آمار کل " واردات از" کشور "هند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 هند 27101110 بنزين 453,824,780 3,207,947,421,779 Rls. 345,839,786 $
2 1386 هند 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 333,519,248 1,881,867,435,195 Rls. 202,791,085 $
3 1386 هند 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 78,665,660 649,196,348,681 Rls. 69,760,371 $
4 1386 هند 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 17,802,597 504,965,498,587 Rls. 54,357,242 $
5 1386 هند 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 49,599,182 468,979,680,142 Rls. 50,456,474 $
6 1386 هند 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 40,641,472 431,118,082,577 Rls. 46,557,606 $
7 1386 هند 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,314,342 258,235,850,944 Rls. 27,769,365 $
8 1386 هند 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 24,650,933 244,802,820,705 Rls. 26,417,590 $
9 1386 هند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 279,988 239,609,943,695 Rls. 25,824,325 $
10 1386 هند 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 29,280,805 191,036,542,429 Rls. 20,668,240 $
11 1386 هند 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 25,723,096 170,286,231,441 Rls. 18,401,336 $
12 1386 هند 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 1,336,712 143,099,291,046 Rls. 15,412,259 $
13 1386 هند 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 1,945,942 127,846,931,133 Rls. 13,973,882 $
14 1386 هند 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 18,623,580 123,379,420,881 Rls. 13,231,413 $
15 1386 هند 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 13,883,130 115,397,475,223 Rls. 12,426,709 $
16 1386 هند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 325,731 114,770,376,169 Rls. 12,363,824 $
17 1386 هند 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 4,010,422 108,569,295,268 Rls. 11,708,448 $
18 1386 هند 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 30,500,000 102,638,129,646 Rls. 10,941,119 $
19 1386 هند 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 13,572,050 95,078,798,056 Rls. 10,256,320 $
20 1386 هند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 73,130 90,642,054,550 Rls. 9,791,258 $
21 1386 هند 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,879,226 87,186,849,565 Rls. 9,387,073 $
22 1386 هند 09024010 چاي سياه كوبيده در بسته بنديهاي غيرخرده فروشي 3,381,414 80,730,330,803 Rls. 8,688,163 $
23 1386 هند 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 10,616,971 68,255,919,274 Rls. 7,349,573 $
24 1386 هند 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 566,783 62,589,024,875 Rls. 6,724,864 $
25 1386 هند 55032000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زپلي استر,حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 4,318,481 61,800,846,216 Rls. 6,632,820 $
26 1386 هند 73061090 لوله براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 6,148,165 59,572,922,942 Rls. 6,440,316 $
27 1386 هند 38081029 ساير حشره كش ها تكنيكال (سم رقيق نشده ) 902,558 58,967,229,027 Rls. 6,351,995 $
28 1386 هند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 208,385 56,486,462,012 Rls. 6,068,648 $
29 1386 هند 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 3,920,630 55,036,387,135 Rls. 5,919,030 $
30 1386 هند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 304,087 54,869,816,125 Rls. 5,914,004 $
31 1386 هند 29419010 سفالكسين منوهيدرا ت 72,275 51,299,803,466 Rls. 5,488,456 $
32 1386 هند 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,967,437 50,589,144,462 Rls. 5,452,979 $
33 1386 هند 72223000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,556,034 49,063,094,341 Rls. 5,280,502 $
34 1386 هند 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 1,116,636 48,872,900,147 Rls. 5,262,893 $
35 1386 هند 29419030 سفيكسيم تري هيدرا ت 13,703 48,415,659,225 Rls. 5,217,559 $
