آمار کل " واردات از" کشور "روماني" سال "1386"
خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف سال کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1386 روماني 98870331 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 51% ا لي 52% بجز لاستيك 6,084,614 792,208,004,172 Rls. 85,165,123 $
2 1386 روماني 39021090 سايرپلي پروپيلن ها به شكل ا بتدا يي بجز گريد لوله وفيلم ونساجي 7,177,500 106,119,104,294 Rls. 11,450,974 $
3 1386 روماني 86069100 وا گنهاي باري سبك وسنگين را ه آهن ياترا موا, سرپوشيده وبسته, غيرخودرو 4,803,200 81,701,525,502 Rls. 8,775,442 $
4 1386 روماني 98870333 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 55% ا لي 56% بجز لاستيك 621,624 71,266,617,842 Rls. 7,694,994 $
5 1386 روماني 87086011 محورهاي غيرمحرك ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 1,483,241 70,224,090,685 Rls. 7,548,935 $
6 1386 روماني 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن كه درجاي ديگرمذكورنباشند. 618,181 65,687,759,409 Rls. 7,041,596 $
7 1386 روماني 84213910 فيلترهاي تصفيه دودا گزوزخودرو(catalist convertor)به صورت كامل 64,482 41,468,053,286 Rls. 4,451,896 $
8 1386 روماني 87087011 چرخ برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 888,444 19,920,150,732 Rls. 2,138,442 $
9 1386 روماني 87089941 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري ، برا ي سوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 123,661 14,326,824,960 Rls. 1,538,312 $
10 1386 روماني 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لكوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 353,309 13,443,350,665 Rls. 1,450,524 $
11 1386 روماني 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 509,358 12,323,805,541 Rls. 1,325,720 $
12 1386 روماني 85451100 ا لكترودهاي زغالي برا ي كوره ها 281,368 9,048,515,123 Rls. 977,462 $
13 1386 روماني 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار، وا نت وترا كتوركشاورزي 390,855 8,315,431,496 Rls. 893,929 $
14 1386 روماني 85462012 مقره عايق برق ازسراميك ،توخالي بدون قطعات فلزي ،مخصوص ترا نسهاي فشارقوي ا ز 63كيلوولت به بالا 251,274 7,900,636,237 Rls. 851,263 $
15 1386 روماني 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذكوردرجاي ديگر 6,000 6,946,074,440 Rls. 748,661 $
16 1386 روماني 87086021 ا جزا وقطعات برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 269,704 6,563,073,188 Rls. 704,713 $
17 1386 روماني 39140000 مبادله كننده هاي يون برا ساس پليمرهاي مشمول شماره هاي 3901لغايت 3913به ا شكال ا بتدا يي 171,880 6,310,239,971 Rls. 680,966 $
18 1386 روماني 84743100 مخلوط كن هاي بتون وملاط. 57,374 5,383,152,798 Rls. 581,961 $
19 1386 روماني 84178000 كوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 38,342 5,146,979,123 Rls. 556,912 $
20 1386 روماني 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,كه درجاي ديگرذكرنشده 311,672 4,956,006,529 Rls. 534,449 $
21 1386 روماني 85462021 مقره با قطعات فلزي ازسراميك ،مخصوص پستهاي فشار قوي ا ز 63كيلوولت به بالا ا ز نوع غيربشقابي 122,300 4,191,478,484 Rls. 450,771 $
22 1386 روماني 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري كار ، وا نت و ترا كتور كشاورزي 63,993 3,856,492,098 Rls. 413,668 $
