آمار کل " واردات از" کشور "هلند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 هلند 27101110 بنزين 72,713,148 478,386,490,561 Rls. 51,472,673 $
2 1386 هلند 15071000 روغن خام سويا 34,884,013 310,099,542,038 Rls. 33,254,643 $
3 1386 هلند 02023090 ساير قطعات گوشت بي ا ستخوا ن يخ زده ا زنوع گاو 9,040,650 216,930,775,292 Rls. 23,386,353 $
4 1386 هلند 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 5,493,413 155,764,557,086 Rls. 16,811,537 $
5 1386 هلند 12010000 دا نه سويا ,حتي خرد شده 60,500,000 155,735,259,956 Rls. 16,887,363 $
6 1386 هلند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 88,254 135,416,447,639 Rls. 14,637,938 $
7 1386 هلند 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 22,819 114,730,520,623 Rls. 12,340,807 $
8 1386 هلند 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 6,897 110,059,584,725 Rls. 11,873,871 $
9 1386 هلند 84381000 ماشين آلات نانوايي يانان شيريني پزي, بيسكويت سازي وماشين آلات توليدماكاروني، اسپاگتي يامحصولات همانند 377,136 90,953,048,311 Rls. 9,800,661 $
10 1386 هلند 04051020 كره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 3,963,000 90,284,057,738 Rls. 9,728,904 $
11 1386 هلند 29291000 ا يزوسيانات ها 2,474,000 71,014,931,856 Rls. 7,623,755 $
12 1386 هلند 12099100 تخم سبزيجات برا ي كشت 181,132 66,595,422,620 Rls. 7,158,577 $
13 1386 هلند 23099090 ساير فرا ورده ها از انواعي كه برا ي تغذيه حيوا نات موردا ستفاده قرا رميگيردغيرمذكور 6,866,525 66,065,967,966 Rls. 7,106,260 $
14 1386 هلند 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 932,426 61,053,634,403 Rls. 6,586,100 $
15 1386 هلند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 36,698 57,408,093,802 Rls. 6,171,314 $
16 1386 هلند 90215000 دستگاههاي محرك ماهيچه قلب (باستثناي ا جزا ء قطعات و متفرعات ) 2,732 49,767,262,444 Rls. 5,361,746 $
17 1386 هلند 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 12,054 42,992,441,135 Rls. 4,620,779 $
18 1386 هلند 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 7,283,168 42,473,737,200 Rls. 4,561,240 $
19 1386 هلند 84385000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آماده كردن گوشت ياپرندگان خانگي 91,743 42,235,026,775 Rls. 4,555,237 $
20 1386 هلند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 132,234 38,698,650,038 Rls. 4,165,198 $
21 1386 هلند 84431100 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست تغذيه شده باقرقره 381,924 38,485,660,618 Rls. 4,098,214 $
22 1386 هلند 02013010 گوشت را ن گاو بي ا ستخوا ن تازه ياسرد كرده 1,593,762 38,262,465,338 Rls. 4,115,918 $
23 1386 هلند 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 59,161 37,282,431,732 Rls. 4,006,147 $
24 1386 هلند 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 4,930,471 36,375,009,873 Rls. 3,915,109 $
25 1386 هلند 58109200 گلدوزي وقلابدوزي بازمينه نمايان ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي,بصورت توپ, نوا ريادا را ي فرم مشخص. 55,715 35,906,866,061 Rls. 3,907,592 $
26 1386 هلند 04051010 كره بسته بندي شده بصورت بسته هاي 500 گرمي و كمتر 1,278,975 33,841,156,955 Rls. 3,642,768 $
27 1386 هلند 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 44,536 31,959,534,981 Rls. 3,443,053 $
28 1386 هلند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 18,073 31,767,837,724 Rls. 3,415,857 $
29 1386 هلند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 2,467 31,753,766,091 Rls. 3,431,636 $
30 1386 هلند 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 1,988,955 31,683,018,315 Rls. 3,406,899 $
31 1386 هلند 29369000 ساير پروويتامين ها به صورت مخلوط شده (بانضمام كنسانتره هاي طبيعي) ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 4,946,400 30,941,164,588 Rls. 3,341,357 $
32 1386 هلند 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 1,528,500 30,553,112,363 Rls. 3,282,487 $
