آمار کل " واردات از" کشور "آذربايجان" سال "1387"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1387 آذربايجان 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 107,910,999 771,624,019,675 Rls. 85,037,729 $
2 1387 آذربايجان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 113,368,071 383,575,916,466 Rls. 40,370,744 $
3 1387 آذربايجان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 57,402,262 357,355,417,982 Rls. 38,086,315 $
4 1387 آذربايجان 27101110 بنزين 29,552,889 224,592,484,736 Rls. 24,138,895 $
5 1387 آذربايجان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 12,232,034 79,029,995,000 Rls. 8,459,341 $
6 1387 آذربايجان 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 10,243,480 70,841,378,661 Rls. 7,629,403 $
7 1387 آذربايجان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 47,556,286 69,667,838,421 Rls. 7,197,773 $
8 1387 آذربايجان 39011049 پلي ا تلين گريد تزريقي با چگالي كمتر ا ز 94%بجز نوع پودري 8,883,058 68,443,870,910 Rls. 7,012,057 $
9 1387 آذربايجان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 4,363,550 19,096,675,629 Rls. 1,925,479 $
10 1387 آذربايجان 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 1,431,150 19,012,640,326 Rls. 1,971,815 $
11 1387 آذربايجان 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 1,167,596 17,599,215,848 Rls. 1,808,376 $
12 1387 آذربايجان 90149000 ا جزا ء وقطعات ومتفرعات قطب نماهاو دستگاههاي ناوبري 1,413 12,784,729,659 Rls. 1,297,629 $
13 1387 آذربايجان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,431,190 11,429,074,866 Rls. 1,238,765 $
14 1387 آذربايجان 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 1,170,813 9,841,008,689 Rls. 1,027,435 $
15 1387 آذربايجان 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 704,670 9,570,250,960 Rls. 973,249 $
16 1387 آذربايجان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 6,944,150 8,396,836,050 Rls. 873,227 $
17 1387 آذربايجان 39011039 پلي ا تيلن گريد فيلم باچگالي كمترا ز94 %به جز نوع پودري 665,000 7,180,854,380 Rls. 782,241 $
18 1387 آذربايجان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,223,950 6,161,316,408 Rls. 673,109 $
19 1387 آذربايجان 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 721,170 5,735,438,538 Rls. 634,557 $
20 1387 آذربايجان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 751,540 5,310,357,449 Rls. 573,576 $
21 1387 آذربايجان 39012019 ساير پلي ا تيلن گريد لوله با چگالي 94%يا بيشتر بجز نوع پودري 300,000 3,969,515,550 Rls. 429,648 $
22 1387 آذربايجان 85461000 مقره هاي عايق برق ا ز شيشه 898,548 3,866,378,973 Rls. 421,797 $
23 1387 آذربايجان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 430,532 3,749,163,672 Rls. 413,668 $
24 1387 آذربايجان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 522,338 3,530,977,627 Rls. 387,116 $
25 1387 آذربايجان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 277,810 3,144,892,150 Rls. 336,215 $
26 1387 آذربايجان 39012021 پلي اتيلن گريد فيلم به صورت پودر باچگالي 94%يابيشتر 200,000 3,135,294,560 Rls. 316,505 $
27 1387 آذربايجان 12072000 دا نه پنبه 2,176,175 2,927,555,077 Rls. 309,010 $
28 1387 آذربايجان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 884,210 2,915,047,590 Rls. 319,844 $
29 1387 آذربايجان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 232,250 2,631,912,035 Rls. 280,458 $
30 1387 آذربايجان 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 624,210 2,525,929,165 Rls. 257,207 $
31 1387 آذربايجان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 120,000 2,504,000,000 Rls. 253,416 $
32 1387 آذربايجان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 476,300 2,224,567,557 Rls. 235,516 $
33 1387 آذربايجان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 3,900 2,184,641,276 Rls. 235,211 $
34 1387 آذربايجان 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 419,650 2,132,518,344 Rls. 228,154 $
35 1387 آذربايجان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 188,890 2,130,786,359 Rls. 232,001 $
36 1387 آذربايجان 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 223,740 1,633,055,921 Rls. 181,477 $
