آمار کل " واردات از" کشور "فرانسه" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 فرانسه 98870338 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 65% وبيشتر بجز لاستيك 35,968,834 4,087,120,511,127 Rls. 439,722,627 $
2 1386 فرانسه 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 587,431 1,011,479,826,521 Rls. 108,961,448 $
3 1386 فرانسه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 75,881,515 781,812,435,091 Rls. 84,255,531 $
4 1386 فرانسه 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيك 4,677,830 569,184,761,681 Rls. 61,403,979 $
5 1386 فرانسه 27101110 بنزين 65,093,217 513,272,260,269 Rls. 55,587,019 $
6 1386 فرانسه 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيك 3,822,218 470,961,500,286 Rls. 50,618,929 $
7 1386 فرانسه 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لكتريكي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 33,257,003 464,022,040,212 Rls. 50,187,137 $
8 1386 فرانسه 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 726,648 398,983,791,398 Rls. 42,951,371 $
9 1386 فرانسه 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 3,192,493 338,730,194,589 Rls. 36,390,998 $
10 1386 فرانسه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,303,744 282,267,101,172 Rls. 30,424,721 $
11 1386 فرانسه 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 706,819 278,909,265,571 Rls. 30,009,112 $
12 1386 فرانسه 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 1,689,459 267,178,517,795 Rls. 28,734,628 $
13 1386 فرانسه 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 3,145,337 251,783,917,212 Rls. 27,082,691 $
14 1386 فرانسه 17011100 قند و شكر از نيشكرتصفيه نشده بدون موادخوشبو كننده يارنگ كننده 73,623,000 203,200,123,289 Rls. 21,952,449 $
15 1386 فرانسه 84821000 بلبرينگ. 654,123 192,393,025,996 Rls. 20,697,192 $
16 1386 فرانسه 85359000 سايردستگاههابرا ي قطع و وصل وتغييروحفاظت مدا رهاي برقي,همچنين دوشاخه اتصال وجعبه تقسيم ،برا ي بيشترا ز V1000, غيرمذكوردرجاي ديگر 548,876 180,943,098,574 Rls. 19,500,239 $
17 1386 فرانسه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 37,813 161,179,871,109 Rls. 17,354,695 $
18 1386 فرانسه 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 978,119 156,943,660,305 Rls. 16,891,929 $
19 1386 فرانسه 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 696,097 156,162,092,449 Rls. 16,803,905 $
20 1386 فرانسه 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 630,102 154,664,536,601 Rls. 16,649,121 $
21 1386 فرانسه 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 1,328,933 128,935,927,343 Rls. 13,882,773 $
22 1386 فرانسه 38159000 موا دشروع كننده وموا دتسريع كننده وا كنش شيميائي وفرآورده هاي كاتالتيك غيرمذكوروغيرمشمول د 204,134 122,091,860,708 Rls. 13,164,639 $
23 1386 فرانسه 98870335 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري ساخت دا خل59% ا لي 60% بجز لاستيك 730,596 119,855,600,000 Rls. 12,934,988 $
24 1386 فرانسه 84152010 دستگاه تهويه مطبوع جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كارو وا نت 587,450 118,243,061,417 Rls. 12,728,573 $
25 1386 فرانسه 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 198,148 114,977,325,901 Rls. 12,383,895 $
26 1386 فرانسه 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي كاركردن روي فلزا ت 360,650 105,168,968,710 Rls. 11,287,294 $
