آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي حسن رود" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 2,478,380 11,495,262,040 Rls. 1,241,812 $
2 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 34,850 4,433,206,033 Rls. 477,047 $
3 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 103,352 2,614,082,443 Rls. 283,923 $
4 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73051200 لوله ا زآهن يافولاد,جوش دا ده ا زدرا زا(غيرازرديف 73051100)بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از 4/406, براي استفاده درخطوط نفت وگاز 305,650 1,921,973,047 Rls. 207,781 $
5 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 250,000 1,334,065,759 Rls. 143,835 $
6 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85393120 لامپ كم مصرفComract 64,174 1,272,603,040 Rls. 137,653 $
7 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 13,330 1,063,062,136 Rls. 114,001 $
8 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 169,992 836,940,228 Rls. 90,052 $
9 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 64031990 سايركفشهاي ورزشي باتخت بيرونيا زكائوچو,پلاستيك, چرم ورويه ا زچرم طبيعي غيرمذكور 5,003 604,196,836 Rls. 65,968 $
10 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 12,053 465,729,747 Rls. 50,333 $
11 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 72172090 ساير مفتولهاا زا هن يافولاد غيرممزوج آبكاري شده يااندود شده با روي 122,000 458,315,316 Rls. 49,574 $
12 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73130000 سيم خاردا ر،تسمه تابيده يامفتول تخت يك لا،خاردار يابدون خار،سيم دولاي شل تاب ،ازنوع مورداستفاده در حصاركشي,ا زآهن ياا زفولاد. 110,000 420,359,864 Rls. 45,469 $
13 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 70,300 418,216,178 Rls. 45,373 $
14 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 4,400 391,065,799 Rls. 42,068 $
15 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 7,200 334,556,724 Rls. 36,059 $
16 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 56081100 تورمهياشده برا ي ماهيگيري, ا زموا دنسجي سنتتيك يامصنوعي. 10,164 260,692,188 Rls. 28,165 $
17 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 20,250 162,810,643 Rls. 17,460 $
18 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند 10,379 69,115,520 Rls. 7,437 $
19 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42022900 كيف دستي ,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 555 41,853,287 Rls. 4,570 $
20 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85392100 لامپ هاي رشته ا ي هالوژن تنگستن (غيرا زلامپ هاي ا شعه ماورا ء بنفش و مادون قرمز) 450 39,993,870 Rls. 4,326 $
21 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 100 32,313,844 Rls. 3,465 $
22 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 4,720 30,628,080 Rls. 3,344 $
23 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 15 14,640,568 Rls. 1,582 $
24 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84241000 دستگاههاي آتش نشان 180 11,497,272 Rls. 1,236 $
25 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85041010 متعادل كننده هاي القايي جريان براي لامپ ها ولوله هاي تخليه 9,775 8,353,005 Rls. 904 $
26 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 16 1,689,063 Rls. 181 $
27 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 42033000 كمربند,حمايل و بندشمشير ا زچرم طبيعي ياا زچرم دوباره ساخته شده 300 1,472,767 Rls. 161 $
28 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 90041000 عينك آفتابي 50 902,070 Rls. 98 $
29 1386 منطقه ويژه اقتصادي حسن رود 85393210 لامپ با بخار جيوه تا 500 وا ت 40 457,073 Rls. 49 $
مجموع کل
28,740,054,440 ريال
مجموع کل
3,103,925 دلار
[1]