آمار کل " واردات از" کشور "منطقه آزاد قشم" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 منطقه آزاد قشم 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 1,815,427 32,152,724,895 Rls. 3,479,047 $
2 1386 منطقه آزاد قشم 24039100 توتون و تنباكوي هموژنيزه يا دوباره ساخته 1,036,000 30,038,755,123 Rls. 3,236,013 $
3 1386 منطقه آزاد قشم 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 515,243 8,821,263,439 Rls. 953,665 $
4 1386 منطقه آزاد قشم 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 252,816 8,378,200,000 Rls. 898,457 $
5 1386 منطقه آزاد قشم 55020000 دسته ا لياف ا زرشته هاي مصنوعي. 159,837 6,721,449,253 Rls. 724,798 $
6 1386 منطقه آزاد قشم 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 165,850 5,276,030,000 Rls. 565,184 $
7 1386 منطقه آزاد قشم 48192090 سايركارتن قوطيوجعبه. تاشوا زكاغذيامقوا ي غيرموجدا ربجزپاكت وقوطيچندلايه بهم فشرده برا يموا دغذا يي 135,814 5,054,022,306 Rls. 544,999 $
8 1386 منطقه آزاد قشم 24012000 توتون و تنباكو كه قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 173,900 5,007,500,607 Rls. 543,151 $
9 1386 منطقه آزاد قشم 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 118,962 4,988,275,246 Rls. 537,917 $
10 1386 منطقه آزاد قشم 48132000 كاغذسيگاربصورت رول به عرض حدا كثر5سانتيمتر 109,172 3,449,356,974 Rls. 371,961 $
11 1386 منطقه آزاد قشم 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 103,534 3,253,610,810 Rls. 350,864 $
12 1386 منطقه آزاد قشم 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 600 3,125,101,392 Rls. 337,047 $
13 1386 منطقه آزاد قشم 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 185,857 2,083,119,383 Rls. 224,776 $
14 1386 منطقه آزاد قشم 84262000 جرثقيل هاي برجي 125,572 1,896,878,140 Rls. 201,667 $
15 1386 منطقه آزاد قشم 39173900 سايرلوله هاوشيلنگ ها ا زموا دپلاستيكي غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 48,096 1,582,229,102 Rls. 169,658 $
16 1386 منطقه آزاد قشم 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 45,408 1,472,240,000 Rls. 158,561 $
17 1386 منطقه آزاد قشم 39012049 سايرپلي ا تيلن گريدبادي با چگالي 94%يابيشتر بجز نوع پودري 91,930 1,300,912,322 Rls. 140,641 $
18 1386 منطقه آزاد قشم 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 44,538 977,554,950 Rls. 105,413 $
19 1386 منطقه آزاد قشم 39233000 قرا به , بطري , تنگ و همانند ا ز موا د پلاستيكي 9,995 877,194,715 Rls. 94,870 $
20 1386 منطقه آزاد قشم 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 22,400 874,710,000 Rls. 93,793 $
21 1386 منطقه آزاد قشم 85443010 مجموعه هاي سيم برا ي شمع هاي جرقه زن 62,300 832,054,000 Rls. 89,966 $
22 1386 منطقه آزاد قشم 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 16,300 509,301,730 Rls. 54,706 $
23 1386 منطقه آزاد قشم 39221000 وا ن , دوش و دستشوئي ا ز موا د پلاستيكي 20,780 508,875,731 Rls. 54,683 $
24 1386 منطقه آزاد قشم 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيكي غير مذكور درجاي ديگر 21,250 476,400,000 Rls. 51,105 $
25 1386 منطقه آزاد قشم 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,045 423,056,222 Rls. 45,748 $
26 1386 منطقه آزاد قشم 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 56,445 367,344,910 Rls. 39,533 $
27 1386 منطقه آزاد قشم 29152900 ا ملاح ا سيد ا ستيك (باستثناي سديم و كبالت ) 17,756 346,146,867 Rls. 37,327 $
