آمار کل " واردات از" کشور "فنلاند" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 فنلاند 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 478,313 321,869,225,193 Rls. 34,560,657 $
2 1386 فنلاند 85243100 ديسك برا ي سيستم هاي قرا ئت ليزري براي پديده پخش غيرا ز صدا يا تصوير 228 144,652,284,733 Rls. 15,528,251 $
3 1386 فنلاند 85175010 كارت مودم داخلي 3,886 104,481,383,626 Rls. 11,261,519 $
4 1386 فنلاند 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 150,506 95,308,810,125 Rls. 10,241,077 $
5 1386 فنلاند 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 16,434 77,473,227,265 Rls. 8,260,544 $
6 1386 فنلاند 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 5,542,933 50,248,664,218 Rls. 5,412,565 $
7 1386 فنلاند 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 14,096 46,161,347,703 Rls. 4,985,260 $
8 1386 فنلاند 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 11,563 27,480,016,344 Rls. 2,961,515 $
9 1386 فنلاند 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 72,070 26,320,725,318 Rls. 2,818,468 $
10 1386 فنلاند 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 1,228,340 24,745,324,016 Rls. 2,665,627 $
11 1386 فنلاند 95069110 دستگاه TRAD MILL 343,657 20,083,345,155 Rls. 2,155,200 $
12 1386 فنلاند 87019010 ترا كتور كشاورزي با قدرت بيشتر ا ز 120 قوه ا سب بخار(غيراز چرخ زنجيري ) 204,900 19,694,853,467 Rls. 2,116,633 $
13 1386 فنلاند 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 1,139,245 18,283,012,013 Rls. 1,969,674 $
14 1386 فنلاند 89059000 كشتيهاي فانوس دريائي,شناورهاي آتش نشاني,جرثقيلهاوحوضچه هاي شناوروسايروسايل نقليه آبي كه كاراصلي آنهادريانوري نيست 26,904 17,669,784,620 Rls. 1,896,510 $
15 1386 فنلاند 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 11,521 17,427,495,142 Rls. 1,876,127 $
16 1386 فنلاند 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 72,472 17,178,839,351 Rls. 1,846,313 $
17 1386 فنلاند 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليك باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 91,582 16,023,900,000 Rls. 1,733,625 $
18 1386 فنلاند 72209000 محصولات تخت نوردشده ا زفولادزنگ نزن, باپهناي كمترا ز600mmكه درجاي ديگرذكرنشده. 28,292 15,231,310,452 Rls. 1,638,730 $
19 1386 فنلاند 85044050 كنترل دور موتورInverter 108,011 13,550,172,520 Rls. 1,457,014 $
20 1386 فنلاند 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 17,644 13,087,527,445 Rls. 1,410,581 $
21 1386 فنلاند 84335190 سايركمباين بردا شت ،غير مذكور درجاي ديگر 107,653 11,800,900,537 Rls. 1,279,785 $
22 1386 فنلاند 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 47,435 11,067,784,012 Rls. 1,193,678 $
23 1386 فنلاند 48119000 ساير كاغذهاومقواها, قشرزده, ا ندوده, آغشته بشكل رول ياورق اوات سلولزي ونطع ازالياف سلولزي غيرمذكوردرجاي ديگر 796,352 10,663,582,887 Rls. 1,143,375 $
24 1386 فنلاند 84335110 كمباين ( ماشين بردا شت ) مخصوص گندم 71,727 10,554,410,218 Rls. 1,131,719 $
25 1386 فنلاند 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 6,031 9,988,524,862 Rls. 1,075,282 $
26 1386 فنلاند 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 801,059 9,777,956,828 Rls. 1,054,271 $
27 1386 فنلاند 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 1,119,630 9,520,916,399 Rls. 1,027,104 $
28 1386 فنلاند 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 5,569 8,483,866,268 Rls. 913,824 $
29 1386 فنلاند 85323000 خازنهاي برقي متغير يا قابل تنظيم ( pre-set) 47,708 8,420,998,876 Rls. 909,215 $
30 1386 فنلاند 85173000 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 4,995 7,946,088,512 Rls. 855,154 $
31 1386 فنلاند 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 11,640 7,904,582,597 Rls. 849,663 $
32 1386 فنلاند 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 1,975 7,802,572,890 Rls. 842,788 $
