آمار کل " واردات از" کشور "آمريکن -ساموآ" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 آمريکن -ساموآ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 67 102,673,897 Rls. 11,137 $
2 1387 آمريکن -ساموآ 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 675 87,432,296 Rls. 8,928 $
3 1387 آمريکن -ساموآ 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 76 23,823,436 Rls. 2,400 $
4 1387 آمريکن -ساموآ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 40 14,688,594 Rls. 1,593 $
5 1387 آمريکن -ساموآ 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 82 12,092,154 Rls. 1,312 $
6 1387 آمريکن -ساموآ 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 85 10,929,038 Rls. 1,116 $
7 1387 آمريکن -ساموآ 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 85 10,929,038 Rls. 1,116 $
8 1387 آمريکن -ساموآ 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 19 4,912,438 Rls. 533 $
مجموع کل
267,480,891 ريال
مجموع کل
28,134 دلار
[1]