آمار کل " واردات از" کشور "فدراسيون روسيه" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 فدراسيون روسيه 72061000 شمش ا زآهن وفولادغيرممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده. 449,193,499 2,353,467,106,159 Rls. 253,698,569 $
2 1386 فدراسيون روسيه 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 105,126,898 688,908,948,118 Rls. 74,353,012 $
3 1386 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء وقطعات رآكتورهاي هسته ا ي 1,569,707 624,097,266,206 Rls. 67,390,982 $
4 1386 فدراسيون روسيه 44071000 چوب ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده با,...بضخامت بيش ا ز6mmا زتيره كاج 118,650,552 388,036,430,729 Rls. 41,777,403 $
5 1386 فدراسيون روسيه 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 29,409,748 241,488,295,586 Rls. 26,039,052 $
6 1386 فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن كاذب (كارتام Carthame ) ,خام 28,007,341 229,899,486,227 Rls. 24,687,523 $
7 1386 فدراسيون روسيه 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 34,116,217 224,034,545,345 Rls. 24,109,500 $
8 1386 فدراسيون روسيه 27040090 سايركك ها ونيمه كك ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذكوردرجاي ديگر 87,604,849 220,735,680,172 Rls. 23,863,065 $
9 1386 فدراسيون روسيه 27040020 كك ونيمه كك ا ز ليگنيت 52,979,852 209,898,537,202 Rls. 22,675,784 $
10 1386 فدراسيون روسيه 72039000 محصولات آهني اسفنجي,كه درجاي ديگرذكرنشده, و94/99%اهن خالص , به شكل توده, حبه. 56,459,725 194,476,927,046 Rls. 20,925,161 $
11 1386 فدراسيون روسيه 72139110 ميله هاي گرم نورد شده ازآهن يافولاد غير ممزوج به صورت كلاف با قطركمترا ز9ميليمتر 36,114,990 187,328,842,072 Rls. 20,192,307 $
12 1386 فدراسيون روسيه 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, كاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 927 175,811,180,662 Rls. 18,887,177 $
13 1386 فدراسيون روسيه 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل طومارباپهناي 600mmياكمتربه ضخامت كمترا زmm3 24,941,100 166,273,038,087 Rls. 17,844,369 $
14 1386 فدراسيون روسيه 25240090 ساير ا شكال پنبه كوهي غيرا ز فيبري, ورقه يا پودر 33,955,140 158,155,647,877 Rls. 17,013,179 $
15 1386 فدراسيون روسيه 88039000 ا جزا ءوقطعات وسايل نقليه هوا ييوقضايي ياپرتاب فضاپيما (باستثناءهوا پيما,هليكوپتر) 9,245 95,666,812,611 Rls. 10,278,817 $
16 1386 فدراسيون روسيه 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 16,704,185 78,967,440,319 Rls. 8,517,440 $
17 1386 فدراسيون روسيه 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 10,063,019 77,955,422,992 Rls. 8,388,827 $
18 1386 فدراسيون روسيه 49011000 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده همانندبصورت ا ورا ق مجزا, حتيتاشده 35 74,407,723,911 Rls. 8,028,966 $
19 1386 فدراسيون روسيه 29261000 ا كريلو نيتريل 3,008,605 69,406,973,744 Rls. 7,443,107 $
20 1386 فدراسيون روسيه 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده كه درجاي ديگري مذكور نباشد 40,069,000 67,420,638,554 Rls. 7,266,732 $
21 1386 فدراسيون روسيه 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 8,877,710 60,710,950,756 Rls. 6,557,529 $
22 1386 فدراسيون روسيه 72163100 پروفيل بامقطعU ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 13,292,465 60,227,231,973 Rls. 6,509,773 $
23 1386 فدراسيون روسيه 72139190 ميله هاي گرم ا زا هن يافولاد غير ممزوج بامقطع عرض دا يره به قطركمترا ز14ميليمتربصورت طومارغيرمذكوردرجاي ديگر 12,802,098 58,705,499,858 Rls. 6,358,156 $
