آمار کل " واردات از" کشور "منطقه ازاد بندرانزلي" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 170,767,534 606,371,818,313 Rls. 65,239,182 $
2 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 34,734,008 179,020,679,682 Rls. 19,235,263 $
3 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 28,682,350 130,092,225,934 Rls. 14,014,569 $
4 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 19,834,896 115,147,158,341 Rls. 12,376,266 $
5 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,906,017 83,465,558,754 Rls. 9,046,691 $
6 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 14,886,871 71,284,173,229 Rls. 7,666,737 $
7 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 10,975,390 63,237,431,685 Rls. 6,788,494 $
8 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 5,480,450 38,331,850,385 Rls. 4,139,378 $
9 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 73041000 لوله هاي بدون درزا زآهن ياا زفولادكه برا ي خط لوله نفت ياگازبكارميروند. 4,585,731 30,378,116,880 Rls. 3,264,701 $
10 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,323,080 25,176,313,475 Rls. 2,720,160 $
11 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,645,160 22,334,639,172 Rls. 2,415,044 $
12 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 2,971,760 16,912,368,208 Rls. 1,821,765 $
13 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 3,273,341 16,426,630,897 Rls. 1,781,309 $
14 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 1,958,500 15,870,602,494 Rls. 1,725,659 $
15 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 2,497,607 11,942,931,530 Rls. 1,283,970 $
16 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 1,852,198 10,853,529,137 Rls. 1,166,150 $
17 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 28413000 دي كرمات سديم 1,000,000 9,466,583,708 Rls. 1,024,510 $
18 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 1,698,010 9,401,037,170 Rls. 1,008,406 $
19 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 1,506,520 8,286,406,497 Rls. 889,848 $
20 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,853,170 7,244,184,285 Rls. 778,168 $
21 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 1,492,210 6,897,688,515 Rls. 746,261 $
22 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 1,102,120 6,067,937,872 Rls. 650,717 $
23 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 86,150 5,898,790,491 Rls. 633,889 $
24 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,352,440 5,745,222,963 Rls. 620,741 $
25 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 946,495 4,705,441,124 Rls. 511,009 $
26 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 807,190 4,624,484,749 Rls. 498,037 $
27 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 842,560 4,618,458,527 Rls. 496,899 $
28 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 677,855 3,859,378,147 Rls. 415,873 $
29 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 582,180 3,841,742,893 Rls. 410,207 $
30 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 349,510 3,639,399,667 Rls. 393,406 $
31 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44041000 تركه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 1,439,495 3,280,062,862 Rls. 353,314 $
32 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 578,925 3,067,995,308 Rls. 330,469 $
33 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84289000 ماشين آلات ودستگاههاي بلندكردن, جابجاكردن, باركردن, ياتخليه كردن, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 100,400 2,955,500,779 Rls. 318,104 $
34 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 610,586 2,872,013,578 Rls. 310,515 $
35 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 567,081 2,742,558,295 Rls. 295,085 $
36 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 567,078 2,742,543,907 Rls. 295,083 $
37 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 536,180 2,724,399,765 Rls. 293,643 $
38 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 426,930 2,337,000,629 Rls. 250,613 $
39 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 421,950 2,157,984,617 Rls. 234,086 $
40 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44112190 تخته فيبر با جرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم وسانتمتر مكعب با ضخامت بيش ا ز 6 ميلي متروكمتر كارنشده 455,119 2,074,035,480 Rls. 223,290 $
41 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 503,880 1,959,943,804 Rls. 211,657 $
42 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 94033000 مبلهاي چوبي ا ز انواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرار ميگيرند 290,787 1,911,065,901 Rls. 207,567 $
43 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 29173500 ا نيدريد فتاليك 216,000 1,782,433,334 Rls. 192,467 $
44 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 235,044 1,645,979,593 Rls. 176,531 $
45 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 420,000 1,643,275,740 Rls. 177,260 $
46 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 114,800 1,620,482,012 Rls. 172,282 $
47 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 9,160 1,565,570,240 Rls. 168,558 $
48 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 297,110 1,431,861,437 Rls. 154,746 $
49 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 298,800 1,366,010,040 Rls. 146,840 $
50 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 670,046 1,279,607,302 Rls. 138,511 $
51 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 181,250 1,240,427,370 Rls. 134,187 $
52 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72161000 پروفيل بامقطعI,U ياHا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 267,870 1,139,869,079 Rls. 123,322 $
53 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 4,542 1,071,865,507 Rls. 114,938 $
54 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 37,979 968,902,643 Rls. 103,763 $
55 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 25,000 917,418,425 Rls. 99,138 $
56 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 174,914 809,529,864 Rls. 87,463 $
57 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 94017100 نشيمنهاي دا را ي ا سكلت فلزي ،رويه شده 75,390 747,998,219 Rls. 80,571 $
58 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 9,112 692,895,891 Rls. 74,706 $
59 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 30,439 609,871,817 Rls. 65,840 $
60 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 85021290 سايرمجموعه مولدها داراي موتورپيستوني ترا كمي-احتراقي به قدرت از75 تا 375KVA غيرمذكور درجاي ديگر 9,970 467,717,525 Rls. 50,157 $
61 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44061000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند ,آغشته نشده 105,701 373,761,327 Rls. 40,354 $
62 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 42,167 261,908,092 Rls. 27,845 $
63 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 68043000 سنگ برا ي تيزكردن ياصيقلي كردن بادست. 12,000 258,688,620 Rls. 27,810 $
64 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 45,170 248,615,630 Rls. 26,767 $
65 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 46,006 245,576,905 Rls. 26,636 $
66 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84212200 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا زصافي گذرا ندن يا تصفيه كردن نوشيدنيهاغيرا زآب 2,338 209,742,345 Rls. 22,568 $
67 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 9,155 164,700,983 Rls. 17,717 $
68 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 15,000 136,921,966 Rls. 14,762 $
69 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 24,045 108,838,803 Rls. 11,718 $
70 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 1,828 102,908,124 Rls. 11,124 $
71 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 83021000 لولاا زفلزمعمولي. 19,180 91,730,861 Rls. 9,752 $
72 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 11,270 68,169,275 Rls. 7,335 $
73 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 39239000 ا شياء برا ي بسته بندي كالا ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد ,ا زموا د پلاستيكي 3,178 60,243,153 Rls. 6,388 $
74 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 59 53,468,294 Rls. 5,785 $
75 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 94042900 تشك ا زساير موا د,كه درجاي ديگري مذكورنباشند 2,770 42,445,188 Rls. 4,574 $
76 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 76071120 ورق ونوار نازك از آلومينيوم به ضخامت ا ز9 ميكرون لغايت 12ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 2,104 42,155,468 Rls. 4,551 $
77 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 39046190 سايرپلي تترا فلوئوروا تيلن بغير ا ز مايع وپودر 500 35,078,026 Rls. 3,876 $
78 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 2,200 25,022,329 Rls. 2,653 $
79 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 650 14,068,900 Rls. 1,509 $
80 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 94035000 مبلهاي چوبي ا زا نواعي كه درا تاق خوا ب موردا ستفاده قرا ر ميگيرند 1,270 12,777,146 Rls. 1,377 $
81 1386 منطقه ازاد بندرانزلي 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 880 12,511,164 Rls. 1,327 $
مجموع کل
1,575,538,938,286 ريال
مجموع کل
169,624,443 دلار
[1]