23 1386 روماني 98870110 قطعات منفصله برا ي توليدترا كتور،به ا ستثناي لاستيك ،باساخت دا خل تا 30% 64,420 3,764,622,294 Rls. 405,621 $
24 1386 روماني 73042100 لوله حفاري بدون درزا زنوعي كه برا ي ا ستخرا ج نفت ياگازبكارميرود. 302,278 3,737,916,289 Rls. 401,064 $
25 1386 روماني 72269100 محصولات تخت نوردشده ا زفولادممزوج, فقطگرم نوردشده, باپهناي كمترا ز600mm غيرمذكوردرجاي ديگر 159,460 3,734,097,288 Rls. 399,839 $
26 1386 روماني 84821000 بلبرينگ. 105,560 3,580,990,671 Rls. 385,706 $
27 1386 روماني 86072900 ترمزهاي لكوموتيورا ه آهن يانوا قل روي خط را ه آهن (غيرا زترمزهاي هوا ي فشرده )وقطعات آنها 22,600 3,383,919,603 Rls. 362,420 $
28 1386 روماني 39021020 گريد فيلم پلي پروپيلن 222,750 2,936,729,875 Rls. 317,656 $
29 1386 روماني 44112900 تخته فيبرباجرم مخصوص ببين ا ز5/0تا 8/0گرم درسانتيمتر مكعب كارشده 429,190 2,570,368,155 Rls. 278,148 $
30 1386 روماني 84138200 بالابرهاي آبگونها 127,891 2,437,353,685 Rls. 262,314 $
31 1386 روماني 39235000 سربطري ,سرپوش ,كلاهك و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيكي 98,200 2,352,924,191 Rls. 252,260 $
32 1386 روماني 84133010 پمپ ا نژكتور 5,500 2,265,309,008 Rls. 242,765 $
33 1386 روماني 56029000 نمد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 77,882 2,110,633,825 Rls. 226,651 $
34 1386 روماني 76069290 سايرصفحه ورق ونوا را زآلياژآلومينيوم غير مذكور درجاي ديگر 27,954 1,636,852,978 Rls. 176,480 $
35 1386 روماني 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليك )برا ي كاربرروي فلزا ت ياكربورهاي فلزي 7,135 1,541,237,240 Rls. 166,225 $
36 1386 روماني 73121010 مفتول به هم تابيده ا زفولادروكش شده بابرنج (TYRE STEEL CORD)موردمصرف درتايرلاستيك 53,327 1,439,941,925 Rls. 155,023 $
37 1386 روماني 29032300 تترا كلروا تيلن (پركلروا تيلن ) 153,600 1,110,612,293 Rls. 119,554 $
38 1386 روماني 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 52,569 1,074,762,782 Rls. 115,401 $
39 1386 روماني 85129090 سايرا جزا وقطعات براي دستگاههاي برقي علامت دادن بصري ياسمعي براي وسايط نقليه ،غير مذكور درجاي ديگر 3,658 974,564,487 Rls. 104,604 $
40 1386 روماني 84831020 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي اتوبوس ،ميني بوس ، كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 51,374 941,203,411 Rls. 101,069 $
41 1386 روماني 85462011 مقره عايق برق ازسراميك ،بدون قطعات فلزي ،مخصوص پستهاي فشارقوي ا ز63كيلوولت به بالا ا ز نوع غير بشقابي 27,900 913,355,335 Rls. 98,031 $
42 1386 روماني 84171000 كوره هاوتنورهابرا ي گدا ختن, ذوب كردن ياتحت حرارت قراردادن كلوخه هاي معدني ياسولفورهاي طبيعي آهن ومس يافلزا ت ،غيربرقي 6,266 862,776,344 Rls. 93,213 $
43 1386 روماني 98870332 قطعات منفصله جهت توليدخودروهاي سواري باساخت دا خل 53% ا لي 54% بجز لاستيك 4,468 844,191,207 Rls. 90,520 $
44 1386 روماني 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 20,769 834,575,446 Rls. 89,618 $
45 1386 روماني 84742000 ماشين هاي خردكردن ياسائيدن خاك, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 1,298 806,976,228 Rls. 87,090 $
46 1386 روماني 39011019 پلي ا تيلن خطي باچگالي كمتر ا ز 94% به غيرا ز نوع پودري 44,000 789,768,600 Rls. 85,104 $
47 1386 روماني 84136010 تلمبه هاي چرخ دنده ا ي 25,996 719,397,698 Rls. 77,263 $
48 1386 روماني 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذكور درجاي ديگر 30,361 683,392,175 Rls. 73,769 $
