آمار کل " واردات از" کشور "ليختن اشتاين" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 ليختن اشتاين 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 2,803,307 40,394,959,038 Rls. 4,350,684 $
2 1386 ليختن اشتاين 39031920 پلي استيرن مقاوم دربرا بر ضربه (HIPS)STYRECE POLY IMPACT HIGH 270,000 5,230,736,810 Rls. 565,632 $
3 1386 ليختن اشتاين 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 13,700 2,274,311,829 Rls. 244,709 $
4 1386 ليختن اشتاين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 5,261 1,578,629,727 Rls. 181,098 $
5 1386 ليختن اشتاين 29021900 سيكلانيك ها,سيكلنيك ها يا سيكلوترپنيك ها 30,000 563,540,192 Rls. 59,754 $
6 1386 ليختن اشتاين 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 2,772 513,338,198 Rls. 55,138 $
7 1386 ليختن اشتاين 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 108,000 508,180,300 Rls. 54,761 $
8 1386 ليختن اشتاين 73063010 لوله هاي به قطريك سانتيمتروكمتر،باسطح مقطع مدور ،جوش داده شده ،ازآهن يافولاد غير ممزوج 36,000 296,707,218 Rls. 32,051 $
9 1386 ليختن اشتاين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 859 257,895,669 Rls. 29,585 $
10 1386 ليختن اشتاين 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 2,100 243,042,065 Rls. 26,072 $
11 1386 ليختن اشتاين 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 33,140 230,341,677 Rls. 24,918 $
12 1386 ليختن اشتاين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 240 223,604,390 Rls. 24,018 $
13 1386 ليختن اشتاين 72179000 مفتول ا زآهن يافولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرگفته نشده. 20,000 93,681,075 Rls. 10,138 $
14 1386 ليختن اشتاين 74072900 ميله وپروفيل ا زآلياژهاي مس, كه درجاي ديگرگفته نشده. 500 68,682,594 Rls. 7,365 $
15 1386 ليختن اشتاين 84688000 ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 125 60,296,908 Rls. 6,444 $
16 1386 ليختن اشتاين 33069000 ساير فرآورده برا ي بهدا شت دهان يادندا ن غير مذكور درجاي ديگربه صورت بسته هاي خرده فروشي 90 42,124,271 Rls. 4,557 $
17 1386 ليختن اشتاين 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 38 35,191,319 Rls. 3,807 $
18 1386 ليختن اشتاين 38109010 فلاكس جهت محافظت وتسهيل جوشكاري 338 25,616,409 Rls. 2,730 $
19 1386 ليختن اشتاين 74082900 مفتول ا زآلياژمس كه درجاي ديگرگفته نشده. 50 15,589,337 Rls. 1,678 $
20 1386 ليختن اشتاين 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 2 7,045,000 Rls. 757 $
مجموع کل
52,663,514,025 ريال
مجموع کل
5,685,895 دلار
[1]