آمار کل " واردات از" کشور "استراليا" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 استراليا 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 47,025,000 328,575,175,159 Rls. 34,157,992 $
2 1387 استراليا 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 139,510,000 285,201,513,399 Rls. 31,269,498 $
3 1387 استراليا 10011090 ساير گندم سخت 116,401,240 260,631,998,950 Rls. 26,757,688 $
4 1387 استراليا 87039000 سايروسايل نقليه موتوري غيرمذكوربرا ي حمل ونقل ا شخاص. 1,029,700 121,539,856,945 Rls. 12,752,515 $
5 1387 استراليا 71103900 روديوم به ا شكال نيمه ساخته. 5,215 53,244,184,018 Rls. 5,475,436 $
6 1387 استراليا 90214010 دستگاههاي كمك شنوا يي دسته جمعي برا ي آموزش كرولالهابا كسب نظر وزا رت آموزش و پرورش 1,249 41,265,797,083 Rls. 4,367,948 $
7 1387 استراليا 04041000 آب پنير و آب پنير تغييريافته , حتي تغليظ شده يا حاوي ماده شيرين كننده 916,125 31,940,191,448 Rls. 3,378,045 $
8 1387 استراليا 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 202,330 29,067,335,311 Rls. 3,143,028 $
9 1387 استراليا 15020010 پيه صنعتي موردمصرف درصنعت صابون سازي (باستثناي مورد 15030000) 2,689,894 28,911,180,278 Rls. 3,040,619 $
10 1387 استراليا 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , كربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 285,119 25,625,553,110 Rls. 2,650,869 $
11 1387 استراليا 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 2,536 16,424,442,180 Rls. 1,812,397 $
12 1387 استراليا 79012000 آلياژهاي روي به صورت كارنشده 973,865 12,601,387,656 Rls. 1,316,373 $
13 1387 استراليا 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 1,044 11,901,877,697 Rls. 1,230,178 $
14 1387 استراليا 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 125,113 11,292,932,073 Rls. 1,179,556 $
15 1387 استراليا 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 170,290 10,045,743,867 Rls. 1,057,543 $
16 1387 استراليا 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 26,300 9,731,087,603 Rls. 1,077,759 $
17 1387 استراليا 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 502,512 9,227,294,342 Rls. 960,176 $
18 1387 استراليا 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 78,210 8,486,601,240 Rls. 924,385 $
19 1387 استراليا 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 21,343 5,794,164,778 Rls. 602,945 $
20 1387 استراليا 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 54,701 5,060,984,968 Rls. 556,128 $
21 1387 استراليا 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 847 4,882,389,534 Rls. 509,889 $
22 1387 استراليا 84295122 لودر مستعمل ، با سال ساخت پنج سال وكمتر،بيل دار ،بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از270اسب بخار 46,000 4,771,332,040 Rls. 477,706 $
23 1387 استراليا 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 5,250 4,672,101,643 Rls. 514,322 $
24 1387 استراليا 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 479,000 4,242,175,500 Rls. 460,355 $
25 1387 استراليا 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروكش كردن لاستيك چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 11,800 4,037,997,294 Rls. 447,225 $
26 1387 استراليا 69021000 آجر,بلوك, جهارگوش نسوز...بابيش ا ز50%منيزيم, كلسيم, كرم باشند 199,285 4,011,465,430 Rls. 437,551 $
27 1387 استراليا 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 1,610 3,916,740,615 Rls. 429,185 $
28 1387 استراليا 90273090 ا سپكتروگرا ف كه تشعشعات ا پتيكي(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)را بكارميگيرد. 3,600 3,912,949,475 Rls. 424,628 $
29 1387 استراليا 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 18,750 3,776,344,210 Rls. 387,175 $
30 1387 استراليا 47072000 آخال (بازيافتي)ا زسايركاغذهايامقوا هاي ساخته شده از خميرشيميائي سفيدشده, رنگ نشده درتوده 424,490 3,634,709,082 Rls. 397,666 $
