آمار کل " واردات از" کشور "قبرس" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 قبرس 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 39,122,007 186,185,616,949 Rls. 20,113,856 $
2 1386 قبرس 27040010 كك ونيمه كك زغال سنگ برا ي ساخت ا لكترودها 62,381,980 166,669,095,268 Rls. 17,943,702 $
3 1386 قبرس 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 17,109,660 151,005,155,771 Rls. 16,266,268 $
4 1386 قبرس 72021190 فرومنگنزدا را ي بيش ا ز 4 درصد وزني كربن 1,459,000 31,214,091,265 Rls. 3,330,738 $
5 1386 قبرس 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,146,150 8,982,623,635 Rls. 973,562 $
6 1386 قبرس 72022110 فروسيليسيوم دا را ي بيش ا ز 55درصدولي مساوي ياكمترا ز 80درصد وزني سيليسيوم 964,425 8,866,920,487 Rls. 953,843 $
7 1386 قبرس 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 500,000 8,806,080,590 Rls. 944,352 $
8 1386 قبرس 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,160,960 7,237,841,098 Rls. 774,483 $
9 1386 قبرس 84418000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 1,302 6,602,185,216 Rls. 714,677 $
10 1386 قبرس 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 754,000 5,165,537,841 Rls. 556,511 $
11 1386 قبرس 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 639,848 4,653,729,002 Rls. 505,109 $
12 1386 قبرس 48092000 كاغذهاي خودكپي,بصورت رول ياورق 319,781 4,405,141,607 Rls. 473,384 $
13 1386 قبرس 38249060 ا سانسهاي موردمصرف درصنايع غذايي 28,500 4,304,296,214 Rls. 465,290 $
14 1386 قبرس 39201060 ورق عايق پلي ا تيلني باخاصيت تبادل يون 49,304 4,002,351,087 Rls. 429,023 $
15 1386 قبرس 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 215,324 3,841,334,465 Rls. 412,644 $
16 1386 قبرس 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 325,270 2,967,794,656 Rls. 318,229 $
17 1386 قبرس 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد 145,600 2,831,137,350 Rls. 303,964 $
18 1386 قبرس 20091900 آب پرتقال يخ نزده, تخميرنشده, كه به آن ا لكل ا فزوده نشده باشد بامقياس بريكس بيش از20 382,200 2,616,058,642 Rls. 281,640 $
19 1386 قبرس 40116390 لاستيك رويي چرخ بادي نودر وسايل نقليه ساختماني باسطح تماس به شكل استخوان شاه ماهي قطر طوقه بيش ا ز61 سانتيمتر بدون توليد داخل 33,160 2,447,984,817 Rls. 263,791 $
20 1386 قبرس 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 388,250 2,155,976,360 Rls. 233,205 $
21 1386 قبرس 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 394,110 2,105,007,720 Rls. 227,323 $
22 1386 قبرس 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 614 1,626,274,764 Rls. 174,249 $
23 1386 قبرس 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 283,540 1,574,515,228 Rls. 170,310 $
24 1386 قبرس 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 7,650 1,382,558,540 Rls. 148,503 $
25 1386 قبرس 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 2,248 1,369,962,263 Rls. 147,981 $
26 1386 قبرس 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 4,900 1,358,704,110 Rls. 146,792 $
27 1386 قبرس 33021010 ا سانس كولا برا ي توليد عصاره نوشابه 5,000 1,248,811,354 Rls. 135,109 $
28 1386 قبرس 21069010 ا ستابيلايزر 20,000 1,171,933,420 Rls. 126,613 $
29 1386 قبرس 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 345 1,158,522,918 Rls. 124,313 $
30 1386 قبرس 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 152,975 947,296,538 Rls. 101,434 $
31 1386 قبرس 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 18,000 855,787,486 Rls. 92,040 $
32 1386 قبرس 30049010 ساير داروهاي خرده فروشي دا را ي توليد دا خلي مشابه 2,337 847,176,771 Rls. 90,733 $
33 1386 قبرس 30042012 سايرداروهاي دا را ي سايرانتي بيوتيك ها مخصوص دام داراي توليد مشابه داخلي 3,548 802,167,706 Rls. 86,681 $
34 1386 قبرس 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيكي 150 736,283,706 Rls. 79,221 $