36 1386 هند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 556,679 47,526,680,915 Rls. 5,116,019 $
37 1386 هند 55095100 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باا لياف غيريكسره مصنوعي,غيرخرده فروشي 1,620,977 45,205,313,971 Rls. 4,857,936 $
38 1386 هند 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 5,828,727 44,312,427,075 Rls. 4,745,896 $
39 1386 هند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 68,565 44,137,131,061 Rls. 4,736,842 $
40 1386 هند 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 5,245,903 43,191,477,860 Rls. 4,632,933 $
41 1386 هند 29420090 ساير تركيبات الي 38,275 42,672,526,410 Rls. 4,595,975 $
42 1386 هند 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات كنتورهاي مشمول رديف 9029 142,993 42,511,095,502 Rls. 4,571,827 $
43 1386 هند 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 6,318,760 41,650,209,544 Rls. 4,466,031 $
44 1386 هند 29411030 امينو پني سيلاتيك اسيد 78,000 41,299,780,955 Rls. 4,448,928 $
45 1386 هند 84392000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن كاغذيامقوا 197,394 40,624,676,363 Rls. 4,367,052 $
46 1386 هند 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذكور درجاي ديگر 2,234,227 38,101,830,559 Rls. 4,085,978 $
47 1386 هند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 85,619 34,052,282,047 Rls. 3,658,662 $
48 1386 هند 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 9,845,803 29,862,128,960 Rls. 3,209,459 $
49 1386 هند 38151900 كاتاليزورهاي تقويت شده, غير مذكور و غير مشمول در جاي ديگر 261,034 28,275,354,199 Rls. 3,037,049 $
50 1386 هند 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 886,627 27,417,606,225 Rls. 2,954,486 $
51 1386 هند 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 697,054 26,716,828,978 Rls. 2,874,624 $
52 1386 هند 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 530,900 26,580,671,352 Rls. 2,865,165 $
53 1386 هند 09103090 زردچوبه بجز رديفهاي 09103010 و 09103020 5,367,913 24,915,226,652 Rls. 2,680,521 $
54 1386 هند 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 7,968,000 24,517,294,515 Rls. 2,674,673 $
55 1386 هند 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 510,118 23,946,949,379 Rls. 2,571,896 $
56 1386 هند 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 395,378 23,731,039,916 Rls. 2,551,539 $
57 1386 هند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,379,515 23,414,048,263 Rls. 2,516,740 $
58 1386 هند 29159099 سايرا سيدهاي مونوكربوكسيليك غيرحلقويا شباع شده... غيرمذكوربجزا تروا ستاتين 389,294 23,022,058,720 Rls. 2,476,327 $
59 1386 هند 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 2,925,972 22,866,733,786 Rls. 2,460,838 $
60 1386 هند 52052400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه زده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 828,501 22,021,702,996 Rls. 2,368,975 $
61 1386 هند 29415090 سايرا ريترومايسين ومشتقات وا ملاح مربوط غيرمذكور درجاي ديگر 31,900 21,918,894,501 Rls. 2,361,457 $
62 1386 هند 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 120,430 21,030,732,447 Rls. 2,272,963 $
63 1386 هند 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 1,028,810 20,883,861,751 Rls. 2,245,981 $
64 1386 هند 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 718,388 19,536,863,645 Rls. 2,101,945 $
65 1386 هند 72029930 فروسيليكوكلسيم (سيكليوكلسيم ) 1,254,576 18,983,293,922 Rls. 2,042,998 $
66 1386 هند 39206990 سايرصفحه, ورق, ..غيرمذكورا زپلي ا سترهاي ا شباع شده غيرا سفنجي غيرمذكور 972,127 18,967,606,730 Rls. 2,044,381 $
67 1386 هند 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 862,600 18,936,361,965 Rls. 2,038,190 $
68 1386 هند 71069100 نقره خام (ا زجمله نقره آبكاري شده باطلاياپلاتين ). 4,010 18,850,328,783 Rls. 2,030,748 $
69 1386 هند 32041790 سايررنگ كننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زمستربچ وخميرپيگمنت چاپ پارچه 269,821 18,792,720,481 Rls. 2,018,844 $
