آمار کل " واردات از" کشور "قزاقستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 قزاقستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 164,642,217 958,059,979,043 Rls. 102,953,851 $
2 1386 قزاقستان 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 62,350,970 385,396,694,353 Rls. 41,414,350 $
3 1386 قزاقستان 10030000 جو 84,089,595 209,688,037,627 Rls. 22,560,377 $
4 1386 قزاقستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 24,100,271 197,821,852,708 Rls. 21,295,825 $
5 1386 قزاقستان 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 31,458,080 188,044,050,556 Rls. 20,206,065 $
6 1386 قزاقستان 10011090 ساير گندم سخت 89,354,405 169,594,815,514 Rls. 18,318,201 $
7 1386 قزاقستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 21,416,410 163,052,230,078 Rls. 17,580,357 $
8 1386 قزاقستان 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 13,594,169 93,205,630,529 Rls. 10,025,513 $
9 1386 قزاقستان 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 15,152,500 89,227,672,213 Rls. 9,586,168 $
10 1386 قزاقستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 33,782,410 80,509,485,592 Rls. 8,704,899 $
11 1386 قزاقستان 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 12,860,010 76,043,395,315 Rls. 8,191,705 $
12 1386 قزاقستان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 7,991,024 57,731,836,197 Rls. 6,226,805 $
13 1386 قزاقستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 8,940,020 48,516,656,392 Rls. 5,227,725 $
14 1386 قزاقستان 23023000 سبوس , فضولات و ساير آخال گندم 40,249,561 43,766,389,105 Rls. 4,703,902 $
15 1386 قزاقستان 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 7,200,440 40,187,866,613 Rls. 4,320,926 $
16 1386 قزاقستان 23061000 كنجاله و ساير آخال هاي همانند ,ا ز پنبه دا نه 39,780,694 36,589,583,827 Rls. 3,937,042 $
17 1386 قزاقستان 23063000 كنجاله و ساير آخال همانند ,ا ز دا نه آفتابگردا ن 37,576,695 31,468,334,183 Rls. 3,392,183 $
18 1386 قزاقستان 72083800 محصولات ازاهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر 4,862,440 29,895,741,112 Rls. 3,205,634 $
19 1386 قزاقستان 72092800 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0 mm 4,322,160 24,679,951,840 Rls. 2,664,764 $
20 1386 قزاقستان 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 3,331,490 19,069,996,924 Rls. 2,055,025 $
21 1386 قزاقستان 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 3,829,890 18,368,403,273 Rls. 1,981,476 $
22 1386 قزاقستان 23064900 كنجاله وساير آخالهاي جامد حتي ساييده شده ... ا ز دا نه هاي مندا ب يا لفت غيرمذكور 18,273,584 15,720,560,631 Rls. 1,695,430 $
23 1386 قزاقستان 72139900 ميله هاي آهني يافولادي غيرممزوج گرم نوردشده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده كه درجاي ديگري گفته نشده باشد 3,058,050 13,942,693,503 Rls. 1,506,451 $
24 1386 قزاقستان 10011010 گندم دامي 13,987,650 13,800,911,188 Rls. 1,492,816 $
25 1386 قزاقستان 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 2,388,280 13,156,586,245 Rls. 1,416,684 $
26 1386 قزاقستان 72082500 محصولات از آهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده, بصورت طومارباپهناي 600ميليمتريابيشتربه ضخامت حداقل 75/4 ميليمتر پاك شده درسطح 2,104,280 11,634,935,808 Rls. 1,257,773 $
27 1386 قزاقستان 31021000 ا وره حتي بصورت محلول درا ب 4,831,300 10,330,542,198 Rls. 1,113,929 $
28 1386 قزاقستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 895,000 9,979,029,829 Rls. 1,075,166 $
29 1386 قزاقستان 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 2,224,000 9,437,569,339 Rls. 1,016,657 $
30 1386 قزاقستان 72081000 محصولات ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600 mmيابيشتربانقش برجسته. 1,426,720 9,142,342,441 Rls. 992,977 $
