آمار کل " واردات از" کشور "سنگاپور" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2] [1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 سنگاپور 27101110 بنزين 321,898,633 1,910,183,110,201 Rls. 205,396,492 $
2 1386 سنگاپور 15119020 R.B.D پالم ا ولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 123,643,409 798,872,162,434 Rls. 85,955,127 $
3 1386 سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 99,003,623 617,130,932,834 Rls. 66,389,280 $
4 1386 سنگاپور 40011000 شيره كائوچوي طبيعي,حتي پيش ولكانيزه شده به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 10,079,520 222,492,358,305 Rls. 23,944,326 $
5 1386 سنگاپور 40012900 سايركائوچوهاي طبيعي,به ا شكال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ركه درجاي ديگرمذكورنباشد 5,693,920 128,077,503,366 Rls. 13,787,040 $
6 1386 سنگاپور 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 6,431,509 126,978,493,277 Rls. 13,685,090 $
7 1386 سنگاپور 52010010 پنبه با طول تاربلند حلاجي نشده ياشانه نزده 9,345,657 104,887,852,192 Rls. 11,301,428 $
8 1386 سنگاپور 84143010 كمپرسورهاي برودتي باگازغير فريوني(سازگاربالايه ا وزون )باقدرت حدا كثريك ا سب بخار(75/0كيلووات) 2,022,209 82,497,067,394 Rls. 8,915,229 $
9 1386 سنگاپور 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)كارت گرا فيك, صدا, شبكه, ويدئو و رم ( RAM) 85,740 74,650,628,058 Rls. 8,040,175 $
10 1386 سنگاپور 76011000 آلومينيوم بصورت كارنشده, غيرممزوج. 2,296,670 55,833,514,168 Rls. 5,991,999 $
11 1386 سنگاپور 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 9,907,983 49,675,023,141 Rls. 5,357,531 $
12 1386 سنگاپور 73042900 لوله برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 2,583,880 44,760,664,561 Rls. 4,803,000 $
13 1386 سنگاپور 85252090 ساير دستگاههاي فرستنده توا م شده با گيرنده غير مذكور درجاي ديگر 42,337 41,951,996,256 Rls. 4,530,441 $
14 1386 سنگاپور 85254000 دوربين هاي ويدئويي تصويرثابت (image stiff)وساير دوربين هاي ضبط ويدئويي ،دوربينهاي ديجيتالي 40,222 41,889,587,051 Rls. 4,507,610 $
15 1386 سنگاپور 40012200 كائوچوي طبيعي خاص ا زلحاظ تكنيكي باشكال ا بتدا ئي يابشكل صفحه, ورق 1,814,400 37,766,681,044 Rls. 4,055,379 $
16 1386 سنگاپور 15132910 پالم كرنلRBD 4,149,240 37,698,830,528 Rls. 4,061,227 $
17 1386 سنگاپور 48025600 كاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده وزن حدا قل 40حدا كثر150gورق تانشده 1ضلع آن 435وديگرا ز297 mmبيشترنباشد 4,267,081 35,216,591,315 Rls. 3,789,632 $
18 1386 سنگاپور 39053000 پلي الكل وينيليك , حتي دا را ي گروه هاي ا ستات غيرهيدروليزه 1,495,560 33,708,933,487 Rls. 3,620,753 $
19 1386 سنگاپور 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي كاركردن روي كائوچو يا موا د پلاستيكي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,658,060 33,597,027,128 Rls. 3,603,171 $
20 1386 سنگاپور 15119030 R.B.D سوپرپالم اولئين درظروف 200 ليتري وبيشتر 5,000,000 33,160,693,412 Rls. 3,556,107 $
21 1386 سنگاپور 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيكي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذكوردرجاي ديگر 153,554 31,553,309,022 Rls. 3,396,333 $
22 1386 سنگاپور 84143030 كمپرسورهاي برودتي مخصوص كولرخودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 159,451 26,467,965,896 Rls. 2,859,835 $
