آمار کل " واردات از" کشور "عراق" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 عراق 76020000 قرا ضه وضايعات آلومينيوم. 24,726,250 416,750,960,138 Rls. 44,863,290 $
2 1386 عراق 74032900 ساير آلياژهاي مس (باستثناءآلياژهاي مادر),كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 3,366,671 120,056,884,316 Rls. 12,892,795 $
3 1386 عراق 74040000 قرا ضه وضايعات مس. 4,184,535 79,526,261,573 Rls. 8,556,622 $
4 1386 عراق 78020000 قرا ضه وضايعات سرب 4,405,350 58,759,044,285 Rls. 6,315,399 $
5 1386 عراق 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 3,998,115 48,322,129,428 Rls. 5,212,292 $
6 1386 عراق 74032100 آلياژهاي مس براساس مس -روي (برنج )به صورت كارنشده 2,498,247 39,397,219,661 Rls. 4,244,757 $
7 1386 عراق 78019920 آلياژهاي سرب به صورت كارنشده 1,758,910 26,223,155,922 Rls. 2,814,791 $
8 1386 عراق 78019990 سايرسرب هاي تصفيه شده, به صورت كارنشده ،غيرمذكور درجاي ديگر 1,549,670 23,716,986,808 Rls. 2,545,940 $
9 1386 عراق 27101190 ساير روغنهاي سبك وفرآورده هابجزبنزين 6,370,945 12,312,175,772 Rls. 1,326,624 $
10 1386 عراق 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 683,455 7,891,885,557 Rls. 847,228 $
11 1386 عراق 40119990 سايرلاستيك روي چرخ بادي غيرمذكور درجاي ديگر 282,551 5,348,290,452 Rls. 576,226 $
12 1386 عراق 72181000 شمش وا شكال ا بتدا ئي ديگر,ا زفولادزنگ نزن. 222,040 3,625,729,136 Rls. 388,793 $
13 1386 عراق 40119910 ساير لاستيك رويي چرخ بادي داراي توليد داخلي مشابه غيرمذكور درجاي ديگر 103,527 2,538,953,481 Rls. 272,921 $
14 1386 عراق 74031900 مس تصفيه شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, بصورت كارنشده. 65,970 2,502,237,137 Rls. 268,482 $
15 1386 عراق 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 93,741 1,207,682,714 Rls. 130,335 $
16 1386 عراق 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 16,340 867,786,167 Rls. 93,184 $
17 1386 عراق 85021390 مجموعه مولدهادا ري موتورپيستوني ترا كمي- ا حترا قي به قدرت بيش ا ز1500KVA 13,749 856,622,753 Rls. 92,169 $
18 1386 عراق 89019000 وسايل نقليه آبي براي حمل ونقل كالاووسايل نقليه آبي برا ي حمل و نقل توام اشخاص و كالا 100,000 736,948,520 Rls. 79,310 $
19 1386 عراق 76042900 ميله وساير پروفيل هاا زآلياژهاي آلومينيوم. 41,390 717,992,542 Rls. 77,404 $
20 1386 عراق 37023100 فيلم پلي كروم (رنگي), بصورت رول, سورا خ نشده باپهناي حدا كثر 105 ميليمتر 4,273 681,092,750 Rls. 74,750 $
21 1386 عراق 84295112 لودر مستعمل باسال ساخت 5سال وكمتر ،بيل داربابارگيري ازجلو ،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 39,000 660,837,528 Rls. 71,496 $
22 1386 عراق 73158900 زنجيركه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 39,664 611,263,344 Rls. 66,125 $
23 1386 عراق 72042100 قرا ضه وضايعات ا زفولاد ممزوج زنگ نزن. 27,740 482,555,028 Rls. 52,412 $
24 1386 عراق 12021000 بادا م زميني (آرا شيد) ,با پوست ,تفت دا ده نشده يا به نحو ديگر پخته نشده 73,400 368,305,843 Rls. 39,492 $
25 1386 عراق 84369100 ا جزاء وقطعات ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور يا جوجه كشي وجوجه پروري 18,207 304,526,716 Rls. 32,766 $
26 1386 عراق 72043000 قرا ضه وضايعات ا زآهن يافولادپوشانده شده باقلع. 307,410 295,291,283 Rls. 31,663 $
27 1386 عراق 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 16,000 245,530,715 Rls. 26,353 $
28 1386 عراق 41021000 پوست خام حيوا نات ا ز جنس گوسفند و بره, با پشم 152,750 232,403,403 Rls. 24,977 $
29 1386 عراق 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 3,514 229,203,045 Rls. 24,593 $
30 1386 عراق 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 48,440 209,827,005 Rls. 22,646 $
31 1386 عراق 26020000 سنگ منگنز و كنسانتره هاي آن 24,350 197,667,790 Rls. 21,305 $
32 1386 عراق 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,000 184,276,784 Rls. 19,819 $
33 1386 عراق 79020000 قرا ضه وضايعات روي 15,230 173,049,606 Rls. 18,702 $
34 1386 عراق 39173300 سايرلوله هامستحكم نشده و بنحوديگري باسايرموادجورنشده ,بالوا زم وملحقات 7,110 164,525,400 Rls. 17,756 $
35 1386 عراق 41015000 پوست كامل به وزن هرجلد بيش ا ز 16gk 25,000 157,301,595 Rls. 17,085 $
36 1386 عراق 73239490 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا ز ا هن يافولاد لعاب دا ده شده 5,207 139,291,631 Rls. 15,057 $