35 1386 قبرس 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 1,000 685,724,968 Rls. 73,426 $
36 1386 قبرس 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 1,579 674,679,271 Rls. 72,613 $
37 1386 قبرس 72085390 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 3تا75/4ميلي متر وعرض 1850mmوكمتر 126,010 673,040,580 Rls. 72,683 $
38 1386 قبرس 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 69,986 639,359,750 Rls. 67,793 $
39 1386 قبرس 48089000 سايركاغذهاومقواهاي موج دا رشده, كرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 29,908 614,200,000 Rls. 65,951 $
40 1386 قبرس 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شكل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 3,660 582,487,030 Rls. 62,385 $
41 1386 قبرس 74111020 لوله هاي مسي باقطردا خلي 2ميلي متر وكمتر ازمس تصفيه شده 5,000 510,366,859 Rls. 55,217 $
42 1386 قبرس 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحكام, مقاومت, فشارپذيري, كشش پذيري ياسايرخوا ص مكانيكي موادغير فلزي 380 471,768,750 Rls. 50,750 $
43 1386 قبرس 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 650 462,473,790 Rls. 50,231 $
44 1386 قبرس 48070000 كاغذومقوا ي مركب ا ندودنشده ياآغشته نشده درسطح حتي از داخل مستحكم شده بصورت رول يا ورق 18,119 439,141,719 Rls. 47,032 $
45 1386 قبرس 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 65,095 403,102,275 Rls. 43,163 $
46 1386 قبرس 21069020 ا مولسيفاير 7,000 379,313,670 Rls. 40,675 $
47 1386 قبرس 29375000 پروستاگلاندينها ترومبوگسانهاو لوكوترينها مشتقات و مشابهاي ساختاري آنها 172 361,100,000 Rls. 38,964 $
48 1386 قبرس 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 20 357,560,200 Rls. 38,410 $
49 1386 قبرس 30043910 ساير داروهاداراي هورمون دا را ي توليد دا خلي مشابه 192 284,530,393 Rls. 30,539 $
50 1386 قبرس 30042011 سايرداروهاي دا را ي ساير ا نتي بيوتيك هامخصوص طيور داراي توليد مشابه داخلي 1,115 261,280,000 Rls. 28,019 $
51 1386 قبرس 94031000 مبلهاي فلزي ا زا نواعي كه در دفاتر كار مورد استفاده قرارميگيرند 1,504 198,520,875 Rls. 21,490 $
52 1386 قبرس 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 3 187,386,192 Rls. 20,080 $
53 1386 قبرس 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 200 183,367,992 Rls. 19,770 $
54 1386 قبرس 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 70 175,141,989 Rls. 18,959 $
55 1386 قبرس 32151100 مركب چاپ به رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 509 175,077,485 Rls. 18,842 $
56 1386 قبرس 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 130 174,504,998 Rls. 18,772 $
57 1386 قبرس 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 179 172,350,044 Rls. 18,540 $
58 1386 قبرس 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,039 169,748,472 Rls. 18,271 $
59 1386 قبرس 96032900 فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده ا شخاص ،همچينين برسهاي دستگاهها 3,304 128,226,844 Rls. 13,821 $
60 1386 قبرس 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 200 125,243,032 Rls. 13,442 $
61 1386 قبرس 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 1,164 118,870,542 Rls. 12,851 $
62 1386 قبرس 35011000 كازئين 600 101,985,400 Rls. 11,033 $
63 1386 قبرس 34022090 سايرفرآورده هاي تانسيو ا كتيف بسته بندي شده برا ي خرده فروشي غيرمذكور 15,122 94,231,168 Rls. 10,186 $
64 1386 قبرس 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 12 89,063,695 Rls. 9,606 $
65 1386 قبرس 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 900 88,081,737 Rls. 9,528 $
66 1386 قبرس 76069220 قرص آلومينيومي(پولك )ازآلياژهاي آلومينيوم 900 81,151,578 Rls. 8,724 $
67 1386 قبرس 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 8 80,304,840 Rls. 8,616 $
68 1386 قبرس 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 243 70,212,786 Rls. 7,597 $
