آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد سيرجان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه ازاد سيرجان 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 379,485 18,116,906,252 Rls. 1,946,442 $
2 1386 منطقه ازاد سيرجان 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 159,243 3,245,288,604 Rls. 349,896 $
3 1386 منطقه ازاد سيرجان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 229,909 2,882,600,000 Rls. 309,358 $
4 1386 منطقه ازاد سيرجان 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 107,554 842,283,232 Rls. 90,646 $
5 1386 منطقه ازاد سيرجان 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 10,291 174,021,833 Rls. 18,543 $
6 1386 منطقه ازاد سيرجان 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 84 60,907,641 Rls. 6,490 $
7 1386 منطقه ازاد سيرجان 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 68 60,907,641 Rls. 6,490 $
8 1386 منطقه ازاد سيرجان 85340000 مدا رهاي چاپي 859 52,206,550 Rls. 5,563 $
9 1386 منطقه ازاد سيرجان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 1,003 26,103,275 Rls. 2,781 $
مجموع کل
25,461,225,028 ريال
مجموع کل
2,736,209 دلار
[1]