آمار کل " واردات از" کشور "يوگسلاوي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 يوگسلاوي 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 28,060 3,889,776,657 Rls. 418,859 $
2 1386 يوگسلاوي 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 35,515 1,721,067,559 Rls. 184,812 $
3 1386 يوگسلاوي 40149000 ا شياء برا ي بهدا شت يا دا روخانه ا ز كائوچوي ولكانيزه سفت نشده, غيرمذكور درجاي ديگر 15,128 1,432,923,419 Rls. 155,112 $
4 1386 يوگسلاوي 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 365 1,393,350,118 Rls. 150,633 $
5 1386 يوگسلاوي 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 15,909 1,121,574,581 Rls. 120,197 $
6 1386 يوگسلاوي 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 115,154 795,897,026 Rls. 85,432 $
7 1386 يوگسلاوي 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 2,750 409,148,634 Rls. 43,499 $
8 1386 يوگسلاوي 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 2,324 297,000,000 Rls. 31,945 $
9 1386 يوگسلاوي 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 140 261,212,103 Rls. 28,138 $
10 1386 يوگسلاوي 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 17,900 148,968,600 Rls. 16,127 $
11 1386 يوگسلاوي 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 1,548 127,881,341 Rls. 13,670 $
12 1386 يوگسلاوي 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 169 117,178,207 Rls. 12,643 $
13 1386 يوگسلاوي 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 400 32,732,047 Rls. 3,530 $
14 1386 يوگسلاوي 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 30 23,900,539 Rls. 2,596 $
15 1386 يوگسلاوي 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 181 22,047,114 Rls. 2,364 $
16 1386 يوگسلاوي 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 290 19,834,047 Rls. 2,145 $
17 1386 يوگسلاوي 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 12 18,512,339 Rls. 1,992 $
18 1386 يوگسلاوي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 1 16,339,000 Rls. 1,760 $
19 1386 يوگسلاوي 72072000 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج, دا را ي 25 درصد يابيشتركربن. 22 4,690,981 Rls. 506 $
20 1386 يوگسلاوي 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 46 3,762,098 Rls. 404 $
مجموع کل
11,857,796,410 ريال
مجموع کل
1,276,367 دلار
[1]