387 اسپانيا 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 394,794 12,588,737,557 Rls. 1,272,939 $
64 1387 اسپانيا 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 114,172 12,268,462,021 Rls. 1,280,974 $
65 1387 اسپانيا 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 93,460 12,091,716,203 Rls. 1,217,941 $
66 1387 اسپانيا 72171030 مفتول پيش تنيده فولادي ا زجنس فولاد پركربن غيرممزوج سردكشيده شده بامقطع گرد بصورت كلاف ياشاخه تك ياچند رشته دراقطار 4تا20ميلي متر ابكاري نشده 938,134 12,044,571,496 Rls. 1,300,806 $
67 1387 اسپانيا 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 1,589 11,322,701,395 Rls. 1,144,516 $
68 1387 اسپانيا 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 2,400,000 11,221,251,444 Rls. 1,142,112 $
69 1387 اسپانيا 32071020 رنگ هاي سرا ميكي جهت گل ا را يي بادماي پخت رولعابي ودا خل لعابي جهت چاپ ظروف چيني 255,025 11,185,200,292 Rls. 1,151,252 $
70 1387 اسپانيا 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 89,938 11,062,784,297 Rls. 1,174,260 $
71 1387 اسپانيا 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 521,350 10,975,018,982 Rls. 1,183,929 $
72 1387 اسپانيا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 11,287 10,917,384,850 Rls. 1,158,910 $
73 1387 اسپانيا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 431,126 10,908,340,717 Rls. 1,171,086 $
74 1387 اسپانيا 91070000 كليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرك ساعت يا داراي موتورسنكرون. 29,157 10,893,566,793 Rls. 1,144,760 $
75 1387 اسپانيا 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 53,854 10,885,014,274 Rls. 1,168,815 $
76 1387 اسپانيا 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 152,198 10,500,393,296 Rls. 1,048,042 $
77 1387 اسپانيا 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 17,001 10,297,406,802 Rls. 1,085,912 $
78 1387 اسپانيا 87085010 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 122,044 10,201,931,392 Rls. 1,033,447 $
79 1387 اسپانيا 84241000 دستگاههاي آتش نشان 107,922 9,962,361,292 Rls. 1,006,616 $
80 1387 اسپانيا 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 100,468 9,863,946,525 Rls. 1,048,204 $
81 1387 اسپانيا 40092200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقط با فلزبا لوازم وملحقات 60,692 9,680,423,325 Rls. 1,023,272 $
82 1387 اسپانيا 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 182,390 9,655,609,778 Rls. 1,019,552 $
83 1387 اسپانيا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 423,555 9,654,159,948 Rls. 1,029,706 $
84 1387 اسپانيا 27101930 گريس 229,610 9,602,246,182 Rls. 1,015,672 $
85 1387 اسپانيا 35069100 چسباننده ها برا ساس كائوچو يا پليمرهاي مشمول شماره 3901لغايت 3913 198,197 9,596,445,216 Rls. 990,939 $
86 1387 اسپانيا 72169910 ا نوا ع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور 1,121,530 9,552,158,498 Rls. 1,038,444 $
87 1387 اسپانيا 32099020 رنگ آستري كاتافروزED الكترودي پوزيشن براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته 251,900 9,299,489,860 Rls. 1,016,646 $
88 1387 اسپانيا 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 106,017 9,273,493,195 Rls. 984,049 $
89 1387 اسپانيا 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 170,774 9,255,901,687 Rls. 967,138 $
90 1387 اسپانيا 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 787,246 9,000,868,060 Rls. 915,303 $
91 1387 اسپانيا 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 12,713 8,841,568,365 Rls. 899,046 $
92 1387 اسپانيا 84541000 كنورتيسورا زنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 47,194 8,788,867,368 Rls. 953,757 $
93 1387 اسپانيا 85030010 ا نوا ع كلكتور 40,967 8,690,119,895 Rls. 908,722 $
94 1387 اسپانيا 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 32,537 8,378,599,784 Rls. 930,736 $
95 1387 اسپانيا 87089110 رادياتورها برا ي سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 48,856 8,337,310,721 Rls. 873,136 $
96 1387 اسپانيا 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 33,960 8,156,306,110 Rls. 858,642 $
