آمار کل " واردات از" کشور "اسلواکي" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اسلواکي 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 5,000,000 18,518,897,921 Rls. 1,889,993 $
2 1387 اسلواکي 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,680,760 17,478,432,838 Rls. 1,833,229 $
3 1387 اسلواکي 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 274,921 11,316,191,618 Rls. 1,184,952 $
4 1387 اسلواکي 84453000 ماشين هاي دولاكردن ياتابيدن نخ نسجي 34,354 6,867,305,886 Rls. 739,054 $
5 1387 اسلواکي 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 201,640 6,740,980,366 Rls. 676,196 $
6 1387 اسلواکي 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 495,000 5,612,230,420 Rls. 551,462 $
7 1387 اسلواکي 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,482 4,052,323,988 Rls. 425,426 $
8 1387 اسلواکي 90321000 ترموستات 8,558 3,095,044,229 Rls. 333,538 $
9 1387 اسلواکي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 25,420 2,472,636,245 Rls. 270,944 $
10 1387 اسلواکي 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 60,776 2,437,749,296 Rls. 256,792 $
11 1387 اسلواکي 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 42,661 2,091,627,261 Rls. 220,692 $
12 1387 اسلواکي 38123010 آنتي ا كسيدا نها 39,600 2,050,345,456 Rls. 221,923 $
13 1387 اسلواکي 84221900 ماشين هاي ظرفشوئي غيراز نوع خانگي 1,640 1,565,513,228 Rls. 162,905 $
14 1387 اسلواکي 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,269 1,522,347,041 Rls. 165,508 $
15 1387 اسلواکي 85392910 لامپ سيگنال غيرازرديف 85392210 7,119 1,317,812,077 Rls. 139,710 $
16 1387 اسلواکي 88022000 هوا پيماوسايروسايل نقليه هوا ئي,بدون باربه وزن حدا كثرkgr2000 2,031 1,293,598,757 Rls. 129,814 $
17 1387 اسلواکي 85399010 كلاهك (سرپيچ ) با سايزE 27جهت لامپ رشته ا ي 32,750 1,251,848,523 Rls. 132,627 $
18 1387 اسلواکي 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 8,100 987,574,574 Rls. 101,686 $
19 1387 اسلواکي 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 2,000 865,498,236 Rls. 90,543 $
20 1387 اسلواکي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 12,600 854,769,536 Rls. 93,275 $
21 1387 اسلواکي 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 11,058 824,628,530 Rls. 81,768 $
22 1387 اسلواکي 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 4,550 718,467,404 Rls. 77,765 $
23 1387 اسلواکي 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 3,182 595,472,711 Rls. 65,676 $
24 1387 اسلواکي 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 300 575,530,000 Rls. 64,133 $
25 1387 اسلواکي 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 1,571 550,717,382 Rls. 55,993 $
26 1387 اسلواکي 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 200 539,071,716 Rls. 59,221 $
27 1387 اسلواکي 84138200 بالابرهاي آبگونها 5,086 532,751,274 Rls. 58,130 $
28 1387 اسلواکي 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 3,720 506,277,443 Rls. 54,941 $
29 1387 اسلواکي 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 4,450 497,449,252 Rls. 50,091 $
30 1387 اسلواکي 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 28,200 490,426,837 Rls. 53,054 $
31 1387 اسلواکي 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 3,158 456,303,516 Rls. 46,983 $
32 1387 اسلواکي 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 22,304 436,431,847 Rls. 43,946 $
33 1387 اسلواکي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 6,040 368,743,343 Rls. 36,919 $
34 1387 اسلواکي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 13,233 359,481,161 Rls. 36,238 $
35 1387 اسلواکي 84134000 تلمبه هاي بتون 2,650 326,534,722 Rls. 35,103 $
36 1387 اسلواکي 84483900 اجزا ءوقطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات ودستگاههاي كمكي آنها كه درجاي ديگرمذكورنباشد 651 323,229,123 Rls. 33,579 $
37 1387 اسلواکي 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 654 309,975,000 Rls. 31,213 $
38 1387 اسلواکي 88021100 هليكوپترهاي بدون بار به وزن حدا كثر 2000 كيلوگرم 579 287,882,100 Rls. 31,042 $
39 1387 اسلواکي 56089000 گره باف از ريسماني ياطناب ا زموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده. 1,115 274,570,000 Rls. 28,571 $
40 1387 اسلواکي 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 520 243,115,018 Rls. 23,919 $
41 1387 اسلواکي 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 7,077 237,253,968 Rls. 25,326 $
42 1387 اسلواکي 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 2,440 178,692,782 Rls. 18,409 $
43 1387 اسلواکي 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 145 169,978,143 Rls. 18,507 $
44 1387 اسلواکي 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,180 156,400,100 Rls. 16,972 $
45 1387 اسلواکي 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 95 149,856,683 Rls. 16,255 $
46 1387 اسلواکي 85452000 جاروبك هاي زغالي 122 108,666,831 Rls. 10,970 $
47 1387 اسلواکي 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 1,024 99,390,715 Rls. 10,701 $
48 1387 اسلواکي 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 237 97,090,466 Rls. 9,924 $
49 1387 اسلواکي 29372900 ساير هورمونهاي استروئيد ومشتقات ومشابه هاي ساختاري آنها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 17 91,748,267 Rls. 9,027 $
50 1387 اسلواکي 85392290 سايرلامپهاي رشته ا ي , به قدرت حداكثر w200 وولتاژبيش ا ز100ولت غير مذكور درجاي ديگر 96 78,373,963 Rls. 8,683 $
51 1387 اسلواکي 84121000 موتورهاي وا كنشي(غيرا زتوربوجت ها) 800 69,224,089 Rls. 7,509 $
52 1387 اسلواکي 70132110 ليوان ساخته شده به صورت دستي با كليشه يا بگونه ديگر تزئين شده ازكريستال سرب دار به جز شيشه -سراميك 2,300 66,732,710 Rls. 7,312 $
53 1387 اسلواکي 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 300 63,237,884 Rls. 6,929 $
54 1387 اسلواکي 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 750 54,544,572 Rls. 5,461 $
55 1387 اسلواکي 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان كه درجاي ديگرمذكور نباشد ,ا ز موا د پلاستيكي 1,350 52,653,403 Rls. 5,322 $
56 1387 اسلواکي 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 120 47,990,000 Rls. 5,283 $
57 1387 اسلواکي 85011020 ا لكتروموتورهاي جريان متناوب به قدرت حداكثر 5/37وات 450 37,808,238 Rls. 4,048 $
58 1387 اسلواکي 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 170 29,913,081 Rls. 3,246 $
59 1387 اسلواکي 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 14 26,040,758 Rls. 2,825 $
60 1387 اسلواکي 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 110 26,019,199 Rls. 2,816 $
61 1387 اسلواکي 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 240 17,703,720 Rls. 1,920 $
62 1387 اسلواکي 84821000 بلبرينگ. 125 11,420,000 Rls. 1,156 $
63 1387 اسلواکي 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 214 10,859,200 Rls. 1,098 $
64 1387 اسلواکي 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 60 9,480,838 Rls. 955 $
65 1387 اسلواکي 29322900 لاكتون ها ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 50 8,772,382 Rls. 961 $
66 1387 اسلواکي 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 200 5,574,928 Rls. 614 $
67 1387 اسلواکي 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي ) 4 5,148,364 Rls. 570 $
مجموع کل
103,520,361,158 ريال
مجموع کل
10,791,352 دلار
[1]