آمار کل " واردات از" کشور "پرو" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 پرو 23012000 آرد,زبره و حبه , ا ز ماهي و غيره نامناسب برا ي خورا ك ا نسان 2,436,150 29,397,510,335 Rls. 3,185,594 $
2 1386 پرو 15042000 چربي ,روغن ماهي و ا جزا ء آن ها بغيرا ز روغن جگر 194,195 1,907,226,801 Rls. 206,098 $
3 1386 پرو 32030000 رنگ كننده بامنشاء نباتي يا حيواني بااستثناي زغال حيواني فرآورده نباتي وحيواني در يادداشت 40 8,166,051 Rls. 881 $
مجموع کل
31,312,903,187 ريال
مجموع کل
3,392,572 دلار
[1]