24 1386 فدراسيون روسيه 73111090 سايرظروف چدني, آهني يافولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده بجزسيلندرهاي گازمايع يكبارمصرف 2,048,896 48,565,799,189 Rls. 5,240,450 $
25 1386 فدراسيون روسيه 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 6,389,658 43,049,364,928 Rls. 4,632,581 $
26 1386 فدراسيون روسيه 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 32,033 41,184,661,104 Rls. 4,436,138 $
27 1386 فدراسيون روسيه 27040010 كك ونيمه كك زغال سنگ برا ي ساخت ا لكترودها 13,908,589 39,855,111,982 Rls. 4,271,805 $
28 1386 فدراسيون روسيه 49119990 ساير محصولات چاپي كه درجاي ديگرمذكورنباشد 116 39,074,635,537 Rls. 4,227,484 $
29 1386 فدراسيون روسيه 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 6,347,226 38,989,659,995 Rls. 4,207,523 $
30 1386 فدراسيون روسيه 72131010 ميلگردكلاف باقطركمترا ز9ميليمتر ازآهن يافولاد غير ممزوج 7,584,606 38,372,616,515 Rls. 4,124,272 $
31 1386 فدراسيون روسيه 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,350,000 34,951,374,607 Rls. 3,805,447 $
32 1386 فدراسيون روسيه 49029090 سايرروزنامه مجله ونشريات ا دوا ري كه كمترا ز چهارباردر هفته منتشرشودغيرمذكور 351 34,227,167,177 Rls. 3,698,853 $
33 1386 فدراسيون روسيه 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 1,876,470 32,178,610,329 Rls. 3,446,616 $
34 1386 فدراسيون روسيه 79011290 روي غير ممزوج باخلوص كمتر از90/99 درصد به صورت كارنشده 995,277 31,000,120,761 Rls. 3,324,053 $
35 1386 فدراسيون روسيه 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي كمترا ز80ميليمتر. 5,539,113 29,653,678,974 Rls. 3,203,736 $
36 1386 فدراسيون روسيه 72085490 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشتر وضخامت كمتراز 3ميلي متر غيرازرديف 72085410 4,745,640 27,503,581,910 Rls. 2,949,338 $
37 1386 فدراسيون روسيه 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 4,071,050 27,021,714,200 Rls. 2,924,328 $
38 1386 فدراسيون روسيه 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 3,516,659 26,159,144,686 Rls. 2,826,610 $
39 1386 فدراسيون روسيه 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 460,772 24,207,748,268 Rls. 2,599,188 $
40 1386 فدراسيون روسيه 48023000 كاغذپايه برا ي كاربن بشكل رول يا ورق 2,490,153 23,070,754,503 Rls. 2,494,003 $
41 1386 فدراسيون روسيه 87019090 ترا كتورهاي كشاورزي غيرچرخ زنجيري ،باقدرت 120اسب بخار وكمتر 419,508 21,939,245,603 Rls. 2,424,226 $
42 1386 فدراسيون روسيه 72082700 محصولات ازآهن يافولادغيرمزوج تخت فقط گرم نوردشده, بشكل طومار,باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز 3mmپاك شده درسطح 3,401,700 21,905,552,920 Rls. 2,350,389 $
43 1386 فدراسيون روسيه 72085190 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت فقطگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600ميلي متر يابيشتر به عرض كمتراز mm 1850 ضخامت بيشترا ز10ميليمتر 4,366,230 21,617,672,645 Rls. 2,331,830 $
44 1386 فدراسيون روسيه 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 3,025,342 20,199,928,369 Rls. 2,181,271 $
45 1386 فدراسيون روسيه 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيرا زرديف شماره 87021000 433,090 18,919,695,091 Rls. 2,063,953 $
46 1386 فدراسيون روسيه 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 3,213,931 18,726,186,287 Rls. 2,015,439 $
47 1386 فدراسيون روسيه 84071000 موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه اي -احتراقي يادوار براي وسايط نقليه هوا يي 13,340 17,858,404,938 Rls. 1,912,219 $