23 1386 سنگاپور 84717000 وا حدهاي حافظه ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي 38,434 23,176,992,693 Rls. 2,494,623 $
24 1386 سنگاپور 85422900 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) غيرديجيتالي 72,256 21,285,534,061 Rls. 2,291,710 $
25 1386 سنگاپور 84715020 دستگاه كامل كامپيوترserverشامل كليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوكارت شبكه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 24,920 17,439,186,963 Rls. 1,875,989 $
26 1386 سنگاپور 85261000 دستگاههاي را دا ر 11,337 16,503,660,120 Rls. 1,772,762 $
27 1386 سنگاپور 39232110 كيسه خون ا ز پليمرهاي ا تيلن 96,590 16,160,000,002 Rls. 1,734,229 $
28 1386 سنگاپور 15162010 روغن جانشين كره كاكائو 1,679,250 15,704,242,968 Rls. 1,689,080 $
29 1386 سنگاپور 84091000 ا جزا ءوقطعات موتورهاي وسايط نقليه هوا ئي مشمول شماره 840710 136 15,691,915,630 Rls. 1,672,021 $
30 1386 سنگاپور 82071900 ا بزا رهاي سورا خ كردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 227,902 14,624,239,561 Rls. 1,573,955 $
31 1386 سنگاپور 88033000 ا جزا ءوقطعات هوا پيماياهليكوپترغير مذكور درجاي ديگر 296 13,765,647,315 Rls. 1,478,359 $
32 1386 سنگاپور 48025500 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبشكل رول بدون ا لياف ياباحدا كثر0 1,608,824 13,210,347,119 Rls. 1,423,307 $
33 1386 سنگاپور 15179090 مخلوط يافراورده هاي خورا كي ا ز چربيها يا روغن هاي حيوا ني و نباتي واجزاءآنهاغير مذكور در جاي ديگر 912,000 13,081,264,596 Rls. 1,407,388 $
34 1386 سنگاپور 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 332,800 12,550,829,236 Rls. 1,353,031 $
35 1386 سنگاپور 29291000 ا يزوسيانات ها 562,920 12,317,832,337 Rls. 1,329,258 $
36 1386 سنگاپور 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشكل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 1,955,000 11,949,302,406 Rls. 1,291,261 $
37 1386 سنگاپور 39074000 پلي كربنات ها ,به ا شكال ا بتدا ئي 317,220 11,223,824,651 Rls. 1,210,523 $
38 1386 سنگاپور 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 1,064,371 10,683,376,473 Rls. 1,149,068 $
39 1386 سنگاپور 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لكتريك ا زكاغذ ياا زموا د پلاستيكي بجزخازنSMD 453 10,599,939,958 Rls. 1,141,159 $
40 1386 سنگاپور 85429000 ا جزا ءوقطعات مدا رهاي مجتمع (i.c) و مجموعه هاي ريز ا لكترونيكي 1,921 10,447,938,492 Rls. 1,122,833 $
41 1386 سنگاپور 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 596,295 10,135,121,473 Rls. 1,089,083 $
42 1386 سنگاپور 39019000 ساير پليمرهاي ا تيلن كه درجاي ديگر مذكور نباشد ,به ا شكال ا بتدا ئي 503,800 9,924,700,476 Rls. 1,069,678 $
43 1386 سنگاپور 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 32,619 9,750,880,083 Rls. 1,050,505 $
44 1386 سنگاپور 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا كمي - احترا قي برا ي بحركت درآوردن وسايط نقليه آبي 101,790 9,581,388,600 Rls. 1,028,917 $
45 1386 سنگاپور 32061190 پيگمان هاوفرآورده هاي حاوي حداقل 80درصد ا كسيد تيتانيوم به غيرا ز مستربچ 534,000 9,532,768,046 Rls. 1,030,588 $
46 1386 سنگاپور 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, كارنشده. 397,024 9,488,754,094 Rls. 1,021,105 $