33 1386 هلند 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 17,018 30,252,863,135 Rls. 3,249,550 $
34 1386 هلند 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 19,579 29,428,309,860 Rls. 3,173,291 $
35 1386 هلند 11071000 مالت بو ندا ده 4,587,960 28,827,197,896 Rls. 3,103,591 $
36 1386 هلند 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 872,257 28,422,375,946 Rls. 3,053,439 $
37 1386 هلند 18040000 كره , چربي و روغن كاكائو 440,000 28,329,488,322 Rls. 3,055,538 $
38 1386 هلند 18010090 دا نه كاكائو كامل يا خردشده. خام يا بودا ده در بسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 1,350,031 27,685,861,887 Rls. 2,969,247 $
39 1386 هلند 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 1,105,776 27,203,842,029 Rls. 2,931,510 $
40 1386 هلند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 1,535,675 26,126,415,680 Rls. 2,815,860 $
41 1386 هلند 38083029 سايرعلف كش كند كننده ها يابازدا رنده هاي جوا نه زدن تكنيكال غيرمذكور 499,800 25,671,774,234 Rls. 2,802,901 $
42 1386 هلند 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 841,130 25,440,466,404 Rls. 2,735,897 $
43 1386 هلند 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 902,835 25,436,529,312 Rls. 2,745,993 $
44 1386 هلند 90219000 ا جزا ء وقطعات, متفرعات ا شياء ودستگاههاي مشمول 9021 875 24,292,259,600 Rls. 2,609,677 $
45 1386 هلند 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,432,756 23,969,582,457 Rls. 2,578,250 $
46 1386 هلند 30032090 دا روهاي متشكل ازمحصولات مختلط حاوي آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند 11,589 23,515,956,191 Rls. 2,533,056 $
47 1386 هلند 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 858,911 23,243,410,738 Rls. 2,496,148 $
48 1386 هلند 06011000 ا نوا ع پيازگل, غده زيرخاكي نباتات, ريشه غده دا رنباتات, ...,درحال خوا ب نباتي 916,283 21,101,961,973 Rls. 2,274,827 $
49 1386 هلند 19011000 فرآورده هابرا ي تغذيه كودكان, كه برا ي خرده فروشيبسته بندي شده باشد,ا ز آرد و غيره 164,800 20,719,702,312 Rls. 2,219,738 $
50 1386 هلند 38151100 كاتاليزورهاي تقويت شده بانيكل ياتركيبات نيكل به عنوا ن ماده فعال 153,200 20,399,353,286 Rls. 2,186,442 $
51 1386 هلند 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 86,840 20,392,608,788 Rls. 2,203,482 $
52 1386 هلند 05111000 ا سپرم گاوي 139 20,268,850,844 Rls. 2,184,646 $
53 1386 هلند 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 98,010 18,955,185,063 Rls. 2,044,984 $
54 1386 هلند 29163990 ساير ا سيدهاي منوكربوكسيليك بودا ر ,ا نيدريدها ...غيرمذكور 188,520 18,871,030,560 Rls. 2,026,380 $
55 1386 هلند 89051000 كشتيهاي لايروب 87,714 18,168,845,439 Rls. 1,965,262 $
56 1386 هلند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 26,252 17,793,573,294 Rls. 1,915,281 $
57 1386 هلند 39079920 رزينهاي پلي ا ستربه شكل گرا نول وفلس ( flake )وپودر درزجوش (گريد غذا يي ) 705,300 17,522,547,124 Rls. 1,888,292 $
58 1386 هلند 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 609,775 17,079,369,188 Rls. 1,833,269 $
59 1386 هلند 29051200 پروپان- 1-ئول (ا لكل پروپيليك )وپروپان 2-ئول (ا لكل ا يزوپروپيليك ) 508,000 16,133,195,508 Rls. 1,731,049 $
60 1386 هلند 39069091 رزين هاي ترموست حلالي ويژه رنگ ا تومبيل ازپليمرهاي اكريليك 442,600 15,592,581,162 Rls. 1,674,123 $
61 1386 هلند 06024000 درختچه گل رزحتي پيوندزده 47,712 15,201,159,695 Rls. 1,636,338 $
62 1386 هلند 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 31,186 14,996,343,677 Rls. 1,620,949 $
63 1386 هلند 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آنها) غيرمذكور در جاي ديگر 59,753 14,303,195,501 Rls. 1,543,193 $
64 1386 هلند 54049000 نوا ر Stripوا شكال همانند , ا ز موا د نسجي سنتتيك كه عرض ظاهري انها از5ميلي متربيشتر نباشد 325,141 14,046,150,581 Rls. 1,511,041 $
