آمار کل " واردات از" کشور "پاناما" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 پاناما 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 5,519 16,488,687,635 Rls. 1,770,098 $
2 1386 پاناما 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 15,309 10,676,323,748 Rls. 1,151,013 $
3 1386 پاناما 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 44 1,704,882,188 Rls. 183,065 $
4 1386 پاناما 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 451 1,225,066,900 Rls. 131,699 $
5 1386 پاناما 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 2,090 141,184,990 Rls. 15,142 $
مجموع کل
30,236,145,461 ريال
مجموع کل
3,251,017 دلار
[1]