47 1386 سنگاپور 68113000 لوله ها غلاف وا تصالات لوله كشي ا زسيمان- پنبه نسوز,ا زسيمان- ا لياف سلولز,غيره. 3,954,610 9,435,542,513 Rls. 1,016,980 $
48 1386 سنگاپور 48025700 سايركاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا كثر150gبدون ا لياف ياباحدا كثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 1,044,283 9,118,168,751 Rls. 977,348 $
49 1386 سنگاپور 29419090 سايرآنتي بيوتيكها غيرمذكوردرجاي ديگر 100,000 8,911,084,740 Rls. 955,612 $
50 1386 سنگاپور 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذكور كه دا را ي 70% وزنييابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 980,251 8,313,634,885 Rls. 892,691 $
51 1386 سنگاپور 84814000 شيرا طمينان يافشارشكن. 35,200 8,125,832,466 Rls. 878,816 $
52 1386 سنگاپور 21011200 فرآورده ها براساس عصاره , اسانس ها يا تغليظ شده ها يا براساس قهوه 668,032 8,056,383,563 Rls. 868,589 $
53 1386 سنگاپور 84149030 اجزا ء وقطعات برا ي كمپرسورهاي تعرفه هاي 84143030و84143040 41,148 7,448,279,408 Rls. 797,546 $
54 1386 سنگاپور 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يك اسب بخار ( 75/0 كيلووا ت) 175,708 7,345,635,545 Rls. 787,734 $
55 1386 سنگاپور 80012000 آلياژهاي قلع, بصورت كارنشده. 48,932 6,696,756,276 Rls. 713,560 $
56 1386 سنگاپور 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاك بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 29,849 6,552,911,131 Rls. 704,766 $
57 1386 سنگاپور 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 222 6,379,278,196 Rls. 689,802 $
58 1386 سنگاپور 85422100 مدا رهاي مجتمع مونوليتيك (monolithic) ديجيتال 25,222 6,327,596,430 Rls. 681,276 $
59 1386 سنگاپور 85232000 ديسك مغناطيسي ضبط نشده برا ي ضبط صوت يا ساير عمليات ضبط 215 6,084,938,893 Rls. 652,749 $
60 1386 سنگاپور 85269100 دستگاههاي كمك ناوبري را ديوئي 5,291 5,882,898,450 Rls. 634,070 $
61 1386 سنگاپور 29034400 دي كلرو تترا فلوئورو ا تان ها و كلرو پنتافلوئورو ا تان ها 120,666 5,812,591,687 Rls. 625,827 $
62 1386 سنگاپور 15200000 گليسرول خام,آب ها و محلول هاي قليايي گليسرين دا ر 1,057,150 5,708,254,135 Rls. 622,471 $
63 1386 سنگاپور 85281221 تلويزيون رنگي با صفحه پلاسمابيش ا ز 30 اينچ 24,794 5,687,437,798 Rls. 610,188 $
64 1386 سنگاپور 29157090 سايرا ستئارا تها همچنين ا سيدپالمتيك, ا سيدا ستئاريك وا ملاح وا سترهاي آنها 532,000 5,598,679,070 Rls. 600,546 $
65 1386 سنگاپور 70193100 مت (Mat)نبافته ا زا لياف شيشه 368,304 5,527,449,148 Rls. 592,965 $
66 1386 سنگاپور 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشكل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 716,372 5,117,940,387 Rls. 553,111 $
67 1386 سنگاپور 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 41,903 4,987,014,857 Rls. 538,085 $
68 1386 سنگاپور 54024300 نخ يك لاا زپلي ا سترها,غيرمذكوردرجاي ديگر,با50دورياكمتردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 375,180 4,931,963,476 Rls. 532,855 $
69 1386 سنگاپور 40021100 لاتكس بوتادين كربو كسيله 320,383 4,877,669,543 Rls. 522,254 $
70 1386 سنگاپور 85401100 لامپ ولوله هاي تصويرتلويزيون باا شعه كاتدي, رنگي (هم چنين مونيتور ويديوئي) 243,520 4,802,845,357 Rls. 518,729 $
71 1386 سنگاپور 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ كردن زمين ياچاه كندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 23,985 4,695,079,794 Rls. 505,690 $