65 1386 هلند 31052000 كودهاي معدني يا شيميائي دا را ي سه عنصر حاصلخيز كننده ا زت , فسفر و پتاسيم NPK 2,524,200 14,040,285,992 Rls. 1,514,104 $
66 1386 هلند 02022010 گوشت را ن گاو باا ستخوا ن يخ زده 900,155 13,553,371,306 Rls. 1,464,596 $
67 1386 هلند 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 48,798 13,520,620,890 Rls. 1,460,362 $
68 1386 هلند 84341000 ماشين هاي شيردوش 39,900 13,444,659,718 Rls. 1,452,506 $
69 1386 هلند 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 4,653 13,340,930,753 Rls. 1,435,389 $
70 1386 هلند 12092500 تخم چمن مرتعي برا ي كشت 418,435 13,160,578,179 Rls. 1,415,730 $
71 1386 هلند 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 490,000 13,092,323,351 Rls. 1,399,274 $
72 1386 هلند 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 39,602 13,036,640,831 Rls. 1,399,226 $
73 1386 هلند 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 1,227 12,981,978,241 Rls. 1,399,622 $
74 1386 هلند 29094900 ساير ا تر-ا لكل هاي غيرحلقوي و مشتقات هالوژنه... آنها,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 375,566 12,977,774,343 Rls. 1,395,690 $
75 1386 هلند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 8,852 12,947,929,331 Rls. 1,385,120 $
76 1386 هلند 29372300 ا وستروژنها و پروژسترون ها 400 12,825,033,174 Rls. 1,378,172 $
77 1386 هلند 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 154,267 12,672,973,551 Rls. 1,363,968 $
78 1386 هلند 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 77,443 12,132,770,485 Rls. 1,301,376 $
79 1386 هلند 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 9,926 12,033,964,996 Rls. 1,296,446 $
80 1386 هلند 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 380,328 11,948,028,111 Rls. 1,288,258 $
81 1386 هلند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 8,740 11,909,717,205 Rls. 1,282,905 $
82 1386 هلند 02021090 گوشت گاو بصورت لاشه يا شقه يخ زده 499,544 11,698,289,446 Rls. 1,263,419 $
83 1386 هلند 72024920 فروكروم دا را ي وزن بيشترا ز 05/0ولي مساوي ياكمتراز5/0درصدكربن 465,000 11,543,438,390 Rls. 1,242,026 $
84 1386 هلند 29232010 لستين ها 979,000 11,352,726,648 Rls. 1,221,524 $
85 1386 هلند 84099110 كيت كامل گازسوز مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 2,490 11,225,189,679 Rls. 1,214,453 $
86 1386 هلند 39092090 سايررزينهاي ملامينيك بغيرا ز پودرقالب گيري 435,600 11,129,294,232 Rls. 1,198,329 $
87 1386 هلند 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 270,000 10,841,726,291 Rls. 1,169,268 $
88 1386 هلند 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 546,400 10,820,195,383 Rls. 1,162,324 $
89 1386 هلند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 102,131 10,003,630,371 Rls. 1,075,299 $
90 1386 هلند 84212100 ماشين آلات ودستگاههابرا ي از صافي گذرا ندن يا تصفيه كردن آب 42,865 9,958,987,652 Rls. 1,068,648 $
91 1386 هلند 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 183,629 9,774,154,830 Rls. 1,048,294 $
92 1386 هلند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 30,409 9,723,016,568 Rls. 1,044,637 $
93 1386 هلند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 6,740 9,653,263,452 Rls. 1,040,029 $
94 1386 هلند 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 26,527 9,631,169,940 Rls. 1,032,365 $
95 1386 هلند 90092100 دستگاههاي فتوكپي ,توا م با سيستم اپيتكي 40,488 9,464,053,909 Rls. 1,006,683 $
96 1386 هلند 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 268,978 9,418,591,728 Rls. 1,019,703 $
97 1386 هلند 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 138,089 9,298,049,793 Rls. 997,450 $
98 1386 هلند 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 73,385 9,138,526,905 Rls. 997,765 $
99 1386 هلند 39021010 گريد لوله پلي پروپيلن 519,750 9,047,050,782 Rls. 975,644 $
100 1386 هلند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 142,114 9,030,375,504 Rls. 969,535 $
