آمار کل " واردات از" کشور "ارمنستان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 ارمنستان 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 18,370,250 27,940,968,346 Rls. 2,894,578 $
2 1387 ارمنستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 2,279,550 24,511,539,534 Rls. 2,587,315 $
3 1387 ارمنستان 72041000 قرا ضه وضايعات ا زچدن 12,197,580 20,326,811,890 Rls. 2,078,612 $
4 1387 ارمنستان 48211000 ا نوا ع برچسب ا زكاغذ يامقوا , چاپ شده 30,963 14,206,990,225 Rls. 1,509,500 $
5 1387 ارمنستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 4,640,620 11,626,073,514 Rls. 1,211,192 $
6 1387 ارمنستان 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 351,302 9,961,513,897 Rls. 1,070,980 $
7 1387 ارمنستان 01041000 حيوا نات زنده ا ز نوع گوسفند 373,220 9,169,730,975 Rls. 918,302 $
8 1387 ارمنستان 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 278,969 7,619,702,950 Rls. 830,922 $
9 1387 ارمنستان 90058090 سايردوربين هاي يك چشمي (غيرازنوع منشوري )،ساير تلسكوپهاي اپيتكي و ساير دستگاههاي نجومي غير را ديويي 119 5,644,371,984 Rls. 577,830 $
10 1387 ارمنستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 3,337,890 5,637,749,700 Rls. 602,147 $
11 1387 ارمنستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 1,363,740 4,655,926,288 Rls. 500,338 $
12 1387 ارمنستان 85261000 دستگاههاي را دا ر 422 4,036,373,944 Rls. 413,710 $
13 1387 ارمنستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 172,850 3,422,566,344 Rls. 349,201 $
14 1387 ارمنستان 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 451 3,317,906,405 Rls. 353,218 $
15 1387 ارمنستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 258,200 2,921,619,764 Rls. 311,158 $
16 1387 ارمنستان 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 120 2,571,019,056 Rls. 269,810 $
17 1387 ارمنستان 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 13,620 2,254,310,592 Rls. 232,116 $
18 1387 ارمنستان 40024900 كائوچوي كلروپرن (كلروبوتادين )(به ا ستثناي لاتكس ) 67,019 2,100,004,898 Rls. 218,256 $
19 1387 ارمنستان 31042000 كلرور پتاسيم 200,000 1,995,374,175 Rls. 202,307 $
20 1387 ارمنستان 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 138,490 1,954,608,072 Rls. 203,734 $
21 1387 ارمنستان 28152000 هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 1,169,620 1,857,860,311 Rls. 188,075 $
22 1387 ارمنستان 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 1 1,476,261,000 Rls. 164,504 $
23 1387 ارمنستان 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 1 1,436,335,000 Rls. 148,030 $
24 1387 ارمنستان 84472000 ماشين هاي كشباف تخت باف, ماشين هاي دوختني-بافتني 72,172 1,186,078,394 Rls. 129,967 $
25 1387 ارمنستان 85339000 ا جزا ء و قطعات مقاومت هاي برقي ,رئوستاها و پتانسيومترها 20 1,172,927,328 Rls. 119,058 $
26 1387 ارمنستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 935,480 1,172,325,347 Rls. 121,545 $
27 1387 ارمنستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 93,910 1,165,037,288 Rls. 124,212 $
28 1387 ارمنستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 86,200 1,120,299,257 Rls. 113,081 $
29 1387 ارمنستان 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 18,500 1,103,514,300 Rls. 119,700 $
30 1387 ارمنستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 380,940 1,097,544,541 Rls. 113,857 $
31 1387 ارمنستان 84614000 ماشين هاي ترا ش دا دن ياسنگ زني ياپردا خت كردن چرخ دنده 90,460 1,045,535,580 Rls. 109,509 $
32 1387 ارمنستان 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 41,959 973,993,835 Rls. 105,422 $
33 1387 ارمنستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 66,700 952,184,911 Rls. 100,424 $
34 1387 ارمنستان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 73,770 910,556,115 Rls. 93,514 $
35 1387 ارمنستان 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 15 898,921,576 Rls. 98,372 $
36 1387 ارمنستان 25120000 خاك سيليسي سنگوا ره (كيزلگور,تريپوليت ,و غيره ) ,خاك هاي سيليسي باوزن مخصوص ظاهري كمتر ازيك 121,550 850,380,576 Rls. 87,906 $
37 1387 ارمنستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 67,930 756,603,849 Rls. 78,822 $
