آمار کل " واردات از" کشور "نروژ" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 نروژ 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 44,634 18,988,257,704 Rls. 2,051,897 $
2 1386 نروژ 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 2,492,372 15,937,295,071 Rls. 1,712,493 $
3 1386 نروژ 86090000 كانتينرها(ا زجمله كانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 18,500 8,007,861,635 Rls. 864,220 $
4 1386 نروژ 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 4,004 7,626,819,328 Rls. 823,575 $
5 1386 نروژ 73089010 صفحات فولادي لغزنده (s.p) جهت مقاوم سازي ساختمانها در برابر زلزله 53,837 6,290,929,684 Rls. 674,237 $
6 1386 نروژ 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 878 5,851,089,018 Rls. 628,071 $
7 1386 نروژ 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 25,837 4,244,627,056 Rls. 456,060 $
8 1386 نروژ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيك (Scanners ) تشخيص امراض 1,854 4,164,406,161 Rls. 448,761 $
9 1386 نروژ 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 220 3,840,519,590 Rls. 417,130 $
10 1386 نروژ 44183000 پاركت بصورت پانل يا صفحه ا ز چوب 382,877 3,502,480,933 Rls. 377,250 $
11 1386 نروژ 85443090 سايرمجموعه سيمهابرا ي وسايل حمل و نقل هوا ئي يا آبي 14,218 2,187,028,451 Rls. 236,359 $
12 1386 نروژ 38040090 موا دقليايي باقيمانده ا زساختن خميرچوب كنسانتره به غيرا ز نوع تجزيه ناپذير )سخت 61,200 2,145,969,702 Rls. 230,937 $
13 1386 نروژ 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 7,320 1,815,973,346 Rls. 194,901 $
14 1386 نروژ 28255000 ا كسيدوهيدرا كسيدهاي مس 20,000 1,631,463,939 Rls. 173,837 $
15 1386 نروژ 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 4,589 1,396,853,802 Rls. 151,126 $
16 1386 نروژ 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 60,000 1,327,263,610 Rls. 143,025 $
17 1386 نروژ 28492090 سايركربورهاا زسيليسيم غيرمذكور 73,000 1,286,179,691 Rls. 138,322 $
18 1386 نروژ 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 1,099 1,261,997,586 Rls. 136,039 $
19 1386 نروژ 85352910 سكسيونر براي ولتاژ بيش از 5/72كيلو ولت 16,036 1,161,306,772 Rls. 124,537 $
20 1386 نروژ 28046900 سيليسيم, حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 57,975 1,087,997,186 Rls. 116,886 $
21 1386 نروژ 03032200 ماهي آزا د ا قيانوس ا طلس و ماهي ا زا د دا نوب (salmon danube and atlantic) ,يخ زده 18,866 1,048,184,295 Rls. 112,261 $
22 1386 نروژ 90230000 آلات, دستگاههاومدلها,طراحي شده براي مقاصدنمايشي(مثلابرا ي آموزش يانمايش ) كه موردمصرف ديگري نداشته باشند 5,083 1,025,716,585 Rls. 110,451 $
23 1386 نروژ 84714190 ماشين خودكاردا ده پردا زي عددي بايك وا حدپردا زش و,ورودوخروج, بيش ا زKG10غيرمذكور درجاي ديگر 400 972,072,762 Rls. 104,907 $
24 1386 نروژ 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 1,094 971,606,208 Rls. 104,283 $
25 1386 نروژ 72029940 فروسيليكومنيزيم 63,000 944,010,614 Rls. 102,055 $
26 1386 نروژ 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 548 940,462,271 Rls. 101,306 $
27 1386 نروژ 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 115 847,798,521 Rls. 91,181 $
28 1386 نروژ 89079000 ا دوا ت شناورمثلا كلك (غيرا زكلك قابل بادكردن )مخزن, صندوق زيرآبي,سكوي تخليه وبادگيري بوئه وبرج علائم (فانوس دريايي ) 105 822,424,815 Rls. 89,026 $
29 1386 نروژ 44111900 تخته فيبري ا زچوب ياسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش ا ز8/0 سانتيمتر مكعب كارشده 71,994 657,951,608 Rls. 71,107 $