27 1386 فرانسه 84213920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(Sub strate)بايابدون محافظ فلزي 142,513 96,354,596,735 Rls. 10,360,545 $
28 1386 فرانسه 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 783,117 93,665,987,875 Rls. 10,065,673 $
29 1386 فرانسه 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 678,999 90,668,579,112 Rls. 9,806,106 $
30 1386 فرانسه 84705000 ماشين هاي صندوق ثبات 82,511 75,339,177,637 Rls. 8,101,284 $
31 1386 فرانسه 87033200 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوز تراكمي -احتراقي باحجم سيلندر 1500 سانتي مترمكعب تا2500 سانتي مترمكعب 868,860 74,406,726,028 Rls. 8,059,658 $
32 1386 فرانسه 84262000 جرثقيل هاي برجي 9,662,905 73,639,668,847 Rls. 7,928,661 $
33 1386 فرانسه 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 38,200 69,398,762,822 Rls. 7,461,153 $
34 1386 فرانسه 84295221 بيلهاي مكانيكي نوبا قابليت چرخش 360، نو، قدرت بيش ا ز155 اسب بخار 643,650 69,309,220,000 Rls. 7,432,337 $
35 1386 فرانسه 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 87,439 67,678,337,615 Rls. 7,308,463 $
36 1386 فرانسه 30022000 وا كسن ها برا ي پزشكي ا نساني 27,929 67,384,507,336 Rls. 7,250,123 $
37 1386 فرانسه 87059090 ساير وسايل نقليه موتوري بامصارف خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 172,100 60,110,142,073 Rls. 6,457,632 $
38 1386 فرانسه 28182000 ا كسيدآلومينيم, غيرا زكوروندوم مصنوعي 6,206,340 59,877,057,122 Rls. 6,451,568 $
39 1386 فرانسه 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 404,215 59,727,376,562 Rls. 6,419,731 $
40 1386 فرانسه 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 30,733 56,070,491,197 Rls. 6,013,813 $
41 1386 فرانسه 90289040 اجزا ء وقطعات ومتفرعات برا ي كنتور برق ا ز نوع ا لكترونيكي 56,117 54,132,490,964 Rls. 5,796,651 $
42 1386 فرانسه 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 50,964 53,665,774,851 Rls. 5,786,198 $
43 1386 فرانسه 33051000 شامپوها 2,407,078 48,684,662,275 Rls. 5,252,211 $
44 1386 فرانسه 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 268,401 48,018,083,064 Rls. 5,162,123 $
45 1386 فرانسه 30023090 سايروا كسن هابرا ي دا مپزشكي غيرمذكور 34,678 47,672,151,127 Rls. 5,120,643 $
46 1386 فرانسه 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 1,171,809 47,524,134,314 Rls. 5,119,507 $
47 1386 فرانسه 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 22,200 46,161,229,368 Rls. 4,950,354 $
48 1386 فرانسه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 56,523 45,507,406,198 Rls. 4,913,383 $
49 1386 فرانسه 32141000 بتانه هاي شيشه برهاو پيوند زني,سيمانهاي رزيني ,تركيبات درزگيري وغيره 679,918 45,270,543,328 Rls. 4,880,646 $
50 1386 فرانسه 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 725,988 44,380,040,178 Rls. 4,755,486 $
51 1386 فرانسه 73045190 سايرلوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زفولادممزوج سردكشيده ياسردنورشده باسطح مقطع مدور 45,131 42,603,212,232 Rls. 4,589,030 $
52 1386 فرانسه 29304000 متيونين 1,422,400 42,515,951,582 Rls. 4,572,984 $
53 1386 فرانسه 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 189,150 39,484,478,985 Rls. 4,244,895 $
54 1386 فرانسه 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 583,082 38,561,454,966 Rls. 4,151,482 $
55 1386 فرانسه 27101920 روغن صنعتي 1,255,995 38,100,503,530 Rls. 4,095,667 $
56 1386 فرانسه 04022110 شيرخشك ا طفال دربسته بنديهاي تحت خلاويك كيلوگرم وكمترباميزا ن موا دچرب ا ز5/1درصدبيشترباشد 1,024,358 36,271,876,862 Rls. 3,916,999 $