72 1386 سنگاپور 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مكانيكي با كار خاص غيرمذكوردرجاي ديگر 7,542 4,441,392,899 Rls. 478,170 $
73 1386 سنگاپور 85252030 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده تلفن همرا ه به ا ستثاي (1+1+1)BTS 3,798 4,394,081,465 Rls. 474,340 $
74 1386 سنگاپور 85175010 كارت مودم داخلي 11,037 4,296,519,233 Rls. 460,767 $
75 1386 سنگاپور 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 47,020 4,168,038,307 Rls. 447,479 $
76 1386 سنگاپور 85178010 مودم بي سيم 9,955 4,166,493,612 Rls. 447,260 $
77 1386 سنگاپور 29225090 سايرا مينوا لكل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرتركيبات ا مينوباعامل ا كسيژنه غيرمذكور 50,000 4,143,195,830 Rls. 448,252 $
78 1386 سنگاپور 84185000 سايرصندوقها,گنجه ها,ويترينها،پيشخوانها ،مبلهاي همانند ،سردكننده يامنجمدكننده , غيرمذكوردرجاي ديگر 217,727 4,038,353,027 Rls. 435,074 $
79 1386 سنگاپور 84713020 ماشين هاي خودكار دا ده پردا زي شخصي( pc)كيفي (note book) 4,423 3,978,702,337 Rls. 426,764 $
80 1386 سنگاپور 48041100 كرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شكل رول ياورق 749,956 3,953,043,271 Rls. 427,633 $
81 1386 سنگاپور 85340000 مدا رهاي چاپي 2,994 3,772,190,696 Rls. 405,942 $
82 1386 سنگاپور 85229000 قطعات ومتفرعات برا ي بكارگيري دردستگاههاي مشمول 8519لغايت 8521,غيرا زكارتريجهاي پيك آپ 50,170 3,631,258,675 Rls. 390,480 $
83 1386 سنگاپور 84716090 ساير وا حدهاي ورودي يا خروجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,888 3,612,734,009 Rls. 388,842 $
84 1386 سنگاپور 39061000 پلي متاكريلات متيل , به ا شكال ا بتدا ئي 137,150 3,540,568,957 Rls. 380,885 $
85 1386 سنگاپور 84718090 سايروا حدهاي مربوط به ماشينهاي خودكاردا ده پردا زي بجزرديف 84718010غير مذكور درجاي ديگر 7,284 3,537,557,998 Rls. 382,309 $
86 1386 سنگاپور 29141100 ا ستن 330,400 3,479,565,842 Rls. 374,722 $
87 1386 سنگاپور 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 70,216 3,471,565,932 Rls. 373,247 $
88 1386 سنگاپور 84314200 تيغه هاي بولدوزرياا نگلدوزرمشمول شماره 8429 1,780 3,296,145,775 Rls. 356,571 $
89 1386 سنگاپور 84522900 چرخهاي دوزندگي از نوع صنعتي(غيراز چرخهاي اتوماتيك) 34,703 3,156,752,239 Rls. 339,236 $
90 1386 سنگاپور 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي كالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 4,632 3,069,087,190 Rls. 328,445 $
91 1386 سنگاپور 90303900 آلات ودستگاههابرا ي سنجش ياكنترل ولتاژ,جريان ،مقاومت ياقدرت, بدون ا دوا ت ثبات 2,733 3,043,930,533 Rls. 328,100 $
92 1386 سنگاپور 38237090 ا لكل هاي چرب صنعتي بجزا توكسيله آن 195,730 2,990,989,510 Rls. 321,750 $
93 1386 سنگاپور 27101920 روغن صنعتي 148,211 2,986,323,025 Rls. 321,733 $
94 1386 سنگاپور 40112000 تايربادي نوا زكائوچو برا ي ا توبوس ووسايل نقليه باري 367,488 2,964,485,669 Rls. 319,010 $
95 1386 سنگاپور 34021390 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف غيريونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 106,600 2,790,311,836 Rls. 300,199 $
96 1386 سنگاپور 85322900 خازنهاي ثابت برقي ,كه در جاي ديگر مذكور نباشد 6,660 2,701,338,399 Rls. 291,902 $
97 1386 سنگاپور 29034900 سايرمشتقات هالوژنه هيدروكربورهاي غيرحلقوي حاوي دوهالوژن ياچند هالوژن مختلف غيرمذكوردرجاي ديگر 74,325 2,601,212,570 Rls. 280,454 $