33 1386 فنلاند 48026100 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بصورت رول بيش ا ز10%محتوا ي كل ا لياف ا زيك فرآيندمكانيكي 945,043 7,730,563,267 Rls. 827,699 $
34 1386 فنلاند 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 29,296 7,359,497,452 Rls. 797,432 $
35 1386 فنلاند 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 1,619 7,180,994,691 Rls. 772,496 $
36 1386 فنلاند 85239010 ديسك فشرده ليزري يكبار قابل ضبط CD/R ، DVDR 4 6,992,542,188 Rls. 756,491 $
37 1386 فنلاند 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 19,606 6,879,796,329 Rls. 738,949 $
38 1386 فنلاند 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 3,500 6,665,839,196 Rls. 715,756 $
39 1386 فنلاند 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 344 6,312,313,530 Rls. 669,315 $
40 1386 فنلاند 28220000 ا كسيد وهيدروا كسيدهاي كبالت, ا كسيدهاي كبالت تجارتي 15,360 6,206,257,877 Rls. 666,909 $
41 1386 فنلاند 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 49,569 5,509,983,506 Rls. 593,179 $
42 1386 فنلاند 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 537,393 5,437,355,264 Rls. 586,731 $
43 1386 فنلاند 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 1,129 5,409,390,554 Rls. 584,646 $
44 1386 فنلاند 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 40,275 5,315,889,756 Rls. 574,252 $
45 1386 فنلاند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 77,855 5,125,193,590 Rls. 551,787 $
46 1386 فنلاند 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 34,266 5,116,109,589 Rls. 551,387 $
47 1386 فنلاند 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 198,000 5,084,115,926 Rls. 548,153 $
48 1386 فنلاند 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 3,481 5,024,937,220 Rls. 539,102 $
49 1386 فنلاند 95069190 سايرا شياءوا دوا ت برا ي تمرينات عمومي فيزيكي,ژيمناستيك ياورزش باپهلوا ني بجزTRAD MILL 111,196 4,864,221,668 Rls. 522,658 $
50 1386 فنلاند 48115900 ساير كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيكي بجزرديف 48115100 242,925 4,603,945,367 Rls. 496,597 $
51 1386 فنلاند 85152190 سايرماشينهاي جوشكاري فلزا ت بامقاومت ا لكتريكي قسمتي خودكار 5,805 4,603,298,269 Rls. 493,704 $
52 1386 فنلاند 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 48,130 4,486,747,414 Rls. 483,615 $
53 1386 فنلاند 84304100 ماشين آلات خودروسورا خ كردن زمين ياكندن چاه 19,500 4,356,838,380 Rls. 470,959 $
54 1386 فنلاند 48024000 كاغذپايه برا ي تهيه كاغذديوا ري به شكل رول ياورق 481,499 4,245,734,819 Rls. 455,876 $
55 1386 فنلاند 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 15,905 4,212,816,080 Rls. 451,728 $
56 1386 فنلاند 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرك باچرخهاي لاستيك داروجرثقيل هاي جابجاكننده باشاسي خورجيني 23,724 4,048,432,668 Rls. 436,579 $
57 1386 فنلاند 48239000 كاغذومقوا, بريده شده باندا زه معين وا شياءا زكاغذومقوا, ا وا ت سلولزياا لياف سلولزي, غيرمذكوردرجاي ديگر 661,661 4,032,828,046 Rls. 432,028 $
58 1386 فنلاند 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 22,628 3,823,255,401 Rls. 410,408 $
59 1386 فنلاند 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 2,011 3,778,197,455 Rls. 406,921 $
60 1386 فنلاند 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 10,210 3,652,431,194 Rls. 390,426 $
61 1386 فنلاند 73083000 در,پنجره- چارچوپ وآستانه درا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 85,959 3,308,861,636 Rls. 350,850 $
62 1386 فنلاند 90221410 دستگاه ماموگرا ف 1,690 2,414,260,657 Rls. 260,271 $
63 1386 فنلاند 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 13,610 2,148,911,720 Rls. 232,127 $
64 1386 فنلاند 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 7,772 2,130,864,613 Rls. 229,280 $
65 1386 فنلاند 48109200 ساير كاغذهاو مقوا هابه صورت چندلا 243,219 2,081,270,011 Rls. 224,309 $
66 1386 فنلاند 85249100 حاملين ضبط شده برا ي پديده پخش غيرا زصدا يا تصوير,كه درجاي ديگر مذكور نباشد 1 2,050,312,669 Rls. 221,631 $
