آمار کل " واردات از" کشور "ماکائو" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ماکائو 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 38,717 2,102,740,460 Rls. 225,913 $
2 1386 ماکائو 74102100 ورق ونوا رهاي نازك, ملصق برروي كاغذ مقوا،موادپلاستيك ياروي تكيه گاه ازمواد همانند ا زمس تصفيه شده, به ضخامت 15/0 mmياكمتر 42,855 1,060,019,037 Rls. 113,620 $
3 1386 ماکائو 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 470 31,896,129 Rls. 3,433 $
4 1386 ماکائو 32151900 مركب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 6,448 25,789,768 Rls. 2,766 $
5 1386 ماکائو 48101400 كاغذمقوا ا ندوده باكائولن يا..بصورت ورق بحالت تانشده يك ضلع ا ز435mmوضلع ديگرا ز297mmبيشترنباشد 1,280 14,014,158 Rls. 1,511 $
مجموع کل
3,234,459,552 ريال
مجموع کل
347,244 دلار
[1]