98 1386 سنگاپور 68109900 اشياء از سيمان ، بتون يا سنگ مصنوعي كه در جاي ديگر گفته نشده است 1,539,370 2,587,729,483 Rls. 275,730 $
99 1386 سنگاپور 72085290 محصولات از آهن يافولادغيرممزوج تخت ياگرم نوردشده بشكل غيرومارباپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4تا10ميلي متر وعرض 1850ميلي متر وكمتر 359,956 2,571,617,107 Rls. 277,923 $
100 1386 سنگاپور 85366910 كانكتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لكترونيك 24,815 2,561,030,927 Rls. 275,954 $
101 1386 سنگاپور 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 23,539 2,559,455,003 Rls. 274,456 $
102 1386 سنگاپور 90138010 صفحات كريستال مايع (ماژول l.c.d بدون برداصلي وپاور )وصفحات پلاسما 4,231 2,524,488,306 Rls. 271,782 $
103 1386 سنگاپور 38231100 ا سيدهاي ا ستاريك 240,000 2,467,970,330 Rls. 264,862 $
104 1386 سنگاپور 48010000 كاغذ روزنامه بشكل رول يا ورق 380,399 2,417,958,428 Rls. 261,288 $
105 1386 سنگاپور 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 33,585 2,391,196,357 Rls. 254,585 $
106 1386 سنگاپور 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 250 2,358,949,589 Rls. 255,270 $
107 1386 سنگاپور 29153300 ا ستات بوتيل نرمال 160,080 2,230,488,768 Rls. 239,674 $
108 1386 سنگاپور 39100000 سيليكونها به ا شكال ا بتدا ئي 63,750 2,186,902,217 Rls. 235,277 $
109 1386 سنگاپور 48102900 سايركاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن كل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيك فرآيندمكانيكي 307,612 2,183,080,000 Rls. 236,239 $
110 1386 سنگاپور 37079020 تونر ودولوپردستگاههاي فتوكپي وپرينتر 27,520 2,093,411,239 Rls. 225,233 $
111 1386 سنگاپور 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري كار 109,092 2,080,421,843 Rls. 223,477 $
112 1386 سنگاپور 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 18,161 2,002,979,508 Rls. 215,316 $
113 1386 سنگاپور 29054900 ساير پلي ا لكل ها,كه در جاي ديگري مذكور نباشند 80,000 1,964,942,018 Rls. 211,265 $
114 1386 سنگاپور 85065090 سايرقوه ها وباطريهاي باليتيوم بجزقوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودگمه اي 2,027 1,930,892,063 Rls. 207,606 $
115 1386 سنگاپور 70191200 خامه ا زا لياف شيشه. 157,400 1,923,181,115 Rls. 206,055 $
116 1386 سنگاپور 15152900 روغن ذرت (باستثناي خام )وا جزا ءآنها,تصفيه شده يانشده ولي ا ز لحاظ شيميايي تغيير نيافته 293,501 1,889,529,924 Rls. 202,995 $
117 1386 سنگاپور 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 42,408 1,856,918,791 Rls. 199,732 $
118 1386 سنگاپور 84835000 چرخ لنگروقرقره تسمه (هم چنين بلوك قرقره ). 14,383 1,851,026,708 Rls. 199,519 $
119 1386 سنگاپور 29032900 مشتقات كلره ا شباع نشده هيدروكربورهاي غيرحلقوي, كه درجاي ديگري مذكور نباشند 35,904 1,847,983,850 Rls. 199,063 $
120 1386 سنگاپور 39251000 مخزن , ا نباره , خم و خمره و باگنجايش بيش ا زليتر 300 ا ز موا د پلاستيكي 162,000 1,792,921,752 Rls. 193,249 $
121 1386 سنگاپور 29024400 ا يزومرهاي ا كسيلن مخلوط شده 157,520 1,784,066,062 Rls. 192,683 $
122 1386 سنگاپور 85414000 وسايل نيمه هادي حساس در برا بر نور ,همچينين قوه هاي نوري ،ديودهاي ساطع نور 28,623 1,753,104,556 Rls. 188,595 $
123 1386 سنگاپور 54024200 نخ يك لاا زپلي ا سترها,تاحدي جهت يافته, باحدا كثر50دوردرمتر,غيرخرده فروشي 92,611 1,746,800,000 Rls. 187,425 $
