آمار کل " واردات از" کشور "(جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 494,072 23,752,663,712 Rls. 2,566,114 $
2 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 204,885 10,727,000,002 Rls. 1,155,737 $
3 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 10051090 دانه ذرت به جز رديف 10051010 161,360 4,457,959,420 Rls. 483,896 $
4 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 160,000 4,428,590,210 Rls. 475,054 $
5 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 115,912 4,225,783,055 Rls. 452,992 $
6 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 84821000 بلبرينگ. 64,031 3,159,319,289 Rls. 339,097 $
7 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 32,968 2,455,977,139 Rls. 261,108 $
8 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 27,292 1,022,994,332 Rls. 110,132 $
9 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 13,200 728,717,977 Rls. 78,823 $
10 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 18,430 433,326,099 Rls. 46,172 $
11 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 1,460 404,304,606 Rls. 43,362 $
12 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 7,300 257,984,089 Rls. 27,850 $
13 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101910 روغن موتور 9,725 176,646,480 Rls. 19,052 $
14 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85371010 پانلهاي ا لكتريكي باعناوين Power Box ,Power Blok,Basic panel و...،براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 2,260 169,318,413 Rls. 18,219 $
15 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر 96 167,997,543 Rls. 18,076 $
16 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 5,600 141,630,823 Rls. 15,187 $
17 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 25151100 سنگهاي مرمر و سنگهاي ترا ورتن كارنشده يا ناهموا ري گرفته شده 22,500 65,390,669 Rls. 7,015 $
18 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 45 63,499,036 Rls. 6,863 $
19 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وكمتر ازمس تصفيه شده 500 58,690,001 Rls. 6,294 $
20 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 682 52,000,000 Rls. 5,595 $
21 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 908 48,480,930 Rls. 5,254 $
22 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 91 47,628,957 Rls. 5,107 $
23 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 29224300 ا سيد آنترا نيليك و ا ملاح آن 75 45,803,992 Rls. 4,918 $
24 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25 41,119,894 Rls. 4,448 $
25 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 250 36,527,203 Rls. 3,940 $
26 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 152 25,488,287 Rls. 2,745 $
27 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,140 17,369,430 Rls. 1,862 $
28 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 65 16,890,000 Rls. 1,815 $
29 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 125 8,885,973 Rls. 958 $
30 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 274 7,137,710 Rls. 764 $
31 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 507 6,205,481 Rls. 665 $
32 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85351000 فيوز ,برا ي ولتاژ بيشتر ا ز 1000 ولت 178 4,953,790 Rls. 536 $
33 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 252 3,136,064 Rls. 335 $
34 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 87089311 كلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 45 2,370,802 Rls. 259 $
35 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 360 1,896,643 Rls. 205 $
36 1386 (جمهوري مقدونيه (يوگسلاوي 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 20 1,426,667 Rls. 154 $
مجموع کل
57,265,114,718 ريال
مجموع کل
6,170,602 دلار
[1]