آمار کل " واردات از" کشور "قرقيزستان" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 قرقيزستان 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 58,085,000 94,075,172,964 Rls. 10,126,332 $
2 1386 قرقيزستان 85481029 ا نباره هاي برقي مصرف شده 9,196,690 31,908,110,282 Rls. 3,425,006 $
3 1386 قرقيزستان 85481012 قرا ضه و ضايعات باطري ها 4,370,430 13,542,837,215 Rls. 1,454,329 $
4 1386 قرقيزستان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 932,940 10,595,716,352 Rls. 1,142,802 $
5 1386 قرقيزستان 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 304,770 3,247,926,632 Rls. 349,041 $
6 1386 قرقيزستان 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 194,180 2,927,234,511 Rls. 314,991 $
7 1386 قرقيزستان 85481019 قرا ضه و ضايعات ا نباره هاي برقي 542,800 2,897,009,752 Rls. 309,873 $
8 1386 قرقيزستان 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 138,000 2,367,588,069 Rls. 255,402 $
9 1386 قرقيزستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت كمترا ز5/0ميليمترآبكاري شده... باقلع 241,660 1,969,696,567 Rls. 211,250 $
10 1386 قرقيزستان 07133300 لوبياي رسمي ,همچنين لوبياي سفيد ,غلاف كنده ,خشك كرده 548,130 1,688,194,821 Rls. 182,434 $
11 1386 قرقيزستان 07133100 لوبيا ,غلاف كنده ,خشك كرده ازنوع wilezekvigna milugo 372,304 1,563,377,946 Rls. 168,656 $
12 1386 قرقيزستان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 100,840 1,439,183,967 Rls. 155,249 $
13 1386 قرقيزستان 85481021 قوه هاي مصرف شده 400,000 1,194,920,000 Rls. 128,142 $
14 1386 قرقيزستان 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 80,140 1,168,125,362 Rls. 125,074 $
15 1386 قرقيزستان 85481022 باطريهاي مصرف شده 375,000 1,120,462,300 Rls. 120,165 $
16 1386 قرقيزستان 72111300 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده ا زچهارطرف يادردستگاه شيارداربسته باپهناي بيشترا ز150ولي كمترا ز600mm به ضخامت حدا قل 4mmبه صورت غير طومار وبدون نقش برجسته 117,600 1,078,181,077 Rls. 115,736 $
17 1386 قرقيزستان 72044900 قرا ضه وضايعات آهن غير مذكور درجاي ديگر 400,900 973,386,834 Rls. 105,319 $
18 1386 قرقيزستان 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 225,000 743,531,458 Rls. 79,569 $
19 1386 قرقيزستان 72071900 محصولات نيمه تمام ا زآهن يافولادغيرممزوج دا را ي كمترا ز25% كربن, كه درجاي ديگرذكرنشده. 123,640 671,575,526 Rls. 72,070 $
20 1386 قرقيزستان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميركردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 28,300 667,632,554 Rls. 72,060 $
21 1386 قرقيزستان 84143090 سايركمپرسورهاباكاربرددرتجهيزا ت مولدسرماغيرمذكوردرجاي ديگر 22,780 531,385,858 Rls. 57,016 $
22 1386 قرقيزستان 85392930 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك (پيچ )به غيراز رديف 85392240 27,534 526,916,442 Rls. 56,646 $
23 1386 قرقيزستان 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 110,000 524,399,936 Rls. 56,430 $
24 1386 قرقيزستان 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 24,170 501,931,664 Rls. 54,298 $
25 1386 قرقيزستان 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 24,000 428,594,120 Rls. 46,150 $
26 1386 قرقيزستان 84272012 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت 10تن وبالاتر 50,390 416,860,487 Rls. 45,190 $
27 1386 قرقيزستان 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 68,762 396,526,607 Rls. 42,543 $
28 1386 قرقيزستان 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 98,030 347,643,708 Rls. 38,131 $
29 1386 قرقيزستان 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 22,410 324,985,600 Rls. 35,020 $