49 1386 روماني 39021030 گريدنساجي پلي پروپيلن 44,000 671,530,500 Rls. 72,637 $
50 1386 روماني 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 16,300 620,173,300 Rls. 66,815 $
51 1386 روماني 98870311 جهت توليدخودروهاي سوا ري با ساخت دا خل كمترا ز 14% 4,632 578,541,444 Rls. 62,376 $
52 1386 روماني 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 4,950 570,625,296 Rls. 61,254 $
53 1386 روماني 86079100 ا جزا ءوقطعات لكوموتيوهايالكوترا كتورهاكه درجاي ديگري مذكورنباشند. 48,000 549,235,484 Rls. 59,083 $
54 1386 روماني 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 12,703 545,183,003 Rls. 58,579 $
55 1386 روماني 85114010 ا ستارتر و دينام جهت خودروهاي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 10,500 537,667,832 Rls. 58,170 $
56 1386 روماني 87085090 محورهاي محرك باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري كار،وا نت وترا كتور 12,645 529,583,620 Rls. 56,707 $
57 1386 روماني 85281222 تلويزيون رنگي با صفحهLCD بيش از 30اينچ 1,200 520,861,948 Rls. 55,857 $
58 1386 روماني 72052900 پودرا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد غير ممزوج 26,000 517,197,524 Rls. 55,637 $
59 1386 روماني 87032300 وسايل نقليه باموتور پيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي -احتراقي باحجم سيلندر 1500تا2400 سانتيمتر مكعب 6,125 495,000,000 Rls. 52,486 $
60 1386 روماني 84841090 سايردرزگيرووا شرهاا زورقه فلزي ، توا م باموا دديگرياا زچندلايه ،فلزغيرمذكور درجاي ديگر 66 487,190,220 Rls. 52,246 $
61 1386 روماني 39204340 فيلم ا سترچ ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 20,000 483,908,400 Rls. 51,447 $
62 1386 روماني 84254900 ساير جكهاوچرخهاي بالاكشنده كه درجاي ديگرمذكورنباشند 15,342 467,416,532 Rls. 50,525 $
63 1386 روماني 84139200 ا جزا ءوقطعات بالابرهاي آبگونها 22,956 455,807,049 Rls. 49,102 $
64 1386 روماني 87089210 انباره هاي اگزوز ولوله هاي اگزوز ،برا ي سوا ري ،سوا ري كار،وا نت و ترا كتور كشاورزي 39,291 431,562,831 Rls. 46,359 $
65 1386 روماني 84822000 رولبيرينگ مخروطي,هم چنين رولبيرينگ هاي جفت وجورشده مخروطي وغلتك مخروطي. 11,500 428,024,853 Rls. 46,014 $
66 1386 روماني 72142000 ميله هاي آهني يافولادي, گرم نوردشده داراي دندانه ،برامدگي گودي يابعداز نورد تاب دا ده شده, ياباتغييرشكل يافتگيهاي حاصل ا زنورد 24,067 401,628,904 Rls. 43,302 $
67 1386 روماني 84159030 ا جزا وقطعات تعرفه 841582 2,600 392,535,463 Rls. 42,149 $
68 1386 روماني 84099930 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي كشاورزي 10,064 373,236,728 Rls. 40,063 $
69 1386 روماني 84689000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي لحيم كاري, زردجوشكاري ياجوشكاري 1,120 373,000,080 Rls. 40,194 $
70 1386 روماني 87032100 وسايل نقليه باموتورپيستوني درونسوزتناوبي جرقه اي- احتراقي با حجم سيلندرتا 1000سانتي متر 3,694 365,161,362 Rls. 39,222 $
71 1386 روماني 28469000 تركيبات , غيرآلي يا آلي فلزا ت خاك كمياب , غيره (باستثناي سريوم ) 2,200 362,495,000 Rls. 40,055 $
72 1386 روماني 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان كننده يا ابگونهاي سردكننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژكتور 13,384 361,317,716 Rls. 38,985 $
