آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 4,228,807 76,961,824,113 Rls. 8,315,022 $
2 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتكه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 1,557,058 32,694,147,582 Rls. 3,530,955 $
3 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,452,508 30,254,246,244 Rls. 3,256,298 $
4 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 6,443,714 27,221,390,647 Rls. 2,932,174 $
5 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,925,991 25,017,814,252 Rls. 2,696,856 $
6 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 4,407,331 18,662,905,754 Rls. 2,005,385 $
7 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 3,791,938 16,059,188,659 Rls. 1,725,460 $
8 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 2,159,371 9,160,069,822 Rls. 982,418 $
9 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,674,876 7,100,274,155 Rls. 762,163 $
10 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20071010 پوره و پوره كنسانتره ميوه هاي گرمسيري(اناناس ، موز، انبه و ...)هموژنيزه 1,001,632 4,916,230,453 Rls. 529,456 $
11 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84031000 ديگ هاي آب گرم برا ي حرا رت مركزي 94,046 2,478,114,473 Rls. 267,080 $
12 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 5,000 1,912,081,911 Rls. 205,733 $
13 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 27131200 كك نفت تكليس شده 514,000 1,664,355,117 Rls. 179,078 $
14 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 53101000 پارچه تاروپودباف ا زكنف ياسايرا لياف نسجي پوسته ساقه نباتاتشماره 5303, سفيدنشده. 131,967 851,010,964 Rls. 91,261 $
15 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 94,150 800,229,510 Rls. 86,419 $
16 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20094910 آب آناناس تغليظ شده (كنسانتره ) 80,280 681,545,261 Rls. 73,059 $
17 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 32,808 596,088,241 Rls. 63,205 $
18 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 80,520 533,253,619 Rls. 56,892 $
19 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 29031200 دي كلرومتان (كلرور متيلن ) 79,040 490,082,398 Rls. 52,103 $
20 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28272000 كلروركلسيم 200,000 426,318,620 Rls. 45,597 $
21 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 28470000 پرا كسيد هيدروژن (آب ا كسيژنه ) 102,375 366,997,237 Rls. 40,070 $
22 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 9,779 351,142,608 Rls. 38,339 $
23 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 76169990 ساير مصنوعات آلومينيومي غيرمذكور 13,400 307,242,654 Rls. 33,241 $
24 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20083000 مركبات, آماده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 71,680 297,533,558 Rls. 32,485 $
25 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 51,146 279,450,248 Rls. 30,196 $
26 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84821000 بلبرينگ. 20,720 190,086,403 Rls. 20,456 $
27 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 94012000 نشيمنهاا زا نواعي كه برا ي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رميگيرند 11,130 182,138,443 Rls. 19,886 $
28 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 20087000 هلوشليل وشفتا لو,آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي شماره تعرفه 2006 و 2007) 38,574 160,954,350 Rls. 17,482 $
29 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 1,100 56,151,715 Rls. 6,037 $
30 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 73221900 را دياتور,باگرم كننده غيربرقي وا جزا ءوقطعات آنها,از آهن ياا زفولاد. 470 7,673,976 Rls. 829 $
31 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 290 6,579,720 Rls. 706 $
32 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 84099130 گژنپين مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5 332,584 Rls. 36 $
33 1386 منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي 90321000 ترموستات 4 56,971 Rls. 6 $
مجموع کل
260,687,512,262 ريال
مجموع کل
28,096,384 دلار
[1]