67 1386 فنلاند 39079991 رزين پلي ا ستر ا شباع ويژه رنگ ا تومبيل 50,000 1,973,012,150 Rls. 213,255 $
68 1386 فنلاند 84542000 قالب شمش ريزي وملاقه فلزريزي ا زنوعي كه در متالوژي يا ريخته گري فلزا ت بكارميروند 3,940 1,901,903,517 Rls. 204,023 $
69 1386 فنلاند 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 377 1,854,804,893 Rls. 199,544 $
70 1386 فنلاند 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 3,860 1,799,537,032 Rls. 193,879 $
71 1386 فنلاند 39202020 پليمرهاي پروپيلن BOPP---چاپ نشدهprolylene poly oriented Bi 21,938 1,715,215,666 Rls. 184,102 $
72 1386 فنلاند 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 99,666 1,636,198,819 Rls. 176,315 $
73 1386 فنلاند 85042200 ترا نسفورماتورهاي دي ا لكتريك مايع, قدرت بيشترا ز650 كيلوولت آمپروحداكثر 10000كيلو ولت آمپر 12,932 1,516,760,540 Rls. 162,655 $
74 1386 فنلاند 85015390 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لكتروموتورقفس سنجابي 5,003 1,471,348,390 Rls. 158,621 $
75 1386 فنلاند 85445900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژ80ا لي1000ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 2,777 1,366,676,982 Rls. 147,640 $
76 1386 فنلاند 84831090 سايربازوهاي ا نتقال نيرو و دسته محور غيرمذكوردرجاي ديگر 1,690 1,337,841,327 Rls. 144,617 $
77 1386 فنلاند 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 1,783 1,331,427,166 Rls. 143,197 $
78 1386 فنلاند 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,140 1,308,964,456 Rls. 141,194 $
79 1386 فنلاند 39171000 روده هاي مصنوعي(پوشش سوسيس )ا زپروتئين سفت شده ياا زموا د پلاستيكي سلولزي 14,040 1,304,673,973 Rls. 140,408 $
80 1386 فنلاند 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 4,635 1,304,293,640 Rls. 139,878 $
81 1386 فنلاند 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تكيه گاه ا زسايرموا دغيرمذكوردرجاي ديگر 4,190 1,212,965,244 Rls. 129,720 $
82 1386 فنلاند 79040000 ميله, پروفيل ومفتول ا زروي. 22,000 1,187,366,920 Rls. 128,352 $
83 1386 فنلاند 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزكلكتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 600 1,019,093,096 Rls. 109,816 $
84 1386 فنلاند 85030010 ا نوا ع كلكتور 800 998,785,441 Rls. 107,466 $
85 1386 فنلاند 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذكوردرجاي ديگر,برا ي كارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 3,750 994,105,604 Rls. 107,145 $
86 1386 فنلاند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 3,435 984,071,291 Rls. 106,233 $
87 1386 فنلاند 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 3,831 975,964,699 Rls. 104,684 $
88 1386 فنلاند 85447090 سايركابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 58,083 941,310,108 Rls. 101,874 $
89 1386 فنلاند 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 5,263 935,606,179 Rls. 101,234 $
90 1386 فنلاند 48101900 سايركاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..غيرمذكوربدون ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 83,611 921,004,970 Rls. 99,212 $
91 1386 فنلاند 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 30,000 889,014,160 Rls. 95,716 $
92 1386 فنلاند 84399900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن ياتكميل كردن كاغذ يامقواغير مذكور درجاي ديگر 712 864,969,577 Rls. 92,758 $
93 1386 فنلاند 90223000 تيوبهاي ا شعه ا يكس 1,034 849,665,762 Rls. 92,109 $
94 1386 فنلاند 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 976 848,917,648 Rls. 91,700 $
95 1386 فنلاند 48234000 رول ها ,ا ورا ق وصفحات مدرج (Dial)چاپ شده برا ي دستگاههاي خود ثبت 8,896 809,832,783 Rls. 87,447 $
96 1386 فنلاند 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 2,215 801,000,000 Rls. 86,166 $
97 1386 فنلاند 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 2,050 782,120,000 Rls. 83,873 $