73 1386 روماني 72155000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,فقطسردشكل دا ده شده, ياسردتمام شده به غيراز رديف 72151000 19,320 344,426,991 Rls. 37,030 $
74 1386 روماني 84859000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاهها,فاقدوسايل رابط برقي,فاقد قسمتهاي عايق برقي ،سيم پيچ ،اتصالات ياساير ادوات برقي كه درجاي ديگرمذكورنباشد. 112 337,525,674 Rls. 36,229 $
75 1386 روماني 26204000 خاكستر و رسوبات حاوي عمدتا "آلومينيم 160,050 336,036,200 Rls. 36,243 $
76 1386 روماني 85114020 ا ستارترودينام جهت خودروهاي ا توبوس ،ميني بوس ،كاميون ،كاميونت ،ماشين آلات را هسازي و كشاورزي 14,584 298,552,536 Rls. 31,910 $
77 1386 روماني 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 15,034 286,412,624 Rls. 30,771 $
78 1386 روماني 39211390 سايرصفحه هاوورقه هاوا زپلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف كاذب خودروبدون لايه فلزي 1,903 277,509,170 Rls. 29,782 $
79 1386 روماني 87089911 اجزاء وقطعات جعبه دنده ،برا ي سوا ري ,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 19,378 275,683,300 Rls. 29,473 $
80 1386 روماني 72051000 دا نه هاي كوچك (گرا نول) ,ا زچدن خام, چدن ا شپيگل, آهن يافولاد. 28,500 272,700,000 Rls. 29,311 $
81 1386 روماني 87089410 غربالك فرمان (رل )ولوله فرمان وجعبه فرمان ،برا ي سوا ري,سوا ري كار ,وا نت وترا كتوركشاورزي 1,132 249,592,541 Rls. 26,753 $
82 1386 روماني 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودكار 300 229,700,000 Rls. 24,630 $
83 1386 روماني 68061000 پشم بدست آمده تفاله مذاب فلزات ا زجوش,ا زصخره, وپشمهاي معدني (همچنين مخلوطشده باهم )بصورت توده, ورق يارول. 7,798 226,051,100 Rls. 24,491 $
84 1386 روماني 85165000 فر (oven) ميكروويو 4,016 221,679,051 Rls. 23,908 $
85 1386 روماني 84621000 ماشين هاي آهنگري يامنگنه كاري قالبي(ا زجمله پرس ها)وچكش ها 16,324 220,275,804 Rls. 23,622 $
86 1386 روماني 87089919 ا جزا وقطعات جعبه دنده بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 7,911 196,467,492 Rls. 21,058 $
87 1386 روماني 87079090 بدنه برا ي وسايل نقليه شماره 8701، 8702تا8708 غير مذكور درجاي ديگر 18,740 191,950,414 Rls. 20,478 $
88 1386 روماني 85281219 تلويزيونهاي رنگي 30 اينچ وكمتر بجز با صفحه پلاسما وLCD 3,860 187,767,837 Rls. 20,251 $
89 1386 روماني 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 11,000 177,131,456 Rls. 19,008 $
90 1386 روماني 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 804 161,679,199 Rls. 17,336 $
91 1386 روماني 87089329 اجزاوقطعات كلاچ ،بجزلنت كلاچ وبجزرديف شماره 87089321 8,749 156,785,633 Rls. 16,810 $
92 1386 روماني 84832000 پوسته ياتاقان, توا م شده بابلبيرينگ يارولربيرينگ. 13,461 137,747,920 Rls. 14,824 $
93 1386 روماني 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيكي غيرمذكوربجزكپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 346 120,736,828 Rls. 13,016 $
94 1386 روماني 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 27,032 119,958,785 Rls. 12,830 $
95 1386 روماني 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت و ترا كتور كشاورزي 8,046 116,373,079 Rls. 12,554 $
96 1386 روماني 94036000 مبلهاي چوبي كه درجاي ديگري مذكورنباشند 5,803 107,316,154 Rls. 11,554 $
97 1386 روماني 87089490 غربالك فرمان ولوله وجعبه فرمان ،بجزبراي سواري , سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 9,460 106,202,402 Rls. 11,430 $