48 1386 فدراسيون روسيه 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 3,752,131 17,828,123,058 Rls. 1,920,372 $
49 1386 فدراسيون روسيه 28151100 هيدرا كسيدسديم (سودسوزآور),جامد 5,466,450 17,521,681,558 Rls. 1,885,484 $
50 1386 فدراسيون روسيه 72085210 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيش از1850ميلي متر 3,361,184 17,377,386,637 Rls. 1,869,540 $
51 1386 فدراسيون روسيه 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 6,314,159 16,894,362,513 Rls. 1,820,306 $
52 1386 فدراسيون روسيه 76061200 صفحه مربع يامستطيل ,ا زآلياژآلومينيوم, به ضخامت بيش ا ز 2/0 mm 138,526 16,495,411,173 Rls. 1,791,186 $
53 1386 فدراسيون روسيه 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 2,995,656 15,687,604,466 Rls. 1,690,952 $
54 1386 فدراسيون روسيه 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 6,313 15,090,847,671 Rls. 1,612,812 $
55 1386 فدراسيون روسيه 47031100 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, سفيدنشده, تيره كاج 1,998,830 13,876,490,462 Rls. 1,489,070 $
56 1386 فدراسيون روسيه 86072900 ترمزهاي لكوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 81,069 11,988,449,520 Rls. 1,295,407 $
57 1386 فدراسيون روسيه 72164000 پروفيل بامقطعL ياTا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,905,381 11,832,632,860 Rls. 1,278,973 $
58 1386 فدراسيون روسيه 44032000 چوب خام يا چهارترا ش, ا ز تيره كاج 8,417,113 11,533,326,123 Rls. 1,241,968 $
59 1386 فدراسيون روسيه 72283000 ميله هاا زفولاد ممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط گرم نوردشده, گرم كشيده شده ياگرم ا كسترودشده. 1,740,390 11,239,034,711 Rls. 1,214,431 $
60 1386 فدراسيون روسيه 73023000 سوزن ريل تقاطعي ،ميله سوزنباني وسايرقطعات تقاطعي راه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,475,960 9,545,139,533 Rls. 1,029,728 $
61 1386 فدراسيون روسيه 84821000 بلبرينگ. 21,464 9,195,522,742 Rls. 989,047 $
62 1386 فدراسيون روسيه 72126000 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي كمترا ز600,mmروكش شده. 286,073 8,496,249,396 Rls. 912,245 $
63 1386 فدراسيون روسيه 29153200 ا ستات وينيل 714,940 8,390,976,411 Rls. 901,865 $
64 1386 فدراسيون روسيه 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 4,453 8,389,100,103 Rls. 903,624 $
65 1386 فدراسيون روسيه 87042300 وسايط نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن بيش ا ز20تن 185,850 8,168,916,410 Rls. 877,701 $
66 1386 فدراسيون روسيه 10011090 ساير گندم سخت 3,606,700 7,895,855,553 Rls. 851,581 $
67 1386 فدراسيون روسيه 84303120 دستگاههاي حفاري (road header)ردهدر 49,583 7,263,000,000 Rls. 780,464 $
68 1386 فدراسيون روسيه 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 7,711 7,097,916,574 Rls. 761,120 $
69 1386 فدراسيون روسيه 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 636,880 6,995,542,709 Rls. 753,170 $
70 1386 فدراسيون روسيه 72084000 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بصورت غيرطومار,باپهناي 600ميليمتريابيشتربانقوش برجسته. 1,356,848 6,334,992,297 Rls. 680,178 $
71 1386 فدراسيون روسيه 86072100 ترمزهاي باهوا ي فشرده واجزاء وقطعات آنها،براي لكوموتيورا ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 67,775 6,330,145,944 Rls. 679,640 $
72 1386 فدراسيون روسيه 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 914,253 6,259,624,047 Rls. 676,899 $