124 1386 سنگاپور 85421000 كارتهاي توا م بايك مدا ر مجتمع ا لكترونيكي (كارتهاي هوشمندsmart cards ) 1,091 1,704,578,619 Rls. 183,726 $
125 1386 سنگاپور 85361010 فيوز چاقويي براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 8,141 1,696,798,855 Rls. 182,060 $
126 1386 سنگاپور 71081200 طلاي خام (ا زجمله طلاي آبكاري شده باپلاتين )برا ي مصارف غيرپولي. 49 1,691,825,220 Rls. 181,416 $
127 1386 سنگاپور 29153100 ا ستات ا تيل 144,000 1,641,485,392 Rls. 176,980 $
128 1386 سنگاپور 85438990 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد 244 1,636,152,080 Rls. 174,896 $
129 1386 سنگاپور 54022000 نخ بسيارمقاوم ا زپلي استرها,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 137,735 1,624,747,695 Rls. 174,217 $
130 1386 سنگاپور 38220000 معرف هاي آزمايشگاهي ياتشخيص مرض تهيه شده برروي تكيه گاه 582 1,617,323,857 Rls. 174,551 $
131 1386 سنگاپور 90214090 ساير دستگاههاي كمك شنوا يي بجز دستگاههاي كمك شنوايي دسته جمعي براي آموزش كر ولالها 446 1,610,834,119 Rls. 173,473 $
132 1386 سنگاپور 90183940 آنژيوكت (iv Cunnula) 6,200 1,584,360,636 Rls. 170,597 $
133 1386 سنگاپور 84821000 بلبرينگ. 18,718 1,572,618,614 Rls. 169,141 $
134 1386 سنگاپور 76071990 صفحه ونوا رنازك ا زا لومينيوم, بدون تكيه گاه, به ضخامت بيش ا ز12 ميكرون وحداكثر 20/ميلي متر ، بدون تكيه گاه ،غير مذكور درجاي ديگر 40,793 1,550,210,531 Rls. 167,013 $
135 1386 سنگاپور 84099920 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي گازسوز 1,685 1,498,996,643 Rls. 161,320 $
136 1386 سنگاپور 84733091 اجزاء وقطعات كارتريج ليزري 2,641 1,484,966,017 Rls. 159,033 $
137 1386 سنگاپور 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذكوردرجاي ديگر 77,416 1,473,157,434 Rls. 158,279 $
138 1386 سنگاپور 07133200 لوبياقرمزكوچك (adzuki) ,غلاف كنده ,خشك كرده 249,492 1,448,717,613 Rls. 156,145 $
139 1386 سنگاپور 29053200 پروپيلن گليكول (پروپان 1,2-دي ئول ) 86,000 1,430,472,780 Rls. 153,534 $
140 1386 سنگاپور 84795000 رباتهاي صنعتي,(industrial robots ) كه درجاي ديگر مذكورنباشد 7,460 1,422,086,770 Rls. 152,617 $
141 1386 سنگاپور 29024200 متاا كسيلن (xylene-m) 169,600 1,418,406,811 Rls. 152,854 $
142 1386 سنگاپور 29173500 ا نيدريد فتاليك 105,000 1,416,700,455 Rls. 153,240 $
143 1386 سنگاپور 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي كاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذكوردرجاي ديگر 29,235 1,376,101,346 Rls. 148,270 $
144 1386 سنگاپور 96121000 نوا رماشين تحريريانوا رهاي همانند,مركب زده يابه نحوديگري برا ي ا ثرگذا ري آماده شده ،حتي سوارشده روي قرقره يادركارتريچ 12,446 1,352,392,629 Rls. 145,572 $
145 1386 سنگاپور 38231900 ا سيدهاي چرب صنعتي مونوكربوكسيليك, روغن هاي ا سيدي حاصل ا زتصفيه غيرمذكورومشمول درجاي ديگ 120,960 1,346,590,572 Rls. 144,712 $
146 1386 سنگاپور 21069090 سايرفرآورده هاي غذا يي كه در جاي ديگر مذكور يا مشمول نباشد 129,976 1,331,797,375 Rls. 142,878 $
147 1386 سنگاپور 18050090 سايرپودركاكائو بدون قندوشكر ياموا د شيرين كننده دربسته هاي بيش ا ز ده كيلوگرم 280,000 1,325,435,859 Rls. 142,857 $
148 1386 سنگاپور 85231310 جامبو نوار مغناطيسي صوتي به پهناي بيش از 5/6ميلي متر 1,162 1,317,329,421 Rls. 142,009 $
149 1386 سنگاپور 29054500 گليسرول 140,000 1,314,463,298 Rls. 141,760 $