98 1386 روماني 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذكوردرجاي ديگر 371 99,927,682 Rls. 10,724 $
99 1386 روماني 85119000 ا جزا ء و قطعات ا دوا ت برقي برا ي روشن كردن يا برا ه ا ندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 7,811 93,130,104 Rls. 10,018 $
100 1386 روماني 84179000 ا جزاءوقطعات كوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 20 91,145,917 Rls. 9,847 $
101 1386 روماني 70132900 ليوا ن (غيرا زكريستال سرب دا ر وشيشه -سراميك ) 7,075 73,472,143 Rls. 7,947 $
102 1386 روماني 84813000 شيريكطرفه (غير قابل برگشت ) 2,854 66,757,187 Rls. 7,206 $
103 1386 روماني 84129000 ا جزا ءوقطعات موتورهاوماشين هاي محرك رديفهاي 841210ا لي841280 4,230 63,686,651 Rls. 6,850 $
104 1386 روماني 84314900 ا جزا ءوقطعات مربوطبه ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426,8429و8430,غيرمذكوردرجاي ديگر 5,433 60,521,314 Rls. 6,491 $
105 1386 روماني 85371090 ساير تابلو، پانل، كنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذكور 75 60,173,053 Rls. 6,490 $
106 1386 روماني 85015290 سايرا لكتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت ا ز750 وات تا 75كيلووا ت بجزا لكتروموتورقفس سنجابي 2,790 59,890,363 Rls. 6,479 $
107 1386 روماني 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,301 53,116,840 Rls. 5,712 $
108 1386 روماني 84099940 اجزاء وقطعات برا ي موتورهاي ا توبوس ميني بوس كاميون وكاميونت 651 51,432,906 Rls. 5,521 $
109 1386 روماني 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 4,330 50,893,939 Rls. 5,457 $
110 1386 روماني 94051000 لوستروسايروسايل روشنائي برقي براي آويختن يانصب كردن به سقف ياديوا ر،غيراز انواعي كه براي فضاهاي باز عمومي يامعابر استفاده مي شود . 160 50,708,611 Rls. 5,455 $
111 1386 روماني 85113090 كويل هاي روشن كردن 225 46,065,026 Rls. 4,965 $
112 1386 روماني 84662000 قطعه كارگيربرا ي ماشين هاي ا بزا ر 146 39,409,283 Rls. 4,258 $
113 1386 روماني 87084010 جعبه دنده برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت و ترا كتور كشاورزي 2,518 36,889,439 Rls. 3,968 $
114 1386 روماني 73181900 سايرا شياءحديده شده, كه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 420 36,049,430 Rls. 3,853 $
115 1386 روماني 84311000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8425 2,241 35,102,382 Rls. 3,766 $
116 1386 روماني 87089949 ا جزا وقطعات ومتفرغات وسايل نقليه موتوري بغيرازا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 3,258 32,128,984 Rls. 3,453 $
117 1386 روماني 85152900 سايرماشينهاودستگاههاي زرد جوشكاري يالحيم كاري كه در جاي ديگرمذكور نباشد 5,910 31,090,354 Rls. 3,364 $
118 1386 روماني 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذكور 425 30,731,904 Rls. 3,296 $
119 1386 روماني 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 209 29,872,395 Rls. 3,203 $
120 1386 روماني 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذكوردرجاي ديگر 3,610 28,364,701 Rls. 3,066 $
121 1386 روماني 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياكنترل فشار 514 28,241,240 Rls. 3,039 $
122 1386 روماني 90278010 دستگاه PH متر 187 28,040,209 Rls. 3,016 $
123 1386 روماني 84122900 موتورهاوماشين هاي محرك هيدروليك (غيرا زحركت خطي) 1,500 26,453,088 Rls. 2,861 $