73 1386 فدراسيون روسيه 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 196,503 6,245,420,521 Rls. 670,025 $
74 1386 فدراسيون روسيه 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 1,333,200 6,177,928,994 Rls. 665,069 $
75 1386 فدراسيون روسيه 44121900 تخته چندلا,كه ضخامت هرلاي آن ا ز6ميليمتر بيشترنباشدودرجاي ديگرمذكورنباشد 654,350 6,098,344,989 Rls. 660,745 $
76 1386 فدراسيون روسيه 40023100 كائوچوي ا يزوبوتن - ا يزوپرن (بوتيل ) 237,150 6,031,302,231 Rls. 649,436 $
77 1386 فدراسيون روسيه 85407100 ماگنترون ها 715 5,999,493,608 Rls. 642,345 $
78 1386 فدراسيون روسيه 73063090 سايرلوله هاي جوش دا ده شده ا زآهن يافولادغيرممزوج باسطح مقطع مدور وقطر خارجي بيش از 8اينچ 985,665 5,847,930,826 Rls. 633,991 $
79 1386 فدراسيون روسيه 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 618,960 5,677,281,291 Rls. 613,454 $
80 1386 فدراسيون روسيه 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 744,940 5,555,700,126 Rls. 600,198 $
81 1386 فدراسيون روسيه 84211100 خامه گيرا زنوع گريزا زمركز 86,227 5,455,141,884 Rls. 586,299 $
82 1386 فدراسيون روسيه 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 1,030,295 5,207,317,651 Rls. 565,286 $
83 1386 فدراسيون روسيه 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 190 5,072,914,800 Rls. 549,136 $
84 1386 فدراسيون روسيه 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 199,967 4,934,586,944 Rls. 529,178 $
85 1386 فدراسيون روسيه 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 5,420 4,838,578,104 Rls. 521,848 $
86 1386 فدراسيون روسيه 72285000 ميله هاا زفولادممزوج, كه درجاي ديگرذكرنشده فقط سردشكل دا ده شده ياسردتمام شده. 6,023 4,682,539,645 Rls. 502,095 $
87 1386 فدراسيون روسيه 44081000 ورق هاي لائي برا ي تخته هاي چندلا,وسايرچوبهائيكه به درا زا ا ره شده ,كه ضخامت آن ا ز 6mm بيشتر نباشد ,كاج 317,841 4,647,558,319 Rls. 500,639 $
88 1386 فدراسيون روسيه 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 83,890 4,546,383,646 Rls. 487,947 $
89 1386 فدراسيون روسيه 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 12,258 4,252,110,013 Rls. 457,106 $
90 1386 فدراسيون روسيه 79011100 روي, غيرممزوج, باخلوص 99/99%يابيشتر،به صورت كارنشده 127,424 4,224,917,787 Rls. 457,044 $
91 1386 فدراسيون روسيه 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبكاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذكوردرجاي ديگر 490,710 4,211,808,169 Rls. 451,668 $
92 1386 فدراسيون روسيه 76072090 سايرورق هاونوا رهاي نازك ازآلومينيوم روي تكيه گاه, بجزرديف 76072010 162,454 3,769,980,035 Rls. 408,100 $
93 1386 فدراسيون روسيه 75022000 آلياژهاي نيكل بصورت كارنشده. 14,955 3,683,028,095 Rls. 395,175 $
94 1386 فدراسيون روسيه 44039900 سايرچوبهاي خام يا چهارترا شي كه درجاي ديگرمذكور نيست 2,812,404 3,371,637,326 Rls. 364,330 $
95 1386 فدراسيون روسيه 22029000 ساير نوشابه هاي غيرا لكلي ,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 645,194 3,347,005,534 Rls. 359,795 $
96 1386 فدراسيون روسيه 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 3,585 3,263,854,720 Rls. 350,717 $
97 1386 فدراسيون روسيه 72131090 سايرميله هاي گرم نورد شده بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده دا را ي دندا نه ، برآمدگي گودي ياغيره كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 721,850 3,177,410,625 Rls. 343,133 $
98 1386 فدراسيون روسيه 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 120,000 3,163,694,028 Rls. 341,996 $