31 1386 قزاقستان 23040000 كنجاله و ساير آخال هاي جامد ,ا ز دا نه سويا 3,048,500 8,880,232,129 Rls. 952,084 $
32 1386 قزاقستان 72107000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmرنگ شده , ورني زده ,ياا ندودشده باموا دپلاستيك. 961,310 7,779,092,230 Rls. 839,572 $
33 1386 قزاقستان 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 1,457,200 7,408,687,362 Rls. 797,331 $
34 1386 قزاقستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 204,365 7,048,723,333 Rls. 754,607 $
35 1386 قزاقستان 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 1,066,310 6,569,599,576 Rls. 703,507 $
36 1386 قزاقستان 23069000 كنجاله و آخال , ا ز چربيها و روغن هاي نباتي 4,500,000 5,508,015,461 Rls. 591,205 $
37 1386 قزاقستان 72089000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ,باپهناي حدا قل 600 mmغيرمذكوردرجاي ديگر 991,200 5,076,843,160 Rls. 549,264 $
38 1386 قزاقستان 79011290 روي غير ممزوج باخلوص كمتر از90/99 درصد به صورت كارنشده 121,719 4,093,623,858 Rls. 438,947 $
39 1386 قزاقستان 10040000 جودوسر 3,255,440 3,619,786,382 Rls. 391,339 $
40 1386 قزاقستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 1,522,160 3,237,592,471 Rls. 347,418 $
41 1386 قزاقستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 306,800 3,206,328,059 Rls. 344,158 $
42 1386 قزاقستان 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 225,000 3,035,037,249 Rls. 325,864 $
43 1386 قزاقستان 72103000 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmآبكاري ياا ندودشده باروي بطريق ا لكتروليت 360,360 2,878,302,423 Rls. 311,403 $
44 1386 قزاقستان 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 457,200 2,547,800,396 Rls. 274,704 $
45 1386 قزاقستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 289,640 2,440,880,961 Rls. 260,025 $
46 1386 قزاقستان 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 1,139,740 1,735,658,541 Rls. 186,608 $
47 1386 قزاقستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 460,000 1,503,051,023 Rls. 161,404 $
48 1386 قزاقستان 72083610 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ،به شكل طومار باپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بيشترا ز10ميليمتروكمترا ز 16ميليمتروعرض كمتراز1850ميليمتر 242,310 1,466,640,618 Rls. 157,550 $
49 1386 قزاقستان 72083700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشكل طومارياپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميليمتر 257,980 1,408,789,889 Rls. 151,190 $
50 1386 قزاقستان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 260,000 1,342,304,992 Rls. 145,223 $
51 1386 قزاقستان 23033000 تفاله و آخال آبجوسازي يا تقطير 1,560,000 1,284,465,616 Rls. 140,241 $
52 1386 قزاقستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 130,000 1,210,328,280 Rls. 129,780 $
53 1386 قزاقستان 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 424,000 1,116,059,586 Rls. 120,072 $
54 1386 قزاقستان 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 180,000 1,065,949,632 Rls. 115,776 $
55 1386 قزاقستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 323,570 959,222,281 Rls. 103,163 $
56 1386 قزاقستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 200,000 946,456,258 Rls. 102,176 $
57 1386 قزاقستان 72082600 محصولات از هن فولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmيابيشترضخامت بين 3تا75/4 mm پاك شده درسطح 152,790 795,418,721 Rls. 85,278 $
58 1386 قزاقستان 39031910 پلي استيرن معمولي (GPPS)styrene poly purpose General 66,400 760,169,900 Rls. 82,073 $
59 1386 قزاقستان 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طوماركه درجاي ديگرذكرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 112,060 715,396,803 Rls. 76,058 $
60 1386 قزاقستان 72091500 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي 600 mmبه ضخامت حدا قل 3ميليمتريابيشتر 121,440 668,658,772 Rls. 71,706 $