57 1386 فرانسه 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 236,788 36,006,432,041 Rls. 3,864,546 $
58 1386 فرانسه 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 39,253 34,710,869,362 Rls. 3,739,445 $
59 1386 فرانسه 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 3,150 34,551,462,902 Rls. 3,723,091 $
60 1386 فرانسه 25233000 سيمان آلومينو 3,873,500 33,605,377,413 Rls. 3,625,254 $
61 1386 فرانسه 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 12,045 33,376,677,157 Rls. 3,596,384 $
62 1386 فرانسه 40169990 سايرا شياا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذكور درجاي ديگر 153,605 32,684,410,850 Rls. 3,521,307 $
63 1386 فرانسه 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 159,600 32,392,230,411 Rls. 3,501,484 $
64 1386 فرانسه 87083110 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 281,995 32,213,013,909 Rls. 3,469,174 $
65 1386 فرانسه 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 36,633 32,089,936,654 Rls. 3,474,628 $
66 1386 فرانسه 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 1,945,825 30,717,677,990 Rls. 3,303,777 $
67 1386 فرانسه 84163000 سوخت رسانهاي مكانيكي وشبكه هاي مكانيكي آنها,تخليه كننده هاي مكانيكي خاكستروهمانند 105,852 30,668,552,002 Rls. 3,318,733 $
68 1386 فرانسه 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 76,575 30,379,969,398 Rls. 3,279,736 $
69 1386 فرانسه 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 290,320 30,048,108,501 Rls. 3,233,429 $
70 1386 فرانسه 75021000 نيكل بصورت كارنشده, غيرممزوج. 100,750 29,916,922,590 Rls. 3,213,337 $
71 1386 فرانسه 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 108,409 28,529,308,262 Rls. 3,082,922 $
72 1386 فرانسه 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 30,043 28,414,909,581 Rls. 3,058,775 $
73 1386 فرانسه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 546,317 27,541,688,748 Rls. 2,961,938 $
74 1386 فرانسه 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 22,060 26,989,959,275 Rls. 2,893,085 $
75 1386 فرانسه 84194000 مجموعه ماشين آلات (Plants)تقطيرياتصفيه (Rectifying) 56,676 26,824,424,385 Rls. 2,925,049 $
76 1386 فرانسه 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 133,808 26,553,511,698 Rls. 2,851,478 $
77 1386 فرانسه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 75,346 26,303,426,682 Rls. 2,821,018 $
78 1386 فرانسه 84451300 ماشين هاي كشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 102,409 26,005,533,119 Rls. 2,786,668 $
79 1386 فرانسه 38112100 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي روغن هاي نفتي 790,160 25,920,018,003 Rls. 2,791,666 $
80 1386 فرانسه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 570,867 25,184,700,847 Rls. 2,725,952 $
81 1386 فرانسه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 13,788 24,487,067,611 Rls. 2,637,228 $
82 1386 فرانسه 33029010 ا سانس هاي مورد مصرف درصنايع شوينده آرا يشي وبهدا شتي 167,424 24,457,715,825 Rls. 2,633,916 $
83 1386 فرانسه 48102200 كاغذ سبك ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 2,745,859 24,329,398,082 Rls. 2,619,533 $
84 1386 فرانسه 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 40,832 23,804,769,755 Rls. 2,561,033 $
85 1386 فرانسه 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 14,299 23,804,723,845 Rls. 2,562,011 $