97 1387 اسپانيا 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 76,625 8,150,745,613 Rls. 866,657 $
98 1387 اسپانيا 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 173,363 8,129,469,923 Rls. 859,289 $
99 1387 اسپانيا 84313110 ا نوا ع درا توماتيك آسانسور 233,558 7,936,598,224 Rls. 809,953 $
100 1387 اسپانيا 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 103,590 7,848,971,401 Rls. 867,290 $
101 1387 اسپانيا 44103100 ساير تخته هاي ا ز چوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 2,299,172 7,710,209,480 Rls. 789,944 $
102 1387 اسپانيا 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 8,872 7,543,149,297 Rls. 786,885 $
103 1387 اسپانيا 03034900 ساير ماهي هاي تن , يخ زده كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 737,967 7,498,144,042 Rls. 808,512 $
104 1387 اسپانيا 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 60,088 7,486,296,186 Rls. 757,006 $
105 1387 اسپانيا 94054020 چرا غهاي ضد ا نفجار 48,623 7,409,831,423 Rls. 760,367 $
106 1387 اسپانيا 27101920 روغن صنعتي 121,469 7,147,595,548 Rls. 733,576 $
107 1387 اسپانيا 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 20,535 7,141,854,592 Rls. 748,052 $
108 1387 اسپانيا 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 225,880 6,955,968,378 Rls. 764,471 $
109 1387 اسپانيا 48052410 تست لاين توليد شده ا زحدا قل 20%خميربكر(VIRGINPULP) به وزن هرمترمربع حداكثر 150گرم 1,296,244 6,892,827,874 Rls. 712,444 $
110 1387 اسپانيا 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 3,076 6,788,187,532 Rls. 668,374 $
111 1387 اسپانيا 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 28,948 6,772,263,109 Rls. 720,674 $
112 1387 اسپانيا 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 345,000 6,758,627,475 Rls. 726,650 $
113 1387 اسپانيا 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 3,322 6,729,406,337 Rls. 669,896 $
114 1387 اسپانيا 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 546,404 6,705,518,594 Rls. 732,678 $
115 1387 اسپانيا 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 686,571 6,696,910,739 Rls. 723,562 $
116 1387 اسپانيا 84138200 بالابرهاي آبگونها 53,730 6,670,860,733 Rls. 699,570 $
117 1387 اسپانيا 84799000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي بانحوه عمل خاص, كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 154,091 6,617,975,134 Rls. 713,605 $
118 1387 اسپانيا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 4,381 6,515,112,857 Rls. 676,669 $
119 1387 اسپانيا 44102100 تخته هاي نازك وتخته با رشته هاي جهت دا ر ا زچوب كارنشده يا فقط سمباده خورده 1,092,900 6,461,455,968 Rls. 673,840 $
120 1387 اسپانيا 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 34,816 6,388,642,986 Rls. 704,314 $
121 1387 اسپانيا 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 6,770 6,358,034,069 Rls. 680,507 $
122 1387 اسپانيا 29094400 ساير مو نو اكليل اترهاي ا تيلن گليكول يادي ا تيلن گليكول 255,000 6,280,144,993 Rls. 673,316 $
123 1387 اسپانيا 84281020 آسانسور باسيستم محركه بدون گيربكس (less gear ) وهيدروليكي 85,742 6,231,895,052 Rls. 664,831 $
124 1387 اسپانيا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 590 6,231,111,021 Rls. 661,188 $
125 1387 اسپانيا 20079990 مربا,ژله, مارمالاد,پوره و خمير ميوه يا با ا فزودن قند غيرمذكوردرجاي ديگرغير هموژنيزه 902,080 6,228,917,738 Rls. 677,137 $
126 1387 اسپانيا 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 38,885 6,224,324,136 Rls. 669,840 $
127 1387 اسپانيا 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 229,620 6,214,453,686 Rls. 625,643 $
128 1387 اسپانيا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 232,080 6,186,888,788 Rls. 646,617 $
129 1387 اسپانيا 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 120,175 6,163,573,577 Rls. 648,263 $
130 1387 اسپانيا 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 96,010 6,161,406,326 Rls. 659,765 $
131 1387 اسپانيا 84551090 سايرماشينهاي نوردبرا ي ساخت لوله به قطر3 ا ينچ يابيشتر 204,573 5,981,315,130 Rls. 626,961 $
