آمار کل " واردات از" کشور "فيليپين" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 فيليپين 08030000 موز ,همچنين موز سبز ,تازه يا خشك كرده 153,468,299 442,010,047,964 Rls. 47,632,112 $
2 1386 فيليپين 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 2,532,320 26,603,518,068 Rls. 2,860,628 $
3 1386 فيليپين 15131100 روغن خام نارگيل (كپرا ) 1,500,010 15,411,343,755 Rls. 1,657,209 $
4 1386 فيليپين 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 613,720 6,727,945,500 Rls. 722,921 $
5 1386 فيليپين 84201000 ماشين هاي تخت كردن ياسايرماشينهاي نوردكردن (غيرا زآنهائيكه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 300,000 4,372,286,100 Rls. 471,050 $
6 1386 فيليپين 20082000 آناناس, آماده شده يامحفوظ شده (باستثناي آنها كه مشمول شماره 2006 و 2007 ميباشند) 876,275 4,060,664,462 Rls. 438,664 $
7 1386 فيليپين 20060000 ا نوا ع ميوه , پوست ميوه و ساير ا جزا ء نباتات , پرورده (محفوظ شده ) در قند 775,154 3,655,098,551 Rls. 393,045 $
8 1386 فيليپين 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 279,300 3,650,000,000 Rls. 395,107 $
9 1386 فيليپين 08043000 آناناس , تازه يا خشك كرده 902,340 2,608,843,622 Rls. 280,690 $
10 1386 فيليپين 84734000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول رديف 8472. 470 2,211,951,470 Rls. 237,998 $
11 1386 فيليپين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 23,424 1,859,763,616 Rls. 200,525 $
12 1386 فيليپين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 180,000 1,584,613,800 Rls. 169,950 $
13 1386 فيليپين 29054500 گليسرول 74,500 942,680,428 Rls. 101,086 $
14 1386 فيليپين 90328900 آلات ودستگاههابرا ي تنظيم ياكنترل خودكاركه درجاي ديگري مذكورنباشند. 77 932,982,205 Rls. 100,385 $
15 1386 فيليپين 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 60,000 577,476,615 Rls. 61,937 $
16 1386 فيليپين 29051700 دودكان 1-ئول (ا لكل لوريك )هگزا دكان 1-ئول (ا لكل ستيليك )وا كتادكان 1-ئول (الكل ا ستئاريك ) 38,630 539,775,023 Rls. 57,879 $
17 1386 فيليپين 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 92,000 493,020,871 Rls. 53,024 $
18 1386 فيليپين 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 20,506 446,931,976 Rls. 48,343 $
19 1386 فيليپين 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 43,200 436,191,415 Rls. 46,837 $
20 1386 فيليپين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ كننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذكور يا مشمول درجاي ديگر 11,200 432,408,435 Rls. 46,646 $
21 1386 فيليپين 34031990 سايرفرآورده هاي روا ن كننده با كمتر ا ز 70درصد وزني روغن نفتي يامعدني غيرمذكور 40,000 423,232,942 Rls. 45,617 $
22 1386 فيليپين 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 28,000 324,356,999 Rls. 34,813 $
23 1386 فيليپين 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 120 321,503,500 Rls. 34,802 $
24 1386 فيليپين 69059000 دودكشترئينات معماري وا شياءسرا ميكي برا ي ساختمان, كه درجاي ديگرذكرنشده. 15,480 287,973,083 Rls. 31,048 $
25 1386 فيليپين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 28 269,025,755 Rls. 28,996 $
26 1386 فيليپين 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 820 249,131,599 Rls. 26,824 $
27 1386 فيليپين 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 14 197,160,540 Rls. 21,186 $
28 1386 فيليپين 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 12,000 152,157,532 Rls. 16,439 $
29 1386 فيليپين 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 4,550 120,162,495 Rls. 12,912 $
30 1386 فيليپين 53052900 ا لياف آباكا,عمل آمده, ولي رسيده نشده آخال وضايعات ا ين ا لياف 2,558 95,548,778 Rls. 10,247 $