86 1386 فرانسه 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 69,705 23,699,966,414 Rls. 2,552,973 $
87 1386 فرانسه 30042090 سايردا روهاي حاوي ساير آنتي بيوتيك كه توليد دا خلي ندا رند بصورت خرده فروشي 125,977 23,189,800,909 Rls. 2,496,134 $
88 1386 فرانسه 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 444,503 23,023,677,040 Rls. 2,476,697 $
89 1386 فرانسه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 3,896,210 22,722,611,656 Rls. 2,440,367 $
90 1386 فرانسه 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 58,837 22,608,921,478 Rls. 2,439,348 $
91 1386 فرانسه 90181300 دستگاههاي تشخيص ا مرا ض ا زطريق نمايش رزنانس مغناطيسي(MRI) 22,323 22,560,856,100 Rls. 2,438,581 $
92 1386 فرانسه 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 95,986 22,025,033,746 Rls. 2,370,553 $
93 1386 فرانسه 84434000 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ گرا ور 50,375 21,780,387,060 Rls. 2,348,290 $
94 1386 فرانسه 47042100 خميرچوب شيميائي آماده شدهباسولفيت, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده, سفيدشده تيره كاج 2,663,581 21,747,559,703 Rls. 2,344,367 $
95 1386 فرانسه 85362090 سايرقطع كننده هاي خودكارمدا رغير مذكور درجاي ديگر 55,309 21,149,987,368 Rls. 2,275,656 $
96 1386 فرانسه 33059000 فرآورده ها برا ي پاكيزگي و آرا يش مو كه در جاي ديگري مذكور نباشد 764,576 19,992,675,113 Rls. 2,156,343 $
97 1386 فرانسه 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 139,035 19,637,627,693 Rls. 2,118,928 $
98 1386 فرانسه 85444900 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا كثر80ولت, جورنشده باقطعات ا تصال 203,582 19,464,843,255 Rls. 2,097,415 $
99 1386 فرانسه 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 92,631 19,065,992,684 Rls. 2,050,626 $
100 1386 فرانسه 37011000 صفحه ها و فيلم هاي لوله نشده حساس شده , برا ي ا شعه ا يكس , عكسبردا ري نشده 126,384 18,873,620,143 Rls. 2,035,252 $
101 1386 فرانسه 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 138,011 18,809,768,300 Rls. 2,019,133 $
102 1386 فرانسه 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 34,191 18,413,145,708 Rls. 1,987,351 $
103 1386 فرانسه 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 212,703 18,335,396,196 Rls. 1,971,062 $
104 1386 فرانسه 84481110 دا بي ژا كارد 59,928 18,315,714,629 Rls. 1,973,957 $
105 1386 فرانسه 40022000 كائوچوي بوتادين 998,675 18,286,630,000 Rls. 1,979,501 $
106 1386 فرانسه 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 701,561 17,982,577,133 Rls. 1,937,108 $
107 1386 فرانسه 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 69,335 17,932,194,232 Rls. 1,931,990 $
108 1386 فرانسه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 308,209 17,566,435,087 Rls. 1,877,239 $
109 1386 فرانسه 94019020 اجزاء وقطعات نشيمنهاي وسايل نقليه زميني 141,344 17,414,137,863 Rls. 1,877,990 $
110 1386 فرانسه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 1,564,500 17,322,540,766 Rls. 1,860,743 $
111 1386 فرانسه 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 570,447 17,029,801,112 Rls. 1,829,246 $
112 1386 فرانسه 84133010 پمپ ا نژكتور 30,964 16,892,283,644 Rls. 1,818,975 $
113 1386 فرانسه 35079000 آنزيم ها وآنزيم هاي آماده غيرمذكور و غيرمشمول در جاي ديگر 45,021 16,875,451,075 Rls. 1,814,895 $
114 1386 فرانسه 04022190 شيروخامه بدون ا فزودن قندياموا دشيرين كننده باميزا ن چربي بيش ا ز 5/1% غيرمذكوردرجاي ديگر 551,100 16,840,589,829 Rls. 1,816,244 $
