آمار کل " واردات از" کشور "سوئد" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 سوئد 98842940 قطعات منفصله برا ي توليدماشين آلات را هسازي ، به ا ستثناي لاستيك ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر 3,199,222 415,733,075,328 Rls. 44,721,735 $
2 1386 سوئد 84119900 ا جزا ءوقطعات توربين هاي گازي (غيرا زرديف 84119100) 563,993 278,274,476,847 Rls. 29,935,547 $
3 1386 سوئد 84119100 ا جزا ءوقطعات توربوجت هاياتوربوپرا پلرها 83,802 229,369,454,808 Rls. 24,748,980 $
4 1386 سوئد 98870443 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 31%وبيشتر،بجزموتور،گيربكس ،ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 655,800 199,078,989,550 Rls. 21,353,034 $
5 1386 سوئد 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 246,977 179,274,933,253 Rls. 19,303,767 $
6 1386 سوئد 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 210,984 137,709,114,656 Rls. 14,706,033 $
7 1386 سوئد 30021000 ا نتي سرمهاي و سايرا جزاء خون ومحصولات تغييريافته مصونيت بخش 14,509 117,639,235,285 Rls. 12,645,322 $
8 1386 سوئد 84082010 موتور هاي گاز سوز پيستوني درون سوز تراكمي -احتراقي ،از نوعي كه براي به حركت در آوردن وسايل نقليه فصل 87 به كارمي روند 502,490 114,993,093,839 Rls. 12,350,782 $
9 1386 سوئد 98870230 قطعات برا ي توليدا توبوس وميني بوس ،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل 41%وبيشتر بجزموتور،گيربكس،اكسل ،جعبه فرمان وكولر 636,355 111,035,276,018 Rls. 11,923,559 $
10 1386 سوئد 84735000 قطعات ومتفرعات كه بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 420,478 89,325,356,292 Rls. 9,628,412 $
11 1386 سوئد 84295921 بيل مكانيكي نو،به قدرت بيش از 155سب بخار ،فاقد قابليت چرخش 360درجه 1,895,780 81,318,348,676 Rls. 8,763,323 $
12 1386 سوئد 84295121 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو ،باقدرت بيش از 270اسب بخار 1,084,396 76,862,503,648 Rls. 8,304,409 $
13 1386 سوئد 48192010 پاكت وقوطي چندلايه به هم فشرده برا ي بسته بندي موا د غذا يي 1,201,660 74,733,773,064 Rls. 8,026,502 $
14 1386 سوئد 85389010 ا جزا وقطعات تعرفه هاي 8535و8536 384,337 73,710,278,755 Rls. 7,914,738 $
15 1386 سوئد 84292021 گريدر نو وباقدرت بيش ا ز240 اسب بخار 741,151 65,069,018,269 Rls. 6,999,014 $
16 1386 سوئد 27101950 روغن ترا نسفورماتوركلاس (II) 4,303,200 63,809,230,066 Rls. 6,845,249 $
17 1386 سوئد 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذكوردرجاي ديگر;به ا شكال ا بتدا ئي 2,918,470 63,573,656,351 Rls. 6,860,963 $
18 1386 سوئد 72254000 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد ممزوج فقط گرم نورد شده به پهناي 600mmيابيشتربه صورت غير طومار غير مذكور درجاي ديگر 3,428,704 62,116,482,826 Rls. 6,696,481 $
19 1386 سوئد 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا كمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديفهاي 84082010 و84082020 422,642 52,467,465,252 Rls. 5,646,271 $
20 1386 سوئد 87084090 جعبه دنده بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده در سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 341,878 47,672,492,117 Rls. 5,112,841 $
21 1386 سوئد 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 7,274 47,252,218,756 Rls. 5,102,587 $