124 1386 روماني 84312000 ا جزا ءوقطعات مربوط به ماشين آلات شماره 8427 1,647 24,080,344 Rls. 2,584 $
125 1386 روماني 37019930 كليشه چاپ 318 23,621,247 Rls. 2,547 $
126 1386 روماني 85369010 سرسيم وسايرا تصالات ورا بط ها برا ي سيم وكابل 183 20,157,105 Rls. 2,179 $
127 1386 روماني 18069000 شكلات, غيره, حاوي كاكائو,به صورت غيرا زبلوك, تخته, ميله ياقلم, غيرمذكوردرجاي ديگر 200 19,904,024 Rls. 2,199 $
128 1386 روماني 39219090 سايرصفحه ها ورق ها ورقهاي نازك ونوا رغيرا زموا دپلاستيكي ا سفنجي غيرمذكور 40 19,520,000 Rls. 2,131 $
129 1386 روماني 73182400 خاروميخ ا شپيل حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 80 19,350,000 Rls. 2,094 $
130 1386 روماني 87083910 ترمزها وترمزهاي خودكار واجزاء وقطعات آنها(به جزلنت ترمز )برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا كتور كشاورزي 5 17,199,424 Rls. 1,859 $
131 1386 روماني 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازك, باريكه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي كلروروينيل 70 16,505,605 Rls. 1,776 $
132 1386 روماني 73202090 سايرفنر هاي مارپيچ ا زا هن يافولادبغيرا ز فنرپيچشي مخصوص نوا ركاست ويدئو 1,001 16,412,827 Rls. 1,760 $
133 1386 روماني 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,كمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذكوردرجاي ديگر 658 13,595,672 Rls. 1,459 $
134 1386 روماني 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري كار،وا نت وترا كتور 1,424 12,966,617 Rls. 1,398 $
135 1386 روماني 87083990 ترمزهاوترمزهاي خودكاروقطعات آن ،براي وسايل نقليه رديف 8701تا8705،بجزا نوا ع سوا ري ،سواري كار،وا نت وترا كتوركشاورزي 732 11,985,201 Rls. 1,292 $
136 1386 روماني 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زكائوچوي ولكانيزه غيراسفنجي 388 11,664,892 Rls. 1,257 $
137 1386 روماني 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,كه درجاي ديگرگفته نشده. 30 11,070,000 Rls. 1,209 $
138 1386 روماني 84842020 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي ا توبوس ، ميني بوس ، كاميون وكاميونت ،ماشين آلات را هسازي وكشاورزي 778 10,844,047 Rls. 1,167 $
139 1386 روماني 85219000 دستگاههاي ضبط ياپخش ويدئو,بايابدون ويدئو تيونر(tuner video)غيرا زنوع نوار مغناطيسي 100 10,373,357 Rls. 1,119 $
140 1386 روماني 84592900 ماشينهاي سورا خ كردن بابردا شتن فلز,كه درجاي ديگرمذكورنباشد 500 10,306,835 Rls. 1,105 $
141 1386 روماني 73151200 زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده (باستثناءزنجيرغلتكي ومانع لغزندگي )ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 2,050 9,318,986 Rls. 1,003 $
142 1386 روماني 85445100 هادي هاي برق برا ي ولتاژ 80ا لي V 1000, جورشده با قطعات ا تصال 125 8,508,629 Rls. 915 $
143 1386 روماني 90268090 ساير آلات ودستگاههابرا ي سنجش متغيرهاي مايعات يا گازها ،غيرمذكور در جاي ديگر 290 7,855,866 Rls. 850 $
144 1386 روماني 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زكليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيك يك طرفه 300 7,830,984 Rls. 845 $
145 1386 روماني 73181390 سايرقلاب پيچي وپيچ سرحلقه ا ي ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديدشده 35 7,680,000 Rls. 839 $
146 1386 روماني 85363020 كليدهاي قطع و وصل دوطرفه 140 7,566,238 Rls. 809 $
147 1386 روماني 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذكوردرجاي ديگر 503 6,993,835 Rls. 755 $