115 1386 فرانسه 90213990 سايرا عضاي مصنوعي بدن غيرا ز مفصل هاي مصنوعي و لنزدا خل چشمي ا ز جنسPMMA 2,841 16,753,476,437 Rls. 1,799,120 $
116 1386 فرانسه 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 1,148,274 16,704,539,612 Rls. 1,800,467 $
117 1386 فرانسه 29161200 ا سترهاي ا سيدا كريليك 796,560 16,219,866,084 Rls. 1,739,980 $
118 1386 فرانسه 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 18,909 16,133,704,568 Rls. 1,738,230 $
119 1386 فرانسه 76151900 ا شياءسرميز,ا شياءآشپزخانه ياسايرا شياءخانه دا ري وا جزا ءوقطعات آنها,ا زآلومينيوم. 159,933 16,032,796,360 Rls. 1,725,564 $
120 1386 فرانسه 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 4,136 15,890,444,779 Rls. 1,710,152 $
121 1386 فرانسه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 911,126 15,525,763,865 Rls. 1,680,234 $
122 1386 فرانسه 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 146,148 15,459,235,995 Rls. 1,658,744 $
123 1386 فرانسه 85340000 مدا رهاي چاپي 7,451 15,442,391,935 Rls. 1,664,948 $
124 1386 فرانسه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 31,394 15,439,201,178 Rls. 1,666,424 $
125 1386 فرانسه 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 1,343,279 14,901,483,106 Rls. 1,602,911 $
126 1386 فرانسه 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 64,534 14,817,069,873 Rls. 1,593,783 $
127 1386 فرانسه 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيكي). 6,548 14,730,281,817 Rls. 1,584,994 $
128 1386 فرانسه 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 34,940 14,700,247,030 Rls. 1,570,911 $
129 1386 فرانسه 39042200 پلي كلرور وينيل مخلوط نرم شده , به ا شكال ا بتدا ئي 410,700 14,631,238,424 Rls. 1,575,500 $
130 1386 فرانسه 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 100,800 14,431,862,572 Rls. 1,547,653 $
131 1386 فرانسه 39209990 سايرصفحه هاورق هاورقه هاي نازك وباريكه ها ا زسايرموا دپلاستيكي غيرا سفنجي غيرمذكوردرجاي ديگ 39,636 14,389,813,525 Rls. 1,549,937 $
132 1386 فرانسه 38190090 سايرمايعات آماده شده برا ي ا دوا ت هيدروليكي ا نتقال نيرودا را ي 70%وزني كمترروغنهاي نفتي 292,485 14,113,994,490 Rls. 1,518,773 $
133 1386 فرانسه 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 310,149 14,100,383,896 Rls. 1,516,567 $
134 1386 فرانسه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 1,719,112 14,032,467,897 Rls. 1,503,177 $
135 1386 فرانسه 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 24,954 13,576,365,180 Rls. 1,458,712 $
136 1386 فرانسه 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 156,915 13,562,784,213 Rls. 1,463,350 $
137 1386 فرانسه 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 1,568 13,202,399,017 Rls. 1,420,973 $
138 1386 فرانسه 84212990 سايرماشين آلات ودستگاههابراي مايعات بجزموا ردمذكور 147,119 13,093,282,152 Rls. 1,413,994 $
139 1386 فرانسه 85179000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي برقي براي تلفن يا تلگرا ف 63,241 12,937,889,562 Rls. 1,387,776 $
140 1386 فرانسه 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,304,016 12,897,000,000 Rls. 1,384,838 $
141 1386 فرانسه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 48,867 12,760,749,241 Rls. 1,370,339 $
142 1386 فرانسه 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 11,467 12,690,060,553 Rls. 1,368,676 $
143 1386 فرانسه 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 72,919 12,667,358,828 Rls. 1,365,497 $
