آمار کل " واردات از" کشور "ازبکستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ازبکستان 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 37,530,113 540,585,346,423 Rls. 56,895,639 $
2 1387 ازبکستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,084,275 160,533,558,314 Rls. 17,002,493 $
3 1387 ازبکستان 52010090 سايرپنبه حلاجي نشده ياشانه نزده بجزپنبه باطول تاربلند 3,428,086 56,867,763,844 Rls. 5,937,421 $
4 1387 ازبکستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 7,415,320 51,587,579,336 Rls. 5,517,372 $
5 1387 ازبکستان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 5,915,750 41,043,031,164 Rls. 4,412,856 $
6 1387 ازبکستان 74081100 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن بيش ا ز6ميليمترباشد. 817,019 36,167,752,576 Rls. 3,736,220 $
7 1387 ازبکستان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,102,797 26,532,664,520 Rls. 2,856,836 $
8 1387 ازبکستان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 289,996 24,115,388,625 Rls. 2,578,096 $
9 1387 ازبکستان 79011210 روي غيرممزوج محتوي 95/99تا99/99 درصد وزني به صورت كارنشده 877,604 16,675,936,115 Rls. 1,782,697 $
10 1387 ازبکستان 50010000 پيله كرم ا بريشم مناسب برا ي بازكردن. 365,349 12,919,848,361 Rls. 1,377,917 $
11 1387 ازبکستان 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 1,229,210 8,513,734,520 Rls. 912,369 $
12 1387 ازبکستان 74031900 مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 252,396 8,082,282,911 Rls. 835,551 $
13 1387 ازبکستان 14042000 لنتر پنبه 1,760,413 7,441,755,933 Rls. 794,885 $
14 1387 ازبکستان 52051300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 362,062 5,321,281,089 Rls. 550,735 $
15 1387 ازبکستان 74031100 كاتودوقطعات كاتودا زمس تصفيه شده. 141,100 4,836,613,174 Rls. 509,519 $
16 1387 ازبکستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 845,015 3,713,768,486 Rls. 407,208 $
17 1387 ازبکستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 459,166 3,560,980,905 Rls. 381,625 $
18 1387 ازبکستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 613,824 2,749,170,733 Rls. 300,510 $
19 1387 ازبکستان 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,009,697 2,418,582,184 Rls. 243,539 $
20 1387 ازبکستان 87054000 كاميونهاي بتون ساز (بتونير) 60,000 2,398,644,424 Rls. 259,622 $
21 1387 ازبکستان 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 82,361 2,101,911,536 Rls. 223,378 $
22 1387 ازبکستان 10030000 جو 960,000 1,927,190,560 Rls. 192,258 $
23 1387 ازبکستان 07139000 سبزيجات غلافدا ر,غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 401,818 1,782,172,079 Rls. 196,145 $
24 1387 ازبکستان 52029900 آخال پنبه كه درجاي ديگرگفته نشده. 97,140 1,733,769,903 Rls. 183,964 $
25 1387 ازبکستان 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 55,795 1,522,352,415 Rls. 150,927 $
26 1387 ازبکستان 08062010 مويز( ا نگورخشك كرده ) 306,250 1,499,130,856 Rls. 155,079 $
27 1387 ازبکستان 47061000 خمير لينتر پنبه 292,474 1,466,922,431 Rls. 156,789 $
28 1387 ازبکستان 12074000 تخم كنجد 300,280 1,406,742,152 Rls. 150,891 $
29 1387 ازبکستان 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 153,252 1,323,637,788 Rls. 135,535 $
30 1387 ازبکستان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 196,030 1,283,977,126 Rls. 141,138 $
31 1387 ازبکستان 25070010 كائولن 3,380,000 1,202,492,077 Rls. 125,922 $
32 1387 ازبکستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 294,500 1,183,783,164 Rls. 129,759 $
33 1387 ازبکستان 52052300 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 54,336 876,025,687 Rls. 88,586 $
34 1387 ازبکستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 707,358 810,405,929 Rls. 83,307 $
35 1387 ازبکستان 52062300 نخ يك لاا زپنبه, شانه زده باكمترا ز85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 36,287 767,225,240 Rls. 78,876 $
36 1387 ازبکستان 29152100 ا سيدا ستيك 152,380 733,564,221 Rls. 73,213 $
37 1387 ازبکستان 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 50,505 557,762,951 Rls. 58,265 $
38 1387 ازبکستان 52061300 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمتراز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز43وحدا كثر52درسيستم متريك 35,380 500,987,631 Rls. 54,669 $
39 1387 ازبکستان 52062400 نخ يك لاا زپنبه وباكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80سيستم متريك 35,380 478,312,162 Rls. 50,961 $
40 1387 ازبکستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 180,000 466,027,109 Rls. 51,281 $
41 1387 ازبکستان 07132000 نخود رسمي غلاف كنده , خشك كرده 98,084 449,428,456 Rls. 48,746 $
42 1387 ازبکستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 62,660 267,746,256 Rls. 29,436 $
43 1387 ازبکستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 18,000 200,422,662 Rls. 21,616 $
44 1387 ازبکستان 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 20,800 128,671,645 Rls. 12,960 $
45 1387 ازبکستان 52041100 نخ ا ز پنبه برا ي دوخت, باحدا قل 85% پنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 17,968 121,675,117 Rls. 13,476 $
46 1387 ازبکستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 21,964 107,963,130 Rls. 11,055 $
47 1387 ازبکستان 38029090 موا د معدني طبيعي ا كتيف شده زغال وفرآورده هاي حيوا ني به غيرا ز خاك رنگبر 4,836 94,924,538 Rls. 9,720 $
48 1387 ازبکستان 10011090 ساير گندم سخت 21,918 82,010,688 Rls. 8,261 $
49 1387 ازبکستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 5,800 21,526,878 Rls. 2,322 $
50 1387 ازبکستان 85199900 دستگاههاي پخش صوت بدون وسيله ضبط,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 33 9,360,912 Rls. 1,022 $
51 1387 ازبکستان 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 23 3,083,222 Rls. 339 $
مجموع کل
1,041,176,890,158 ريال
مجموع کل
109,933,003 دلار
[1]