30 1386 قرقيزستان 72259900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, باپهناي 600mmيابيشتر,كه درجاي ديگرذكرنشده. 43,000 309,470,940 Rls. 33,255 $
31 1386 قرقيزستان 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 12,300 278,516,354 Rls. 30,251 $
32 1386 قرقيزستان 84531000 ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن, دباغي كردن ياعمل آوردن پوست ياچرم 11,020 254,208,294 Rls. 27,686 $
33 1386 قرقيزستان 38011000 گرا فيت مصنوعي 40,600 233,114,050 Rls. 25,091 $
34 1386 قرقيزستان 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 8,800 211,032,580 Rls. 22,660 $
35 1386 قرقيزستان 41041100 چرم وپوست موكنده حيوا نات ا زجنس گاووا سب كامل دا نه دا نه لايه لايه بريده نشده به حالت مرطوب 65,000 202,167,165 Rls. 21,713 $
36 1386 قرقيزستان 72111400 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باپهناي كمترا ز600mmبضخامت حدا قل 75/4 mmروكش ياآبكاري نشد 20,400 199,383,427 Rls. 21,490 $
37 1386 قرقيزستان 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 3,000 185,029,465 Rls. 19,935 $
38 1386 قرقيزستان 84272022 سايرا را به هاي خودرو،مستعمل ، باظرفيت كمترا ز10تن 24,400 172,556,111 Rls. 18,494 $
39 1386 قرقيزستان 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 5,680 163,664,940 Rls. 17,551 $
40 1386 قرقيزستان 72111990 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده باضخامت بيش ا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 19,700 152,299,503 Rls. 16,426 $
41 1386 قرقيزستان 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 4,000 131,399,730 Rls. 14,070 $
42 1386 قرقيزستان 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب كردن, سائيدن ياخميركردن. 6,750 126,457,472 Rls. 13,669 $
43 1386 قرقيزستان 85392230 لامپ حبابي رشته ا ي مونتاژشده بدون كلاهك (پيچ ) به قدرت حداكثر 200وات ،براي ولتاژ بيشتر از 100ولت 7,800 120,684,073 Rls. 12,988 $
44 1386 قرقيزستان 72045000 شمش هاي حاصل ا زذوب مجددضايعات. 50,000 111,391,826 Rls. 12,162 $
45 1386 قرقيزستان 07133900 لوبياي غلاف كنده , خشك كرده , كه در جاي ديگري مذكور يا مشمول نباشد 22,500 110,072,675 Rls. 11,819 $
46 1386 قرقيزستان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 2,780 106,804,820 Rls. 11,454 $
47 1386 قرقيزستان 84539000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي آماده كردن،ساختن ياتعمير كردن مصنوعات از چرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 3,850 106,304,756 Rls. 11,607 $
48 1386 قرقيزستان 84271022 ا را به هاي خودرو،مستعمل ، باموتوربرقي وظرفيت كمترا ز5تن 9,000 102,410,840 Rls. 11,042 $
49 1386 قرقيزستان 72111910 محصولات از آهن يا فولاد غير ممزوج تخت فقط گرم نوردشده با ضخامت كمترا ز5/0ميليمتر وپهناي كمتراز 600ميلي متر 19,000 100,640,826 Rls. 10,802 $
50 1386 قرقيزستان 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 18,580 94,202,292 Rls. 10,177 $
51 1386 قرقيزستان 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 20,000 93,286,854 Rls. 10,094 $
52 1386 قرقيزستان 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 15,180 93,160,050 Rls. 10,006 $
53 1386 قرقيزستان 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 2,395 82,591,133 Rls. 8,859 $
54 1386 قرقيزستان 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 3,000 71,437,710 Rls. 7,725 $
55 1386 قرقيزستان 84314100 سطل, بيل, چنگك وگيره مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430 2,700 61,714,098 Rls. 6,674 $
56 1386 قرقيزستان 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 1,300 61,399,332 Rls. 6,632 $
57 1386 قرقيزستان 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 900 55,424,252 Rls. 5,985 $