148 1386 روماني 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليكي ياپنوماتيكي. 310 6,339,045 Rls. 681 $
149 1386 روماني 87089921 ا جزا وقطعات محورهاي محرك ، برا ي سوا ري ، سوا ري كار، وا نت وترا كتور كشاورزي 544 6,201,964 Rls. 671 $
150 1386 روماني 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 736 6,068,451 Rls. 651 $
151 1386 روماني 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيك باظرفيت حدا كثر10كيلوگرم 138 5,870,602 Rls. 630 $
152 1386 روماني 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري كار و وانت 276 5,775,321 Rls. 623 $
153 1386 روماني 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 1,593 5,013,944 Rls. 541 $
154 1386 روماني 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذكورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 29 4,435,948 Rls. 478 $
155 1386 روماني 64021990 ساير كفشهاي ورزشي غيرمذكوركه تخت بيروني ورويه انها ازكائوچوياپلاستيك باشد 20 4,402,638 Rls. 481 $
156 1386 روماني 73182990 ساير ا شياء حديده نشده كه درجاي ديگرگفته نشده ا ز ا هن يافولاد 437 4,068,957 Rls. 438 $
157 1386 روماني 90261030 ا رتفاع سنج مايعات در مخازن 98 3,745,662 Rls. 400 $
158 1386 روماني 84833000 پوسته ياتاقان, توام نشده بابلبيرينگ يارولبيرينگ ,ياتاقان ساده محور. 16 3,129,113 Rls. 337 $
159 1386 روماني 84439000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي چاپ 304 2,135,569 Rls. 230 $
160 1386 روماني 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، كاميون ، كاميونت ،ماشين آلات راهسازي وكشاورزي 442 2,061,288 Rls. 222 $
161 1386 روماني 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 34 1,536,594 Rls. 165 $
162 1386 روماني 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشكل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 51 779,947 Rls. 84 $
163 1386 روماني 85365090 سايركليدهاغيرمذكوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 34 599,599 Rls. 65 $
164 1386 روماني 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذكور 29 407,136 Rls. 44 $
165 1386 روماني 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 12 388,629 Rls. 42 $
166 1386 روماني 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري كار و وا نت 22 370,123 Rls. 40 $
167 1386 روماني 70111010 حباب لامپ رشته ا ي تيوب فلورست به قطر 25 ميليمتر وبيشتر براي روشنايي برق 87 233,984 Rls. 25 $
168 1386 روماني 83023000 يرا ق ها , اتصالات واشياء همانند ، برا ي وسائط نقليه موتوري, ا زفلزمعمولي 16 232,127 Rls. 25 $
169 1386 روماني 85364190 سايررله ها برا ي ولتاژحدا كثر60ولت باجريان مساوي يابيش ا ز2Aبجز رلهSMD 23 223,925 Rls. 24 $
170 1386 روماني 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 51 222,842 Rls. 24 $
171 1386 روماني 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيكي 29 213,333 Rls. 23 $
172 1386 روماني 85392940 لامپ خودرو 84 208,915 Rls. 23 $
173 1386 روماني 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 22 148,561 Rls. 16 $
174 1386 روماني 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري كار و وا نت 6 92,851 Rls. 10 $
175 1386 روماني 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2 74,281 Rls. 8 $
مجموع کل
1,423,924,575,118 ريال
مجموع کل
153,141,138 دلار
[1]