101 1386 هلند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 20,497 8,868,882,236 Rls. 954,116 $
102 1386 هلند 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 20,012 8,581,863,944 Rls. 918,901 $
103 1386 هلند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 8,659 8,353,337,903 Rls. 898,016 $
104 1386 هلند 90261010 فلومتر 11,041 8,179,532,139 Rls. 886,195 $
105 1386 هلند 29096090 سايرپرا كسيدهاي ا لكل ها,ا ترهاوستن هاومشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه غيرمذكور 107,305 8,072,188,404 Rls. 871,220 $
106 1386 هلند 32071090 سايرپيگمانها.كدركننده و رنگهاي آماده وفرآورده هاي همانندغيرمذكور 25,480 8,014,102,628 Rls. 868,584 $
107 1386 هلند 75081090 توري, شبكه وپرچين, ا زمفتول نيكل ,شابلن دستگاه چاپ روتاري باعرض بيش از 2متر ازمفتول نيكل 9,675 7,970,359,385 Rls. 856,101 $
108 1386 هلند 21069010 ا ستابيلايزر 125,000 7,745,744,613 Rls. 833,186 $
109 1386 هلند 40101100 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط بافلز 141,735 7,642,299,381 Rls. 819,550 $
110 1386 هلند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 14,284 7,626,434,596 Rls. 822,257 $
111 1386 هلند 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 340 7,524,278,774 Rls. 808,777 $
112 1386 هلند 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 88,362 7,263,452,395 Rls. 781,162 $
113 1386 هلند 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 47,057 7,226,497,500 Rls. 776,541 $
114 1386 هلند 31039000 ساير كودهاي معدني يا شيميائي فسفاته , كه در جاي ديگري مذكور نباشد 3,402,000 7,172,046,290 Rls. 770,277 $
115 1386 هلند 25199090 ا كسيدهاي منيزيم حتي خالص 1,200,000 7,031,296,235 Rls. 755,128 $
116 1386 هلند 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 49,544 7,018,806,545 Rls. 753,889 $
117 1386 هلند 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 3,390 6,976,175,021 Rls. 749,938 $
118 1386 هلند 32071010 پيگمانهاي آماده محتوي حدا قل 70 درصد فلزطلا يا پلاتينوم يانقره ياپالاديوم 1,448 6,880,217,577 Rls. 740,274 $
119 1386 هلند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 32,874 6,752,855,267 Rls. 727,382 $
120 1386 هلند 29371900 سايرهورمونهاي پلي پيتيديك ؤ پروتئين و گليكوپروتئين مشتقات غيرمذكوردرجاي ديگر 2 6,707,229,075 Rls. 720,815 $
121 1386 هلند 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 4,693 6,693,243,739 Rls. 719,066 $
122 1386 هلند 30066000 فرآورده هاي شيميائي برا ساس هورمون ها يا ا سپرميسيد ها برا ي جلوگيري ا ز باردا ري 896 6,596,020,579 Rls. 706,651 $
123 1386 هلند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 198,750 6,563,681,121 Rls. 706,485 $
124 1386 هلند 54021090 ساير نخهاي بسيار مقاوم ا ز نايلون ياسايرپلي ا ميدهاغيرمذكوردرجاي ديگر, غير خرده فروشي 21,157 6,412,835,335 Rls. 689,682 $
125 1386 هلند 29411090 سايرپني سيلين هاومشتقات آنهادا را ي ساختارا سيد پني سيلانيك غيرمذكوردرجاي ديگر 293 6,222,744,642 Rls. 667,961 $
126 1386 هلند 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 5,733 6,210,284,974 Rls. 669,274 $
127 1386 هلند 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 989,655 6,057,612,963 Rls. 651,611 $
128 1386 هلند 84513000 ماشين هاوپرسهاي ا توكردن ( ا ز جمله پرسهاي دا غ ) برا ي ثابت نگه دا شتن 15,000 6,053,715,923 Rls. 652,340 $
129 1386 هلند 85431900 شتاب دهنده هاي ذرا ت (غيرا زدستگاههاي مستقركننده يون براي تحريك موادنيمه هادي ) 27 6,027,830,784 Rls. 645,799 $
130 1386 هلند 84262000 جرثقيل هاي برجي 528,270 6,017,635,224 Rls. 642,892 $
131 1386 هلند 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 1,280 5,938,638,976 Rls. 635,897 $
132 1386 هلند 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 57 5,811,114,002 Rls. 624,272 $
133 1386 هلند 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 324,500 5,740,310,793 Rls. 617,745 $