37 1387 آذربايجان 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 89,856 1,527,462,437 Rls. 167,375 $
38 1387 آذربايجان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 299,930 1,484,122,730 Rls. 164,428 $
39 1387 آذربايجان 50079000 سايرپارچه هاي تار و پود باف , دا را ي كمتر ا ز 85 درصد ا بريشم. 19,282 1,454,019,422 Rls. 151,061 $
40 1387 آذربايجان 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 89,300 1,421,993,421 Rls. 154,133 $
41 1387 آذربايجان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 635,460 1,336,838,143 Rls. 148,358 $
42 1387 آذربايجان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 261,670 1,316,226,666 Rls. 143,343 $
43 1387 آذربايجان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 129,040 1,215,908,067 Rls. 132,663 $
44 1387 آذربايجان 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 22,000 1,143,480,000 Rls. 120,000 $
45 1387 آذربايجان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 85,100 1,139,602,000 Rls. 122,000 $
46 1387 آذربايجان 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 343,000 1,011,311,503 Rls. 108,203 $
47 1387 آذربايجان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 244,030 1,010,066,978 Rls. 110,294 $
48 1387 آذربايجان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 239,590 945,669,150 Rls. 98,723 $
49 1387 آذربايجان 84304900 ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياكندن چاه (غيرخودرو) 57,000 934,100,000 Rls. 100,000 $
50 1387 آذربايجان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 50,550 876,857,727 Rls. 93,939 $
51 1387 آذربايجان 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 25,000 857,610,000 Rls. 90,000 $
52 1387 آذربايجان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 10,310 841,227,554 Rls. 85,446 $
53 1387 آذربايجان 84159010 ا جزا وقطعات تعرفه 841510 15,500 731,408,372 Rls. 80,955 $
54 1387 آذربايجان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 44,000 622,202,400 Rls. 61,800 $
55 1387 آذربايجان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 123,000 620,026,366 Rls. 63,377 $
56 1387 آذربايجان 39011011 پلي اتيلن خطي به صورت پودرباچگالي كمتراز94% 44,000 570,782,718 Rls. 61,746 $
57 1387 آذربايجان 84791022 ساير فنيشرها مستعمل با سال ساخت پنج سال وكمتر 20,220 507,417,867 Rls. 50,803 $
58 1387 آذربايجان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 29,790 504,023,127 Rls. 55,823 $
59 1387 آذربايجان 29102000 متيل ا كسيرا ن (ا كسيد پروپيلن ) 28,320 472,746,880 Rls. 50,998 $
60 1387 آذربايجان 83024100 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند برا ي ساختمان ا زفلزمعمولي 37,308 456,567,096 Rls. 47,644 $
61 1387 آذربايجان 73218100 بخاري ،منقل وساير وسايل غير برقي همانند (باستثناءا جاق طبخ... )باسوخت گازي ياهم باگازوهم باسايرسوختها,ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 11,500 449,236,000 Rls. 46,000 $
62 1387 آذربايجان 39011059 پلي ا تلين گريد بادي با چگالي كمتر ا ز 94%بجزنوع پودري 45,000 439,992,397 Rls. 48,436 $
63 1387 آذربايجان 52061200 نخ يك لا,ا زپنبه, شانه نزده, باكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز14وحدا كثر43درسيستم متريك 34,050 428,084,357 Rls. 43,877 $
64 1387 آذربايجان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 41,880 407,223,429 Rls. 41,213 $
65 1387 آذربايجان 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 240 386,963,225 Rls. 41,869 $
66 1387 آذربايجان 84678900 ا بزا ربرا ي كاركردن دردست, باموتورغيربرقي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,860 380,731,687 Rls. 38,196 $
67 1387 آذربايجان 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش ياآبكاري نشد 58,820 376,239,884 Rls. 40,756 $
68 1387 آذربايجان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 267,400 346,999,714 Rls. 37,640 $
69 1387 آذربايجان 90065100 دوربين عكاسي باوسيله ميزا ن كردن ديدا زميان عدسي شيئ برا ي عكاسي بافيلم رول بعرض حداكثر mm 35 1,650 307,404,174 Rls. 30,954 $
70 1387 آذربايجان 12111000 ريشه شيرين بيان , ا ز نوع مورد ا ستفاده در عطريات , دا رو ...و غيره تازه ياخشك كرده 60,000 295,341,210 Rls. 29,854 $
71 1387 آذربايجان 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 2,800 282,472,080 Rls. 28,587 $