99 1386 فدراسيون روسيه 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 660,962 3,088,647,781 Rls. 332,765 $
100 1386 فدراسيون روسيه 26140000 سنگ تتيان وكنسانتره هاي آن 400,000 3,057,474,140 Rls. 329,936 $
101 1386 فدراسيون روسيه 84612000 ماشين هاي شكل دا دن ياشكافدا ركردن برا ي كاركردن برروي فلزا ت ياسرمت ها 393,255 2,922,574,950 Rls. 314,647 $
102 1386 فدراسيون روسيه 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 35,312 2,914,640,000 Rls. 314,349 $
103 1386 فدراسيون روسيه 28492090 سايركربورهاا زسيليسيم غيرمذكور 420,000 2,891,062,746 Rls. 311,664 $
104 1386 فدراسيون روسيه 38140000 حلال هاورقيق كننده هاي آلي مركب غيرمذكورومشمول درجاي ديگر 436,800 2,815,769,174 Rls. 303,685 $
105 1386 فدراسيون روسيه 73021000 خطوط را ه آهن ا زچدن ،آهن ياا زفولاد ريل 587,482 2,737,574,625 Rls. 293,806 $
106 1386 فدراسيون روسيه 48063000 كاغذ رسامي(كالك ),به شكل رول يا ورق 360,550 2,732,303,383 Rls. 294,855 $
107 1386 فدراسيون روسيه 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 46,378 2,579,793,815 Rls. 276,734 $
108 1386 فدراسيون روسيه 40113000 تايربادي نو ا زكائوچو برا ي هوا پيما 33,340 2,565,350,325 Rls. 276,577 $
109 1386 فدراسيون روسيه 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب كردن روي وسايط نقليه جاده اي 16,550 2,538,615,713 Rls. 273,794 $
110 1386 فدراسيون روسيه 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 280,380 2,471,462,440 Rls. 266,736 $
111 1386 فدراسيون روسيه 55033000 ا لياف سنتتيك غيريكسره, ا زآكريليك يامدآكريليك, حلاجينشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 209,344 2,468,169,497 Rls. 265,748 $
112 1386 فدراسيون روسيه 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 231,993 2,409,137,059 Rls. 259,027 $
113 1386 فدراسيون روسيه 84622900 ماشين هاي خم كردن, تاكردن, را ست كردن ياتخت كردن (همچنين پرس ها)بدون كنترل شماره اي 323,140 2,396,070,117 Rls. 258,439 $
114 1386 فدراسيون روسيه 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 2,310 2,357,750,000 Rls. 250,000 $
115 1386 فدراسيون روسيه 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت كننده صوت 20 2,337,098,242 Rls. 250,627 $
116 1386 فدراسيون روسيه 72083690 محصولات ازاهن يافولاد غير ممزوج تخت وگرم نوردشده به شكل طومار باپهناي 600mmوبيشتر غير مذكور درجاي ديگر 498,040 2,297,875,808 Rls. 246,739 $
117 1386 فدراسيون روسيه 39111000 رزين هاي نفت, رزين هاي كومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شكال ا وليه غيرمذكوردرجاي ديگر 600,000 2,285,520,929 Rls. 245,619 $
118 1386 فدراسيون روسيه 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 42,778 2,230,986,942 Rls. 239,949 $
119 1386 فدراسيون روسيه 90151000 مسافت ياب ها 397 2,211,891,051 Rls. 238,479 $
120 1386 فدراسيون روسيه 90313000 پروژكتورهاي پروفيل 142 2,209,720,388 Rls. 236,943 $
121 1386 فدراسيون روسيه 76031000 پودرباساختارغيرلايه ا ي ا زآلومينيوم. 69,496 2,164,068,087 Rls. 234,057 $
122 1386 فدراسيون روسيه 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 137 2,139,852,677 Rls. 231,208 $
123 1386 فدراسيون روسيه 84051000 مولدهاي گازهوا ياگازآب, مولدهاي گازا ستيلن وگازهاي همانند ،بافرآيند آبي ،يابابدون تصفيه كننده هاي آنها 182,686 2,096,609,902 Rls. 227,096 $
124 1386 فدراسيون روسيه 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر كه به نحوديگري آبكاري شده ياا ندودشده باروي 189,545 2,085,569,638 Rls. 223,630 $
