آمار کل " واردات از" کشور "گرجستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 گرجستان 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 15,034,450 30,892,101,951 Rls. 3,322,276 $
2 1386 گرجستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 1,688,990 6,991,413,019 Rls. 754,029 $
3 1386 گرجستان 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 162,390 3,757,235,401 Rls. 402,603 $
4 1386 گرجستان 84553000 غلتك هاي ماشين هاي نورد 397,310 3,014,275,200 Rls. 322,977 $
5 1386 گرجستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 292,830 2,617,738,680 Rls. 286,123 $
6 1386 گرجستان 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 871,540 1,860,385,348 Rls. 200,171 $
7 1386 گرجستان 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 391,790 1,619,746,328 Rls. 174,289 $
8 1386 گرجستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 163,660 1,554,968,765 Rls. 166,950 $
9 1386 گرجستان 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 651,200 943,591,677 Rls. 101,877 $
10 1386 گرجستان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 37,180 852,899,280 Rls. 91,532 $
11 1386 گرجستان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 29,000 656,504,352 Rls. 70,456 $
12 1386 گرجستان 84261900 جرثقيل هاي جابجاكننده, دروا زه ا ي وجرثقيل هاي پلي ،جرثقيل هاي سقفي ريلي وشاسي دار متحرك كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد. 56,420 632,125,970 Rls. 67,785 $
13 1386 گرجستان 44092000 چوب ا زتيره غيركاج, كه هريك ا زلبه هايارويه هاي آن بطور پيوسته كارشده باشد 267,120 622,536,269 Rls. 66,903 $
14 1386 گرجستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا01/0ميليمتر 21,420 551,635,081 Rls. 58,492 $
15 1386 گرجستان 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 14,000 457,151,925 Rls. 49,358 $
16 1386 گرجستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 38,300 441,850,636 Rls. 47,689 $
17 1386 گرجستان 85015190 سايرموتورهاباجريان متناوب چند فاز به قدرت حداكثر 750 وات بجز الكتروموتور قفس سنجابي 14,700 432,973,279 Rls. 46,838 $
18 1386 گرجستان 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 50,410 369,670,843 Rls. 39,816 $
19 1386 گرجستان 44089000 سايرورقهاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا, به درا زا ا ره شده, كه ضخامت آن ا زmm6 بيشتر نباش غيرمذكور 18,200 339,660,381 Rls. 36,421 $
20 1386 گرجستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 69,480 336,051,814 Rls. 36,166 $
21 1386 گرجستان 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 10,000 332,383,575 Rls. 35,690 $
22 1386 گرجستان 84659300 ماشين هاي سنگ زدن, سنباده زدن ياصيقل كردن برا ي كارروي چوب, استخوان ،كائوچو ،موادپلاستيكي سخت وغيره 8,000 309,468,946 Rls. 33,789 $
23 1386 گرجستان 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 15,000 265,329,268 Rls. 28,723 $
24 1386 گرجستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 18,720 243,315,075 Rls. 26,031 $
25 1386 گرجستان 73090000 مخزن, منبع... (غيرا زبرا ي گاز),ا زچدن ،آهن ياا زفولاد,باگنجايش بيش ا ز300ليتر بدون دستگاههاي مكانيكي ياحرارتي 5,200 201,514,144 Rls. 21,424 $
26 1386 گرجستان 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 6,000 195,823,600 Rls. 20,764 $
27 1386 گرجستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 9,280 181,724,301 Rls. 19,269 $
28 1386 گرجستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 9,600 165,987,878 Rls. 17,798 $
29 1386 گرجستان 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 30,750 160,565,996 Rls. 17,306 $
30 1386 گرجستان 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 3,300 157,598,553 Rls. 17,049 $
31 1386 گرجستان 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 18,030 151,396,439 Rls. 16,249 $
32 1386 گرجستان 44083900 ورق هاي روكش وورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,بضخامت حدا كثرmm6ا زچوبهاي گرمسيري مذكوردرياد 16,430 148,745,010 Rls. 16,093 $
33 1386 گرجستان 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 68,360 113,413,506 Rls. 12,206 $
34 1386 گرجستان 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 14,000 105,823,848 Rls. 11,433 $
35 1386 گرجستان 41012000 پوست خام بصورت كامل وزن هرجلدآن صرفاخشك كمتراز8kgنمك زده خشك كمتراز10kgتازه كمتراز16 23,000 103,242,645 Rls. 11,055 $
36 1386 گرجستان 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 500 96,881,800 Rls. 10,300 $
37 1386 گرجستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 19,230 66,500,815 Rls. 7,131 $
38 1386 گرجستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 500 59,508,250 Rls. 6,438 $
39 1386 گرجستان 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 3,000 58,680,342 Rls. 6,407 $
40 1386 گرجستان 84623900 ماشين هاي قيچي كردن (ا زجمله پرس ها),كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 58,680,342 Rls. 6,407 $
41 1386 گرجستان 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 300 48,440,900 Rls. 5,150 $
42 1386 گرجستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 2,800 47,998,684 Rls. 5,142 $
43 1386 گرجستان 44039200 چوب خام ياچهارترا ش ا زرا ش (گونه FAGUS )به ا ستثناي آنهائي كه عمل آمده ا ند 22,850 43,282,268 Rls. 4,668 $
44 1386 گرجستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,000 39,120,228 Rls. 4,271 $
45 1386 گرجستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 4,500 27,065,127 Rls. 2,940 $
46 1386 گرجستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,700 24,310,884 Rls. 2,627 $
47 1386 گرجستان 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 500 23,803,300 Rls. 2,575 $
48 1386 گرجستان 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 10,200 23,621,319 Rls. 2,517 $
49 1386 گرجستان 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 2,000 19,893,986 Rls. 2,145 $
50 1386 گرجستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 450 13,870,458 Rls. 1,485 $
51 1386 گرجستان 85366100 سرپيچ لامپ 170 12,927,166 Rls. 1,379 $
52 1386 گرجستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 650 12,628,109 Rls. 1,339 $
53 1386 گرجستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 500 11,425,584 Rls. 1,236 $
54 1386 گرجستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 100 7,105,297 Rls. 761 $
55 1386 گرجستان 84597000 ماشين هاي حديده كردن ياقلاويزكردن برا ي فلزا ت, ا زطريق بردا شتن فلز,غيرمذكوردرجاي ديگر 250 5,793,328 Rls. 633 $
56 1386 گرجستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 100 4,856,965 Rls. 515 $
57 1386 گرجستان 90118000 ميكروسكوپهاي مركب ا پتيكي ,غيرمذكور درجاي ديگر 100 4,802,890 Rls. 515 $
58 1386 گرجستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 250 4,736,864 Rls. 508 $
59 1386 گرجستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 100 4,101,383 Rls. 438 $
60 1386 گرجستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 100 4,031,281 Rls. 427 $
61 1386 گرجستان 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 50 2,881,734 Rls. 309 $
62 1386 گرجستان 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر 50 2,401,445 Rls. 258 $
مجموع کل
62,510,199,732 ريال
مجموع کل
6,726,146 دلار
[1]