98 1386 فنلاند 85352120 دژنكتور براي ولتاژ كمتر از 5/72 كيلوولت وبيشتر از 1000ولت 14,000 762,460,754 Rls. 81,967 $
99 1386 فنلاند 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 98,800 752,634,394 Rls. 79,804 $
100 1386 فنلاند 85340000 مدا رهاي چاپي 343 738,249,229 Rls. 79,863 $
101 1386 فنلاند 27030000 تورب ( همچين تورب برا ي تخته پهن ) حتي بهم فشرده 298,744 733,243,222 Rls. 78,807 $
102 1386 فنلاند 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 5,150 706,472,968 Rls. 75,109 $
103 1386 فنلاند 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 50,664 681,005,502 Rls. 73,622 $
104 1386 فنلاند 85015210 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous)باقدرت بيشتر از 750 وات،باجريان متناوب ،چند فاز 8,465 676,757,388 Rls. 72,845 $
105 1386 فنلاند 85291020 آنتن مخابرا تي 4,342 661,314,701 Rls. 71,007 $
106 1386 فنلاند 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 615 658,528,770 Rls. 70,789 $
107 1386 فنلاند 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 546 657,069,383 Rls. 71,428 $
108 1386 فنلاند 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 20,000 653,743,823 Rls. 70,644 $
109 1386 فنلاند 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 1 641,861,902 Rls. 68,744 $
110 1386 فنلاند 84313900 قطعات مربوط;ماشين آلات شماره 8428(غيرا زآسانسور,بالاكشنده هاي محفظه دا رياپلكان متحرك ) 1,395 638,932,736 Rls. 68,737 $
111 1386 فنلاند 84313190 سايرقطعات مربوطبه ا سانسور,بالاكشنده محفظه دا رياپلكان متحرك غيرمذكور 1,273 625,013,820 Rls. 67,235 $
112 1386 فنلاند 84253190 سايرچرخهاي كشنده, چرخهاي طناب با موتور برقي غيرمذكور درجاي ديگر 6,804 620,694,189 Rls. 67,141 $
113 1386 فنلاند 29372290 سايرمشتقات هالوژنه هورمونهاي كورتي كوستروئيد غيرمذكوردر جاي ديگر 20 620,211,981 Rls. 66,504 $
114 1386 فنلاند 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازك غيرمذكورا ز پليمرهاي ا تيلن غيرا سفنجي مستحكم نشده 13,483 592,679,990 Rls. 63,901 $
115 1386 فنلاند 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 79 589,578,810 Rls. 63,637 $
116 1386 فنلاند 84021900 سايرديگهاي مولدبخارهمچنين ديگهاي مختلط بخار(Hybrid)كه درجاي ديگرمذكورنباشد 970 559,980,048 Rls. 60,379 $
117 1386 فنلاند 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 1,380 539,355,984 Rls. 58,347 $
118 1386 فنلاند 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 188 517,683,437 Rls. 55,630 $
119 1386 فنلاند 27101920 روغن صنعتي 18,770 517,496,620 Rls. 55,849 $
120 1386 فنلاند 48025800 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن بيش ا ز150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10%ا زا لياف مكانيكي 49,795 517,436,151 Rls. 55,134 $
121 1386 فنلاند 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 2,585 503,799,187 Rls. 54,209 $
122 1386 فنلاند 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 48 494,909,155 Rls. 53,128 $
123 1386 فنلاند 84322100 كلوخ شكن ديسكي 13,720 486,618,092 Rls. 52,313 $
124 1386 فنلاند 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,087 478,719,414 Rls. 51,708 $
125 1386 فنلاند 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 47,647 468,085,216 Rls. 49,876 $
126 1386 فنلاند 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياكربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,020 439,502,025 Rls. 47,319 $
127 1386 فنلاند 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 7,030 433,041,574 Rls. 46,622 $
128 1386 فنلاند 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 5 432,352,722 Rls. 46,690 $
129 1386 فنلاند 85015310 ا لكتروموتور قفس سنجابي ا سنكرون(asgnchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات ،باجريان متناوب ،چند فاز 4,010 424,152,178 Rls. 45,879 $
130 1386 فنلاند 70191910 الياف شيشه به صورت رشته اي (تار) 23,581 422,010,145 Rls. 45,682 $
131 1386 فنلاند 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 1,300 417,759,791 Rls. 44,814 $
