آمار کل " واردات از" کشور "اردن" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 اردن 24039900 ساير توتون ها و تنباكوهاي ساخته شده وبدل آنها , كه در جاي ديگري مذكور نباشد عصاره واسانس توتون وتنباكو 2,723,849 70,881,099,490 Rls. 7,382,594 $
2 1387 اردن 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 122,030 49,762,014,585 Rls. 5,327,268 $
3 1387 اردن 24022000 سيگار حاوي توتون 852,883 24,213,586,758 Rls. 2,533,308 $
4 1387 اردن 28261200 فلوئورورهااز آلومينيوم 1,495,856 19,828,901,375 Rls. 2,165,379 $
5 1387 اردن 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 599,832 8,700,533,602 Rls. 891,130 $
6 1387 اردن 28262000 فلوئوروسيليكاتهاي سديم ياپتاسيم 49,800 5,383,914,836 Rls. 551,292 $
7 1387 اردن 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 366 3,842,403,400 Rls. 416,792 $
8 1387 اردن 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 10,000 3,775,709,148 Rls. 404,208 $
9 1387 اردن 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 81,090 2,389,290,662 Rls. 254,589 $
10 1387 اردن 31051010 كود NPKدربسته هاي كمتراز10كيلوگرم 120,090 1,980,086,775 Rls. 206,853 $
11 1387 اردن 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 31,452 1,367,989,057 Rls. 139,601 $
12 1387 اردن 31026000 ا ملاح مضاعف و مخلوطهاي نيترا ت كلسيم و نيترا ت آمونيوم 75,000 1,123,470,545 Rls. 115,786 $
13 1387 اردن 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 32,000 1,062,000,000 Rls. 105,086 $
14 1387 اردن 31056000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي فسفر و پتاسيم كه در جاي ديگري مذكور نباشد 39,788 872,080,608 Rls. 89,550 $
15 1387 اردن 31051090 سايركودهابه شكل قرص ياا شكال هماننددربسته.... ناخالص كمترا ز10كيلوگرم غيرمذكور 60,174 799,108,902 Rls. 84,791 $
16 1387 اردن 39093091 رزين ا مينيك گريد غذا يي /بهدا شتي 17,600 755,536,190 Rls. 78,940 $
17 1387 اردن 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 16,800 683,182,393 Rls. 71,470 $
18 1387 اردن 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 13,327 677,134,095 Rls. 72,904 $
19 1387 اردن 84806000 قالب برا ي موا دمعدني. 1,966 663,344,178 Rls. 66,212 $
20 1387 اردن 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 12,500 597,606,456 Rls. 60,579 $
21 1387 اردن 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace كه ا زطريق High pressure water jet رول به عرض 5تا120به وزن كمتراز25گرم درمتر 20,339 588,529,082 Rls. 61,241 $
22 1387 اردن 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 16,600 544,877,214 Rls. 54,553 $
23 1387 اردن 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 220 537,439,039 Rls. 59,163 $
24 1387 اردن 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 16,970 472,042,966 Rls. 46,709 $
25 1387 اردن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 4,250 442,329,101 Rls. 44,286 $
26 1387 اردن 28152000 هيدرا كسيدپتاسيم (پتاس سوزآور) 42,000 440,287,613 Rls. 48,468 $
27 1387 اردن 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 21,000 374,736,074 Rls. 37,745 $
28 1387 اردن 31049000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي پتاسه كه در جاي ديگري مذكور نباشد 24,000 307,517,530 Rls. 31,044 $
29 1387 اردن 85361030 فيوز فشنگي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت . 170 291,463,374 Rls. 29,181 $
30 1387 اردن 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 1,034 246,673,666 Rls. 26,684 $
31 1387 اردن 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 366 202,396,351 Rls. 21,954 $
32 1387 اردن 56031190 سايرپارچه هاي نبافته ا زرشته هاي مصنوعي ياسنتتيك تاوزن 25گرم برمترمربع غيرمذكوردرجاي ديگر 4,455 159,034,826 Rls. 16,014 $
33 1387 اردن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 72 106,407,656 Rls. 10,654 $
34 1387 اردن 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 230 97,354,214 Rls. 9,747 $
35 1387 اردن 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 1,440 54,835,013 Rls. 5,937 $
36 1387 اردن 84733020 ا جزا وقطعات غيرا لكتريكي غيرالكترونيكي مورد مصرف در تجهيزات رايانه (صفحه نمايش، كيبورد ،چاپگر ،جعبه رايانه ،موشواره و....) 130 12,989,548 Rls. 1,357 $
37 1387 اردن 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 195 10,681,421 Rls. 1,176 $
38 1387 اردن 84841020 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر، مربوط به خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 50 10,425,652 Rls. 1,044 $
39 1387 اردن 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 40 7,096,807 Rls. 786 $
40 1387 اردن 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 368 4,333,836 Rls. 470 $
مجموع کل
204,270,444,038 ريال
مجموع کل
21,526,547 دلار
[1]