37 1386 عراق 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاكيزگي كه درجاي ديگر مذكور نيست , ا ز موا د پلاستيكي 9,500 137,902,673 Rls. 14,908 $
38 1386 عراق 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 2,310 130,494,521 Rls. 14,117 $
39 1386 عراق 74081900 مفتول ا زمس تصفيه شده, كه بزرگترين بعدسطح مقطع عرضي آن 6ميليمترياكمترباشد. 5,380 119,823,360 Rls. 12,876 $
40 1386 عراق 76141010 كابل هاي هوا يي بالاترا ز630كيلو ولت از آلومينيوم بامغزي ازفولاد عايق نشده براي مصرف برق 12,510 118,491,918 Rls. 12,809 $
41 1386 عراق 84529000 ا جزا ءوقطعات چرخهاي دوزندگي,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 16,000 95,904,108 Rls. 10,337 $
42 1386 عراق 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 4,212 95,287,417 Rls. 10,255 $
43 1386 عراق 08134000 ساير ميوه هاي خشك كرده كه درجاي ديگري مذكور يا مشمول نباشند 9,800 92,123,136 Rls. 9,965 $
44 1386 عراق 87051010 كاميونهاي جرثقيل دا را ي دوكابين مجزا( كابين كنترل وهدا يت خودرو وكابين جرثقيل )به نحوي كه كاميون وجرثقيل برا ي يكديگر طراحي شده باشند 22,650 86,597,080 Rls. 9,367 $
45 1386 عراق 85181000 ميكروفون و پايه آن 45 86,083,420 Rls. 9,238 $
46 1386 عراق 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 3,248 79,151,541 Rls. 8,502 $
47 1386 عراق 84323010 دستگاه كاشت (planter) نشاء كار 3,020 75,971,729 Rls. 8,154 $
48 1386 عراق 87089190 ساير رادياتورها، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري كار،وا نت و ترا كتوركشاورزي 1,260 67,411,448 Rls. 7,275 $
49 1386 عراق 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 5,220 60,668,751 Rls. 6,517 $
50 1386 عراق 37029300 فيلم, بصورت رول, باپهنائيبيش ا زmm16وحدا كثرmm35وباطول حدا كثر30متر(غيررنگي) 340 58,417,750 Rls. 6,455 $
51 1386 عراق 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 1,320 55,670,725 Rls. 5,980 $
52 1386 عراق 84253130 ا نوا ع وينچ (hoists)باظرفيت 10تن وبالاتر،باموتوربرقي 1,700 52,888,440 Rls. 5,671 $
53 1386 عراق 85365040 كليد فشاري (push buttom switch ) 300 49,810,306 Rls. 5,504 $
54 1386 عراق 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياكمتر. 2,150 49,229,625 Rls. 5,375 $
55 1386 عراق 48191000 كارتن ,قوطي ,جعبه ا زكاغذيامقوا ي موج دا ر 2,880 45,509,619 Rls. 4,892 $
56 1386 عراق 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 2,500 44,980,214 Rls. 4,824 $
57 1386 عراق 10063000 برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده حتي صيقلي يا براق شده 12,000 38,077,497 Rls. 4,122 $
58 1386 عراق 73211190 سايروسايل خورا ك پزي وخورا ك گرم كن باسوخت گازي ياهم گازوهم سايرسوختها,غيرمذكور 2,570 36,827,136 Rls. 3,972 $
59 1386 عراق 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,650 35,427,338 Rls. 3,823 $
60 1386 عراق 84322100 كلوخ شكن ديسكي 1,490 31,792,058 Rls. 3,412 $
61 1386 عراق 90273020 ا سپكترومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 50 31,506,958 Rls. 3,378 $
62 1386 عراق 84138200 بالابرهاي آبگونها 9,510 29,183,161 Rls. 3,140 $
63 1386 عراق 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 1,050 26,163,803 Rls. 2,833 $
64 1386 عراق 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذكور در جاي ديگر 45 23,943,733 Rls. 2,570 $
65 1386 عراق 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 1,900 19,120,361 Rls. 2,055 $
66 1386 عراق 84501910 ماشين لباسشويي نيمه ا توماتيك دوقلو فاقد ا لمنت جهت خشك كردن 380 13,976,164 Rls. 1,501 $
67 1386 عراق 85183000 هدفون وگوشي ( Earphone-headphone ) حتي توام شده بايك ميكروفون 30 10,375,617 Rls. 1,114 $
68 1386 عراق 25151290 سنگهاي مرمر كارنشده وتراورتن (به شكل بلوكهاولوح هاي مربع يامربع مستطيل ) باضخامت بيش ا ز 25 سانتي متر 22,300 10,295,910 Rls. 1,114 $
69 1386 عراق 84151090 سايرماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع ا زنوع ديواري يا براي پنجره بجزدستگاه تهويه مطبوع دوتكه 209 6,082,560 Rls. 656 $
70 1386 عراق 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 640 5,921,920 Rls. 634 $
71 1386 عراق 87042200 وسايل نقليه حمل ونقل كالا,باموتورپيستوني ترا كمي(ديزل يانيمه ديزل )به وزن 5تا20تن 10,000 5,272,044 Rls. 566 $
72 1386 عراق 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 325 3,139,656 Rls. 340 $
مجموع کل
858,625,419,524 ريال
مجموع کل
92,383,807 دلار
[1]