70 1386 هند 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 3,943,000 18,343,960,671 Rls. 1,969,253 $
71 1386 هند 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 79,368 18,193,185,515 Rls. 1,960,361 $
72 1386 هند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 476,316 17,328,376,180 Rls. 1,863,963 $
73 1386 هند 51052100 پشم شانه زده بصورت توده. 208,328 17,213,484,157 Rls. 1,857,063 $
74 1386 هند 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 394,046 16,843,008,739 Rls. 1,817,139 $
75 1386 هند 29372100 كورتيزون , هيدروكورتيزون ..., و پردنيزولون (دي هيدروكورتيزون ) 89,457 16,374,955,954 Rls. 1,758,637 $
76 1386 هند 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 2,189,490 16,335,803,524 Rls. 1,767,370 $
77 1386 هند 39219020 ورق HPL (lamimated pressure high) با ضخامت بيشترا ز2/1ميكرون وكمترا ز2مليمتر0 و 873,376 16,276,889,835 Rls. 1,748,906 $
78 1386 هند 69039090 سايرا شياسرا ميكي نسوز غيرمذكور در جاي ديگر 635,831 16,099,713,836 Rls. 1,731,279 $
79 1386 هند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 146,359 15,899,129,478 Rls. 1,713,275 $
80 1386 هند 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 880,423 15,661,468,236 Rls. 1,679,562 $
81 1386 هند 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 518,374 15,644,803,157 Rls. 1,681,513 $
82 1386 هند 72165000 پروفيل ا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطگرم نوردشدهگرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده كه درجاي ديگرذكرنشده ا ست. 1,630,500 15,250,328,661 Rls. 1,644,987 $
83 1386 هند 55101100 نخ يك لا,دا را ي 85%يابيشترا لياف غيريكسره مصنوعي,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 494,415 14,928,773,694 Rls. 1,608,650 $
84 1386 هند 29349990 سايرا سيدهاي نوكلوئيك وا ملاح آن هاوتركيبات هتروسيكليك غيرمذكور درجاي ديگر 31,642 14,673,147,369 Rls. 1,581,355 $
85 1386 هند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 281,843 14,206,627,558 Rls. 1,531,243 $
86 1386 هند 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 509,288 14,146,905,675 Rls. 1,516,899 $
87 1386 هند 29321900 تركيبات دا را ي ساختاريك حلقه مترا كم نشده (Unfused) فورا ن, كه درجاي ديگري مذكورنباشند 104,628 13,884,656,455 Rls. 1,495,687 $
88 1386 هند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 434,080 13,773,674,617 Rls. 1,477,639 $
89 1386 هند 29159091 ا تروا ستاتين 2,891 13,683,509,929 Rls. 1,468,887 $
90 1386 هند 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 200,607 13,478,362,199 Rls. 1,450,493 $
91 1386 هند 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 2,281,125 13,380,226,053 Rls. 1,447,450 $
92 1386 هند 38089029 ضدجوندگان حشره كشهاومحصولات همانند تكنيكال... عرضه شده بصورت خرده فروشي غيرمذكور 206,500 13,016,376,957 Rls. 1,399,420 $
93 1386 هند 30044010 داروهاي حاوي الكالوئيدها فاقد هورمونها يامحصولات 2937ياانتي بيوتيكهادا را ي توليد دا خلي مشابه 10,438 13,014,663,433 Rls. 1,401,841 $
94 1386 هند 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 1,195,648 12,748,775,746 Rls. 1,366,401 $
95 1386 هند 29242990 ساير آميدهاي حلقوي و مشتقات آن و ا ملاح مربوطه غيرمذكور 79,825 12,633,582,399 Rls. 1,358,538 $
96 1386 هند 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 180,145 12,620,022,803 Rls. 1,360,888 $
97 1386 هند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 17,509 12,565,752,805 Rls. 1,359,088 $
98 1386 هند 30034010 داروهاي حاوي الكالوئيد بامشتقات آنهافاقدهورمون وانتي بيوتيك ومحصولات 2937 دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,695 12,500,204,399 Rls. 1,344,710 $
99 1386 هند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 2,139,328 12,183,974,161 Rls. 1,312,470 $
100 1386 هند 29333100 پيريدين و ا ملاح آن 154,834 12,150,149,078 Rls. 1,311,530 $
101 1386 هند 85399090 سايراجزاءوقطعات براي لامپ ولوله بر قي رشته اي ياتخليه الكتريكي ، بجز سر پيچ با سايز 72E براي لامپ رشته اي 76,493 12,129,962,196 Rls. 1,305,648 $
102 1386 هند 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,290,365 12,099,410,677 Rls. 1,301,206 $