144 1386 فرانسه 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 5,025 12,647,811,474 Rls. 1,364,748 $
145 1386 فرانسه 30039090 ساير دا روهاي غيرمذكور غيرا زخرده فروشي كه توليددا خلي ندا رندغيرمذكور 334,013 12,596,372,102 Rls. 1,359,661 $
146 1386 فرانسه 33049900 فرآورده هابرا ي زيبائي وآرا يش, مرا قبت پوست وضدآفتاب وبرا ي برنزه شدن غيرمذكوردرجاي ديگر 118,549 12,407,400,161 Rls. 1,338,233 $
147 1386 فرانسه 40101900 تسمه نقاله ... ا زكائوچوي ولكانيزه كه درجاي ديگر مذكور نباشد 51,709 12,276,429,326 Rls. 1,322,582 $
148 1386 فرانسه 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 36,000 12,262,078,432 Rls. 1,326,347 $
149 1386 فرانسه 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 121,420 12,242,167,871 Rls. 1,319,927 $
150 1386 فرانسه 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 611,500 12,137,564,418 Rls. 1,309,989 $
151 1386 فرانسه 85113090 كويل هاي روشن كردن 156,880 12,105,902,481 Rls. 1,305,158 $
152 1386 فرانسه 39174000 لوا زم وملحقات لوله و شيلنگ ا ز موا د پلاستيكي 155,119 11,969,729,727 Rls. 1,289,140 $
153 1386 فرانسه 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 5,042 11,959,273,586 Rls. 1,289,512 $
154 1386 فرانسه 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 26,135 11,813,673,012 Rls. 1,269,399 $
155 1386 فرانسه 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 1,614 11,770,934,024 Rls. 1,269,205 $
156 1386 فرانسه 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 634,500 11,726,637,800 Rls. 1,265,338 $
157 1386 فرانسه 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 135,342 11,710,729,763 Rls. 1,259,186 $
158 1386 فرانسه 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 86,430 11,658,796,372 Rls. 1,246,653 $
159 1386 فرانسه 84435100 ماشين هاي چاپ بطريق پرتاب جوهر(ink-jet) 9,430 11,657,374,070 Rls. 1,257,625 $
160 1386 فرانسه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 48,912 11,455,177,908 Rls. 1,231,145 $
161 1386 فرانسه 87085010 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 114,471 11,305,000,000 Rls. 1,212,246 $
162 1386 فرانسه 86073000 قلابهاوسايروسايل كوپلينگ, ضربه گيرهاي لكوموتيوهاي را ه آهن وا جزا ءوقطعات آنها 79,471 11,199,748,395 Rls. 1,208,105 $
163 1386 فرانسه 85011090 سايرا لكتروموتورهابه قدرت حداكثر 5/37 وات بجزباجريان متناوب وياجريان مستقيم 12و24ولت 61,857 10,964,378,234 Rls. 1,184,797 $
164 1386 فرانسه 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 687,693 10,709,765,802 Rls. 1,154,703 $
165 1386 فرانسه 90221200 دستگاههاي توموگرا في كه توسط يك ماشين خودكار داده پردازي هدايت مي شوند 13,632 10,598,661,626 Rls. 1,146,992 $
166 1386 فرانسه 85334010 پتانسيومترجهت تنظيم هوا ي ورودي وسوخت درموتورهاي ا نژكتوري 5,623 10,443,359,105 Rls. 1,127,772 $
167 1386 فرانسه 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 809,920 10,396,213,091 Rls. 1,120,334 $
168 1386 فرانسه 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 82,018 10,368,631,469 Rls. 1,115,749 $
169 1386 فرانسه 39199010 فيلم پشت چسب دا رويژه پوشك كامل (شورتي ) غيرمذكور درجاي ديگر 164,705 10,363,974,937 Rls. 1,115,164 $
170 1386 فرانسه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 1,252,476 10,331,309,793 Rls. 1,110,827 $
171 1386 فرانسه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 34,514 10,321,240,861 Rls. 1,108,217 $