61 1386 قزاقستان 72069000 آهن وفولادغيرممزوج, به ا شكال ا بتدا ئي(غيرا زشمش ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 134,040 639,319,729 Rls. 69,020 $
62 1386 قزاقستان 72083620 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده ،به شكل طومارباپهناي 600mmيابيشتر به ضخامت بالاتر از 16ميليمتروعرض 1500ميلي متروبالاترباگريدهاي 60%وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده پروژه نفتي 90,000 552,414,470 Rls. 59,272 $
63 1386 قزاقستان 87081090 سايرسپرهاوا جزا وقطعات آنهابغيرا زا نوا ع مورد ا ستفاده در سوا ري و سوا ري كار و وا نت 11,700 528,913,948 Rls. 57,217 $
64 1386 قزاقستان 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 20,000 451,725,870 Rls. 48,594 $
65 1386 قزاقستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 83,100 442,018,775 Rls. 47,795 $
66 1386 قزاقستان 39159000 آخال, دم قيچي خرده ريز,ا زسايرموا دپلاستيكي غير مذكورو غيرمشمول در جاي ديگر 151,170 433,278,328 Rls. 46,614 $
67 1386 قزاقستان 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 17,000 364,314,900 Rls. 39,081 $
68 1386 قزاقستان 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 62,270 353,835,960 Rls. 37,876 $
69 1386 قزاقستان 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 65,790 339,180,776 Rls. 36,319 $
70 1386 قزاقستان 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 38,200 262,610,100 Rls. 28,427 $
71 1386 قزاقستان 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 76,594 240,283,618 Rls. 25,950 $
72 1386 قزاقستان 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 24,340 185,720,668 Rls. 20,056 $
73 1386 قزاقستان 84484900 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي بافندگي تاروپودباف (looms)يااجزاءوقطعات ماشينهاي كمكي), آنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 6,000 177,262,980 Rls. 19,040 $
74 1386 قزاقستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 37,980 165,443,678 Rls. 17,880 $
75 1386 قزاقستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 10,600 159,458,688 Rls. 17,128 $
76 1386 قزاقستان 72261900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي كمتراز600mm ،غيرازرديف 72261100 33,394 127,997,184 Rls. 13,793 $
77 1386 قزاقستان 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 15,870 126,913,691 Rls. 13,701 $
78 1386 قزاقستان 73065090 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 7,000 126,665,740 Rls. 13,810 $
79 1386 قزاقستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 5,000 119,763,250 Rls. 12,875 $
80 1386 قزاقستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 8,180 117,862,920 Rls. 12,638 $
81 1386 قزاقستان 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 22,000 116,612,480 Rls. 12,566 $
82 1386 قزاقستان 41041900 چرم وپوست دباغي شده بحالت مرطوب (ا زجملهblue- wet )ا زحيوا نات نوع گاوياا سب موكنده و... 23,000 113,670,880 Rls. 12,151 $
83 1386 قزاقستان 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 11,960 103,291,696 Rls. 11,083 $
84 1386 قزاقستان 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 3,000 101,396,030 Rls. 11,204 $
85 1386 قزاقستان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 12,660 100,840,307 Rls. 10,692 $
86 1386 قزاقستان 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 3,220 92,628,210 Rls. 10,013 $
87 1386 قزاقستان 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 500 88,980,000 Rls. 9,562 $
88 1386 قزاقستان 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,500 84,650,043 Rls. 9,086 $
89 1386 قزاقستان 85352190 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا ربرا ي ولتاژكمترا ز5/72كيلوولت بجزسكسيونرودژنكتور 253 79,434,599 Rls. 8,562 $
90 1386 قزاقستان 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 4,500 77,806,820 Rls. 8,343 $