31 1387 استراليا 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 1,950 3,590,348,823 Rls. 366,624 $
32 1387 استراليا 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 12,500 3,230,100,001 Rls. 338,976 $
33 1387 استراليا 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 13,000 2,944,573,663 Rls. 291,369 $
34 1387 استراليا 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 217,576 2,863,050,706 Rls. 291,993 $
35 1387 استراليا 28444000 عناصر را ديوا كتيو /ا يزوتوپ ها و تركيبات آنها و غيره غيرمذكور درتعرفه 284420و284430 1,316 2,835,979,818 Rls. 305,497 $
36 1387 استراليا 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 580 2,830,077,496 Rls. 298,785 $
37 1387 استراليا 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,620 2,643,378,385 Rls. 266,174 $
38 1387 استراليا 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 4,310 2,573,530,432 Rls. 268,664 $
39 1387 استراليا 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 45 2,568,076,427 Rls. 256,193 $
40 1387 استراليا 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 444,000 2,534,081,520 Rls. 274,877 $
41 1387 استراليا 84389000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات صنعتي برا ي تهيه يا توليد غذا هايانوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 65,858 2,466,087,918 Rls. 266,626 $
42 1387 استراليا 30064050 كامپوزيت 1,930 2,225,510,400 Rls. 227,711 $
43 1387 استراليا 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 1,715 2,068,385,742 Rls. 212,879 $
44 1387 استراليا 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 100 1,881,026,500 Rls. 201,373 $
45 1387 استراليا 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 20,084 1,786,287,585 Rls. 194,382 $
46 1387 استراليا 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايط نقليه جاده اي 9,473 1,664,803,935 Rls. 165,834 $
47 1387 استراليا 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لكتريك ا زكاغذ ياا زموا د پلاستيكي بجزخازنSMD 4,973 1,638,642,805 Rls. 171,424 $
48 1387 استراليا 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 4,116 1,595,835,343 Rls. 159,049 $
49 1387 استراليا 79031000 گردروي. 42,058 1,585,830,700 Rls. 170,181 $
50 1387 استراليا 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 45 1,574,855,100 Rls. 158,580 $
51 1387 استراليا 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,800 1,569,677,079 Rls. 164,209 $
52 1387 استراليا 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, درجاي ديگرمذكورنباشد 1,700 1,553,905,810 Rls. 170,272 $
53 1387 استراليا 30043290 دا روهاي حاوي هورمونهاي كورتي كوستروئيدي كه توليد دا خلي ندا رند 630 1,506,927,753 Rls. 150,874 $
54 1387 استراليا 28259000 سايربازهاي غيرآلي,سايرا كسيدها,هيدرا كسيدهاوپرا كسيدهاي فلزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 41,000 1,500,449,076 Rls. 166,020 $
55 1387 استراليا 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 295 1,462,733,621 Rls. 154,806 $
56 1387 استراليا 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 24,034 1,451,000,000 Rls. 142,576 $
57 1387 استراليا 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 2,063 1,402,756,425 Rls. 149,690 $
58 1387 استراليا 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 29,757 1,338,216,985 Rls. 139,710 $
59 1387 استراليا 72124000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmرنگ, ورني يا اندودشده باموا دپلاستيك. 119,730 1,267,682,094 Rls. 128,295 $
60 1387 استراليا 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 11,276 1,143,860,552 Rls. 113,186 $
61 1387 استراليا 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدكاكائوياشكلات 2,266 1,076,140,401 Rls. 107,743 $
62 1387 استراليا 21069070 جلبك كلرلاولگارس (ALGOMED ) به عنوا ن مكمل غذا يي 2,075 1,055,554,969 Rls. 114,411 $