30 1386 نروژ 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 4,000 651,341,620 Rls. 70,507 $
31 1386 نروژ 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 17,500 623,441,036 Rls. 66,757 $
32 1386 نروژ 28352900 سايرفسفات ها (باستثناي پلي فسفات ها)غير مذكور درجاي ديگر 10,280 608,288,012 Rls. 65,316 $
33 1386 نروژ 28209000 سايرا كسيدهاي منگنز(باستثناي دي ا كسيدمنگنز) 100,000 608,255,190 Rls. 65,800 $
34 1386 نروژ 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 292 534,585,543 Rls. 57,594 $
35 1386 نروژ 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 369 524,882,035 Rls. 56,498 $
36 1386 نروژ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 227 510,158,753 Rls. 55,188 $
37 1386 نروژ 90158000 آلات نقشه بردا ري, مساحي,آبنگاري, ا قيانوس نگاري, آبشناسي,هوا شناسي يا ژئوفيزيكي ,غير مذكور درجاي ديگر . 340 485,857,524 Rls. 51,654 $
38 1386 نروژ 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 630 468,209,009 Rls. 50,359 $
39 1386 نروژ 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 119 448,890,343 Rls. 48,529 $
40 1386 نروژ 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 2,265 438,829,174 Rls. 47,436 $
41 1386 نروژ 72029950 موا د تلقيحي جوا نه زا (INOCULANT) داراي حداقل يكي از عناصر SR, ZR, CA, BA كه درصد وزني هر يك از آن مساوي يا كمترا ز9%باشد 20,000 436,998,925 Rls. 47,131 $
42 1386 نروژ 25085000 ا ندا لوزيت , سيانيت و سيليمانيت 96,000 408,623,000 Rls. 43,328 $
43 1386 نروژ 28342990 ساير نيترا تهابجزپتاسيم وا مونيم ا نفجاري 89,600 388,758,949 Rls. 42,148 $
44 1386 نروژ 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 840 333,218,727 Rls. 36,017 $
45 1386 نروژ 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 1,100 328,891,756 Rls. 35,472 $
46 1386 نروژ 05111000 ا سپرم گاوي 3 322,973,711 Rls. 34,632 $
47 1386 نروژ 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده كردن ياكشت وزرع زمين... 7,160 310,402,776 Rls. 33,467 $
48 1386 نروژ 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 40,000 295,427,864 Rls. 31,797 $
49 1386 نروژ 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 23 293,338,616 Rls. 31,555 $
50 1386 نروژ 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم ، غيرمذكوردرجاي ديگر 580 266,606,543 Rls. 28,729 $
51 1386 نروژ 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 780 230,680,110 Rls. 25,186 $
52 1386 نروژ 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 166 230,644,133 Rls. 25,062 $
53 1386 نروژ 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 300 226,620,727 Rls. 24,305 $
54 1386 نروژ 90261010 فلومتر 454 226,319,513 Rls. 24,442 $
55 1386 نروژ 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 119 210,238,295 Rls. 22,728 $
56 1386 نروژ 85044020 شارژر باطري 480 205,347,011 Rls. 22,155 $
57 1386 نروژ 31059090 سايركودهاي غيرمذكور 44,800 195,248,927 Rls. 21,058 $
58 1386 نروژ 84733030 بردكامل مونتاژشده جهت وا حدهاي ورودي وخروجي را يانه (صفحه نمايش, كيبورد,چاپگروموشوا ره ) 3 193,137,113 Rls. 20,830 $
59 1386 نروژ 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 10 172,317,842 Rls. 18,629 $
60 1386 نروژ 31010000 كودحيوا ني يانباتي,حتي مخلوط شده بايكديگريا عمل آورده شده از لحاظ شيميائي 2,000 166,759,000 Rls. 18,042 $
61 1386 نروژ 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 3,217 160,742,059 Rls. 17,236 $
62 1386 نروژ 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 126 160,598,540 Rls. 17,322 $