38 1387 ارمنستان 41015000 پوست كامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 103,900 754,054,265 Rls. 81,590 $
39 1387 ارمنستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 56,100 701,210,416 Rls. 74,107 $
40 1387 ارمنستان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 21,160 691,232,069 Rls. 76,557 $
41 1387 ارمنستان 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 60,000 677,179,626 Rls. 70,620 $
42 1387 ارمنستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 907 659,359,951 Rls. 66,923 $
43 1387 ارمنستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 23,540 646,810,656 Rls. 69,716 $
44 1387 ارمنستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 62,040 627,102,523 Rls. 67,727 $
45 1387 ارمنستان 25232900 ساير سيمان پورتلند(باستثناي سفيد) 1,500,000 604,620,060 Rls. 66,330 $
46 1387 ارمنستان 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 75,000 567,219,972 Rls. 61,708 $
47 1387 ارمنستان 84368000 ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي،باغباني ،گلكاري ، جنگل دا ري ياپرورش زنبورعسل, غيرمذكوردرجاي ديگر 45,430 553,360,624 Rls. 56,977 $
48 1387 ارمنستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 132,790 541,038,519 Rls. 60,290 $
49 1387 ارمنستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 389,530 536,347,954 Rls. 57,380 $
50 1387 ارمنستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 102,370 527,851,381 Rls. 55,850 $
51 1387 ارمنستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 18,673 518,984,066 Rls. 56,106 $
52 1387 ارمنستان 85340000 مدا رهاي چاپي 5 511,678,414 Rls. 55,629 $
53 1387 ارمنستان 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 33,880 484,509,342 Rls. 47,669 $
54 1387 ارمنستان 48114100 كاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب ( self-adhesive ) 20,096 451,452,990 Rls. 47,080 $
55 1387 ارمنستان 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 35 439,360,000 Rls. 44,411 $
56 1387 ارمنستان 28391100 متاسيليكات هاي سديم 163,800 423,503,445 Rls. 42,689 $
57 1387 ارمنستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 01/0ميليمتركه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,690 416,183,681 Rls. 44,029 $
58 1387 ارمنستان 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 31,390 413,440,519 Rls. 41,570 $
59 1387 ارمنستان 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباكنترل شماره اي 26,800 411,478,155 Rls. 42,009 $
60 1387 ارمنستان 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 36,300 403,318,590 Rls. 42,140 $
61 1387 ارمنستان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 26,300 376,109,673 Rls. 37,004 $
62 1387 ارمنستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,460 364,835,238 Rls. 40,313 $
63 1387 ارمنستان 84238290 سايرماشين الات توزين باظرفيت بين 30تا5000كيلوگرم جزباسكول ا لكترونيكي سيار500 كيلوگرم به بالا 21,168 363,537,669 Rls. 39,348 $
64 1387 ارمنستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 26,460 330,249,754 Rls. 34,249 $
65 1387 ارمنستان 84461000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي بافتن پارچه به عرض حدا كثر30سانتيمتر 4,310 325,327,397 Rls. 32,885 $
66 1387 ارمنستان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 9,978 309,828,636 Rls. 31,356 $
67 1387 ارمنستان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 10,300 307,235,819 Rls. 32,141 $
68 1387 ارمنستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 16,000 302,223,600 Rls. 32,160 $
69 1387 ارمنستان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 5,440 295,651,961 Rls. 31,983 $
70 1387 ارمنستان 70021000 گلوله ا زشيشه, كارنشده. 10,000 285,373,947 Rls. 31,127 $
71 1387 ارمنستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 9,800 274,071,000 Rls. 27,341 $
72 1387 ارمنستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 6,960 272,133,900 Rls. 30,150 $
73 1387 ارمنستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 22,280 255,829,283 Rls. 26,128 $
74 1387 ارمنستان 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 190,810 254,808,089 Rls. 27,805 $
75 1387 ارمنستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 37,370 252,058,968 Rls. 26,944 $