63 1387 استراليا 72029940 فروسيليكومنيزيم 133,323 1,041,682,740 Rls. 109,560 $
64 1387 استراليا 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 200 1,033,021,184 Rls. 103,055 $
65 1387 استراليا 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 112,834 1,026,896,013 Rls. 114,583 $
66 1387 استراليا 29304000 متيونين 21,000 1,005,016,475 Rls. 108,933 $
67 1387 استراليا 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 212 967,341,646 Rls. 101,534 $
68 1387 استراليا 84232000 باسكول برا ي توزين ا ستمرا ري كالاروي نقاله 864 888,618,000 Rls. 88,262 $
69 1387 استراليا 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 8,540 882,222,979 Rls. 93,337 $
70 1387 استراليا 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 95,570 874,355,558 Rls. 91,469 $
71 1387 استراليا 84013000 عناصرسوخت, مصرف نشده, برا ي رآكتورهاي هسته ا ي 780 855,000,000 Rls. 92,955 $
72 1387 استراليا 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 1,108 838,272,802 Rls. 90,683 $
73 1387 استراليا 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 3,600 809,543,251 Rls. 83,691 $
74 1387 استراليا 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 38,000 785,109,480 Rls. 85,720 $
75 1387 استراليا 90301000 ا لات ودستگاههاي سنجش ياكشف تشعشعات يونيزه كننده 70 765,665,892 Rls. 77,395 $
76 1387 استراليا 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 202 741,664,375 Rls. 76,259 $
77 1387 استراليا 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 11,234 735,271,322 Rls. 76,911 $
78 1387 استراليا 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 46,050 732,069,391 Rls. 77,331 $
79 1387 استراليا 39094020 مورد مصرف درصنايع تايرسازي(رزين فنوليك ) 8,640 684,247,000 Rls. 74,978 $
80 1387 استراليا 29399900 سايرآلكالوئيدهاي نباتي طبيعي يا دوباره توليدشده و ا ملاح ا نها...غيرمذكوردرجاي ديگر 50 682,480,000 Rls. 71,248 $
81 1387 استراليا 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 11,850 641,412,763 Rls. 69,722 $
82 1387 استراليا 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 318 614,500,001 Rls. 64,733 $
83 1387 استراليا 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 96 608,236,836 Rls. 66,256 $
84 1387 استراليا 89079000 ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 85,500 604,919,950 Rls. 60,912 $
85 1387 استراليا 28441000 ا ورا نيم طبيعي و تركيبات آن , و غيره 258 567,725,700 Rls. 61,609 $
86 1387 استراليا 85015310 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات ،باجريان متناوب ،چند فاز 3,000 558,161,480 Rls. 57,471 $
87 1387 استراليا 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 198 539,262,168 Rls. 54,384 $
88 1387 استراليا 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 2,080 521,567,526 Rls. 52,726 $
89 1387 استراليا 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 92,014 512,964,601 Rls. 54,911 $
90 1387 استراليا 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 76 505,350,362 Rls. 53,965 $
91 1387 استراليا 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 14,400 494,838,478 Rls. 48,965 $
92 1387 استراليا 39069099 سايرپليمرهاي ا كريليك به ا شكال ا بتدا يي غيرمذكور 24,800 489,045,013 Rls. 48,513 $
93 1387 استراليا 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,274 485,970,904 Rls. 48,655 $
94 1387 استراليا 90221990 دستگاههايي كه باا شعه X كارمي كنند ،غيرمذكور درجاي ديگر 258 484,251,210 Rls. 52,488 $
95 1387 استراليا 90261010 فلومتر 140 482,569,999 Rls. 49,425 $
96 1387 استراليا 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 1,324 455,119,044 Rls. 45,975 $
97 1387 استراليا 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 454,570,096 Rls. 49,329 $
98 1387 استراليا 28399000 ساير سيليكات ها (باستثناي سديم و پتاسيم ) 72,000 422,365,746 Rls. 46,779 $