91 1386 قزاقستان 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 13,980 75,450,585 Rls. 8,089 $
92 1386 قزاقستان 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 18,000 73,846,488 Rls. 7,972 $
93 1386 قزاقستان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 15 71,718,707 Rls. 7,751 $
94 1386 قزاقستان 72071100 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج ,دا را ي كمترا ز25 درصد وزني كربن, بامقطع چهارگوش باپهناي كمتراز دوبرابر ضخامت 15,000 70,194,987 Rls. 7,594 $
95 1386 قزاقستان 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 4,000 67,125,100 Rls. 7,210 $
96 1386 قزاقستان 85282100 مونيتورهاي ويدئويي رنگي 274 63,383,755 Rls. 6,803 $
97 1386 قزاقستان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 17,600 58,828,985 Rls. 6,345 $
98 1386 قزاقستان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 3,200 57,397,496 Rls. 6,194 $
99 1386 قزاقستان 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 5,240 57,226,800 Rls. 6,180 $
100 1386 قزاقستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 9,800 56,236,558 Rls. 6,077 $
101 1386 قزاقستان 84593900 ماشين هاي صيقل كردن- فرزكردن جدا ردا خلي برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,000 55,946,340 Rls. 6,030 $
102 1386 قزاقستان 73065010 لوله وپروفيل , جوش دا ده شده,باسطح مقطع مدور,ا زسايرفولادهاي ممزوج, با قطر خارجي تا 8 اينچ 3,000 48,608,842 Rls. 5,253 $
103 1386 قزاقستان 72166900 پروفيل ا زآهن ياا زفولاد,فقطسردشكل دا ده شده ياسردتمام شده, كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 8,044 45,844,364 Rls. 4,939 $
104 1386 قزاقستان 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 7,500 37,245,624 Rls. 4,017 $
105 1386 قزاقستان 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 6,550 29,355,727 Rls. 3,163 $
106 1386 قزاقستان 72299090 سايرمفتولهاا زفولادهاي ممزوج غيرمذكوردرجاي ديگر 2,650 26,377,180 Rls. 2,845 $
107 1386 قزاقستان 85013300 الكتروموتورهاوژنرا تورهاباجريان مستقيم به قدرت بيشترا ز75كيلووا ت و حدا كثر 375 كيلووا ت 13,764 24,089,864 Rls. 2,606 $
108 1386 قزاقستان 42040000 ا شياءا زچرم طبيعي,يادوباره ساخته شده, برا ي ماشين آلات ياوسائل مكانيكييابرا ي سايرمصارف فني 800 23,635,064 Rls. 2,539 $
109 1386 قزاقستان 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 4,000 22,933,078 Rls. 2,478 $
110 1386 قزاقستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 1,850 21,557,990 Rls. 2,324 $
111 1386 قزاقستان 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 3,800 20,803,888 Rls. 2,231 $
112 1386 قزاقستان 84138200 بالابرهاي آبگونها 1,780 11,855,506 Rls. 1,272 $
113 1386 قزاقستان 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 56 8,122,230 Rls. 872 $
114 1386 قزاقستان 73072900 لوازم وا تصالات لوله كشي از فولادزنگ نزن كه درجاي ديگرذكرنشده 300 7,487,688 Rls. 803 $
115 1386 قزاقستان 69091200 ا شياء سراميكي براي مصرف آزمايشگاهي داراي سختي برابريا بيشتر از9درمقياس.Mohs 200 4,923,972 Rls. 529 $
116 1386 قزاقستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 200 4,119,856 Rls. 443 $
117 1386 قزاقستان 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 550 3,677,244 Rls. 395 $
118 1386 قزاقستان 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 120 2,882,282 Rls. 311 $
119 1386 قزاقستان 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 150 2,303,904 Rls. 247 $
120 1386 قزاقستان 84254200 جكها وچرخهاي بالاكشنده ،هيدروليكي 150 1,719,231 Rls. 185 $
121 1386 قزاقستان 85094000 آسياب ومخلوطكن هاي الكترونيكي خانگي مواد خوراكي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 17 1,518,174 Rls. 163 $
122 1386 قزاقستان 85164000 ا توي برقي 19 1,233,516 Rls. 132 $
123 1386 قزاقستان 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 9 1,138,630 Rls. 122 $
مجموع کل
3,166,305,976,132 ريال
مجموع کل
340,684,861 دلار
[1]