آمار کل " واردات از" کشور "ويتنام" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ويتنام 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 31,400,000 105,521,334,260 Rls. 11,380,644 $
2 1386 ويتنام 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 1,006,380 16,369,597,862 Rls. 1,761,138 $
3 1386 ويتنام 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 162,698 11,195,669,023 Rls. 1,203,288 $
4 1386 ويتنام 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازك غيرمذكورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحكم 563,211 6,685,860,079 Rls. 720,274 $
5 1386 ويتنام 39205100 صفحه, ورق, ...ا زپلي متاكريلات متيل, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 262,419 5,259,649,480 Rls. 566,471 $
6 1386 ويتنام 68022100 سنگ مرمر,سنگ ترا ورتن, رخام,فقط بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 933,760 2,773,876,437 Rls. 299,156 $
7 1386 ويتنام 39205900 صفحه, ورق, ...ا زسايرپليمرهاي آكريليك, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا 61,200 1,393,419,860 Rls. 149,236 $
8 1386 ويتنام 84716060 چاپگر سوزني و چاپگر بانكي 6,000 1,283,102,624 Rls. 137,775 $
9 1386 ويتنام 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 57,200 1,063,490,996 Rls. 114,576 $
10 1386 ويتنام 68022900 سنگ يادبودياسنگ ساختماني,غيرمذكوردرجاي ديگر,بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه 446,662 1,044,908,918 Rls. 112,128 $
11 1386 ويتنام 68029110 رخام پوليش دا ده شده شكل دا ده شده يا كار شده اما كندكاري و حكاكي نشده 375,978 1,007,625,353 Rls. 107,969 $
12 1386 ويتنام 40139090 لاستيك تويي ا ز كائوچو بجز براي وسايل نقليه 145,139 1,001,498,004 Rls. 107,420 $
13 1386 ويتنام 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 8,325 885,849,000 Rls. 96,215 $
14 1386 ويتنام 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحكم نشده ا زپليمرهاي كلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 76,000 871,302,402 Rls. 92,387 $
15 1386 ويتنام 03034300 ماهي ليستائو يا بونيت با شكم را ه را ه , يخ زده (skipjack or strip - ...) 71,550 784,116,501 Rls. 84,766 $
16 1386 ويتنام 35051090 دكسرين وسايرنشاسته هاوفكولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 250,000 705,437,977 Rls. 76,017 $
17 1386 ويتنام 40132000 لاستيك توئي ا زكائوچو ا زا نوا عي كه برا ي دوچرخه بكار ميرود 104,710 529,622,309 Rls. 57,001 $
18 1386 ويتنام 68022300 سنگ خارا (گرا نيت ),بريده ياا ره شده, دا را ي سطح صاف يايكپارچه. 148,500 519,924,990 Rls. 55,526 $
19 1386 ويتنام 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 38,446 501,048,868 Rls. 53,867 $
20 1386 ويتنام 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 38,000 494,218,212 Rls. 53,176 $
21 1386 ويتنام 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 20,160 405,586,447 Rls. 43,880 $
22 1386 ويتنام 68029390 سايرسنگهاي خارا (گرا نيتي )غيرمذكور درجاي ديگر 90,500 371,489,187 Rls. 39,957 $
23 1386 ويتنام 09023090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به جز چاي كيسه اي در بسته هاي كمترا ز3كيلوگرم 16,500 339,950,858 Rls. 36,751 $
24 1386 ويتنام 25151210 سنگهاي مرمركارنشده وتراورتن تا ضخامت 4سانتي متر 119,318 305,656,340 Rls. 32,820 $
25 1386 ويتنام 84335190 سايركمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 13,067 263,051,985 Rls. 28,434 $
26 1386 ويتنام 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 36,082 256,265,402 Rls. 27,306 $
27 1386 ويتنام 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 20,800 250,527,280 Rls. 26,901 $
28 1386 ويتنام 09041190 فلفل خرد نشده ونسابيده بصورت غيرخرده فروشي 27,500 249,017,476 Rls. 26,771 $
29 1386 ويتنام 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 20,000 237,764,040 Rls. 25,824 $
30 1386 ويتنام 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيكي غيرمذكوردرجاي ديگر 16,000 217,091,000 Rls. 23,278 $
31 1386 ويتنام 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 17,318 213,111,291 Rls. 22,970 $
32 1386 ويتنام 70131000 ا شياءا زشيشه- سرا ميك, برا ي سرميز,آشپزخانه,... كه درجاي ديگرذكرنشده. 16,111 159,369,507 Rls. 17,036 $
33 1386 ويتنام 88040000 چترنجات (همچنين چترنجات قابل هدا يت وپارا گلايدرها)وروتوشوتها;قطعات ومتفرعات آنها 160 131,442,605 Rls. 14,190 $
34 1386 ويتنام 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,881 126,292,678 Rls. 13,581 $
35 1386 ويتنام 40119210 سايرلاستيك هاي رويي چرخ بادي غيرمذكوربراي وسايل نقليه كشاورزي داراي توليد داخل مشابه 15,920 107,543,976 Rls. 11,403 $
36 1386 ويتنام 64031910 كفش هاي دوميدا ني زيرپيچ دا ر و ميخ دا ر بارويه چرم طبيعي 7,650 102,741,573 Rls. 11,353 $
37 1386 ويتنام 84331900 ماشين هاي چمن زني براي چمنزار، پارك يازمين ورزش، كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,400 91,075,955 Rls. 9,766 $
38 1386 ويتنام 70133900 ا شياءشيشه ا ي سرميز/آشپزخانه (غيرا زليوا ن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 8,188 87,493,336 Rls. 9,428 $
39 1386 ويتنام 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 3,487 71,877,581 Rls. 7,718 $
40 1386 ويتنام 68021000 سنگ تراش پذيركارشده به صورت چهارگوش, مكعب بزرگ وكوچك, دا نه هاي رنگ شده بطورمصنوعي,...برا ي موزا ئيك كاري. 23,000 70,368,800 Rls. 7,562 $
41 1386 ويتنام 68029990 ساير سنگهاي ترا ش پذيرياسنگهاي ساختمان و...غيرمذكور درجاي ديگر 24,500 65,086,466 Rls. 6,980 $
42 1386 ويتنام 84248100 ماشين آلات برا ي ا فشاندن،پراكندن ياپاشيدن موا دآبگون ياپودر،برا ي كشاورزي ياباغباني وگلكاري 2,376 58,685,736 Rls. 6,407 $
43 1386 ويتنام 46029000 مصنوعات سبدوحصيربافي وا شيائيكه مستقيمابشكل معين ا زموا دقابل بافت (غيرا زموا دنباتي).. 2,147 52,589,795 Rls. 5,684 $
44 1386 ويتنام 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميكروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا . 50 34,831,285 Rls. 3,759 $
45 1386 ويتنام 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 326 12,590,305 Rls. 1,352 $
46 1386 ويتنام 42021200 رختدا ن, چمدا ن, كيف (برزك, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيك يانسجي 1,489 11,349,280 Rls. 1,207 $
47 1386 ويتنام 64041190 سايركفش هاي ورزشي باتخت بيروني كائوچو ياپلاستيك ورويه ازموادنسجي غيرمذكور درجاي ديگر 27 4,326,777 Rls. 464 $
48 1386 ويتنام 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 27 1,359,844 Rls. 146 $
مجموع کل
164,190,089,960 ريال
مجموع کل
17,691,956 دلار
[1]