22 1386 سوئد 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 247,690 43,402,135,697 Rls. 4,672,996 $
23 1386 سوئد 87079030 بدنه برا ي كاميون ،كاميونت و كشنده جاده ا ي 213,488 41,677,599,068 Rls. 4,492,325 $
24 1386 سوئد 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 137,439 40,303,840,211 Rls. 4,349,036 $
25 1386 سوئد 84303900 ماشين آلات كندن معدن زغال سنگ ياكوه وحفرتونل (غيرخودرو) 130,825 40,243,178,664 Rls. 4,298,587 $
26 1386 سوئد 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 2,930,978 39,317,131,718 Rls. 4,236,981 $
27 1386 سوئد 98870441 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل كمتراز 14% 558,747 38,257,814,049 Rls. 4,136,951 $
28 1386 سوئد 84295111 لودرنو،بيل دار بابارگيري ازجلو،باقدرت 270اسب بخاروكمتر 560,412 38,249,000,966 Rls. 4,116,072 $
29 1386 سوئد 47032100 خميرچوب شيميائي,آماده شده ياسودياباسولفات, غيرا زخميرهاا زدرجه حل شونده, نيمه سفيدشده تيره كاج 4,424,516 36,842,074,765 Rls. 3,974,115 $
30 1386 سوئد 84089000 موتورهاي پيستوني درون سوزترا كمي-ا حترا قي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 395,107 33,770,997,009 Rls. 3,632,676 $
31 1386 سوئد 84223000 ماشين آلات برا ي پركردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا ركردن نوشابه ها 37,261 31,732,986,731 Rls. 3,416,584 $
32 1386 سوئد 82090000 صفحه كوچك ،قلم ،نوك واشياءهمانند برا ي ا بزا رها,سوا رنشده ا زياسرمت ها 6,097 25,146,328,007 Rls. 2,707,081 $
33 1386 سوئد 48116000 كاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده شده باموم موم پارا فين- ا ستارين- روغن ياگليسرول 562,528 24,708,307,705 Rls. 2,665,954 $
34 1386 سوئد 34021320 نونيل فنل ا توكسيله 370,500 24,235,329,958 Rls. 2,600,190 $
35 1386 سوئد 32081090 سايرلاكهاوورني هاولعابهاي غيرمذكور برپايه پلي ا ستر 400,994 23,535,501,016 Rls. 2,530,712 $
36 1386 سوئد 48042100 كاغذ گرافت براي كيسه هاي باظرفيت زياد سفيد نشده قشرنزده بشكل رول ياورق 2,173,438 22,135,660,126 Rls. 2,377,160 $
37 1386 سوئد 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذكور 17,837 20,817,297,635 Rls. 2,228,027 $
38 1386 سوئد 85073000 ا نباره هاي برقي با نيكل - كادميوم 146,531 20,815,478,013 Rls. 2,243,647 $
39 1386 سوئد 30043990 سايردا روهايي كه توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيك غيرمذكور 926 19,726,765,960 Rls. 2,116,866 $
40 1386 سوئد 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 385,279 19,068,890,082 Rls. 2,054,079 $
41 1386 سوئد 84821000 بلبرينگ. 103,277 18,310,202,815 Rls. 1,973,835 $
42 1386 سوئد 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف كردن كالاها غيرمذكوردرجاي ديگر 26,042 17,246,118,719 Rls. 1,859,984 $
43 1386 سوئد 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 148,000 17,030,356,770 Rls. 1,829,254 $
44 1386 سوئد 47050000 خمير چوب حاصل ا ز تركيب فر ا يند هاي خميرسازي به طريق مكانيكي وشيميايي 2,278,586 16,366,820,910 Rls. 1,758,582 $
45 1386 سوئد 48042900 كاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زياد(به ا ستثناي سفيدنشده ),قشرنزده, به شكل رول ياورق 1,723,295 16,084,477,062 Rls. 1,737,098 $
46 1386 سوئد 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 36,782 15,517,836,110 Rls. 1,675,213 $
47 1386 سوئد 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 852,000 15,492,972,301 Rls. 1,669,516 $