63 1386 نروژ 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 26 159,125,705 Rls. 17,162 $
64 1386 نروژ 85340000 مدا رهاي چاپي 6 149,711,017 Rls. 16,060 $
65 1386 نروژ 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 682 138,016,191 Rls. 14,875 $
66 1386 نروژ 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 18 134,908,710 Rls. 14,503 $
67 1386 نروژ 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 270 134,323,385 Rls. 14,531 $
68 1386 نروژ 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 40 129,281,908 Rls. 13,907 $
69 1386 نروژ 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 77 124,185,598 Rls. 13,365 $
70 1386 نروژ 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 191 120,661,440 Rls. 12,938 $
71 1386 نروژ 95072000 قلابهاي ماهيگيري, حتي متصل به زه كوتاه ماهيگيري. 756 120,459,830 Rls. 13,017 $
72 1386 نروژ 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 389 108,292,610 Rls. 11,660 $
73 1386 نروژ 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,280 102,610,360 Rls. 11,101 $
74 1386 نروژ 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 875 100,932,836 Rls. 10,909 $
75 1386 نروژ 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 184 95,589,715 Rls. 10,163 $
76 1386 نروژ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 65 94,028,077 Rls. 10,172 $
77 1386 نروژ 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 8 89,150,306 Rls. 9,643 $
78 1386 نروژ 85318000 دستگاههاي برقي علامت دا دن سمعي يا بصري , كه درجاي ديگر مذكور نباشد 785 85,682,610 Rls. 9,270 $
79 1386 نروژ 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كشاورزي,... كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,286 84,105,179 Rls. 9,098 $
80 1386 نروژ 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 121 77,365,372 Rls. 8,364 $
81 1386 نروژ 73089090 ا سكلت وقطعات ا سكلت, كه درجاي ديگرذكرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,553 74,498,869 Rls. 8,060 $
82 1386 نروژ 90312000 دستگاههاي آزمايش 52 69,776,054 Rls. 7,502 $
83 1386 نروژ 85366100 سرپيچ لامپ 73 62,873,988 Rls. 6,807 $
84 1386 نروژ 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 16 42,604,751 Rls. 4,595 $
85 1386 نروژ 85353010 كليد جداكننده مدارازمنبع تغذيه وسوئيچهاي قطع ووصل براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلو ولت 8 35,899,263 Rls. 3,883 $
86 1386 نروژ 76061100 صفحه مربع يامستطيل ا زآلومينيوم, غيرممزوج, باضخامت بيش از2/0 mm 315 35,504,091 Rls. 3,808 $
87 1386 نروژ 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 119 31,565,792 Rls. 3,413 $
88 1386 نروژ 85043120 ترا نسفورماتور ولتاژ به قدرت حداكثر 1كيلو ولت آمپر 60 30,420,000 Rls. 3,262 $
89 1386 نروژ 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 13 26,561,925 Rls. 2,849 $
90 1386 نروژ 84192090 ساير ا سترليزه كننده هاي طبي وجرا حي يا ا زمايشگاهي غيرمذكوردرجاي ديگر 8 26,013,700 Rls. 2,804 $
91 1386 نروژ 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 10 25,829,517 Rls. 2,794 $
92 1386 نروژ 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 190 25,611,425 Rls. 2,771 $
93 1386 نروژ 84713010 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي ( PC)به صورت كامل به وزن حداكثر 10كيلوگرم 2 24,706,526 Rls. 2,650 $
94 1386 نروژ 39172100 لوله و شيلنگ هاي سخت ا ز پليمرهاي ا تيلن 55 24,704,370 Rls. 2,665 $
95 1386 نروژ 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 259 24,371,601 Rls. 2,613 $