99 1387 استراليا 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 167 417,379,956 Rls. 42,863 $
100 1387 استراليا 25309090 ساير موا د معدني غير مذكور 100,550 403,035,590 Rls. 40,321 $
101 1387 استراليا 85427000 مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي (electronic microassemblies) 134 399,640,742 Rls. 39,868 $
102 1387 استراليا 90200000 سايروسايل تنفسي وماسكهاي گاز,بجزماسك استحفاظي فاقد قطعات مكانيكي وفيلترهاي قابل تعويض. 3,526 377,401,012 Rls. 39,606 $
103 1387 استراليا 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 2,960 373,644,170 Rls. 40,289 $
104 1387 استراليا 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 12,323 373,051,678 Rls. 39,064 $
105 1387 استراليا 68129000 مخلوطهاي براساس پنبه نسوز ياكربنات منيزيم واشياء ساخته شده ازانهاكه در جاي ديگرگفته نشده ا ست 811 372,174,535 Rls. 36,827 $
106 1387 استراليا 25132090 ريگ سنباده ها,سنگ سنباده طبيعي,بيجاده طبيعي وساينده هاي طبيعي كارشده يابه صورت قطعات منظم 216,000 367,406,961 Rls. 40,224 $
107 1387 استراليا 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 3,000 349,313,476 Rls. 38,977 $
108 1387 استراليا 73160000 لنگركشتي,چنگك كشتي واجزا ءوقطعات آنهاا زچدن ،آهن يااز فولاد. 38,000 347,511,570 Rls. 37,211 $
109 1387 استراليا 90278050 دستگاه تست قند خون ونوارمربوطه 721 320,270,710 Rls. 31,811 $
110 1387 استراليا 35071000 پنير مايه و كنسانتره هاي آن 175 319,713,085 Rls. 31,415 $
111 1387 استراليا 88021200 هليكوپترهاي بدون بار به وزن بيشترا ز 2000 كيلوگرم 1,020 306,763,015 Rls. 31,008 $
112 1387 استراليا 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 17,010 283,300,480 Rls. 30,800 $
113 1387 استراليا 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 6 268,085,330 Rls. 26,527 $
114 1387 استراليا 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 248 264,750,110 Rls. 28,062 $
115 1387 استراليا 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 773 257,294,826 Rls. 27,453 $
116 1387 استراليا 85291020 آنتن مخابرا تي 8 255,907,620 Rls. 27,553 $
117 1387 استراليا 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته 6,512 248,273,187 Rls. 26,644 $
118 1387 استراليا 68052090 سايرپودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تكيه گاه ا زكاغذيامقوا غيرمذكوردر جاي ديگر 400 238,835,938 Rls. 24,691 $
119 1387 استراليا 33012900 روغن هاي ا سانسي(ا زجمله روغن هاي ا سانسي سفت وروغن هاي ا سانسي مطلق )غيرمذكوردرجاي ديگر 1,100 236,319,911 Rls. 25,626 $
120 1387 استراليا 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 990 235,923,124 Rls. 23,345 $
121 1387 استراليا 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 1,100 234,720,406 Rls. 23,226 $
122 1387 استراليا 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 298 227,626,377 Rls. 24,724 $
123 1387 استراليا 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 570 210,382,822 Rls. 22,073 $
124 1387 استراليا 23091000 فرآورده هاي غذائي برا ي سگ يا گربه , بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 13,522 209,556,991 Rls. 20,618 $
125 1387 استراليا 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 270 206,989,256 Rls. 22,925 $
126 1387 استراليا 85340000 مدا رهاي چاپي 8 201,230,986 Rls. 21,008 $
127 1387 استراليا 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 80 199,745,391 Rls. 21,787 $
128 1387 استراليا 39269091 كپسول خالي ژلاتيني 450 193,612,121 Rls. 21,314 $
129 1387 استراليا 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 347 193,132,958 Rls. 19,849 $
130 1387 استراليا 45049000 ا شياءا زچوب پنبه فشرده كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 800 187,921,088 Rls. 18,923 $
131 1387 استراليا 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 37 184,447,646 Rls. 19,263 $
132 1387 استراليا 84821000 بلبرينگ. 203 181,228,919 Rls. 19,236 $
133 1387 استراليا 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 125 180,364,155 Rls. 18,416 $