48 1386 سوئد 39039000 پليمرهاي ا ستيرن كه درجاي ديگر گفته نشده, به ا شكال ا بتدا ئي 729,100 15,128,492,850 Rls. 1,628,855 $
49 1386 سوئد 81052000 مات كبالت وسايرمحصولات وا سطه ا ي حاصل ا ز متالورژي كبالت، كبالت بصورت كارنشده، پودر 26,000 13,797,951,337 Rls. 1,479,228 $
50 1386 سوئد 85364990 سايررله هابرا ي ولتاژبيش ا ز60 ولت، با جريان مساوي يا بيش ا ز 2ا مپر 4,482 13,586,191,440 Rls. 1,462,326 $
51 1386 سوئد 37019910 فيلمهاي مورد مصرف درتصويربردا ري پزشكي 114,365 12,541,982,046 Rls. 1,346,292 $
52 1386 سوئد 82071300 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين, دا را ي قسمت عامل ا زسرمت ها. 33,844 11,493,615,265 Rls. 1,241,168 $
53 1386 سوئد 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 41,939 11,327,452,069 Rls. 1,219,379 $
54 1386 سوئد 84222000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي تميزكردن ياخشك كردن بطري ياسايرظروف 16,099 11,027,738,764 Rls. 1,186,730 $
55 1386 سوئد 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 116,638 10,686,270,753 Rls. 1,153,623 $
56 1386 سوئد 85249900 حاملين ضبط شده برا ي پخش صوت يا تصوير 1 10,657,397,751 Rls. 1,142,884 $
57 1386 سوئد 73044100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولادزنگ نزن باسطح مقطع , مدور سرد كشيده شده ياسردنوردشده 41,707 10,376,411,715 Rls. 1,116,024 $
58 1386 سوئد 90181990 ساير دستگاههاي برقي تشخيص بيماري غير مذكوردرجاي ديگر 8,465 10,050,644,724 Rls. 1,084,674 $
59 1386 سوئد 30029000 خون ا نسان وخون حيوا ن; توكسين ها,كشتهاي موجودا ت ذره بينيبه استثناي مخمرها,غيرمذكوردر جاي ديگر 2,719 10,005,501,809 Rls. 1,075,491 $
60 1386 سوئد 39033000 كوپليمرهاي ا كريلونيتريل - بوتادين - ا ستيرن (ABS) به ا شكال ا بتدا ئي 301,150 9,967,466,657 Rls. 1,073,092 $
61 1386 سوئد 12091000 تخم چغندر قند براي كشت 14,027 9,938,430,350 Rls. 1,074,870 $
62 1386 سوئد 84099910 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي صنعتي 19,895 9,933,486,104 Rls. 1,070,737 $
63 1386 سوئد 84303110 دستگاههاي حفاري T.B.M 101,000 9,856,443,583 Rls. 1,065,652 $
64 1386 سوئد 84118200 توربين هاي گازي كه درجاي ديگرمشمول يامذكورنباشدباقدرت بيشترا ز5000كيلووا ت 15,130 9,383,572,224 Rls. 1,010,610 $
65 1386 سوئد 90251990 ساير دماسنج ها ،آذرسنجها ،توا م نشده با ساير آلات ، غيرمذكور درجاي ديگر 3,473 9,313,701,929 Rls. 1,007,835 $
66 1386 سوئد 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط كردن, ورزدا دن, خردكردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 30,039 9,205,588,955 Rls. 993,873 $
67 1386 سوئد 84671100 ا بزا رپنوماتيك, نوع دوا ر,برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 3,297 9,068,608,392 Rls. 973,036 $
68 1386 سوئد 39023090 سايركوپليمرهاي پروپيلن به ا شكال ا بتدا يي به غير ا ز گريدلوله وفيلم 422,000 8,975,957,526 Rls. 963,477 $
69 1386 سوئد 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 12,900 8,880,876,964 Rls. 960,133 $
70 1386 سوئد 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 36,442 8,806,244,267 Rls. 946,823 $
71 1386 سوئد 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 2,437 8,656,798,676 Rls. 934,152 $
72 1386 سوئد 39081000 پليا ميد 6-11-12-6/6-9/6-10/6-12/6به اشكال ابتدائي 204,054 8,601,674,639 Rls. 923,929 $