150 1386 سنگاپور 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 300 1,276,181,107 Rls. 138,134 $
151 1386 سنگاپور 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلكتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذكور 1,999 1,274,510,666 Rls. 136,889 $
152 1386 سنگاپور 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا كتيف ا نيونيك حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 64,000 1,263,700,000 Rls. 135,934 $
153 1386 سنگاپور 29171990 سايرا سيد هاي پلي كربوكسيليك غيرحلقوي ا ندريدها...غيرمذكوردرجاي ديگر 60,000 1,257,690,402 Rls. 135,578 $
154 1386 سنگاپور 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 725 1,226,702,654 Rls. 132,177 $
155 1386 سنگاپور 72193500 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت كمترا ز5/0 mm. 55,620 1,181,318,780 Rls. 127,669 $
156 1386 سنگاپور 38081019 سايرحشره كش هاآماده غيرخانگي 857 1,138,173,521 Rls. 122,043 $
157 1386 سنگاپور 39079100 ساير پلي ا سترهاي ا شباع نشده غيرمذكور 54,300 1,136,739,289 Rls. 122,073 $
158 1386 سنگاپور 28030000 كربن (دوده كربن و ساير ا شكال كربن كه در جاي ديگري مذكوريامشمول نباشد 54,000 1,133,324,439 Rls. 122,094 $
159 1386 سنگاپور 85252020 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده SDH درحد1 STM به ظرفيت 155مگابايت برثانيه وبالاتر 3,955 1,133,138,076 Rls. 121,764 $
160 1386 سنگاپور 39094010 پودرقالبگيري ( رزين فنوليك ) 40,480 1,111,465,600 Rls. 119,282 $
161 1386 سنگاپور 85044040 ساير منابع تغذيه غيرمذكور درجاي ديگر 8,164 1,102,994,938 Rls. 118,521 $
162 1386 سنگاپور 27075000 ساير مخلوط هيدروكربورهاي بودا ر (Aromatic)كه بيش از65درصد حجمي آن تقطير شود 102,480 1,101,366,678 Rls. 118,875 $
163 1386 سنگاپور 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 66,204 1,094,820,722 Rls. 117,954 $
164 1386 سنگاپور 40029100 لاتكس كائوچوي سنتتيك وشبه كائوچو كه درجاي ديگر مذكور نباشد 70,400 1,084,814,935 Rls. 116,160 $
165 1386 سنگاپور 84522100 چرخهاي دوزندگي اتوماتيك غير خانگي 8,663 1,070,494,821 Rls. 116,448 $
166 1386 سنگاپور 85322300 خازنهاي ثابت برقي دي ا لكتريك سرا ميكي,يك لايه 19 1,063,400,002 Rls. 114,912 $
167 1386 سنگاپور 84596100 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, باكنترل شماره ا ي (غيرا زنوع زا نوئي) 11,000 971,105,500 Rls. 104,140 $
168 1386 سنگاپور 85252010 دستگاههاي گيرنده ، فرستنده ا ز نوع PDH باظرفيت بالاتر ا ز 34مگابايت درثانيه 82 966,535,301 Rls. 104,429 $
169 1386 سنگاپور 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 33,980 958,178,714 Rls. 102,788 $
170 1386 سنگاپور 90303100 مولتي متر 12,025 949,909,352 Rls. 102,350 $
171 1386 سنگاپور 84596900 ماشين هاي فرزكردن برا ي فلزا ت, كه درجاي ديگرمذكورنباشد 30,700 942,488,625 Rls. 100,425 $
172 1386 سنگاپور 84435900 ماشين آلات ودستگاههاي چاپ, كه درجاي ديكرمذكورنباشد 3,946 918,515,025 Rls. 98,816 $
173 1386 سنگاپور 54033200 نخ يك لاا زريون ويسكوز,باتاب بيش ا ز120دوردرمتر,آماده نشده برا ي خرده فروشي. 34,473 901,364,217 Rls. 96,919 $
174 1386 سنگاپور 85447010 كابل ا لياف ا پتيكي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشكل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,036 887,954,346 Rls. 95,274 $
175 1386 سنگاپور 90159000 اجزا ء وقطعات ومتفرعات آلات نقشه بردا ري, مساحي,ترا زگيري, فتوگرا متري, هوا شناسي وغيره مشمول رديف 9015 7 884,543,993 Rls. 95,133 $