132 1386 فنلاند 84549000 ا جزا ءوقطعات كنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 428 417,753,579 Rls. 44,903 $
133 1386 فنلاند 32081050 موا د ا فزودني رنگ براساس پلي استرها 2,340 409,776,716 Rls. 44,157 $
134 1386 فنلاند 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 1,926 407,334,396 Rls. 43,593 $
135 1386 فنلاند 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 803 404,958,054 Rls. 43,581 $
136 1386 فنلاند 48109900 كاغذومقوا ي, ا ندوده ياكائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 49,638 404,825,151 Rls. 43,798 $
137 1386 فنلاند 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,600 403,480,890 Rls. 43,526 $
138 1386 فنلاند 40093100 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 535 390,743,390 Rls. 42,243 $
139 1386 فنلاند 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 17,236 384,715,740 Rls. 41,577 $
140 1386 فنلاند 94060090 ساختمانهاي پيش ساخته 14,320 376,334,540 Rls. 40,711 $
141 1386 فنلاند 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 372 376,315,547 Rls. 40,554 $
142 1386 فنلاند 84251100 قرقره هاي طناب دا ربالاكشنده وچرخهاي بالاكشنده, دا را ي موتوربرقي 2,073 370,712,316 Rls. 39,975 $
143 1386 فنلاند 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 21 365,984,768 Rls. 39,327 $
144 1386 فنلاند 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 34 362,308,676 Rls. 38,916 $
145 1386 فنلاند 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 4,275 350,534,890 Rls. 37,916 $
146 1386 فنلاند 84136030 تلمبه هاي حلزوني 552 342,018,160 Rls. 36,443 $
147 1386 فنلاند 48043190 ساير كاغذهاومقوا هايكرا فت سفيد نشده به وزن مساوي ياكمترا ز 150 گرم برمترمربع 26,450 341,892,751 Rls. 36,838 $
148 1386 فنلاند 84842090 سايركاسه نمدهاي مكانيكي ،غيرمذكوردرجاي ديگر 54 338,747,100 Rls. 36,267 $
149 1386 فنلاند 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 3,767 338,727,096 Rls. 36,550 $
150 1386 فنلاند 68151090 ا شياء ساخته شده ا زگرافيت ياا زكربن هاي ديگر برا ي مصارف غيربرقي 123 316,995,274 Rls. 34,541 $
151 1386 فنلاند 48089000 سايركاغذهاومقواهاي موج دا رشده, كرپ شده, چين دا ر,دا غ زده, نقش برجسته ياسورا خ شده, بصورت رول.ياورق 57,576 311,490,000 Rls. 33,664 $
152 1386 فنلاند 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 174 310,207,293 Rls. 33,869 $
153 1386 فنلاند 85381000 تابلو ،پانل ،كنسول ميزها,كابينت وسايرتكيه گاههاي شماره 8537,مجهزنشده به دستگاههاي مربوط به آنها 1,140 309,711,109 Rls. 33,369 $
154 1386 فنلاند 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 5,344 301,142,769 Rls. 32,294 $
155 1386 فنلاند 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 47,622 299,944,695 Rls. 32,376 $
156 1386 فنلاند 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 115 293,250,000 Rls. 31,600 $
157 1386 فنلاند 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 255 288,936,788 Rls. 30,880 $
158 1386 فنلاند 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 850 287,961,777 Rls. 30,877 $
159 1386 فنلاند 85052000 كوپلينگ ها,كلاج ها و ترمزهاي ا لكترومغناطيسي 40 286,893,931 Rls. 30,922 $
160 1386 فنلاند 90184990 سايرآلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم دندا نپزشكي غيرمذكوردرجاي ديگر 85 281,275,658 Rls. 30,205 $
161 1386 فنلاند 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 5,980 279,993,020 Rls. 30,075 $
162 1386 فنلاند 85252040 گوشي تلفن همرا ه 37 273,390,624 Rls. 29,534 $
163 1386 فنلاند 90013000 لنز نامرئي (lense contact) 121 267,042,651 Rls. 28,820 $
164 1386 فنلاند 39012059 كامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روكش سيم و كابل 11,000 264,469,187 Rls. 28,725 $
165 1386 فنلاند 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 309 261,383,382 Rls. 28,062 $
166 1386 فنلاند 84821000 بلبرينگ. 779 252,950,884 Rls. 27,209 $