103 1386 هند 73111000 سيلندرهاي گازمايع غيرقابل پرشدن مجدد( يكبارمصرف )ازچدن ،آهن يافولاد 251,649 12,079,140,844 Rls. 1,299,769 $
104 1386 هند 29334900 سايرتركيبات دا را ي ساختارحلقه هاي كيتولئين ياا يزوكيتولئين كه بيشترمترا كم نشده باشدغيرمذكور 15,650 11,933,465,606 Rls. 1,282,387 $
105 1386 هند 29153200 ا ستات وينيل 677,600 11,927,012,635 Rls. 1,272,695 $
106 1386 هند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 125,775 11,916,119,604 Rls. 1,274,792 $
107 1386 هند 38011000 گرا فيت مصنوعي 1,107,293 11,753,182,102 Rls. 1,265,757 $
108 1386 هند 13023200 لعاب و موا د غليظ كننده ا ز خرنوب , ا ز دا نه خرنوب يا ا ز دا نه گوا ره 932,500 11,567,950,489 Rls. 1,245,266 $
109 1386 هند 28153000 پرا كسيدسديم ياپرا كسيدپتاسيم 2,792,483 11,491,795,168 Rls. 1,241,731 $
110 1386 هند 29349100 آمينوركس (inn)پروتيزولام (inn)كلوتي آزپام (inn) و ...ا ملاح ا ين محصولات 33,612 11,230,289,349 Rls. 1,209,501 $
111 1386 هند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 77,956 11,020,886,880 Rls. 1,190,082 $
112 1386 هند 55095300 ساير نخهاي , دا را ي كمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر , مخلوطباپنبه, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 491,544 10,982,511,333 Rls. 1,183,191 $
113 1386 هند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 111,715 10,955,319,555 Rls. 1,177,653 $
114 1386 هند 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 729,440 10,946,098,743 Rls. 1,173,714 $
115 1386 هند 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 1,199,140 10,941,649,914 Rls. 1,176,927 $
116 1386 هند 72024190 فروكروم دا را ي بيشتر ا ز 60 درصد وزني كروم 760,000 10,887,439,026 Rls. 1,160,089 $
117 1386 هند 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 165,201 10,740,521,558 Rls. 1,153,694 $
118 1386 هند 52062400 نخ يك لاا زپنبه وباكمترا ز85%پنبه, غيرخرده فروشي بانمره هرنخ يك لاي آن بيش ا ز52وحدا كثر80سيستم متريك 391,953 10,713,389,701 Rls. 1,153,262 $
119 1386 هند 72222000 ميله هاا زفولادزنگ نزن, سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 582,102 10,640,657,336 Rls. 1,145,564 $
120 1386 هند 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 415,986 10,604,518,779 Rls. 1,144,644 $
121 1386 هند 38013000 خميرهاي كربن دا ربرا ي ا لكترودها و خميرهاي مشابه برا ي پوشش دا خلي كوره ها 2,243,240 10,591,191,693 Rls. 1,140,388 $
122 1386 هند 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 680,055 10,475,693,669 Rls. 1,126,394 $
123 1386 هند 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 505,968 10,392,192,299 Rls. 1,124,400 $
124 1386 هند 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 10,469 10,366,475,060 Rls. 1,117,434 $
125 1386 هند 29350099 سايرسولفون ا ميدهاغيرمذكور 12,950 10,056,521,512 Rls. 1,079,983 $
126 1386 هند 32041690 سايرموا درنگي را كتيف وفرآورده هابرا ساس ا ين موا د غير ا ز مستربچ 313,825 9,752,733,589 Rls. 1,046,476 $
127 1386 هند 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 522,000 9,671,155,594 Rls. 1,039,674 $
128 1386 هند 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 430,040 9,628,851,050 Rls. 1,034,979 $
129 1386 هند 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 180,475 9,464,230,201 Rls. 1,026,122 $
130 1386 هند 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 282,993 9,433,864,484 Rls. 1,015,952 $
131 1386 هند 38081021 ا تيون (سم رقيق نشده ) 188,900 9,306,259,044 Rls. 1,002,984 $
132 1386 هند 73045900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ازفولاد ممزوج بدون درزباسطح مقطع مدور ,كه درجاي ديگرذكرنشده. 550,809 9,197,566,793 Rls. 993,687 $
133 1386 هند 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 470,106 9,195,909,711 Rls. 986,442 $
134 1386 هند 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 8,975 9,059,521,461 Rls. 973,564 $
135 1386 هند 39031910 پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 604,000 9,048,171,749 Rls. 971,599 $