132 1387 اسپانيا 29121100 متانال (فرمالدئيد) 256,000 5,948,500,000 Rls. 615,433 $
133 1387 اسپانيا 72151000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج تراشكاري (خوش تراش )تندبر,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده. 460,386 5,842,219,051 Rls. 611,907 $
134 1387 اسپانيا 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 977 5,840,573,631 Rls. 597,018 $
135 1387 اسپانيا 29181100 ا سيدلاكتيك , ا ملاح و ا سترهاي آن 309,020 5,644,345,824 Rls. 594,799 $
136 1387 اسپانيا 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 63,741 5,628,354,067 Rls. 619,043 $
137 1387 اسپانيا 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 532,730 5,499,674,253 Rls. 590,549 $
138 1387 اسپانيا 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 226,679 5,463,718,001 Rls. 575,065 $
139 1387 اسپانيا 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 111,132 5,344,884,677 Rls. 576,330 $
140 1387 اسپانيا 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 393,556 5,307,170,987 Rls. 538,629 $
141 1387 اسپانيا 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,138,746 5,199,084,179 Rls. 551,465 $
142 1387 اسپانيا 85144000 دستگاههاي گرمازا ي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 4,410 5,153,953,728 Rls. 559,058 $
143 1387 اسپانيا 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 54,853 5,058,058,828 Rls. 533,426 $
144 1387 اسپانيا 85068030 قوه هاي دكمه ا ي غير مذكور درجاي ديگر 56,986 5,038,978,958 Rls. 532,458 $
145 1387 اسپانيا 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 211,750 4,990,167,132 Rls. 509,030 $
146 1387 اسپانيا 84632000 ماشين هاي حديده كردن بوسيله نورد براي كاربرروي فلزا ت, بدون بردا شتن قسمتي از ماده 12,000 4,900,000,000 Rls. 486,691 $
147 1387 اسپانيا 32100000 سايررنگهاوورنيها;پيگمانهائي كه باآب مصرف ميشود برا ي پردا خت چرم 307,800 4,874,208,579 Rls. 511,651 $
148 1387 اسپانيا 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 182,090 4,792,546,265 Rls. 504,714 $
149 1387 اسپانيا 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 35,689 4,773,289,158 Rls. 496,620 $
150 1387 اسپانيا 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 52,901 4,735,106,029 Rls. 502,142 $
151 1387 اسپانيا 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 92,677 4,710,327,083 Rls. 509,210 $
152 1387 اسپانيا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 460,882 4,659,267,834 Rls. 493,469 $
153 1387 اسپانيا 20057000 زيتون , محفوظ شده به جز در سركه يا درجوهر سركه , يخ نزده 415,415 4,620,451,664 Rls. 481,765 $
154 1387 اسپانيا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,481 4,612,808,637 Rls. 462,881 $
155 1387 اسپانيا 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 790,868 4,563,201,644 Rls. 492,831 $
156 1387 اسپانيا 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 249,524 4,467,166,652 Rls. 472,170 $
157 1387 اسپانيا 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 61,625 4,446,925,362 Rls. 446,245 $
158 1387 اسپانيا 84068100 توربينهاي بخارغيرا زآنهائيكه برا ي وسايل نقليه آبي بكارميرودبقدرت بيشترا ز40مگاوا ت 765 4,370,302,705 Rls. 437,555 $
159 1387 اسپانيا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 61,404 4,344,653,514 Rls. 458,820 $
160 1387 اسپانيا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 2,517 4,300,758,319 Rls. 450,020 $
161 1387 اسپانيا 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 28,618 4,213,637,812 Rls. 453,537 $
162 1387 اسپانيا 90213100 مفصل هاي مصنوعي 553 4,212,161,105 Rls. 429,209 $
163 1387 اسپانيا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين كننده 126,000 4,159,576,573 Rls. 451,196 $
164 1387 اسپانيا 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 527,800 4,136,949,468 Rls. 447,172 $
165 1387 اسپانيا 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 3,335 4,056,832,567 Rls. 429,605 $
166 1387 اسپانيا 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 238,688 4,052,786,245 Rls. 417,876 $
