آمار کل " واردات از" کشور "مراکش" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 مراکش 31031000 سوپرفسفات ها 29,110,000 194,043,870,700 Rls. 20,777,800 $
2 1386 مراکش 28092010 ا سيد فسفريك بادرجه خلوص كمترا ز55درصد 10,144,406 47,464,755,293 Rls. 5,131,325 $
3 1386 مراکش 25102000 فسفات كلسيم طبيعي , فسفات آلومينوكلسيك وگل سفيد فسفاته آسياب شده 41,800,000 34,160,092,692 Rls. 3,692,983 $
4 1386 مراکش 68139000 قطعات سايش (باستثناءلنت وبالشتك ترمز),ازپنبه نسوزياسلولز ياموادمعدني 113,551 1,383,842,361 Rls. 149,073 $
5 1386 مراکش 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 110 8,781,158 Rls. 946 $
6 1386 مراکش 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 35 7,742,258 Rls. 830 $
مجموع کل
277,069,084,462 ريال
مجموع کل
29,752,957 دلار
[1]