73 1386 سوئد 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 56,280 8,049,942,098 Rls. 863,505 $
74 1386 سوئد 84282000 بالابرهاونقاله هاي پنوماتيك. 27,281 7,922,882,770 Rls. 849,548 $
75 1386 سوئد 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 1,294,708 7,729,218,940 Rls. 830,086 $
76 1386 سوئد 84281010 آسانسورهاي باسيستم محركه گيربكس (gearbox ) 23,290 7,602,304,934 Rls. 820,844 $
77 1386 سوئد 90192000 دستگاههاي ا وزنوترا پي,ا كسيژنوترا پي,آئروسول ترا پي,دستگاههاي تنفس مصنوعي ودرمان تنفس 2,545 7,563,574,758 Rls. 812,364 $
78 1386 سوئد 48043110 كاغذ كرا فت ABRASIVE BASE KRAFT PAPER بصورت رول و عرض 94 سانتيمترسفيد نشده 208,015 7,562,227,036 Rls. 814,364 $
79 1386 سوئد 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,642 7,520,268,891 Rls. 810,485 $
80 1386 سوئد 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 2,147 7,424,939,779 Rls. 797,155 $
81 1386 سوئد 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 19,832 7,405,013,869 Rls. 797,912 $
82 1386 سوئد 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 15,032 7,370,692,127 Rls. 792,898 $
83 1386 سوئد 38021000 ذغال هاي ا كتيف شده 500,000 7,280,938,567 Rls. 781,884 $
84 1386 سوئد 85049000 ا جزا ءقطعات ترا نسفورماتورها,ا لقاءكننده هاومبدلهاي ا ستاتيك برقي 130,406 7,166,123,148 Rls. 770,559 $
85 1386 سوئد 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورها,كلاهك ها ,بادزن ها ,...غيرمذكوردرجاي ديگر 38,002 6,991,668,807 Rls. 750,962 $
86 1386 سوئد 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 25,726 6,956,870,863 Rls. 747,968 $
87 1386 سوئد 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 131,070 6,849,101,624 Rls. 732,366 $
88 1386 سوئد 98842700 قطعات منفصله برا ي توليدليفترا ك به ا ستثناي شاسي ،وزنه تعادلي ،كابين را ننده ، باطري ،رادياتور آب ،لاستيك ،دكل كامل ،اكسل فرمان ،رينگ وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 43,875 6,492,095,490 Rls. 696,988 $
89 1386 سوئد 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيكي براي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگري مذكورنباشند. 3,867 6,356,400,132 Rls. 682,660 $
90 1386 سوئد 89052000 سكوهاي شناور يا غوطه ور حفاري يا ا ستخرا ج 31,092 6,146,581,558 Rls. 664,495 $
91 1386 سوئد 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي كنترل الكتريكي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش ا ز5/ 72كيلو ولت 5,611 6,066,261,654 Rls. 656,906 $
92 1386 سوئد 84749000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي مشمول رديف 8474. 37,984 5,976,829,112 Rls. 643,645 $
93 1386 سوئد 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 21,781 5,754,743,186 Rls. 618,107 $
94 1386 سوئد 85044020 شارژر باطري 11,985 5,584,155,349 Rls. 604,468 $
95 1386 سوئد 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتك ها) 3,251 5,549,822,980 Rls. 596,888 $
96 1386 سوئد 84144010 كمپرسورهاي معدني باهوا دهي بالاترا ز 600CFM 43,200 5,315,745,220 Rls. 575,110 $
97 1386 سوئد 48053000 كاغذ سولفيت بشكل رول يا ورق براي لفاف 382,553 5,279,139,353 Rls. 567,768 $
98 1386 سوئد 73170000 ميخ, ميخ سرپهن, پونز,ميخ مسمار ،ميخ دوپا واشياءهمانند ,ا زچدن ،آهن ياازفولاد 63,999 5,228,363,021 Rls. 561,489 $