172 1386 فرانسه 90221490 سايربرا ي مصارف پزشكي.جرا حي يا دا مپزشكي 4,472 10,047,055,581 Rls. 1,081,749 $
173 1386 فرانسه 38112900 ا فزودنيهابرا ي روغن هاي روا ن كننده دا را ي موا دي غيرا زروغن هاي نفتي 357,196 9,968,420,366 Rls. 1,070,638 $
174 1386 فرانسه 30023010 واكسن نيوكاسل ( لاسوتا-ب 1 -روغني) براي دامپزشكي 21,120 9,838,715,265 Rls. 1,052,363 $
175 1386 فرانسه 84481190 سايرماشين هاي كوچك كننده كارت ،كپي برداري كارت ،پانچ كننده كارت يابسته بندي كارت بعدازپانچ كردن 24,136 9,803,550,500 Rls. 1,056,617 $
176 1386 فرانسه 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 598 9,731,914,664 Rls. 1,051,365 $
177 1386 فرانسه 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 19,245 9,649,632,713 Rls. 1,039,354 $
178 1386 فرانسه 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819030 9,705 9,632,227,896 Rls. 1,040,449 $
179 1386 فرانسه 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 300,530 9,565,695,097 Rls. 1,030,644 $
180 1386 فرانسه 84622100 ماشين هاي خم كردن, تاكردن،راست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها),باكنترل شماره ا ي 94,368 9,563,752,577 Rls. 1,034,478 $
181 1386 فرانسه 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 47,663 9,563,518,617 Rls. 1,031,645 $
182 1386 فرانسه 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 412,500 9,555,984,000 Rls. 1,029,740 $
183 1386 فرانسه 30063000 فرآورده هاي كدركننده برا ي آزمايش هاي را ديوگرا في,معرفهاي تشخيص مرض دربيمار. 2,251 9,546,617,697 Rls. 1,024,236 $
184 1386 فرانسه 85044060 ا نوا ع S.P.U 110,286 9,502,110,373 Rls. 1,022,811 $
185 1386 فرانسه 39202030 صفحه ،ورق ياتيغه ازپليمرهاي پروپيلن باضخامت 21 ميكرون وكمتر ويژه صنايع خازن سازي 143,735 9,491,703,390 Rls. 1,021,469 $
186 1386 فرانسه 90221390 دستگاههاي را ديولوژي مصارف دندا نپزشكي بغيرا زدستگاه را ديوگرا في تك دندا ن 3,787 9,476,219,470 Rls. 1,016,795 $
187 1386 فرانسه 90312000 دستگاههاي آزمايش 19,300 9,436,907,444 Rls. 1,017,093 $
188 1386 فرانسه 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 62,790 9,373,797,436 Rls. 1,011,062 $
189 1386 فرانسه 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 565,379 9,180,673,664 Rls. 987,588 $
190 1386 فرانسه 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 25,978 9,011,107,371 Rls. 974,276 $
191 1386 فرانسه 84824000 رولربيرينگ سوزني. 30,728 8,968,907,366 Rls. 963,340 $
192 1386 فرانسه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 247 8,965,874,824 Rls. 964,725 $
193 1386 فرانسه 85472000 قطعات عايق ا زموا دپلاستيكي 81,840 8,879,187,569 Rls. 957,363 $
194 1386 فرانسه 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 13,433 8,817,814,596 Rls. 949,001 $
195 1386 فرانسه 84383000 ماشين آلات ودستگاههاي قندسازي 107,080 8,794,847,420 Rls. 943,792 $
196 1386 فرانسه 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 59,419 8,790,730,636 Rls. 947,253 $
197 1386 فرانسه 32081010 پوشش ورنگها براساس پلي استرها 119,520 8,761,727,162 Rls. 942,614 $
198 1386 فرانسه 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 21,631 8,643,000,001 Rls. 925,057 $
199 1386 فرانسه 39072090 ساير پلي ا ترهابه ا شكال ا بتدا يي غيرمذكوردر جاي ديگر 295,375 8,580,154,230 Rls. 916,772 $
200 1386 فرانسه 94054090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي برقي غير مذكور درجاي ديگر . 22,735 8,501,805,855 Rls. 919,563 $
مجموع کل
15,787,605,064,755 ريال
مجموع کل
1,700,135,280 دلار