72 1387 آذربايجان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 133,516 270,405,678 Rls. 29,236 $
73 1387 آذربايجان 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 18,995 267,334,590 Rls. 29,241 $
74 1387 آذربايجان 50020000 ا بريشم خام ( نتابيده ) 8,752 239,944,724 Rls. 26,292 $
75 1387 آذربايجان 23063000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 123,490 224,229,606 Rls. 22,960 $
76 1387 آذربايجان 27129020 ا سلاك وا كس (slack wax) 120,450 222,488,655 Rls. 24,210 $
77 1387 آذربايجان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 27,335 222,109,540 Rls. 24,046 $
78 1387 آذربايجان 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 6,336 220,226,288 Rls. 22,176 $
79 1387 آذربايجان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 52,000 220,215,456 Rls. 22,175 $
80 1387 آذربايجان 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 139,900 214,867,129 Rls. 22,758 $
81 1387 آذربايجان 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 12,045 198,415,774 Rls. 21,572 $
82 1387 آذربايجان 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 28,870 187,482,660 Rls. 20,771 $
83 1387 آذربايجان 44129200 تخته چندلا,چوبهاي روكش شده ومطبق شده, دا را ي يك ياچندلاا زچوبهاي گرمسيري, غيرمذكوردرجاي ديگ 68,230 162,443,541 Rls. 16,074 $
84 1387 آذربايجان 84253120 سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless)برا ي آسانسورشامل ا لكتروموتور،پولي ،ترمزوسيستم محركه بامغناطيس دا ئم باموتوربرقي 16,000 152,217,959 Rls. 15,388 $
85 1387 آذربايجان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت ياموادهمانند به صورت رول موردمصرف در پوشش سقف و نما 40,000 144,870,750 Rls. 15,075 $
86 1387 آذربايجان 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 15,560 138,537,551 Rls. 15,062 $
87 1387 آذربايجان 44189000 مصنوعات نجاري و قطعات چوب بست برا ي ساختمان ا زچوب غيرمذكوردرجاي ديگر 13,945 131,763,323 Rls. 14,208 $
88 1387 آذربايجان 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 27 126,395,505 Rls. 13,071 $
89 1387 آذربايجان 22019000 ساير آبهاي شيرين نشده , يخ و برف 69,974 121,381,229 Rls. 12,811 $
90 1387 آذربايجان 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 7,000 120,880,998 Rls. 13,015 $
91 1387 آذربايجان 38011000 گرا فيت مصنوعي 6,450 118,806,678 Rls. 12,965 $
92 1387 آذربايجان 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 9,970 118,476,847 Rls. 12,686 $
93 1387 آذربايجان 84818075 شير (والو) مخصوص لاستيك هاي بدون تيوپ (تيوپلس) 957 106,474,624 Rls. 11,541 $
94 1387 آذربايجان 39079992 رزين پلي ا سترا شباع شده گريد غذا يي /بهدا شتي 6,800 104,346,681 Rls. 10,915 $
95 1387 آذربايجان 90185010 دستگاه ويتركتومي,فيكووفيكوويتركتومي و كاست تخليه مربوط 140 102,806,316 Rls. 10,631 $
96 1387 آذربايجان 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,850 90,971,250 Rls. 10,014 $
97 1387 آذربايجان 22011000 آب معدني و آب گازدا ر شده , شيرين نشده 47,905 77,785,543 Rls. 8,285 $
98 1387 آذربايجان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 24,850 77,563,775 Rls. 8,113 $
99 1387 آذربايجان 14042000 لنتر پنبه 18,455 77,319,691 Rls. 8,341 $
100 1387 آذربايجان 85441100 سيم برا ي سيم پيچي ا زمس 3,696 74,448,046 Rls. 7,395 $
101 1387 آذربايجان 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 110 73,376,170 Rls. 7,210 $
102 1387 آذربايجان 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 22,000 71,743,630 Rls. 7,861 $
103 1387 آذربايجان 70049090 ورق شيشه ا ي غيرمذكور باضخامتهاي بيشتر ا ز 5/2 ميليمتر 21,150 69,393,435 Rls. 7,014 $
104 1387 آذربايجان 27131200 كك نفت تكليس شده 20,000 68,002,686 Rls. 7,099 $
105 1387 آذربايجان 62031900 لباس بصورت دست, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 154 65,014,153 Rls. 7,085 $
106 1387 آذربايجان 84807900 قالب براي كائوچو يا مواد پلاستيكي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,000 57,589,153 Rls. 6,024 $
107 1387 آذربايجان 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 3,077 55,797,768 Rls. 5,567 $
108 1387 آذربايجان 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 3,540 49,174,617 Rls. 5,314 $
109 1387 آذربايجان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 2,500 46,303,782 Rls. 5,004 $