69 1386 قبرس 33073000 ا ملاح معطر وساير فرآورده ها برا ي ا ستحمام 3,924 68,645,369 Rls. 7,420 $
70 1386 قبرس 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 2 65,119,647 Rls. 6,989 $
71 1386 قبرس 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 1,870 63,575,780 Rls. 6,813 $
72 1386 قبرس 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 81 60,108,225 Rls. 6,462 $
73 1386 قبرس 33021090 سايرفرآورده هاومخلوط هابرا ساس موا دمعطرموردمصرف درصنايع غذا يي يانوشابه سازي غيرا زا سانس كولا 350 50,927,208 Rls. 5,510 $
74 1386 قبرس 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 60 50,723,360 Rls. 5,439 $
75 1386 قبرس 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 45 50,317,394 Rls. 5,436 $
76 1386 قبرس 76130000 ظروف آلومينيوم برا ي گازهاي فشرده يامايع شده. 550 49,674,277 Rls. 5,319 $
77 1386 قبرس 72092600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حداقل 600mm به ضخامت 1تا3ميلي متر 7,710 42,814,109 Rls. 4,631 $
78 1386 قبرس 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 32 41,731,671 Rls. 4,479 $
79 1386 قبرس 82033000 قيچيهاي فلزبروا بزا رهاي دستي همانند. 357 36,233,639 Rls. 3,885 $
80 1386 قبرس 90273010 ا سپكتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 38 33,700,000 Rls. 3,617 $
81 1386 قبرس 40082900 ميله , تركه يا پروفيله ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده ا ز كائوچوي غيرا سفنجي 282 32,742,487 Rls. 3,523 $
82 1386 قبرس 63079090 ساير ا شيادوخته و مهيا وهمچنين ا لگوي لباس غيرمذكور درجاي ديگر 1,400 29,229,566 Rls. 3,150 $
83 1386 قبرس 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 3 28,682,400 Rls. 3,100 $
84 1386 قبرس 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 2,361 28,531,233 Rls. 3,058 $
85 1386 قبرس 29339999 سايرتركيبات هتروسيكليك منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غيرمذكوردرجاي ديگر 55 28,150,000 Rls. 3,021 $
86 1386 قبرس 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي كمتر ا ز 20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 283 26,202,251 Rls. 2,819 $
87 1386 قبرس 90021900 عدسي شيئي سوا رشده, ا زهرماده, كه درجاي ديگري مذكورنباشد. 70 24,764,738 Rls. 2,663 $
88 1386 قبرس 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 85 24,192,721 Rls. 2,607 $
89 1386 قبرس 84562000 ماشين ا بزا رهاكه بافرآيندا ولترا سونيك عمل ميكنند 10 23,018,796 Rls. 2,492 $
90 1386 قبرس 82141090 كاغذبر.نامه بازكن. مركب ترا ش وتيغه آنها 200 22,584,900 Rls. 2,430 $
91 1386 قبرس 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 68 22,422,268 Rls. 2,418 $
92 1386 قبرس 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 415 20,564,595 Rls. 2,205 $
93 1386 قبرس 84716030 مانيتور با صفحه تخت و غيرتخت 14لغايت 19 ا ينچ 48 18,762,418 Rls. 2,027 $
94 1386 قبرس 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 45 16,565,490 Rls. 1,787 $
95 1386 قبرس 29332990 سايرتركيبات هتروسيليك كه ساختاردا را ي يك حلقه ايميدا زول مترا كم نشده باشدغيرمذكور 14 12,600,000 Rls. 1,360 $
96 1386 قبرس 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 106 11,705,293 Rls. 1,269 $
97 1386 قبرس 21069040 ا ستابيلايزر و ا مولسيفاير 100 11,458,028 Rls. 1,230 $
98 1386 قبرس 84132090 سايرتلمبه هاي دستي بدون وسيله ا ندازه گيري ياقابليت تجهيز با آنها, بجزتلمبه دستي پزشكي 644 11,004,808 Rls. 1,184 $
99 1386 قبرس 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 22 10,305,582 Rls. 1,119 $
100 1386 قبرس 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 28 8,342,824 Rls. 903 $
101 1386 قبرس 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 10 5,335,288 Rls. 573 $
102 1386 قبرس 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 2 2,881,857 Rls. 311 $
103 1386 قبرس 85071090 سايرا نباره هاي سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 12 205,615 Rls. 22 $
مجموع کل
643,393,377,605 ريال
مجموع کل
69,318,821 دلار
[1]