99 1386 سوئد 84272011 سايرا را به هاي خودرو،نو،باظرفيت ده تن وبالاتر 79,832 5,222,940,000 Rls. 562,696 $
100 1386 سوئد 85173000 دستگاههاي قطع و وصل وتغيير ارتباط تلفني يا تلگرا في 3,924 5,204,177,384 Rls. 558,247 $
101 1386 سوئد 84141090 سايرتلمبه هاي خلا بجزتلمبه هاي ساكشن پزشكي 44,403 5,159,670,083 Rls. 561,982 $
102 1386 سوئد 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 31,535 5,063,959,915 Rls. 538,441 $
103 1386 سوئد 40029900 سايرمحصولات كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگرمذكورنباشد(غيرا زشيره يا لاتكس ) 149,850 5,004,251,190 Rls. 541,351 $
104 1386 سوئد 84295211 ا نوا ع بيل مكانيكي نو ،به قدرت 155ا سب بخاروكمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 82,040 4,967,713,389 Rls. 534,291 $
105 1386 سوئد 72286000 ميله هاا زفولادممزوج كه درجاي ديگرذكرنشده. 53,976 4,964,990,192 Rls. 535,674 $
106 1386 سوئد 84411000 ماشينهاي برش 13,221 4,886,309,412 Rls. 527,873 $
107 1386 سوئد 72189900 محصولات نيمه تمام ا زفولادزنگ نزن, غير ازرديف 72189100 94,957 4,839,282,900 Rls. 520,022 $
108 1386 سوئد 84743100 مخلوط كن هاي بتون وملاط. 6,047 4,792,045,489 Rls. 515,534 $
109 1386 سوئد 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 18,396 4,757,013,801 Rls. 513,747 $
110 1386 سوئد 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 35,856 4,742,448,447 Rls. 512,143 $
111 1386 سوئد 85354010 تنظيم كننده ولتاژ(Tap changer) ترا نسفورماتوردي الكتريك مايع به قدرت بيشترا ز 10000 كيلوولت امپر 3,229 4,619,345,193 Rls. 497,707 $
112 1386 سوئد 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوحتي برا ي موتورهاي درون سوز 69,083 4,591,783,634 Rls. 493,811 $
113 1386 سوئد 84303130 ا نوا ع دريل وا گن تاشش ا ينچ 25,000 4,450,469,010 Rls. 480,458 $
114 1386 سوئد 39204330 ورقABS/ PVC ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 46,234 4,433,837,367 Rls. 478,734 $
115 1386 سوئد 39011069 كامپاند پلي ا تيلن ويژه روكش سيم وكابل با چگالي كمترا ز 94%بجز نوع پودري 219,550 4,418,509,037 Rls. 475,838 $
116 1386 سوئد 84195000 دستگاههاي مبدل حرا رتي 14,814 4,406,477,047 Rls. 472,640 $
117 1386 سوئد 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 3,488 4,245,625,056 Rls. 452,682 $
118 1386 سوئد 83113000 ميله هاي ا ندودشده ومفتول پرشده ا زفلزمعمولي برا ي لحيم كاري ياجوشكاري باشعله 131,624 4,144,659,151 Rls. 445,176 $
119 1386 سوئد 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 5,905 4,093,771,497 Rls. 440,243 $
120 1386 سوئد 84419000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي كاركردن روي خميركاغذ,كاغذيامقوا غيرمذكوردرجاي ديگر 537 4,090,297,098 Rls. 436,038 $
121 1386 سوئد 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 11,597 4,057,139,076 Rls. 436,928 $
122 1386 سوئد 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 14,236 3,958,002,651 Rls. 425,014 $
123 1386 سوئد 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 47,324 3,953,024,020 Rls. 426,238 $
124 1386 سوئد 29211900 مونوآمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ,ا ملاح ا ين تركيبات 84,390 3,895,525,202 Rls. 419,044 $
125 1386 سوئد 74101190 سايرورق ونوا رهاي نازك بدون تكيه گاه ا زمس تصفيه شده به ضخامت بيشترا ز50ميكرون وكمتراز15/0ميلي متر 43,728 3,739,959,643 Rls. 402,379 $