134 1386 هلند 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 282,000 5,701,597,064 Rls. 613,460 $
135 1386 هلند 84328000 ماشين آلات ووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين, غيرمذكوردرجاي ديگر;غلتك برا ي چمن يازمين ورزش 35,441 5,655,674,049 Rls. 611,887 $
136 1386 هلند 84778000 ماشين آلات كاركردن روي كائوچوياموا دپلاستيكي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذكوردرجاي ديگر 7,152 5,637,983,223 Rls. 609,832 $
137 1386 هلند 84138200 بالابرهاي آبگونها 45,689 5,558,746,877 Rls. 596,833 $
138 1386 هلند 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 28,546 5,543,700,079 Rls. 596,829 $
139 1386 هلند 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 149,150 5,478,415,959 Rls. 591,042 $
140 1386 هلند 28353900 پلي فسفات ها,غيرمذكوردرجاي ديگر 318,330 5,456,682,941 Rls. 587,325 $
141 1386 هلند 94060010 گلخانه باتجهيزا ت كامل 233,035 5,321,732,249 Rls. 573,471 $
142 1386 هلند 25233000 سيمان آلومينو 430,000 5,182,719,022 Rls. 558,334 $
143 1386 هلند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 20,446 5,144,636,641 Rls. 552,192 $
144 1386 هلند 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 73,440 5,111,255,191 Rls. 549,520 $
145 1386 هلند 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 58,917 5,096,529,697 Rls. 546,282 $
146 1386 هلند 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 24,030 5,095,140,151 Rls. 548,919 $
147 1386 هلند 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 902 5,065,073,507 Rls. 544,124 $
148 1386 هلند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 72,739 4,953,756,913 Rls. 535,182 $
149 1386 هلند 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 16,594 4,942,760,849 Rls. 530,006 $
150 1386 هلند 07011000 بذر سيب زميني 358,050 4,702,996,497 Rls. 507,771 $
151 1386 هلند 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 13,000 4,681,479,503 Rls. 504,470 $
152 1386 هلند 40101200 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه مستحكم شده فقط با موا دنسجي 67,067 4,671,062,393 Rls. 509,349 $
153 1386 هلند 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 33,320 4,632,112,188 Rls. 499,266 $
154 1386 هلند 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه كشي وجوجه پروري 223,202 4,616,506,471 Rls. 496,390 $
155 1386 هلند 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 3,851 4,561,484,636 Rls. 491,481 $
156 1386 هلند 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 938 4,560,656,793 Rls. 490,980 $
157 1386 هلند 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 96,795 4,555,462,995 Rls. 491,298 $
158 1386 هلند 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 1,286 4,534,307,812 Rls. 488,471 $
159 1386 هلند 90229000 پانلهاي وميزهاي كنترل اشعه ايكس ،صفحه اشعه ايكس ،ا جزا ء وقطعات و متفرعات دستگاههاي مولد اشعه ايكس ،الفا،بتاياگاما 701 4,436,423,562 Rls. 478,228 $
160 1386 هلند 17023090 گلوكز وشربت گلوكز خشك كمترا ز20درصد وزني فروكتوز يابدون آن غيرمذكور درجاي ديگر 997,600 4,428,392,367 Rls. 473,913 $
161 1386 هلند 84301000 ماشين پايه كوبي وماشين پايه درآوردن 74,842 4,190,598,503 Rls. 449,189 $
162 1386 هلند 90183190 ساير سرنگ ها بايابدون سوزن غير مذكور درجاي ديگر 1,890 4,167,314,958 Rls. 448,336 $
163 1386 هلند 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 477,902 4,165,852,388 Rls. 450,168 $
164 1386 هلند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 5,952 4,106,658,178 Rls. 442,022 $
165 1386 هلند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 7,245 4,092,075,154 Rls. 440,352 $
166 1386 هلند 84349000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي شيردوش وتهيه لبنيات 10,216 4,088,799,649 Rls. 440,105 $
167 1386 هلند 32091050 رنگها و پوششهاي صنعتي براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 74,096 4,087,862,554 Rls. 439,902 $