31 1386 فيليپين 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 90 94,861,276 Rls. 10,176 $
32 1386 فيليپين 20089900 سايرميوه ها,وغيره, آماده شده يا محفوظ شده, كه در جاي ديگري مذكور نباشند 10,800 92,610,825 Rls. 10,059 $
33 1386 فيليپين 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 12 91,285,936 Rls. 9,809 $
34 1386 فيليپين 85319000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 397 89,920,000 Rls. 9,674 $
35 1386 فيليپين 63039900 پشت دري, پرده وپرده كركره ا ي دروني,وا لان پرده ياتختخوا ب ا زسايرموا دنسجي. 174 84,328,076 Rls. 9,079 $
36 1386 فيليپين 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 2,600 81,725,440 Rls. 8,763 $
37 1386 فيليپين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 165 70,875,443 Rls. 7,625 $
38 1386 فيليپين 44190000 ا شياء چوبي برا ي سرويس ميز يا آشپزخانه 1,533 69,258,107 Rls. 7,428 $
39 1386 فيليپين 69139000 مجسمه وسايرا شياءتزئيني(باستثناءچيني)ا زسرا ميك. 4,390 66,274,531 Rls. 7,160 $
40 1386 فيليپين 94052000 چرا غ كنارتختخوا ب, چرا غ روميزي وچرا غهاي پايه دا ردا خل ساختمان, برقي 2,268 65,617,861 Rls. 7,099 $
41 1386 فيليپين 94034000 مبلهاي چوبي ا زانواعي كه درآشپزخانه مورد ا ستفاده قرا ر ميگيرند 2,250 63,990,263 Rls. 6,864 $
42 1386 فيليپين 85178090 سايردستگاههاي برقي برا ي تلفن ياتلگرا ف باسيم ، غيرمذكوردرجاي ديگر 1,397 60,157,197 Rls. 6,462 $
43 1386 فيليپين 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذكور در جاي ديگر 2,771 55,995,373 Rls. 6,057 $
44 1386 فيليپين 83062900 مجسمه هاي كوچك وسايرا شياءتزئيني از فلز معمولي غيراز رديف 83062100 3,236 52,201,663 Rls. 5,647 $
45 1386 فيليپين 69111000 ا شياءسرميزوا شياءآشپزخانه, ا زچيني. 1,855 48,413,947 Rls. 5,237 $
46 1386 فيليپين 90314100 ا لات ووسايل ا پتيكي براي كنترل ورقه هاي نازك ،ادوات نيمه هادي, فتوماسكهاياشبكه هابرا ي ساخت ادوات نيمه هادي 77 39,985,804 Rls. 4,309 $
47 1386 فيليپين 39051900 پلي ا ستات وينيل كه بصورت ديسپرسيون مايع نباشد,به ا شكال ا بتدا ئي 3,200 33,558,554 Rls. 3,626 $
48 1386 فيليپين 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 1,078 33,409,250 Rls. 3,614 $
49 1386 فيليپين 21069010 ا ستابيلايزر 500 32,980,955 Rls. 3,554 $
50 1386 فيليپين 69149000 ا شياءسرا ميكي,كه درجاي ديگرذكرنشده, (باستثناءچيني). 1,358 32,102,761 Rls. 3,473 $
51 1386 فيليپين 06049900 ا جزا ء گياهان بدون گل يا غنچه , برا ي زينت به استثناي تازه 1,500 31,208,874 Rls. 3,376 $
52 1386 فيليپين 70139900 ا شياءشيشه ا ي پاكيزگي,دفتر,تزئين دا خليساختمان وغيره, كه درجاي ديگرذكرنشده. 2,318 27,254,711 Rls. 2,934 $
53 1386 فيليپين 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 175 26,539,940 Rls. 2,853 $
54 1386 فيليپين 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 1,250 25,080,000 Rls. 2,703 $
55 1386 فيليپين 06039000 گل وغنچه گل بريده شده, خشك كرده, رنگ كرده, رنگ زدا ئي شده ياآماده شده به نحو ديگر 90 17,675,821 Rls. 1,903 $
56 1386 فيليپين 96019000 ا ستخوا ن, كاسه لاك پشت، انواع شاخ، مرجان، صدف وسايرمواد حيواني ترا ش پذير(غيرا زعاج )،كارشده واشياء ازاين مواد. 1,502 13,636,801 Rls. 1,470 $
57 1386 فيليپين 71179000 زيورآلات بدلي(غيرا زفلزا ت معمولي). 55 11,158,407 Rls. 1,203 $
58 1386 فيليپين 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 509 10,445,087 Rls. 1,130 $
59 1386 فيليپين 44201000 مجسمه هاي كوچك و سايرا شياء ,تزئيني ا ز چوب 337 10,412,443 Rls. 1,117 $
60 1386 فيليپين 05119990 ساير محصولات حيوا ني غير خوراكي غيرمذكور در جاي ديگر 1,121 9,341,980 Rls. 1,011 $
61 1386 فيليپين 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 55 9,288,292 Rls. 1,001 $
62 1386 فيليپين 69119000 ا شياءخانه وپاكيزگي,غيرمذكوردرجاي ديگرا زچيني 15 615,346 Rls. 66 $
مجموع کل
523,450,008,063 ريال
مجموع کل
56,395,402 دلار
[1]