126 1386 سوئد 38249090 ساير فرآورده هاي صنايع شيميايي يا صنايع وا بسته غيرمذكوردرجاي ديگر 64,920 3,721,115,002 Rls. 401,775 $
127 1386 سوئد 85149000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 8,578 3,705,136,783 Rls. 400,383 $
128 1386 سوئد 84211900 ماشينهاي گريزا زمركز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 2,812 3,675,883,816 Rls. 396,007 $
129 1386 سوئد 72024990 فروكروم دا را ي وزن بيش از5/0 درصدكربن ولي كمتريامساوي 4درصد 400,000 3,549,576,612 Rls. 381,857 $
130 1386 سوئد 85071090 سايرا نباره هاي سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 51,259 3,420,989,820 Rls. 367,044 $
131 1386 سوئد 90213100 مفصل هاي مصنوعي 534 3,410,237,112 Rls. 366,850 $
132 1386 سوئد 90212900 پروتزهاي دندا ن (غيرا زدندا نهاي مصنوعي) 66 3,347,165,265 Rls. 360,482 $
133 1386 سوئد 48041900 ساير كرا فت لانير,قشرنزده (به ا ستثناي سفيدنشده )به شكل رول ياورق 545,349 3,324,570,351 Rls. 359,489 $
134 1386 سوئد 82081000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي فلز. 1,559 3,323,664,191 Rls. 356,090 $
135 1386 سوئد 84759000 ا جزا ءوقطعات ماشينهاي مشمول رديف 8475. 11,023 3,316,111,690 Rls. 356,242 $
136 1386 سوئد 85051100 آهن رباهاي دا ئم وا شيائي كه به منظورآهن رباي دا ئم شدن در نظرگرفته شده ا ند,ا زفلز 5,875 3,293,389,792 Rls. 356,002 $
137 1386 سوئد 84305000 ماشين آلات خودروبرا ي خاك بردا ري, تسطيح, گودبردا ري,كوبيدن وسفت كردن زمين وغيره كه درجاي ديگرمذكورنباشد 4,535 3,088,478,673 Rls. 331,813 $
138 1386 سوئد 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن كننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 10,681 3,087,861,961 Rls. 331,723 $
139 1386 سوئد 21069020 ا مولسيفاير 127,776 3,085,109,658 Rls. 331,821 $
140 1386 سوئد 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 141,000 3,078,166,647 Rls. 329,757 $
141 1386 سوئد 90183990 سايرسوزنها كاتترها و كانول ها و همانند, غير مذكور در جاي ديگر 2,889 3,022,455,403 Rls. 324,990 $
142 1386 سوئد 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 184 2,983,219,780 Rls. 321,191 $
143 1386 سوئد 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 11,140 2,910,458,261 Rls. 314,654 $
144 1386 سوئد 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 10,268 2,872,509,366 Rls. 309,661 $
145 1386 سوئد 84144090 سايركمپرسورهاي هوا كه روي شاسي چرخ دا روقابل يدك كش سوا رشده ا ند,غيرمذكوردرجاي ديگر 19,908 2,871,331,747 Rls. 309,209 $
146 1386 سوئد 29212900 پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها,كه درجاي ديگري مذكور نباشند ;ا ملاح ا ين تركيبات 61,280 2,805,122,421 Rls. 301,415 $
147 1386 سوئد 84823000 رولربيرينگ كروي. 19,510 2,790,960,740 Rls. 301,415 $
148 1386 سوئد 34029090 ساير فرآورده هاي تانسيوا كتيف غيرمذكور در جاي ديگر 155,800 2,732,325,396 Rls. 293,412 $
149 1386 سوئد 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذكوردرجاي ديگر 5,830 2,668,001,159 Rls. 287,410 $
150 1386 سوئد 84279000 ارابه هاي كارگاهي ،غير خودرو ،مجهزبه وسايل بلندكردن يا جابجا كردن , كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 19,500 2,650,979,528 Rls. 286,190 $