167 1387 اسپانيا 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي كف, برا ي سقف و همانند 258,216 4,050,634,067 Rls. 410,128 $
168 1387 اسپانيا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 9,222 4,048,158,452 Rls. 433,504 $
169 1387 اسپانيا 29420090 ساير تركيبات الي 5,028 4,025,552,511 Rls. 419,251 $
170 1387 اسپانيا 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 124 3,957,408,986 Rls. 409,553 $
171 1387 اسپانيا 85021210 ژنرا تور ديزل فرودگاهي تامين برق هوا پيما 115 ولت 400هرتز و قدرت 90كيلو ولت 5,600 3,946,822,515 Rls. 427,793 $
172 1387 اسپانيا 69022020 آجر-بلوكه -چهارگوش نسوز سراميكي كه به لحاظ وزني داراي بيش از50 درصد الومين و10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا باشد غيرمذكور درجاي ديگر 482,276 3,907,358,426 Rls. 414,223 $
173 1387 اسپانيا 84134000 تلمبه هاي بتون 15,504 3,894,936,165 Rls. 382,763 $
174 1387 اسپانيا 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 12,945 3,871,553,480 Rls. 428,933 $
175 1387 اسپانيا 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيك هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 40,000 3,857,683,106 Rls. 410,968 $
176 1387 اسپانيا 73219000 اجزا ءوقطعات وسائل مشمول شماره هاي 732111 لغايت 732183ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,235 3,772,174,227 Rls. 395,775 $
177 1387 اسپانيا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 317,478 3,744,238,889 Rls. 385,148 $
178 1387 اسپانيا 29309000 ساير تركيبات آلي گوگرددا ر ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 84,035 3,675,858,054 Rls. 381,022 $
179 1387 اسپانيا 69032020 ا شياء سرا ميكي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 85,075 3,632,424,292 Rls. 374,178 $
180 1387 اسپانيا 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 17,652 3,616,669,679 Rls. 362,076 $
181 1387 اسپانيا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 1,123 3,597,178,235 Rls. 353,462 $
182 1387 اسپانيا 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 173,450 3,438,376,865 Rls. 356,595 $
183 1387 اسپانيا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 31,017 3,434,252,533 Rls. 359,564 $
184 1387 اسپانيا 29339930 كاپتوپريل 3,600 3,398,827,752 Rls. 351,645 $
185 1387 اسپانيا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 849 3,378,060,960 Rls. 349,212 $
186 1387 اسپانيا 34021240 كوكوآميد وبتائين 334,400 3,358,392,060 Rls. 344,862 $
187 1387 اسپانيا 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 1,587 3,349,838,478 Rls. 338,699 $
188 1387 اسپانيا 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 218,275 3,197,749,596 Rls. 329,563 $
189 1387 اسپانيا 48054000 كاغذ و مقوا ي صافي ,به شكل رول يا ورق 89,130 3,170,900,976 Rls. 332,328 $
190 1387 اسپانيا 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 51,182 3,154,744,991 Rls. 332,001 $
191 1387 اسپانيا 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 899 3,120,979,049 Rls. 318,992 $
192 1387 اسپانيا 32064990 سايرموا درنگ كننده غيرمذكورغيرآلي 109,050 3,081,460,064 Rls. 322,221 $
193 1387 اسپانيا 40169960 L.R.B تكيه گاه سربي لاستيكي فولادي ك جهت ايمن سازي ساختمان ها 38,787 3,079,229,910 Rls. 322,925 $
194 1387 اسپانيا 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 245,619 3,067,143,703 Rls. 327,238 $
195 1387 اسپانيا 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 438,350 3,042,736,658 Rls. 318,311 $
196 1387 اسپانيا 31022900 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي سولفات آمونيوم و نيترا ت آمونيوم 115,305 3,030,004,619 Rls. 314,162 $
197 1387 اسپانيا 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 11,518 3,014,686,098 Rls. 307,141 $
198 1387 اسپانيا 28100010 ا سيد بريك 342,258 2,961,540,226 Rls. 313,695 $
199 1387 اسپانيا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,115 2,927,294,460 Rls. 315,260 $
200 1387 اسپانيا 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 1لغايت 3mm. 102,844 2,845,599,093 Rls. 302,477 $
مجموع کل
3,525,216,790,589 ريال
مجموع کل
370,797,855 دلار