76 1387 ارمنستان 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 17,000 251,102,888 Rls. 25,413 $
77 1387 ارمنستان 84592100 ماشينهاي سوراخ كردن بابردا شتن فلز,باكنترل شماره اي 7,720 245,569,080 Rls. 24,735 $
78 1387 ارمنستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 22,200 239,699,042 Rls. 24,542 $
79 1387 ارمنستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 5,670 230,535,083 Rls. 25,064 $
80 1387 ارمنستان 84589100 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,باكنترل شماره اي غيراز ماشين تراش افقي 16,250 228,057,967 Rls. 22,964 $
81 1387 ارمنستان 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 249 227,434,571 Rls. 23,376 $
82 1387 ارمنستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 21,850 206,913,744 Rls. 21,395 $
83 1387 ارمنستان 84264900 جرثقيل ها , جرثقيل هاي دريك, جرثقيل هاي كابلي كه درجاي ديگري مذكورنباشد ,خودرو،غيرا زآنهائيكه چرخهاي لاستيكي دا رند 104,850 193,079,997 Rls. 19,899 $
84 1387 ارمنستان 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 191,556,310 Rls. 18,847 $
85 1387 ارمنستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 16,100 172,686,063 Rls. 18,122 $
86 1387 ارمنستان 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 6,800 168,978,690 Rls. 18,090 $
87 1387 ارمنستان 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 949 144,162,025 Rls. 16,064 $
88 1387 ارمنستان 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 179 144,059,650 Rls. 14,350 $
89 1387 ارمنستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 110,120 137,198,821 Rls. 14,392 $
90 1387 ارمنستان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 118,510 135,622,503 Rls. 14,292 $
91 1387 ارمنستان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 5,550 133,701,402 Rls. 13,943 $
92 1387 ارمنستان 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 20,000 125,350,132 Rls. 13,568 $
93 1387 ارمنستان 84609090 سايرماشينهاي ا بزا ربرا ي گرفتن زوا يد ,تيزكردن ,سنگ زني... غيرمذكوردرجاي ديگر 8,270 123,407,382 Rls. 12,758 $
94 1387 ارمنستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 10,840 119,009,330 Rls. 11,984 $
95 1387 ارمنستان 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 13,000 105,764,719 Rls. 10,650 $
96 1387 ارمنستان 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 106 100,905,000 Rls. 10,500 $
97 1387 ارمنستان 84631000 دستگاههاي كشش ميله, لوله, پروفيل ،مفتول ياهمانند 4,220 98,478,342 Rls. 10,603 $
98 1387 ارمنستان 84243000 ماشين هاي پاشنده فوراني بخارياماسه وماشين هاي پاشنده فوراني همانند 800 98,148,700 Rls. 10,300 $
99 1387 ارمنستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 8,610 91,263,855 Rls. 9,518 $
100 1387 ارمنستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 7,690 90,209,342 Rls. 9,347 $
101 1387 ارمنستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 2,190 88,430,830 Rls. 9,222 $
102 1387 ارمنستان 72044100 ضايعات ترا شكاري, ترا شه, خرده, ...ا زآهن يافولاد,غيرمذكوردرجاي ديگر 77,420 83,302,193 Rls. 9,295 $
103 1387 ارمنستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 7,000 76,211,382 Rls. 8,271 $
104 1387 ارمنستان 85011010 ا لكتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 5/37وات 101 74,618,357 Rls. 7,618 $
105 1387 ارمنستان 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 18 69,250,995 Rls. 7,509 $
106 1387 ارمنستان 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيك فشرده شده. 135 66,326,888 Rls. 6,713 $
107 1387 ارمنستان 84193100 خشك كننده هابرا ي محصولات كشاورزي 17,500 66,159,200 Rls. 7,186 $
108 1387 ارمنستان 84595900 ماشين هاي فرزكردن ا زنوع زا نوئي(type-Knee),برا ي فلزا ت (غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 4,290 65,180,259 Rls. 6,769 $
109 1387 ارمنستان 41071900 چرم پوست كامل ا ز حيوا نات ا ز نوع گاو يا ا سب غيرا ز چرمهاي مشمول شماره 4114 12,800 59,624,123 Rls. 6,429 $
110 1387 ارمنستان 28402000 ساير برا ت هائي كه در جاي ديگري مذكور نباشد 3,300 53,563,245 Rls. 5,270 $
111 1387 ارمنستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 3,150 52,615,398 Rls. 5,698 $