125 1386 فدراسيون روسيه 44069000 ترا ورس چوبي برا ي را ه آهن ياهمانند,آغشته شده 1,066,000 2,072,001,774 Rls. 222,730 $
126 1386 فدراسيون روسيه 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 158,000 2,039,644,356 Rls. 218,877 $
127 1386 فدراسيون روسيه 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 191,390 2,007,850,899 Rls. 215,504 $
128 1386 فدراسيون روسيه 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع كنترل شماره ا ي ) 50,500 1,985,834,040 Rls. 212,727 $
129 1386 فدراسيون روسيه 28230000 ا كسيدهاي تيتان 250,000 1,976,908,000 Rls. 213,859 $
130 1386 فدراسيون روسيه 28413000 دي كرمات سديم 140,000 1,944,852,510 Rls. 209,620 $
131 1386 فدراسيون روسيه 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 94,181 1,921,741,937 Rls. 207,404 $
132 1386 فدراسيون روسيه 17019900 سايرقند و شكر غير مذكور در جاي ديگر 497,050 1,916,442,905 Rls. 207,812 $
133 1386 فدراسيون روسيه 29221220 دي ا تانول آمين 102,500 1,905,929,510 Rls. 204,389 $
134 1386 فدراسيون روسيه 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 5,818 1,877,800,517 Rls. 202,393 $
135 1386 فدراسيون روسيه 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 5,610 1,868,910,572 Rls. 200,398 $
136 1386 فدراسيون روسيه 44041000 تركه وچوب دونيم شده, بطورساده هموا رياگردشده ولي خرا طي ياخم نشده برا ي ساختن عصاچترياهمانند ازتيره كاج 773,700 1,836,446,640 Rls. 198,532 $
137 1386 فدراسيون روسيه 73051900 لوله ا زآهن ياا زفولاد,بامقطع مدور,باقطرخارجي بيش از4/406 براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 372,075 1,819,848,053 Rls. 196,087 $
138 1386 فدراسيون روسيه 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 36,750 1,801,562,300 Rls. 194,239 $
139 1386 فدراسيون روسيه 28332500 سولفات هااز مس 280,000 1,736,665,398 Rls. 187,384 $
140 1386 فدراسيون روسيه 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 68,000 1,730,240,865 Rls. 185,709 $
141 1386 فدراسيون روسيه 44112110 تخته فيبر با ضخامت 6ميليمتر وكمتر كارنشده باجرم مخصوص بين 5/0تا8/0گرم درسانتيمتر مكعب 358,940 1,662,780,755 Rls. 179,305 $
142 1386 فدراسيون روسيه 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي كه در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بكارميروند 222,000 1,639,831,504 Rls. 177,072 $
143 1386 فدراسيون روسيه 84303190 سايرماشين آلات خودروكندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل غيرمذكوردرجاي ديگر 3,743 1,587,742,210 Rls. 171,462 $
144 1386 فدراسيون روسيه 40111000 تايربادي نو ا زكائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 10,789 1,575,394,936 Rls. 171,108 $
145 1386 فدراسيون روسيه 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 220,000 1,567,915,440 Rls. 168,920 $
146 1386 فدراسيون روسيه 86021000 لكوموتيوهاي ديزلي - برقي 90,000 1,462,154,400 Rls. 158,809 $
147 1386 فدراسيون روسيه 40121200 لاستيك رويي روكش شده ا زا نوا ع موردا ستفاده در ا توبوس يا ا تومبيل باري 37,500 1,409,954,700 Rls. 150,235 $
148 1386 فدراسيون روسيه 70193200 ورق نازك نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 94,248 1,404,475,448 Rls. 151,344 $
149 1386 فدراسيون روسيه 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي كاركردن روي كائوچو يا موادپلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 72,840 1,354,651,714 Rls. 145,353 $
150 1386 فدراسيون روسيه 76071190 سايرصفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, صرفانوردشده به ضخامت بيش ا ز12ميكرون وحداكثر 2/0ميلي متر 54,187 1,317,750,571 Rls. 141,785 $