151 1386 سوئد 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 11,364 2,625,055,016 Rls. 281,925 $
152 1386 سوئد 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375كيلووا ت آمپر لغايت 1500كيلوولت آمپر 8,275 2,574,732,403 Rls. 277,211 $
153 1386 سوئد 90311000 ماشين برا ي بالانس كردن قطعات مكانيكي 357 2,472,958,823 Rls. 266,595 $
154 1386 سوئد 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 646 2,448,189,873 Rls. 262,829 $
155 1386 سوئد 87012000 ترا كتورهاي جاده ا ي برا ي نيمه تريلرها 23,022 2,446,536,586 Rls. 263,851 $
156 1386 سوئد 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 5,360 2,415,403,516 Rls. 260,224 $
157 1386 سوئد 84145910 ماشين مولد باد جهت جابجائي هواي باغها در زمستان متشكل از يك موتور ديزل وسنسورهاي حرارتي 13,500 2,410,519,038 Rls. 258,473 $
158 1386 سوئد 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي كمترا ز600mm 35,990 2,394,869,869 Rls. 255,999 $
159 1386 سوئد 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 556 2,374,797,542 Rls. 262,305 $
160 1386 سوئد 94032000 مبلهاي فلزي ،غيرمذكور درجاي ديگر 61,296 2,368,980,466 Rls. 255,313 $
161 1386 سوئد 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 281,984 2,361,731,398 Rls. 254,168 $
162 1386 سوئد 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 15,050 2,339,694,666 Rls. 251,322 $
163 1386 سوئد 85442000 كابل هم محور( co-axial )و سايرهادي هاي برق هم محور 17,454 2,328,868,092 Rls. 251,490 $
164 1386 سوئد 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 2,160 2,321,306,327 Rls. 250,321 $
165 1386 سوئد 90271000 دستگاه تجزيه گاز يا دود 60 2,304,566,100 Rls. 248,551 $
166 1386 سوئد 84351090 ساير ماشين آلات پرس وفشردن وله كردن ميوه, دستگاهها براي ساخت آب ميوه يانوشابه هاي همانند بجز شرا ب و شراب سيب 2,850 2,298,316,725 Rls. 246,442 $
167 1386 سوئد 90185090 ساير آلات و وسايل ا متحان ،تشخيص بيماري و جرا حي چشم ، غيرمذكوردر جاي ديگر 297 2,254,589,343 Rls. 243,148 $
168 1386 سوئد 84138200 بالابرهاي آبگونها 10,406 2,229,858,543 Rls. 239,899 $
169 1386 سوئد 82089000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مكانيكي كه درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 25,963 2,197,853,545 Rls. 237,330 $
170 1386 سوئد 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 2,702 2,190,301,482 Rls. 236,292 $
171 1386 سوئد 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف كاتيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 53,240 2,181,771,461 Rls. 233,802 $
172 1386 سوئد 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 755 2,130,182,588 Rls. 229,020 $
173 1386 سوئد 48083000 ساير كاغذكرا فت غيرا زكاغذكرا فت برا ي كيسه هاي باظرفيت زيادكرپ شده چين دا رشده بصورت رول ياورق 33,880 2,095,450,166 Rls. 225,719 $
174 1386 سوئد 29054200 پنتا ا ريتريتول ( پنتاا ريتريت ) 120,000 2,070,160,375 Rls. 222,444 $
175 1386 سوئد 38160000 سيمان هاي وملاطهاي وبتون هاي وتركيبات همانندنسوز(غيرا زمحصولات شماره 3801) 166,000 2,062,413,830 Rls. 221,170 $
176 1386 سوئد 84229090 سايراجزاوقطعات ماشين هاي ظرفشويي,ماشين آلات براي تميزكردن خشك كردن ،پركردن ،بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 1,223 2,014,890,554 Rls. 216,322 $