110 1387 آذربايجان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 3,340 45,272,392 Rls. 5,014 $
111 1387 آذربايجان 38029090 موا د معدني طبيعي ا كتيف شده زغال وفرآورده هاي حيوا ني به غيرا ز خاك رنگبر 2,500 45,152,565 Rls. 5,003 $
112 1387 آذربايجان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 313 43,935,096 Rls. 4,709 $
113 1387 آذربايجان 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 9,400 38,667,876 Rls. 4,284 $
114 1387 آذربايجان 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 2,430 36,050,041 Rls. 3,912 $
115 1387 آذربايجان 62059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 94 34,333,179 Rls. 3,763 $
116 1387 آذربايجان 63029900 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,250 30,941,745 Rls. 3,128 $
117 1387 آذربايجان 64059000 ساير كفش ها كه درجاي ديگرگفته نشده 320 30,644,460 Rls. 3,015 $
118 1387 آذربايجان 62045900 دا من ودا من شلوا ري ا زسايرمواد نسجي غير مذكور در جاي ديگر گفته نشده باشد. 104 29,657,952 Rls. 3,216 $
119 1387 آذربايجان 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 60 26,400,073 Rls. 2,758 $
120 1387 آذربايجان 87085010 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 500 22,576,282 Rls. 2,501 $
121 1387 آذربايجان 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 280 20,995,897 Rls. 2,271 $
122 1387 آذربايجان 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 450 20,636,167 Rls. 2,261 $
123 1387 آذربايجان 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, كاشكول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذكوردرجاي ديگر 495 16,722,395 Rls. 1,809 $
124 1387 آذربايجان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 580 15,177,510 Rls. 1,508 $
125 1387 آذربايجان 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 1,000 13,554,608 Rls. 1,501 $
126 1387 آذربايجان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 500 13,545,769 Rls. 1,501 $
127 1387 آذربايجان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 13,206,277 Rls. 1,463 $
128 1387 آذربايجان 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 485 13,202,881 Rls. 1,462 $
129 1387 آذربايجان 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,كشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكوردرجاي ديگر 40 13,034,769 Rls. 1,447 $
130 1387 آذربايجان 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 250 12,268,538 Rls. 1,256 $
131 1387 آذربايجان 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 350 10,889,977 Rls. 1,193 $
132 1387 آذربايجان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 500 10,063,890 Rls. 1,103 $
133 1387 آذربايجان 62122000 گن وگن تنكه ا ي. 76 8,804,765 Rls. 965 $
134 1387 آذربايجان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 500 8,334,681 Rls. 901 $
135 1387 آذربايجان 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,150 7,432,224 Rls. 823 $
136 1387 آذربايجان 32041110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه 195 6,953,971 Rls. 770 $
137 1387 آذربايجان 52083100 پارچه هاي پنبه اي ساده باف رنگرزي شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع 100گرم ياكمتر. 149 6,943,927 Rls. 744 $
138 1387 آذربايجان 55141300 پارچه تاروپودباف, غيرمذكورسفيد شده يانشده باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي ا ستر,مخلوط باپنبه به وزن هرمتر بيش از170گرم 127 5,936,450 Rls. 642 $
139 1387 آذربايجان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 12,040 5,608,442 Rls. 605 $
140 1387 آذربايجان 62019900 آنورا ك, بادگيرو...مردا نه ياپسرا نه ا زسايرا لياف نسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 5 2,981,232 Rls. 322 $
141 1387 آذربايجان 60069000 پارچه هاي كشباف يا قلاب باف ا ز ساير ا لياف غيرمذكور درجاي ديگر 142 2,224,346 Rls. 241 $
142 1387 آذربايجان 62034900 شلوا ر,شلوا رسرهم دا را ي بندوپيش بند,نيم شلوا رمردا نه ياپسرا نه ا زسايرموا دنسجي,غيرمذكورد 5 1,397,453 Rls. 151 $
143 1387 آذربايجان 52083200 پارچه هاي پنبه اي ساده باف , رنگرزي شده, دا را ي 85درصديابيشترپنبه, بوزن هرمترمربع بين 100تا200گرم. 26 675,625 Rls. 72 $
144 1387 آذربايجان 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاكي مترها وتاكئو مترها 50 464,500 Rls. 49 $
مجموع کل
2,235,264,209,047 ريال
مجموع کل
240,045,015 دلار
[1]