151 1386 فدراسيون روسيه 40116290 لاستيك رويي چرخ بادي, نو,ا ستخوا ن شاه ماهي برا ي نوا قل ساختماني باقطرطوقه حدا كثر61 سانتيمتربدون توليد داخل 257,500 1,300,038,307 Rls. 139,855 $
152 1386 فدراسيون روسيه 90321000 ترموستات 5,389 1,268,997,422 Rls. 136,032 $
153 1386 فدراسيون روسيه 76071110 ورق ونوارنازك از آلومينيوم به ضخامت كمترا ز 9 ميكرون، بدون تكيه گاه صرفا نورد شده 52,492 1,230,323,437 Rls. 132,692 $
154 1386 فدراسيون روسيه 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 65,560 1,224,992,855 Rls. 131,170 $
155 1386 فدراسيون روسيه 73059000 لوله ا زآهن ياا زفولاد,پرچ شده,يابه طريق مشابهي مسدود شده باقطرخارجي بيش ا ز 4/406 mmوسطح مقطع مدور غير مذكور درجاي ديگر 250,366 1,215,224,875 Rls. 130,305 $
156 1386 فدراسيون روسيه 29173500 ا نيدريد فتاليك 252,000 1,210,198,500 Rls. 129,780 $
157 1386 فدراسيون روسيه 84594000 ساير ماشين هاي صيقل كردن جدار داخلي براي فلزا ت، كه در جاي ديگرمذكورنباشد 92,330 1,183,421,370 Rls. 127,548 $
158 1386 فدراسيون روسيه 84589900 ماشين هاي ترا ش برا ي بردا شتن فلز,(غيرا زا نوا ع كنترل شماره اي)غير مذكور درجاي ديگر 46,019 1,169,095,590 Rls. 125,420 $
159 1386 فدراسيون روسيه 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 15,611 1,129,721,884 Rls. 122,211 $
160 1386 فدراسيون روسيه 04021090 شيروخامه شيربه شكل پودرباميزا ن چربي كمترا ز 5/1 درصد غيرمذكور درجاي ديگر 60,000 1,128,990,745 Rls. 121,501 $
161 1386 فدراسيون روسيه 70133190 اشياء شيشه اي سرميز ،اشپزخانه غيرازشيشه -سراميك ساخته شده بصورت ماشيني ازكريستال سرب دار (غيرازليوان ) 42,367 1,093,810,091 Rls. 117,648 $
162 1386 فدراسيون روسيه 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره كاج 159,643 1,089,136,212 Rls. 117,565 $
163 1386 فدراسيون روسيه 72149900 ميله هاي ازآهن يافولادغير ممزوج , گرم نورد,گرم كشيده ياگرم ا كسترودشده كه درجاي ديگرذكرنشده. 203,970 1,085,543,985 Rls. 116,622 $
164 1386 فدراسيون روسيه 39046120 پودر( پلي تترا فلوئوروا تيلن ) 45,000 1,067,920,087 Rls. 115,313 $
165 1386 فدراسيون روسيه 28151200 هيدرا كسيدسديم بصورت محلول درآب (محلول قليائي سودسوزآور) 407,565 1,059,865,434 Rls. 113,660 $
166 1386 فدراسيون روسيه 32029000 مواد دباغي غيرآلي;فرآورده دباغي,حتي بامواد طبيعي دباغي,فرآورده آنزيم دا رجهت پيش دباغي 240,000 1,046,698,825 Rls. 113,021 $
167 1386 فدراسيون روسيه 68141000 صفحه, ورق ونوا را زميكاي فشرده يادوباره ساخته شده. 6,757 1,039,162,433 Rls. 111,334 $
168 1386 فدراسيون روسيه 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيك, ا زآكريليك يامدآكريليك. 120,000 1,037,183,400 Rls. 111,226 $
169 1386 فدراسيون روسيه 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 532,020 1,013,450,725 Rls. 109,157 $
170 1386 فدراسيون روسيه 84624900 ماشين هاي پانچ كردن يافاق وزبانه دا ركردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 136,000 984,457,963 Rls. 104,663 $
171 1386 فدراسيون روسيه 44111100 تخته فيبري ا زچوب ياا زسايرموا دچوبي باجرم مخصوص بيش از 8/0 گرم درسانتيمتر مكعب كارنشده 202,844 978,297,857 Rls. 105,420 $
172 1386 فدراسيون روسيه 29153100 ا ستات ا تيل 137,840 957,680,561 Rls. 103,607 $
173 1386 فدراسيون روسيه 90059000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات (همچنين پايه )دوربين دوچشمي, يك چشمي,تلسكوپهاي ا پتيكي ودستگاههاي نجومي غيرراديوئي 91 934,914,129 Rls. 100,483 $