28 1386 منطقه آزاد قشم 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيك, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتكستوره 6,098 337,972,718 Rls. 36,162 $
29 1386 منطقه آزاد قشم 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 1,624 309,542,026 Rls. 33,263 $
30 1386 منطقه آزاد قشم 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 1,530 292,990,000 Rls. 31,531 $
31 1386 منطقه آزاد قشم 39201010 صفحه ،ورق ياتيغه يك لايه چاپ شده ا ز پليمرهاي ا تيلن 3,068 230,280,116 Rls. 24,899 $
32 1386 منطقه آزاد قشم 48189010 كاغذتيشوبرا ي مصرف دروا حدهاي توليدي 16,118 172,715,808 Rls. 18,676 $
33 1386 منطقه آزاد قشم 87032400 وسائل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي- احتراقي باحجم سيلندر2400تا3000سانتيمتر مكعب 1,500 163,602,648 Rls. 17,645 $
34 1386 منطقه آزاد قشم 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 948 160,604,655 Rls. 17,319 $
35 1386 منطقه آزاد قشم 87089190 ساير رادياتورها، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 1,700 155,406,222 Rls. 16,700 $
36 1386 منطقه آزاد قشم 89011010 قايق هاي تفريحي عمومي 1,500 139,906,500 Rls. 15,023 $
37 1386 منطقه آزاد قشم 84072100 موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي يادوار ،خارج ا زبدنه (motor Outboard)برا ي وسايط نقليه آبي 400 130,584,412 Rls. 14,022 $
38 1386 منطقه آزاد قشم 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذكوردرجاي ديگر. 4,592 124,450,190 Rls. 13,431 $
39 1386 منطقه آزاد قشم 32041920 مخلوط برپايه موا درنگي ديسپرسه 3,830 98,460,748 Rls. 10,644 $
40 1386 منطقه آزاد قشم 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 4,950 88,375,839 Rls. 9,570 $
41 1386 منطقه آزاد قشم 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 623 73,890,000 Rls. 7,873 $
42 1386 منطقه آزاد قشم 87112090 موتورسيكلت باحجم بين 50 تا 250CC،بجزنوع دوزمانه 1,491 65,156,800 Rls. 7,048 $
43 1386 منطقه آزاد قشم 85231110 پنكيك نوا ركاست صوتي 1,700 60,455,464 Rls. 6,566 $
44 1386 منطقه آزاد قشم 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 2,250 45,347,516 Rls. 4,912 $
45 1386 منطقه آزاد قشم 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 6,900 42,560,646 Rls. 4,623 $
46 1386 منطقه آزاد قشم 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 1,645 40,814,296 Rls. 4,339 $
47 1386 منطقه آزاد قشم 33042090 سايرفرآورده هاي برا ي آرا يش چشم غيرا ز مغز مدا د آرا يشي 629 23,769,822 Rls. 2,565 $
48 1386 منطقه آزاد قشم 35052000 چسب هابرا ساس نشاسته يافكول يابرا ساس دكسترين يا ساير نشاسته ها و فكول هاي تغييريافته 640 18,186,684 Rls. 1,950 $
49 1386 منطقه آزاد قشم 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 326 14,771,999 Rls. 1,597 $
50 1386 منطقه آزاد قشم 35061000 محصولات كه مصرف چسب هاياچسباننده ها را دا شته آماده خرده فروشي دربسته هاي كمترازيك كيلوگرم 141 3,884,776 Rls. 423 $
51 1386 منطقه آزاد قشم 29162000 ا سيدهاي مونوكربوكسيليك سيكلانيك ... سيكلوترپنيك, غيره, مشتقات ... آنها 60 2,046,016 Rls. 222 $
52 1386 منطقه آزاد قشم 70199010 ا لياف بافته نشده بصورت حجمي يا فلاكس 150 1,818,854 Rls. 195 $
53 1386 منطقه آزاد قشم 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 10 932,746 Rls. 100 $
54 1386 منطقه آزاد قشم 90141000 قطب نماهاي جهت ياب 2 139,912 Rls. 15 $
55 1386 منطقه آزاد قشم 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 4 102,602 Rls. 11 $
56 1386 منطقه آزاد قشم 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 3 93,275 Rls. 10 $
مجموع کل
133,593,171,404 ريال
مجموع کل
14,406,886 دلار
[1]