134 1387 استراليا 69031000 ا شياءسرا ميكي نسوز,كه درجاي ديگرذكرنشده, بابيش ا ز50%گرا فيت ياديگركربن ها. 8,600 175,380,448 Rls. 19,032 $
135 1387 استراليا 72191200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومار,باپهناي 600mmيابيشتر,به ضخامت 75/4لغايت 10mm 3,304 173,241,097 Rls. 17,142 $
136 1387 استراليا 15180000 چربيهاوروغن هاي حيوا ني يانباتي...تغييريافته شيميائي غيرمذكوريادرجاي ديگر 7,780 172,199,999 Rls. 19,078 $
137 1387 استراليا 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 600 166,894,100 Rls. 18,111 $
138 1387 استراليا 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي كائوچوياموا دپلاستيكي. 220 165,254,160 Rls. 17,286 $
139 1387 استراليا 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,309 163,590,580 Rls. 16,384 $
140 1387 استراليا 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 45 157,122,384 Rls. 16,350 $
141 1387 استراليا 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 16,000 153,495,820 Rls. 15,313 $
142 1387 استراليا 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 594 151,894,192 Rls. 15,446 $
143 1387 استراليا 87033300 وسايل نقليه باحجم سيلندر 2500 سانتي مترمكعب وبيشتر 1,200 149,125,353 Rls. 16,625 $
144 1387 استراليا 04070010 تخم مرغ نطفه دا ر 1,160 145,930,508 Rls. 15,806 $
145 1387 استراليا 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 206 145,580,384 Rls. 14,981 $
146 1387 استراليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 77 144,640,368 Rls. 15,521 $
147 1387 استراليا 30062000 معرفهايي كه در تشخيص گروه هاي خون و عوا مل خوني مصرف ميشود 145 143,002,963 Rls. 15,836 $
148 1387 استراليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 365 142,618,708 Rls. 14,749 $
149 1387 استراليا 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 211 139,756,704 Rls. 15,117 $
150 1387 استراليا 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 880 129,563,529 Rls. 13,096 $
151 1387 استراليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 3,040 127,344,555 Rls. 13,280 $
152 1387 استراليا 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 2,125 125,202,676 Rls. 12,945 $
153 1387 استراليا 29420090 ساير تركيبات الي 200 115,184,520 Rls. 12,622 $
154 1387 استراليا 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 190 113,784,835 Rls. 12,606 $
155 1387 استراليا 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 600 108,231,273 Rls. 11,745 $
156 1387 استراليا 38244000 ا فزودنيهاي آماده برا ي سيمان ,ملاط ,بتون 780 104,378,849 Rls. 10,918 $
157 1387 استراليا 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 21 101,500,358 Rls. 10,473 $
158 1387 استراليا 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 4 97,941,186 Rls. 10,648 $
159 1387 استراليا 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 230 95,669,065 Rls. 10,374 $
160 1387 استراليا 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 114 92,281,135 Rls. 10,014 $
161 1387 استراليا 84425090 سايرحروف چاپ , كليشه, لوحه وساير ادوات چاپ ، غيرمذكور درجاي ديگر 10 89,524,035 Rls. 9,733 $
162 1387 استراليا 15151900 روغن تخم كتان (باستثناي خام )وا جزا ءآن, تصفيه شده يا نشده ولي ا زلحاظ شيميائي تغيير نيافته 720 88,700,000 Rls. 8,967 $
163 1387 استراليا 40103200 تسمه ا نتقال نيروبي ا نتهابامقطع ذوزنقه غيرشياردا ر دا را ي محيط خارجي بيش ا ز60وحدا كثر0 41 84,945,679 Rls. 9,211 $
164 1387 استراليا 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 10,000 83,415,402 Rls. 8,442 $
165 1387 استراليا 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 65 78,888,202 Rls. 8,054 $
166 1387 استراليا 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 205 78,832,990 Rls. 8,446 $
167 1387 استراليا 28241000 منوا كسيدسرب (مردا رسنگLitharge,Massical ) 2,895 76,700,991 Rls. 8,110 $