174 1386 فدراسيون روسيه 44079900 سايرچوبهاي ا ره شده ياناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست كنده, به ضخامت بيش ا زmm6... غيرمذكور 508,501 933,396,052 Rls. 100,761 $
175 1386 فدراسيون روسيه 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 56 921,578,175 Rls. 98,914 $
176 1386 فدراسيون روسيه 84629100 پرس هاي هيدروليك برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 70,000 899,641,890 Rls. 97,332 $
177 1386 فدراسيون روسيه 28332400 سولفات هااز نيكل 80,000 820,657,261 Rls. 88,155 $
178 1386 فدراسيون روسيه 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 5,850 792,289,056 Rls. 85,505 $
179 1386 فدراسيون روسيه 84261100 جرثقيل هاي سقفي ريلي روي تكيه گاه ثابت 47,040 786,396,953 Rls. 85,714 $
180 1386 فدراسيون روسيه 32139000 رنگها برا ي نقاشي هنري, آموزش, تابلو تغييرشدت رنگ سرگرمي ورنگهاي مشابه غيرازرديف 32131000 8,245 780,438,256 Rls. 84,098 $
181 1386 فدراسيون روسيه 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 72,000 759,971,465 Rls. 80,582 $
182 1386 فدراسيون روسيه 85364110 رله باجريان كمترا ز 2آمپر براي ولتاژ حداكثر 60ولت 270 759,743,000 Rls. 81,500 $
183 1386 فدراسيون روسيه 84512900 ماشين هاي خشك كردن باظرفيت بيشترا ز10كيلوگرم شستني خشك 25,900 720,036,600 Rls. 77,817 $
184 1386 فدراسيون روسيه 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,280 712,733,134 Rls. 76,936 $
185 1386 فدراسيون روسيه 49019900 كتاب, بروشور,جزوه ومطبوعات چاپ شده كه درجاي ديگر گفته نشده 18,000 699,402,960 Rls. 74,160 $
186 1386 فدراسيون روسيه 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 1,377 693,648,244 Rls. 76,646 $
187 1386 فدراسيون روسيه 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 18,000 691,616,160 Rls. 74,160 $
188 1386 فدراسيون روسيه 80012000 آلياژهاي قلع, بصورت كارنشده. 5,000 686,363,425 Rls. 73,644 $
189 1386 فدراسيون روسيه 86012000 لكوموتيو و لكوترا كتورها با ا نباره هاي برقي 13,661 666,659,459 Rls. 71,740 $
190 1386 فدراسيون روسيه 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماكو 41,430 663,570,000 Rls. 70,361 $
191 1386 فدراسيون روسيه 44119900 تخته فيبرباجرم مخصوص كمتراز35/0 گرم درسانتيمترمكعب كارشده 135,486 659,273,675 Rls. 71,081 $
192 1386 فدراسيون روسيه 84431900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ ا فست, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 122 655,999,459 Rls. 69,899 $
193 1386 فدراسيون روسيه 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 791 646,392,322 Rls. 69,805 $
194 1386 فدراسيون روسيه 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 51,800 634,694,520 Rls. 68,394 $
195 1386 فدراسيون روسيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 124 631,598,264 Rls. 67,867 $
196 1386 فدراسيون روسيه 70193990 نطع ماتريس تخته ومحصولات نبافته همانند به غيرا ز پشم شيشه 40,392 629,176,203 Rls. 67,494 $
197 1386 فدراسيون روسيه 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 5,600 622,138,962 Rls. 67,027 $
198 1386 فدراسيون روسيه 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 10,000 606,424,388 Rls. 65,032 $
199 1386 فدراسيون روسيه 29072900 ساير پلي فنل ها ,وفنل الكها كه درجاي ديگري مذكور نباشد 25,200 536,404,620 Rls. 57,802 $
200 1386 فدراسيون روسيه 87085010 محورهاي محرك باديفرانسيل ،حتي مجهز به ساير اجزاي تشكيل دهنده انتقال نيرو ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 18,589 527,298,873 Rls. 56,968 $
مجموع کل
7,982,542,850,553 ريال
مجموع کل
860,398,493 دلار