177 1386 سوئد 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 8,000 1,998,606,265 Rls. 214,328 $
178 1386 سوئد 74091900 صفحه, ورق ونوا ر,ا زمس تصفيه شده, بصورت غيرطومار,به ضخامت بيش ا ز15/0ميليمتر. 19,682 1,992,540,556 Rls. 214,760 $
179 1386 سوئد 73269040 تسمه فولادي ضدزنگ دستگاه پرس نئوپان (stainless pressure belt)باعرض بيش ا ز2متر 1,790 1,986,136,500 Rls. 214,857 $
180 1386 سوئد 84137000 تلمبه هاي گريزا زمركزبرا ي مايعات كه درجاي ديگرمذكورنباشد 7,465 1,953,365,911 Rls. 209,981 $
181 1386 سوئد 98870442 قطعات منفصله برا ي توليدكاميون و كاميونت ، با ساخت دا خل 14%ا لي 30%بجز موتور،گيربكس ، ا كسل ،كولر ،جعبه فرمان ولاستيك 2,322 1,951,334,770 Rls. 209,442 $
182 1386 سوئد 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 10,367 1,933,981,474 Rls. 209,011 $
183 1386 سوئد 40094200 لوله وشيلنگ ا زكائوچوي ولكانيزه سفت نشده مستحكم شده ياجورشده باسايرموا د با لوازم وملحقات 9,981 1,886,951,252 Rls. 203,929 $
184 1386 سوئد 85269200 دستگاههاي كنترل ا ز را ه دور را ديوئي 416 1,875,863,011 Rls. 202,906 $
185 1386 سوئد 82082000 كاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاي كاركردن روي چوب. 4,450 1,828,557,502 Rls. 196,091 $
186 1386 سوئد 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 1,129 1,826,436,108 Rls. 196,992 $
187 1386 سوئد 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزكانكتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 2,161 1,826,191,669 Rls. 196,629 $
188 1386 سوئد 85078000 ا نباره هاي برقي (غيرا زا نوا ع سرب -ا سيد, نيكل- كادميم, نيكل- آهن ) 988 1,792,147,468 Rls. 193,180 $
189 1386 سوئد 85168000 مقاومت هاي گرم كننده ا لكتريكي (غيرا زا نوا ع مشمول رديف 8545) 4,504 1,750,691,378 Rls. 187,464 $
190 1386 سوئد 84751000 ماشين هابرا ي سوا ركردن لامپ, لوله،والو ياحباب توليد نور اذرخشي الكتريكي ياالكترونيكي ، در غلاف شيشه ا ي. 65,957 1,749,246,986 Rls. 187,346 $
191 1386 سوئد 84671900 ا بزا رپنوماتيك (غيرا زنوع دوا ر),برا ي كاركردن دردست باموتورغيربرقي 29,318 1,745,069,504 Rls. 188,638 $
192 1386 سوئد 30043190 داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 118 1,711,097,796 Rls. 184,474 $
193 1386 سوئد 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 48,590 1,657,247,557 Rls. 179,085 $
194 1386 سوئد 90278090 دستگاههابراي تجزيه فيزيكي ياشيميايي دستگاههاي كنترل وسنجش و يسكوزيته ،تخلخل ،ا نبساط ،كشش سطحي ياهمانندكه درجاي ديگر مذكور نباشد 471 1,628,529,549 Rls. 175,940 $
195 1386 سوئد 87060020 شاسي موتور دا ر برا ي ا توبوس 11,120 1,606,072,202 Rls. 172,295 $
196 1386 سوئد 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا كمترا ز 2درصد وزني كربن ساير ا بعاد 232,000 1,586,911,259 Rls. 170,337 $
197 1386 سوئد 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياكنترل كه درجاي ديگر گفته نشده ا ست 757 1,584,509,567 Rls. 170,606 $
198 1386 سوئد 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 2,036 1,549,969,222 Rls. 166,387 $
199 1386 سوئد 72112990 محصولات ازآهن يافولاد غيرممزوج تخت نوردشده فقط سردنورد شده با پهناي حدا قل 600mmوضخامت 5/0ميلي متر وبيشتر 31,589 1,511,444,819 Rls. 163,474 $
200 1386 سوئد 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 748 1,506,584,161 Rls. 162,855 $
مجموع کل
4,021,259,514,653 ريال
مجموع کل
432,624,377 دلار