112 1387 ارمنستان 32081060 ورني ويژه مركب چاپ فلكسوبراساس پلي استرها 600 49,659,730 Rls. 5,179 $
113 1387 ارمنستان 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 16,886 48,588,641 Rls. 5,025 $
114 1387 ارمنستان 29342000 تركيبات دا را ي ساختار يك حلقه بنزوتيازول بدون تراكم بعدي 4,220 48,227,987 Rls. 4,869 $
115 1387 ارمنستان 28391910 سيليكات سديم جامد 2,860 47,925,196 Rls. 4,838 $
116 1387 ارمنستان 44072900 چوب ا ره شده يابدون ناهموا ري ا زدرا زا, بضخامت بيش ا ز6mmا زگونه گرمسيري مذكوردريادداشت 1فصل 44 24,550 46,035,070 Rls. 5,005 $
117 1387 ارمنستان 01062090 سايرخزندگان (ا زجمله مار و لاك پشت دريايي)بجز برا ي تحقيقات پزشكي.آزمايشگاهي 800 44,964,664 Rls. 4,864 $
118 1387 ارمنستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 800 38,084,515 Rls. 4,100 $
119 1387 ارمنستان 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 50 33,008,983 Rls. 3,337 $
120 1387 ارمنستان 41131000 چرم آماده شده بعدا زدباغي چرم پارشمينه شده ا زبزيا بزغاله پشم ياموكنده حتي لايه لايه بريده شد 6,860 29,331,993 Rls. 3,163 $
121 1387 ارمنستان 32041920 مخلوط برپايه موا درنگي ديسپرسه 1,164 27,281,898 Rls. 2,948 $
122 1387 ارمنستان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 1,022 26,905,205 Rls. 2,973 $
123 1387 ارمنستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 1,260 25,798,614 Rls. 2,711 $
124 1387 ارمنستان 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,470 24,998,767 Rls. 2,713 $
125 1387 ارمنستان 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 250 24,967,047 Rls. 2,782 $
126 1387 ارمنستان 85329000 ا جزا ء و قطعات خازنهاي برقي شماره 8532 1 24,240,611 Rls. 2,475 $
127 1387 ارمنستان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 827 23,627,913 Rls. 2,611 $
128 1387 ارمنستان 85366100 سرپيچ لامپ 270 23,082,568 Rls. 2,442 $
129 1387 ارمنستان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 1,300 22,981,355 Rls. 2,352 $
130 1387 ارمنستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 250 21,222,283 Rls. 2,261 $
131 1387 ارمنستان 90321000 ترموستات 218 21,071,921 Rls. 2,122 $
132 1387 ارمنستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 890 17,765,566 Rls. 1,789 $
133 1387 ارمنستان 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 451 14,436,799 Rls. 1,595 $
134 1387 ارمنستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 200 12,622,096 Rls. 1,307 $
135 1387 ارمنستان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 40 10,287,377 Rls. 1,030 $
136 1387 ارمنستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 220 8,770,308 Rls. 923 $
137 1387 ارمنستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 160 7,388,559 Rls. 804 $
138 1387 ارمنستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 180 5,714,812 Rls. 633 $
139 1387 ارمنستان 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذكوردرجاي ديگر 2 4,743,435 Rls. 466 $
140 1387 ارمنستان 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 50 4,428,884 Rls. 452 $
141 1387 ارمنستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 285 4,135,155 Rls. 457 $
142 1387 ارمنستان 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 200 3,992,262 Rls. 402 $
143 1387 ارمنستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 200 3,936,786 Rls. 402 $
144 1387 ارمنستان 84821000 بلبرينگ. 200 3,628,452 Rls. 402 $
145 1387 ارمنستان 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 50 3,553,969 Rls. 393 $
146 1387 ارمنستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 100 2,800,332 Rls. 302 $
147 1387 ارمنستان 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 106 2,790,787 Rls. 308 $
148 1387 ارمنستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 70 1,904,937 Rls. 211 $
149 1387 ارمنستان 49119910 نقشه هاي تعليمي. علمي وجغرا فيايي تجسمي وبدون مشخصات توپوگرا في 32 1,696,711 Rls. 171 $
150 1387 ارمنستان 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 251 1,082,335 Rls. 120 $
151 1387 ارمنستان 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 2 549,353 Rls. 61 $
152 1387 ارمنستان 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 1 13,643 Rls. 2 $
مجموع کل
207,708,518,939 ريال
مجموع کل
21,736,959 دلار
[1]