آمار کل " واردات از" کشور "زيمبابوه" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
 
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 زيمبابوه 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 8,000 159,164,031 Rls. 17,218 $
2 1386 زيمبابوه 95069110 دستگاه TRAD MILL 1,300 77,700,000 Rls. 8,332 $
3 1386 زيمبابوه 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 11,000 64,960,766 Rls. 6,966 $
4 1386 زيمبابوه 85111000 شمع هاي جرقه زن 6,000 52,345,888 Rls. 5,614 $
5 1386 زيمبابوه 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 5,400 36,109,058 Rls. 3,872 $
6 1386 زيمبابوه 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 45 21,692,876 Rls. 2,311 $
7 1386 زيمبابوه 83099090 در،درپوش و سرپوش ،درپوش پاره شونده برا ي بطري درپوش پيچي بشكه ،مهروموم وساير متفرغات بسته بندي ،ا ز فلزا ت معمولي غيرمذكوردرجاي ديگر 1,200 8,855,580 Rls. 950 $
8 1386 زيمبابوه 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 2,500 8,535,860 Rls. 923 $
9 1386 زيمبابوه 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 500 5,040,573 Rls. 541 $
10 1386 زيمبابوه 84821000 بلبرينگ. 500 4,044,561 Rls. 434 $
11 1386 زيمبابوه 83024200 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند برا ي مبلمان ا زفلزمعمولي 400 3,169,568 Rls. 340 $
12 1386 زيمبابوه 83026000 دربندهاي خودكارا زفلزمعمولي. 300 1,940,160 Rls. 208 $
13 1386 زيمبابوه 82041100 آچارهاي دستي,دا را ي دندا نه ثابت 200 1,728,855 Rls. 185 $
14 1386 زيمبابوه 82016000 قيچي پرچين بر,قيچي باغباني وقيچيهاي همانندكه با دو دست كارميكنند. 160 1,106,467 Rls. 119 $
مجموع کل
446,394,243 ريال
مجموع کل
48,013 دلار
[1]