96 1386 نروژ 90211090 سايروسايل ا رتوپدي ياشكسته بندي بجزپيچ , ميله وپلاك درون ا ستخوا ني 108 24,354,329 Rls. 2,617 $
97 1386 نروژ 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 3 23,718,220 Rls. 2,546 $
98 1386 نروژ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 1 22,500,150 Rls. 2,420 $
99 1386 نروژ 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 175 20,258,588 Rls. 2,186 $
100 1386 نروژ 85118090 سايردستگاههاي برقي روشن كردن يابه راه انداختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنها، غيرمذكوردرجاي ديگر 175 19,649,314 Rls. 2,104 $
101 1386 نروژ 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 120 19,467,738 Rls. 2,089 $
102 1386 نروژ 44130000 چوب هاي مترا كم شده به شكل بلوك , صفحه , باريكه يا پروفيل 500 18,554,523 Rls. 2,009 $
103 1386 نروژ 84821000 بلبرينگ. 2 18,436,886 Rls. 1,994 $
104 1386 نروژ 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 100 16,930,033 Rls. 1,831 $
105 1386 نروژ 90302000 نوسان سنج ا شعه كاتوديك ونوسان نگار ا شعه كاتوديك 26 12,840,211 Rls. 1,377 $
106 1386 نروژ 62069000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زسايرموا دنسجي,كه درجاي ديگرگفته نشده 60 11,959,325 Rls. 1,283 $
107 1386 نروژ 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 49 11,279,585 Rls. 1,209 $
108 1386 نروژ 73201090 سايرفنرتيغه ا ي وتيغه برا ي آن ا زا هن يافولادغيرا زفنرصفحه اي نگهدا رنده ريل نوا ركاست ويدئو 18 11,104,829 Rls. 1,191 $
109 1386 نروژ 85069000 ا جزا ء و قطعات قوه ها و باطري ها 9 10,840,709 Rls. 1,161 $
110 1386 نروژ 90269000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات آلات ودستگاههاي سنجش ياكنترل متغيرهاي مايعات ياگازهامشمول رديف 9026 25 10,305,897 Rls. 1,105 $
111 1386 نروژ 84779000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي كاركردن روي كائوچوياموادپلاستيكي وغيره. 36 8,979,921 Rls. 963 $
112 1386 نروژ 85043390 ساير ترا نسفورماتورهاي برقي به قدرت بين 16 تا500KVAبجزترا نسفورماتورجريان وولتاژ 60 8,598,501 Rls. 923 $
113 1386 نروژ 85231310 جامبو نوار مغناطيسي صوتي به پهناي بيش از 5/6ميلي متر 280 8,250,300 Rls. 886 $
114 1386 نروژ 76129090 چليك ،بشكه،پيت ،قوطي وظروف همانند ا زآلومينيوم (غيراز براي گازهاي فشرده يامايع شده ) به گنجايش حدا كثر 300ليتر 30 6,644,729 Rls. 713 $
115 1386 نروژ 63069900 ا شياءا ردوزني(باستثناءچادرياتشك بادي )ا زموا دنسجي(باستثناءپنبه ). 52 6,152,293 Rls. 663 $
116 1386 نروژ 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 10 6,145,832 Rls. 664 $
117 1386 نروژ 63062900 چادرا زموا دنسجي(باستثناءپنبه ياا لياف سنتتيك ). 250 6,054,491 Rls. 654 $
118 1386 نروژ 83014000 قفل مغزي وكلوني از فلزمعمولي,كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 23 5,586,486 Rls. 599 $
119 1386 نروژ 85182100 تك بلندگو ,تعبيه شده در محفظه آن 8 5,522,877 Rls. 603 $
120 1386 نروژ 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 5 4,184,945 Rls. 451 $
121 1386 نروژ 40116190 لاستيك رويي چرخ بادي نو, براي وسايل نقليه كشاورزي به شكل ا ستخوا ن شاه ماهي بدون توليد داخل 100 3,767,596 Rls. 404 $
122 1386 نروژ 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2 3,225,985 Rls. 349 $
123 1386 نروژ 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 23 3,198,370 Rls. 343 $
124 1386 نروژ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 6 2,756,773 Rls. 296 $
125 1386 نروژ 39232990 سايركيسه 0كيسه كوچك ا زموا دپلاستيكي غيرا زپلي ا تيلن بجزكيسه خون 38 1,877,028 Rls. 204 $
مجموع کل
116,595,699,504 ريال
مجموع کل
12,560,203 دلار
[1]