136 1386 هند 29189090 سايرا سيدهاي كربوكسيليك باعوا مل ا كسيژنه ا ضافي وا نيدريد ...غيرمذكور 46,450 8,991,173,739 Rls. 960,528 $
137 1386 هند 25291000 فلدسپات 7,405,120 8,924,042,087 Rls. 960,411 $
138 1386 هند 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 216,719 8,775,289,367 Rls. 940,972 $
139 1386 هند 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 77,500 8,502,469,950 Rls. 917,005 $
140 1386 هند 84821000 بلبرينگ. 237,654 8,490,698,070 Rls. 912,948 $
141 1386 هند 39206390 سايرصفحه, ورق, ..ا زپليا سترهاي ا شباع نشده غيرا سفنجي بجزفيلم متالايز 429,228 8,484,126,858 Rls. 912,367 $
142 1386 هند 84099140 شاتون ا هنگري شده بدون عمليات ماشينكاري درون سوز جرقه اي -احتراقي 309,569 8,475,585,314 Rls. 909,626 $
143 1386 هند 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 133,536 8,415,559,322 Rls. 907,243 $
144 1386 هند 29391190 ساير تغليظ شده هاي كاه كوكنار(خشخاش )... واملاح آنهاغيرمذكور در جاي ديگر 11,120 8,122,606,946 Rls. 875,543 $
145 1386 هند 73069090 لوله وپروفيل هاي توخالي,پرچ شدهيابه طريق مشابهي مسدود شده , ا زآهن ياا زفولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا غير مذكور درجاي ديگر 232,760 8,069,666,998 Rls. 871,504 $
146 1386 هند 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 333,277 8,007,372,077 Rls. 861,682 $
147 1386 هند 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 326,891 7,911,319,421 Rls. 848,993 $
148 1386 هند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 64,518 7,879,503,338 Rls. 840,865 $
149 1386 هند 84729090 ساير ماشينها و دستگاههاي دفتري غيرمذكوردرجاي ديگر 289,740 7,798,041,805 Rls. 837,723 $
150 1386 هند 29335990 ساير تركيبات هتروسيليك غير مذكوريك حلقه پريميدين ياپيپرا زين 1,065 7,747,332,051 Rls. 837,888 $
151 1386 هند 17021100 لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 157,000 7,714,985,148 Rls. 827,611 $
152 1386 هند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 24,608 7,645,013,293 Rls. 824,626 $
153 1386 هند 29394990 سايرا فدرينها و ا ملاح آنها كه درجاي ديگر مذكور نباشد. 17,000 7,640,553,927 Rls. 824,822 $
154 1386 هند 85142000 كوره هاي ا لقائي يا دي ا لكتريك صنعتي يا آزمايشگاهي 104,160 7,636,678,792 Rls. 817,719 $
155 1386 هند 28020000 گل گوگرد, خالص (تصعيد شده )وگوگردمرسوب (پرسيپ تيد) گوگردكلوئيدا ل 568,000 7,634,160,767 Rls. 821,528 $
156 1386 هند 20079910 پوره موز,ا نبه, پشن فورت, ليچي و آناناس غير هموژنيزه 516,800 7,625,547,172 Rls. 822,760 $
157 1386 هند 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,465 7,581,549,578 Rls. 816,570 $
158 1386 هند 29214990 ساير مونو آمينهاي بودا ر آروماتيك ومشتقات وا ملاح ا نهاغيرمذكوردرجاي ديگر 5,795 7,555,792,586 Rls. 810,767 $
159 1386 هند 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 79,018 7,296,505,661 Rls. 785,330 $
160 1386 هند 29225090 سايرا مينوا لكل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرتركيبات ا مينوباعامل ا كسيژنه غيرمذكور 10,775 7,296,394,360 Rls. 788,434 $
161 1386 هند 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 44,882 7,248,522,618 Rls. 780,734 $
162 1386 هند 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 451,284 7,071,498,056 Rls. 763,875 $
163 1386 هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 133,337 7,068,248,183 Rls. 762,229 $
164 1386 هند 70023100 لوله ا زكوا رتزذوب شده ياا زسايرسيليس هاي ذوب شده كارنشده. 85,050 6,991,634,837 Rls. 750,417 $
165 1386 هند 52051400 نخ ا زپنبه يك لا,شانه نزده باحدا قل 85%پنبه غيرخرده فروشي,بانمره بيش ا ز52وحدا كثر80درسيستم متريك 276,328 6,991,291,259 Rls. 748,680 $
166 1386 هند 55094100 ساير نخ هاي يك لا,باحدا قل 85%ا لياف غيريكسره سنتتيك, غيرمذكور درجاي ديگر, آماده نشده برا ي خرده فروشي 218,150 6,949,929,444 Rls. 748,008 $
167 1386 هند 29172000 ا سيدهاي پلي كربوكسيليك سيكلانيك, سيكلوترپنيك, ا نيدريدها,هالوژنورهاومشتقات ا نها 80,000 6,947,719,277 Rls. 750,847 $
168 1386 هند 84571000 دستگاه متمركزماشين كاري برا ي كاركردن روي فلزا ت 91,527 6,870,485,253 Rls. 738,016 $