168 1387 استراليا 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 221 75,189,272 Rls. 7,571 $
169 1387 استراليا 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 950 74,865,928 Rls. 8,294 $
170 1387 استراليا 70195900 پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف شيشه, كه درجاي ديگرذكرنشده. 600 73,021,107 Rls. 7,899 $
171 1387 استراليا 69039010 سايرقطعات چيدمان ووا گن هايكوره هاا زجنس ريكريستالايزسيليكون كاربايدونيترا ت باند 8,814 71,468,085 Rls. 7,476 $
172 1387 استراليا 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 6 70,411,140 Rls. 7,596 $
173 1387 استراليا 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 492 64,739,701 Rls. 6,788 $
174 1387 استراليا 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 99 62,172,708 Rls. 6,475 $
175 1387 استراليا 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 14 60,815,806 Rls. 6,067 $
176 1387 استراليا 68151010 ا ليافهاي كربن و ا شيا ساخته شده ا ز آنها براي مصارف غيربرقي 115 57,939,401 Rls. 6,280 $
177 1387 استراليا 30011000 غدد و ساير ا عضاء به حالت خشك كرده حتي به شكل پودر 100 57,163,478 Rls. 5,756 $
178 1387 استراليا 90312000 دستگاههاي آزمايش 393 57,104,366 Rls. 5,802 $
179 1387 استراليا 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 5 56,610,533 Rls. 5,570 $
180 1387 استراليا 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 500 55,028,150 Rls. 6,002 $
181 1387 استراليا 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 10 54,812,242 Rls. 5,901 $
182 1387 استراليا 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 1,150 52,340,130 Rls. 5,214 $
183 1387 استراليا 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 1,655 51,800,000 Rls. 5,615 $
184 1387 استراليا 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 2,444 51,020,948 Rls. 5,139 $
185 1387 استراليا 85015110 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرونASENCRONبه قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 41 49,541,342 Rls. 5,372 $
186 1387 استراليا 84804100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي. 60 47,577,575 Rls. 4,967 $
187 1387 استراليا 90251190 ترمومترهاي غير پزشكي ، پرشده بامايع برا ي خوا ندن مستقيم 42 47,089,645 Rls. 5,022 $
188 1387 استراليا 38249040 پاك كننده هاي صنعتي 1,250 46,782,904 Rls. 5,220 $
189 1387 استراليا 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 57 46,364,289 Rls. 5,135 $
190 1387 استراليا 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 82 40,892,947 Rls. 4,278 $
191 1387 استراليا 29051690 سايرا وكتانول هاوا يزومرهاي آن بجزدوا تيل هگزا نول 1,000 36,934,372 Rls. 4,015 $
192 1387 استراليا 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 143 36,686,233 Rls. 3,880 $
193 1387 استراليا 34059000 ساير جلاها,واكس ها و فرآورده هاي مشابه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 341 34,694,535 Rls. 3,680 $
194 1387 استراليا 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 49 33,819,744 Rls. 3,661 $
195 1387 استراليا 90259000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات چگالي سنج, غلظت سنج وآلات شناورمشابه ،فشارسنج هوا،رطوبت سنج وپسيكرومتر 4 33,755,221 Rls. 3,520 $
196 1387 استراليا 84741000 ماشين هاي جوركردن, غربال كردن, جدا كردن ياشستن خاك, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 170 33,317,699 Rls. 3,651 $
197 1387 استراليا 82051000 ا بزا رهاي دستي برا ي سورا خ كردن, حديده كردن يا قلاويز كردن. 48 31,408,619 Rls. 3,086 $
198 1387 استراليا 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1 31,230,042 Rls. 3,179 $
199 1387 استراليا 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 9 29,731,043 Rls. 3,232 $
200 1387 استراليا 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 150 29,411,152 Rls. 3,198 $
مجموع کل
1,452,212,698,525 ريال
مجموع کل
153,021,038 دلار