167 1386 فنلاند 84399100 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي ساختن خميرا زموا دسلولزي ا ليافي 345 232,229,753 Rls. 25,136 $
168 1386 فنلاند 90221310 دستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 458 229,890,046 Rls. 24,814 $
169 1386 فنلاند 29379000 سايرهورمونها وپروستا گلاندينها ترومبوگسانها ..غيرمذكور درجاي ديگر 150 223,597,930 Rls. 24,038 $
170 1386 فنلاند 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتك ). 183 222,962,059 Rls. 24,120 $
171 1386 فنلاند 48030090 آوا ت سلولزوورقه هاي ا لياف سلولزي حتي كرپ شده... سايركاغذهاي بهدا شتي غيرمذكوربصورت رول ياورق 11,652 216,981,209 Rls. 23,402 $
172 1386 فنلاند 05119910 نطفه زنده 25 211,693,458 Rls. 22,699 $
173 1386 فنلاند 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 200 211,603,427 Rls. 22,851 $
174 1386 فنلاند 28230000 ا كسيدهاي تيتان 7,000 211,545,403 Rls. 22,904 $
175 1386 فنلاند 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 510 202,602,686 Rls. 21,816 $
176 1386 فنلاند 30041090 سايردا روهاي حاوي پني سيلين يا مشتقات آنها باساختاراسيدپني سيلانيك يااستريتوماسين ها توليد دا خلي ندا رند به صورت خرده فروشي 28 202,534,810 Rls. 21,888 $
177 1386 فنلاند 85044060 ا نوا ع S.P.U 2,490 201,361,100 Rls. 21,748 $
178 1386 فنلاند 39206200 صفحه, ورق, ...ا زپلي ا تيلن ترفتالات, مستحكم ومطبق نشده, فاقدتكيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 7,555 200,373,403 Rls. 21,674 $
179 1386 فنلاند 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,466 200,225,536 Rls. 21,420 $
180 1386 فنلاند 90275000 دستگاههايي كه تشعشعات ا پتيكي را به كارميگيرند(ماورا ءبنفش, مرئي,مادون قرمز)،غيرمذكوردرجاي ديگر 197 196,339,500 Rls. 21,198 $
181 1386 فنلاند 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 46 196,170,590 Rls. 21,235 $
182 1386 فنلاند 84254100 سيستم بالابرثابت ا زنوعي كه درتعميرگاههابكارميروند 1,820 190,372,551 Rls. 20,413 $
183 1386 فنلاند 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 824 186,935,304 Rls. 20,085 $
184 1386 فنلاند 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 4 175,765,465 Rls. 18,981 $
185 1386 فنلاند 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيكي چاپ نشده 8,676 171,100,000 Rls. 18,321 $
186 1386 فنلاند 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 70 170,935,967 Rls. 18,392 $
187 1386 فنلاند 85364110 رله باجريان كمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 389 165,798,618 Rls. 17,892 $
188 1386 فنلاند 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 3 163,298,505 Rls. 17,582 $
189 1386 فنلاند 84209100 غلتك هابرا ي ماشين هاي تخت كردن ياماشين هاي نوردكردن 700 159,032,864 Rls. 17,054 $
190 1386 فنلاند 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 79 155,610,404 Rls. 16,693 $
191 1386 فنلاند 03019120 قزل آلا ازنوع تخم چشم زده 60 151,004,921 Rls. 16,320 $
192 1386 فنلاند 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 1,154 150,770,093 Rls. 16,208 $
193 1386 فنلاند 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 9 149,651,625 Rls. 16,161 $
194 1386 فنلاند 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 7,200 147,447,070 Rls. 15,761 $
195 1386 فنلاند 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 792 147,121,925 Rls. 15,982 $
196 1386 فنلاند 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 17 145,962,010 Rls. 15,673 $
197 1386 فنلاند 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 1,776 143,312,131 Rls. 15,422 $
198 1386 فنلاند 48101300 كاغذومقوا ي ا ندوده باكائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا كثر10%وزن كل ا لياف 20,207 141,482,752 Rls. 15,246 $
199 1386 فنلاند 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 185 128,237,411 Rls. 13,752 $
200 1386 فنلاند 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 414 128,032,784 Rls. 13,779 $
مجموع کل
1,438,405,435,039 ريال
مجموع کل
154,624,755 دلار