169 1386 هند 84193900 ساير خشك كننده هاي غيرخانگي,كه درجاي ديگرمذكوريامشمول نباشد 17,767 6,800,185,115 Rls. 733,971 $
170 1386 هند 39073090 سايررزين هاي ا پوا كسيد بغير ا ز رنگ پودري آماده ونيمه آماده (فلس وگرا نول ) 232,980 6,799,683,448 Rls. 729,075 $
171 1386 هند 72269200 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطسردنوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكودرجاي ديگر 432,610 6,791,229,693 Rls. 729,367 $
172 1386 هند 72221100 ميله هاا زفولادزنگ نزن, فقط گرم نوردشده,گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده باسطح مقطع دا يره. 192,469 6,774,449,682 Rls. 728,260 $
173 1386 هند 29225020 ترا مادول هيدروكلرا يد 10,704 6,754,572,366 Rls. 727,904 $
174 1386 هند 25061090 شن وماسه هاي كوا رتز غير مذكور درتعرفه 25061010 3,783,000 6,749,360,076 Rls. 725,540 $
175 1386 هند 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 88,510 6,739,795,219 Rls. 727,220 $
176 1386 هند 29153400 ا ستات ا يزوبوتيل 608,000 6,715,392,580 Rls. 725,598 $
177 1386 هند 54034900 ساير نخ مصنوعي چندلاياكابله, كه درجاي ديگرگفته نشده, آماده نشده برا ي خرده فروشي. 197,011 6,640,020,974 Rls. 715,716 $
178 1386 هند 38082029 سايرقارچ كش هاتكنيكال (سم رقيق نشده ) غيرمذكور 144,500 6,593,675,088 Rls. 708,747 $
179 1386 هند 69032090 ا شياء سراميكي نسوزكه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياتركيبيا زآلومين وسيليس غيرمذكوردرجاي ديگر 87,127 6,481,654,275 Rls. 698,871 $
180 1386 هند 35030000 ژلاتين هاومشتقات آنها,سريشم ماهي,سايرچسب هاي حيوا ني غيرا زچسب هاي كازئين شماره 3501 119,875 6,465,379,414 Rls. 695,598 $
181 1386 هند 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 178,801 6,401,769,765 Rls. 688,448 $
182 1386 هند 28371100 سيانورها,ا كسي سيانورهاي سديم 338,100 6,400,733,106 Rls. 687,611 $
183 1386 هند 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 1,649,720 6,397,071,087 Rls. 687,220 $
184 1386 هند 12074000 تخم كنجد 1,029,500 6,372,304,814 Rls. 685,600 $
185 1386 هند 39211310 ساندويچ سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي ازپلي اورتان هاي اسفنجي 68,748 6,342,166,781 Rls. 684,488 $
186 1386 هند 55095200 ساير نخهاي , باكمترا ز85%ا لياف غيريكسره پلي استر,مخلوط باپشم ياكرك حيوا ن, غيرخرده فروشي 65,004 6,204,848,229 Rls. 669,042 $
187 1386 هند 03034200 تن زردبال , يخ زده ( tunas yellowfin) 645,771 6,106,058,731 Rls. 654,729 $
188 1386 هند 15153000 روغن كرچك و ا جزا ء آن 525,850 6,097,746,318 Rls. 656,777 $
189 1386 هند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 3,474 6,058,453,838 Rls. 651,963 $
190 1386 هند 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 123,225 6,006,031,577 Rls. 645,523 $
191 1386 هند 32041990 سايرموا درنگ كننده آلي سنتيك ومخلوطهايي ا ز چندين موا درنگ كننده غيرمذكور 57,628 5,978,234,486 Rls. 641,224 $
192 1386 هند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 20,063 5,975,215,759 Rls. 642,328 $
193 1386 هند 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع كننده ولكانيزا سيون 219,295 5,950,446,704 Rls. 640,731 $
194 1386 هند 30044090 دا روهاي حاوي آلكالوئيدهايا مشتقات آنها فاقد هورمونهايامحصولات 2937ياآنتي بيوتيكهاكه توليد دا خلي ندا رند 12,836 5,909,204,551 Rls. 638,626 $
195 1386 هند 76071910 ورق ونوار نازك ازآلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9ميكرون ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 122,239 5,876,717,227 Rls. 633,408 $
196 1386 هند 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 479,000 5,779,901,488 Rls. 622,146 $
197 1386 هند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 40,000 5,738,883,665 Rls. 612,474 $
198 1386 هند 54033100 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب 120دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 157,822 5,708,169,110 Rls. 615,064 $
199 1386 هند 29350030 سولفامتوكسازول 54,000 5,704,700,816 Rls. 613,665 $
200 1386 هند 59021050 شيفر(Chiefer) 94,552 5,687,900,261 Rls. 611,700 $
مجموع کل
12,458,297,164,664 ريال
مجموع کل
1,342,042,459 دلار