58 1386 قرقيزستان 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 11,220 55,355,550 Rls. 5,886 $
59 1386 قرقيزستان 12099900 ساير دا نه ها ,ميوه ها و نطفه ها برا ي كشت كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 8,000 46,703,818 Rls. 5,053 $
60 1386 قرقيزستان 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي كه به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (غيراز نوع فلز) 1,120 46,125,026 Rls. 4,963 $
61 1386 قرقيزستان 85291020 آنتن مخابرا تي 50 37,130,000 Rls. 3,984 $
62 1386 قرقيزستان 82075090 ا بزارها براي سوراخ كردن مواد( بجزسنگ )به قطر بيش ا ز 5/1 mm 905 35,086,567 Rls. 3,774 $
63 1386 قرقيزستان 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 1,300 31,188,657 Rls. 3,348 $
64 1386 قرقيزستان 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 3 27,197,261 Rls. 2,907 $
65 1386 قرقيزستان 12022000 بادا م زميني (آرا شيد)پوست كنده , تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده باشد 5,000 27,050,175 Rls. 2,927 $
66 1386 قرقيزستان 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 1,100 26,217,620 Rls. 2,833 $
67 1386 قرقيزستان 84821000 بلبرينگ. 1,250 23,867,164 Rls. 2,563 $
68 1386 قرقيزستان 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,000 23,834,200 Rls. 2,575 $
69 1386 قرقيزستان 84253900 چرخهاي كشنده, چرخهاي طناب, بدون موتوربرقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 1,400 23,475,152 Rls. 2,551 $
70 1386 قرقيزستان 82074000 ا بزا ر برا ي قلاويزكردن ياحديده كردن. 790 23,377,073 Rls. 2,518 $
71 1386 قرقيزستان 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,400 23,254,053 Rls. 2,498 $
72 1386 قرقيزستان 90173000 ميكرومتر ,ا ندا زه گير قطرو ا ندا زه گير ظرفيت 400 22,564,564 Rls. 2,442 $
73 1386 قرقيزستان 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 800 20,735,136 Rls. 2,225 $
74 1386 قرقيزستان 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 300 19,328,137 Rls. 2,110 $
75 1386 قرقيزستان 84134000 تلمبه هاي بتون 300 18,638,880 Rls. 2,009 $
76 1386 قرقيزستان 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 650 12,514,191 Rls. 1,339 $
77 1386 قرقيزستان 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 1,418 10,778,071 Rls. 1,154 $
78 1386 قرقيزستان 84238990 سايرماشين ا لات توزين باظرفيت بيش kg 5000بجزباسكولهاي ا لكترونيكي سيار 300 8,644,275 Rls. 927 $
79 1386 قرقيزستان 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 400 7,659,904 Rls. 824 $
80 1386 قرقيزستان 73209000 فنر,كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زآهن ياا زفولاد. 370 7,408,569 Rls. 801 $
81 1386 قرقيزستان 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري ياسايرخوا ص مكانيكي فلزا ت 150 7,201,245 Rls. 773 $
82 1386 قرقيزستان 85366100 سرپيچ لامپ 100 5,759,760 Rls. 618 $
83 1386 قرقيزستان 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 200 5,733,804 Rls. 618 $
84 1386 قرقيزستان 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 50 4,285,057 Rls. 464 $
85 1386 قرقيزستان 85364120 رله smd (قابل نصب سطحي روي بردمدا رچاپي ) براي ولتاژ حداكثر 60ولت 60 3,455,856 Rls. 371 $
86 1386 قرقيزستان 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 500 3,441,024 Rls. 371 $
87 1386 قرقيزستان 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا ركار و وا نت 100 2,856,705 Rls. 309 $
88 1386 قرقيزستان 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 30 1,720,512 Rls. 185 $
89 1386 قرقيزستان 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشتركه درجايديگرذكر نشده 100 675,170 Rls. 72 $
مجموع کل
184,443,197,356 ريال
مجموع کل
19,841,227 دلار
[1]