168 1386 هلند 84721000 ماشين هاي تكثيرهكتوگرا ف ياا ستنسيل 27,360 4,084,240,751 Rls. 440,362 $
169 1386 هلند 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, كه درجاي ديگر مذكور نباشد 163,183 4,021,094,570 Rls. 436,087 $
170 1386 هلند 84772000 ا كسترود رها براي كاركردن روي كائوچو يا مواد پلاستيكي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 3,925 4,000,374,200 Rls. 430,824 $
171 1386 هلند 28181000 كوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص شده ياغير مشخص 380,000 3,995,494,539 Rls. 429,406 $
172 1386 هلند 29163200 پرا كسيد بنزوئيل و كلروبنزوئيل 87,380 3,994,946,616 Rls. 429,946 $
173 1386 هلند 34039900 ساير فرآورده هاي روا ن كننده فاقدروغنهاي نفتي يامعدني , كه در جاي ديگر مذكور نباشد 150,434 3,993,787,289 Rls. 429,773 $
174 1386 هلند 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 54,133 3,935,510,257 Rls. 423,365 $
175 1386 هلند 31055900 كودهاي معدني ياشيميائي دا را ي ا زت وفسفركه درجاي ديگري مذكور نباشد 43,300 3,887,064,517 Rls. 417,110 $
176 1386 هلند 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 22,262 3,865,702,238 Rls. 419,228 $
177 1386 هلند 17021100 لاكتوز و شربت لاكتوز حاوي 99% وزني يا بيشتر لاكتوز محاسبه شده بر حسب ماده خشك 144,500 3,850,215,092 Rls. 413,533 $
178 1386 هلند 32041110 گرا نول هاي رنگي (مستربچ )masterbach وديسپرسه 20,355 3,841,520,763 Rls. 412,775 $
179 1386 هلند 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 85,188 3,752,360,814 Rls. 399,988 $
180 1386 هلند 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 537 3,749,462,478 Rls. 405,264 $
181 1386 هلند 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 28,089 3,733,447,821 Rls. 401,582 $
182 1386 هلند 87042100 وسايل نقليه حمل ونقل كالا ،ديزلي ونيمه ديزلي ،باوزن ناخالص وسيله نقليه (g.v.w) حدا كثر 5تن 13,566 3,712,445,369 Rls. 402,259 $
183 1386 هلند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,892 3,707,900,487 Rls. 400,137 $
184 1386 هلند 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 5,300 3,656,236,363 Rls. 392,048 $
185 1386 هلند 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 2,242 3,624,892,864 Rls. 388,440 $
186 1386 هلند 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 1,111 3,590,481,431 Rls. 386,223 $
187 1386 هلند 85283000 پروژكتورهاي ويدئويي 3,405 3,568,908,704 Rls. 384,818 $
188 1386 هلند 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 35,684 3,540,568,217 Rls. 381,425 $
189 1386 هلند 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 228,080 3,527,421,499 Rls. 378,262 $
190 1386 هلند 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 47,846 3,522,477,085 Rls. 378,597 $
191 1386 هلند 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 21,891 3,506,944,046 Rls. 377,344 $
192 1386 هلند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 2,890 3,501,831,790 Rls. 377,530 $
193 1386 هلند 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 22,623 3,482,017,729 Rls. 374,438 $
194 1386 هلند 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 89,106 3,451,189,839 Rls. 370,101 $
195 1386 هلند 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 401,638 3,450,988,380 Rls. 370,079 $
196 1386 هلند 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم ....فاقدروغنهاي نفتي يامعدني غيرمذكور 192,664 3,450,009,598 Rls. 370,523 $
197 1386 هلند 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 28,022 3,407,042,262 Rls. 366,181 $
198 1386 هلند 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 129,925 3,392,228,707 Rls. 365,385 $
199 1386 هلند 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 39,301 3,366,423,792 Rls. 362,839 $
200 1386 هلند 39075010 رزين هاي ا لكيدا صلاح شده ويژه رنگ ا تومبيل 94,400 3,350,464,084 Rls. 361,813 $
مجموع کل
4,434,936,190,659 ريال
مجموع کل
477,511,976 دلار