آمار کل " واردات از" کشور "يمن" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 يمن 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 1,335 18,937,284 Rls. 2,049 $
2 1386 يمن 71039990 سنگهاي گرا نبهاونيمه گرا نبهاكارشده يا نشده يادرجه بندي شده يانشده بجزفيروزه طبيعي 20 10,958,001 Rls. 1,173 $
3 1386 يمن 70189020 اشياءكوچك شيشه اي كار شده جهت ايمني جاده ها غير مذكور درجاي ديگر 140 10,572,464 Rls. 1,144 $
مجموع کل
40,467,749 ريال
مجموع کل
4,366 دلار
[1]