176 1386 سنگاپور 15050090 چربي پشم وموا دچرب مشتق ا زآنهاغير ا ز لانولين 18,500 873,379,228 Rls. 94,273 $
177 1386 سنگاپور 84836000 كلاچ ووكوپلينگ محور(هم چنين قفل گاردا ن ). 950 865,138,314 Rls. 93,650 $
178 1386 سنگاپور 29171400 ا نيدريد مالئيك 63,000 844,243,398 Rls. 91,159 $
179 1386 سنگاپور 85312000 تابلوهاي شاخص مجهزبه نشان دهنده هاي باكريستال مايع (LCD)ياباديودهاي ساطع نور(LED) 2,275 822,526,536 Rls. 88,630 $
180 1386 سنگاپور 84715090 سايروا حدهاي پردا زش عددي غيرا زشماره هاي 847149يا847149 غيرمذكور درجاي ديگر 1,488 797,839,069 Rls. 85,607 $
181 1386 سنگاپور 84681000 بوري هايي كه بادست نگهدا ري ميشوندبرا ي لحيم كاري, زردجوشكاري, ياجوشكاري 5,460 797,624,785 Rls. 85,498 $
182 1386 سنگاپور 90258090 چگالي سنج ،غلظت سنج ،ا لات شناورمشابه ،فشارسنج هوا ،پسيكرومترورطوبت سنج ، غير مذكور در جاي ديگر 395 793,445,596 Rls. 85,748 $
183 1386 سنگاپور 85426000 مدا رهاي مجتمع مختلط (hybrid) 1,868 785,243,401 Rls. 84,239 $
184 1386 سنگاپور 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشكي ،جرا حي و دا مپزشكي ،غيرمذكور درجاي ديگر 619 760,539,265 Rls. 81,563 $
185 1386 سنگاپور 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 1,271 758,141,673 Rls. 81,427 $
186 1386 سنگاپور 84432900 ماشين آلات چاپ تيپوگرا فيك, (غيرا زماشين آلات ودستگاههاي فلكسوگرا فيك ),غيرمذكوردرجاي ديگر 25,000 755,484,276 Rls. 80,319 $
187 1386 سنگاپور 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 588 748,169,501 Rls. 80,214 $
188 1386 سنگاپور 30049090 ساير دا روهاي خرده فروشي كه توليد دا خلي ندا رد 10 741,561,177 Rls. 79,524 $
189 1386 سنگاپور 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 6,512 710,207,339 Rls. 76,509 $
190 1386 سنگاپور 90099900 سايرا جزا و قطعات و متفرعات دستگاههاي فتوكپي 3,195 700,182,101 Rls. 75,370 $
191 1386 سنگاپور 85239090 ساير حاملين ا ماده ضبط نشده غير مذكور درجاي ديگر 674 694,342,918 Rls. 74,461 $
192 1386 سنگاپور 90091100 دستگاه فتوكپي الكترواستاتيك , كه به طريقه نسخه بردا ري مستقيم ا زتصويرا صلي روي كپي(فرآيندمستقيم ) كارمي كند 7,480 693,254,603 Rls. 74,615 $
193 1386 سنگاپور 40027000 كائوچوي ا تيلن - پروپيلن - دين غيرمتصل (EPDM) 54,735 684,089,260 Rls. 73,416 $
194 1386 سنگاپور 85044090 ساير مبدلهاي ا ستاتيك غيرمذكوردرجاي ديگر 7,360 681,398,993 Rls. 73,084 $
195 1386 سنگاپور 40021900 ساير بوتادين كربوكسيله, كه درجاي ديگرمذكورنباشد بجز لاتكس 28,800 669,286,104 Rls. 72,693 $
196 1386 سنگاپور 90015020 عدسي خام ونيمه ساخته از جنس پلاستيك 940 664,899,759 Rls. 71,633 $
197 1386 سنگاپور 85369090 سايردستگاههاي برقي برا ي قطع و وصل , تغيير ياحفاظت مدارهاي برقي ،غيرمذكوردر جاي ديگر 1,445 658,473,138 Rls. 70,910 $
198 1386 سنگاپور 85412100 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور),به قدرت ا نتشار ا موا ج كمترا ز يك وات 10,038 647,816,478 Rls. 69,077 $
199 1386 سنگاپور 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت الي برق (log roll of adhesive coated) 40,262 643,594,079 Rls. 69,246 $
200 1386 سنگاپور 73079900 لوا زم وا تصالات لوله كشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),كه درجاي ديگرذكرنشده. 1,453 638,169,083 Rls. 68,632 $
مجموع کل
5,283,440,396,120 ريال
مجموع کل
568,408,147 دلار